Bejelentkezés
Név:Jelszó:
erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
04/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet
2007.02.26. hétfő 17:16

a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 16/2008. (III.7.), a24/2009. (III.27.), a 24/2010. (III.26.), a 37/2010. (X.28.), az 55/2011. (VI.29.), a 25/2012. (V.7.), a 27/2014. (IX.25.), a 43/2014. (XII.2.), az 1/2016. (I.28.) és a 10/2017. (III.29.) önkormányzati rendelettel)

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése figyelemmel a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §. (5) bekezdésében, és a 16. §. (1) bekezdésében foglaltakra a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. §

(1) Az Önkormányzat kinyilvánítja, hogy a helyi demokrácia megvalósításában partneri kapcsolatok kialakítására törekszik a település polgárainak önszerveződő közösségeivel.

(2) Az Önkormányzat elismeri és megbecsüli a civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt hatását és anyagi lehetőségeitől függően pénzügyileg is támogatni kívánja az Önkormányzat közigazgatási területén működő - az Önkormányzat céljait elősegítő – civil szervezetek közhasznú tevékenységét.

(3) A kölcsönös megbecsülés és egyetértés alapján ezért az Önkormányzat a civil szervezetek részére e rendelet keretei között, azonos feltételek mellett, vissza nem térítendő pénzügyi támogatást biztosít.

A rendelet hatálya

2. §

11(1) E rendelet alkalmazásában civil szervezet:

1. civil szervezet: a civil társaság, a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület és az alapítvány;

2. civil társaság: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil társaság.

(2) Jelen rendelet hatálya nem terjed ki az Önkormányzat kötelező feladatát feladat-ellátási szerződés, közoktatási megállapodás, közművelődési megállapodás alapján átvállaló civil szervezetek feladatellátására. Ugyancsak nem terjed ki a rendelet hatálya a pártokra, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetekre, kölcsönös biztosító egyesületekre, egyházakra, valamint a helyi sportrendelet alapján támogatásban részesülő szervezetekre, a közalapítványokra és a pártalapítványokra.

A rendelet célja

3. §

E rendelet célja a civil szerveztek társadalmi szerepvállalásának elősegítése, növelése, az önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása, az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása.

A támogatás feltételei

4. §

6(1) E rendelet alapján támogatásban részesíthető:

a) azon jogi személyiséggel rendelkező civil  szervezet  amelyet a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett, és az alapszabályának (alapító okiratának) megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja;

11b) azon önálló jogi személyiséggel nem rendelkező civil társaság, amely a polgári jogi társasági szerződésében meghatározott közösségi célú tevékenységet ténylegesen végzi, és az ügyek vitelére és a tagság képviseletére valamely tagját feljogosította;

feltéve mindkét esetben, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén székhellyel rendelkezik.

6(2) A támogatás további feltétele, hogy a civil szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, és a támogatással pártpolitikától mentesen, a településhez kapcsolódó, vagy a település lakosait érintő közhasznú feladatot kíván ellátni és (amennyiben volt ilyen) elszámolt az előző évben kapott támogatással, illetve az (1) bekezdés a.) pontja szerinti civil szervezet esetén nincs a helyi önkormányzati adóhatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozó lejárt köztartozása, vagy köztartozását folyamatosan, az előre meghatározott törlesztő részlettel teljesíti.  Ennek tényét a pályázónak a fenti hatóságok által kiállított hatvan napnál nem régebbi közokirattal, vagy a köztartozás fenn nem állása, illetve törlesztése tekintetében tett 30 napnál nem régebbi közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatával kell igazolnia.

(3) A pénzügyi támogatás jelen rendeletben meghatározott keretrendszer alapján az egyes keretekben meghatározott tevékenységek támogatására adható. A keretek meghatározása a következő:

a)        működési támogatás kerete

b)        pályázati önrész keret

c)        természet és környezetvédelmi keret

d)       egészségügyi keret

e)        szociális keret

f)         kulturális keret

g)        sport és ifjúsági keret

h)        idegenforgalmi, európai uniós és nemzetközi kapcsolatok kerete

i)          közrendvédelmi keret

Működési támogatás Kerete

5. §

A Működési támogatás Keretre pályázhatnak mindazon, jelen rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott civil szervezetek, amelyek Érd Megyei Jogú Városhoz kapcsolódó vagy a település lakosait érintő programokat szerveznek, feladatot látnak el; a  feladataik ellátása érdekében működésükhöz szükséges technikai, tárgyi és műszaki feltételek megteremtésének elősegítésére, valamint működési költségeik biztosítására.

Pályázati önrész Keret

6. §

A pályázati önrész keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek, melyeknek nem helyi szinten benyújtott pályázataik e rendelet kereteiben megvalósítandó tevékenységek megvalósítását célozzák, pályázati önrészük elnyerésére.

Természet-  és Környezetvédelmi Keret

7. §

 A Természet-, és Környezetvédelmi Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek, amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:

a)      természeti és épített környezet megóvását, ápolását, gazdagítását, fejlesztését szolgáló programok szervezése,

b)  parlagfű mentesítési akciók szervezése

c) környezetvédelmi célú nevelési, oktatási programok szervezése, kiadványok készítése.

Egészségügyi Keret, Szociális Keret 8. §

(1) Egészségügyi Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek, amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:

a)        Érd Megyei jogú Város lakossága egészségi állapotának megőrzését, javítását célzó programok megvalósítására,

b)        egészséges életmódra, egészségmegőrzésre nevelő, szenvedélybetegség ellenes valamint prevenciós, szemléletmód-váltást elősegítő programok rendezésére, illetve azokon való részvételre,

(2) Szociális Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek, amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:

a)      a szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását, szociálisan hátrányos helyzetű személyek társadalomba való integrálódását célzó programok, akciók megvalósítására,

b)      a szociális ellátás alanyai részére szervezett rendezvények megtartására, ilyen rendezvényeken való részvételre.

Kulturális Keret 9. §

 A Kulturális Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek, amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:

a)      Érd Megyei Jogú Városban hagyománnyal bíró, vagy hagyományteremtő céllal megvalósuló fesztiválok, rendezvények szervezése, vagy azokhoz való aktív kapcsolódás,

b)       Érd Megyei jogú Városban kulturális, művészeti események, kiállítások rendezése, kiadványok készítése,

c)      nemzetiségi, kisebbségi hagyományőrző programok, események rendezése,

d)     oktatási, nevelési célú városi rendezvények vagy rendezvénysorozatok szervezése és lebonyolítása.

Sport és Ifjúsági Keret

610. §

Az Ifjúsági és Sport Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek, amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:

a) ifjúsági korosztály számára legalább havi rendszerességgel közösségi összejövetelek, klubok programjainak szervezése,

b) ifjúsági- és gyermeksport rendezvények szervezése, versenyeken való részvétel,

c) szorgalmi időszakon kívüli programok megvalósítása (hétvégi, szabadidős, szünidei stb.)

d.) gyermek- és ifjúsági táborok szervezése, azokon való részvétel,

e) fogyatékkal élők részére szervezett sport és szabadidős rendezvények megtartása.

Idegenforgalmi, Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Kerete

11. §

Az Idegenforgalmi Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Keretére pályázhatnak mindazon civil szervezetek, amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:

a)      Érd Megyei Jogú Város idegenforgalmi szempontból jelentős értékeit, kínálatát bemutató kiadványok, térképek elkészítése,

b)      a város idegenforgalmi értékeinek feltárása, népszerűsítése,

c)      turisztikai honlapok elkészítése

d)      idegenforgalmi tájékoztatást szolgáló táblák elhelyezése,

e)      Érd Megyei Jogú Város nemzetközi kapcsolatainak ápolása, a város népszerűsítése,

f)       kulturális, ifjúsági, protokolláris külkapcsolatok kiépítése és ápolása.

Közrendvédelmi Keret 12. §

A Közrendvédelmi Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek, amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:

Érd Megyei Jogú Város területén a közrend javítása, közlekedés fegyelme és bűnmegelőzés hatékonyabbá tétele érdekében szervezett rendezvények, akciók megvalósítása,

A támogatás forrása és a pályáztatás rendje

13. §

(1) Az egyes keretekre biztosított támogatás mértékét az Önkormányzat költségvetési rendeletében rögzíti.

3(2) Hatályon kívül helyezte a 24/2009. (III.27.) KGY. rendelet.

8(3) A pályázatok kiírása, valamint a beérkezett pályázatok elbírálásáról és a támogatás odaítéléséről történő döntés a (3a) bekezdés figyelembevételével az 1. mellékletben meghatározott bizottságok hatáskörébe tartozik. Amennyiben a döntésre jogosult szükségesnek tartja, a benyújtott pályázattal kapcsolatban a Polgármesteri Hivataltól, illetve az érintett szakintézményektől véleményt kérhet.

8(3a) Alapítványok esetében az e rendelet szerint nyújtott támogatás alapítványi forrás átadásának minősül, melyről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján - a bizottságnak a támogatás odaítéléséről szóló döntése figyelembevételével - a Közgyűlés határoz.

11(4) A civil szervezet a pénzügyi támogatást pályázat benyújtásával, a pályázat (ide értve a nem helyi szinten kiírt pályázatokat is) kiírását követő legkésőbb 1 éven belül megvalósítandó programokra igényelheti az (5) bekezdésben foglaltak kivételével. Pályázni a 2. számú mellékletként szereplő pályázati adatlap benyújtásával az abban meghatározott dokumentumok csatolásával lehet azzal, hogy ugyanazon civil szervezetnek több pályázat benyújtása esetén a programhoz közvetlenül nem kapcsolódó pályázati dokumentumok közül a bírósági bejegyzés másolatát, az alapszabályt, az alapító okiratot, a polgári jogi társasági szerződést valamint a köztartozás-igazolást vagy nyilatkozatot  tárgyévben csak a legelső pályázatához kell csatolnia.

4(5) Amennyiben a pályázó által megvalósítani kívánt program előreláthatólag egy éven túl valósul meg, a támogatás igénylésekor benyújtott kérelem alapján kivételes esetben az illetékes bizottság az egy évet legfeljebb 90 nappal meghaladó megvalósulási határidejű pályázatot is támogathat, azzal, hogy ebben az esetben a 14. § (6) bekezdését értelemszerűen alkalmazni kell.

3(6) Az (5) bekezdésben foglalt esetben a pályázónak a jelen rendelet 14. § (5) bekezdése szerinti 30. napos elszámolási határidőt vállalnia kell, mely az új pályázatokon történő indulás feltétele. Az elszámolás részletes szabályait a támogatási szerződésnek kell tartalmaznia.

(7) A pályázatonként elnyerhető legnagyobb támogatás összege legfeljebb 600.000 Ft. lehet.

(8) A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázók, amelyek a pályázati cél megvalósításához saját forrással is rendelkeznek.

11(9) Az önálló bankszámlával nem rendelkező civil társaság pályázónak pályázatában a támogatási összeg fogadására megbízott szervezetet kell megjelölnie, aki a saját bankszámláját az önálló bankszámlával nem rendelkező kedvezményezett részére biztosítja.

(10) Valamennyi pályázati kiírás nyilvános, melyeket az Érdi Újságban, Érd Megyei Jogú Város honlapján valamint a helyi médiában közzé kell tenni.

3(11) A pályázatok benyújtási határnapja a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő megjelenését követő 30. nap. A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidő leteltétől számított 15 nap.

3(12) A benyújtott pályázatokat az elbírálást megelőzően a Polgármesteri Hivatal megvizsgálja, hogy azok a pályázati feltételeknek megfelelnek-e.

3(13) A pályázatokat egy példányban, zárt borítékban kell benyújtani a pályázati felhívásban megjelölt helyre.

3(14) Pályázatot benyújtani személyesen vagy postai úton lehet, a postai úton benyújtott pályázat esetében a benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni.

3(15) A benyújtási határnapot követően beérkezett/postára adott pályázatokat érvénytelennek kell tekinteni.

(16) A jelen rendeletben előírt kötelező mellékletek hiánya, illetve a hiányosan kitöltött adatlap esetén a pályázat érvénytelen, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

3(17) Ugyanazzal a programmal csak egy kerethez lehet pályázni.

3(18) Az 5. § és 6. § szerinti keretekre együttvéve legfeljebb összesen egy, valamennyi egyéb keretre együttvéve pedig legfeljebb összesen kettő pályázat adható be.

3(19) Amennyiben a pályázó (17) és (18) bekezdésben meghatározottaktól eltérő számban nyújt be pályázatokat, a pályázat kiírójának megkeresésére 5 napon belül nyilatkoznia kell, hogy melyik pályázatát kívánja fenntartani. A nyilatkozattétel késedelmes megtétele vagy elmulasztása esetén valamennyi benyújtott pályázatot érvénytelennek kell tekinteni.

A pénzügyi támogatás felhasználása és elszámolása

14. §

(1) A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt.

(2) A pénzügyi támogatás kizárólag a támogatási szerződésben foglalt támogatási célra használható fel.

(3) Az Önkormányzat a (4) bekezdésben foglaltak kivételével a támogatási szerződés aláírását követően az elnyert támogatás összegének 50%-át 15 napon belül előfinanszírozásként, 50%-át pedig az elszámolás és a szakmai beszámoló benyújtását és elfogadását követően, legkésőbb 30 napon belül folyósítja.

(4) A Pályázati önrész Keretből elnyert támogatás esetén a nyertes pályázó számára az önkormányzat úgy biztosítja az önrészt, hogy azt akkor adja át a pályázónak, amikor az elnyeri a program megvalósításához szükséges támogatást és ezt a támogatási szerződés bemutatásával igazolja.

3(5) A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról köteles elszámolni illetve a megvalósulásról szakmai beszámolót készíteni, melynek benyújtási határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap. Az elszámolás részletes szabályait a támogatási szerződés tartalmazza.

Az elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásáról az illetékes bizottság dönt.

2(6) Ha a civil szervezet programja pályázata alapján a 13. § (4) bekezdésben meghatározott határidőn belül, de a pályázat odaítélését követő évben valósul meg és ugyanabban az évben ismét sikerrel pályázik, az új támogatási szerződés mindaddig nem írható alá míg a korábbi támogatással kapcsolatos elszámolás és beszámoló elfogadása meg nem történt. Amennyiben az elszámolás és a beszámoló elutasításra került, az illetékes bizottság az újabb támogatás odaítéléséről szóló döntését visszavonja.

2(7) A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználása valamint a feladat teljesítésének elmaradása esetén, illetőleg ha a civil szervezet a támogatás igénylésekor lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy az (5) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget,  a támogatás azonnal megszüntethető, illetve a támogatás összegét vissza kell fizetni. A visszafizetési kötelezettség fennáll akkor is, ha az illetékes bizottság a szakmai beszámolót nem fogadja el. A visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési kedvezmény nem nyújtható.

2(8) A támogatás felhasználását és az elszámolást a Közgyűlés köteles ellenőrizni.

3(9) A pályázati keretben meghatározott összeg fel nem használt része a tárgyévben további pályázatra nem használható fel, az a költségvetés tartalék keretét képzi.

A pénzügyi támogatás nyilvánossága

615. §

A pályázaton elnyert támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatott program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az Érdi Újságban, Érd Megyei Jogú Város honlapján, valamint a helyi médiában legkésőbb a döntés meghozatalát követő harmincadik napig közzé kell tenni.

Záró rendelkezések

16. §

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2007. február 22-ei ülésén.

 

 

101. sz. melléklet

A keretekkel kapcsolatos hatáskör megoszlásA

Öntevékeny közösségek és csoportok működését támogató keret,

Pályázati önrész Keret: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Természet és Környezetvédelmi Keret: Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Szociális Keret: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Egészségügyi Keret: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Kulturális Keret: Köznevelési és Művelődési Bizottság

Sport és Ifjúsági Keret: Sport és Ifjúsági Bizottság

Idegenforgalmi, Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Kerete: Köznevelési és Művelődési Bizottság

Közrendvédelmi Keret: Közrendvédelmi Bizottság

 

2. melléklet - pályázati űrlap

 

Nyomtatás