Bejelentkezés
Név:Jelszó:
erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet
2007.04.17. kedd 16:18

a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló, 46/2009. (VI.26.), a 37/2010. (X.28.), az 54/2011. (VI.29.), a 11/2012. (III.12.), a 13/2013. (III.29.), a 6/2014. (III.27.) és az 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelettel)

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – támogatva az egészség megőrzését, a szabadidő tartalmas eltöltését célzó, a gyermekek és ifjúsági sport, a szabadidősport, az utánpótlás nevelés, valamint a verseny – és élsport körébe sorolt sporttevékenységeket – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, továbbá a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy megalapozza és létrehozza Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) sportkoncepciójának megvalósításához szükséges feltételrendszert és szerkezeti keretet adjon a sport támogatására rendelt összegek felhasználásának. 

A rendelet hatálya 

12. § A rendelet hatálya kiterjed: 

a)  az önkormányzat által kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatokraés a sport   támogatására rendelt pénzeszközök felhasználására; 

5b) minden Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő és érdi székhellyel nyilvántartásba vett, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Stv.) 15. §-ában meghatározott sportszervezetre;

5c)-e) Hatályon kívül helyezte a 13/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet. 

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai 

53. § Az Önkormányzat Érd Megyei Jogú Város Sportkoncepciója alapján az Stv. 55.§ (1) és (3) bekezdésében meghatározottakon túl az alábbi feladatokat látja el: 

a)             segíti a sportrendezvények lebonyolítását,

b)            támogatja az olimpiai utánpótlás műhelyek működését,

c)             támogatja a városi szabadidős sportversenyeket, eseményeket,

d)            lehetőség szerint biztosítja az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények kedvezményes használatát,

e)             támogatja az érdi székhelyű sportszervezetek működését,

f)             lehetőségeihez képest segíti a nemzetközi sportkapcsolatokat, versenyeket.”

A sporttámogatás 

14. § (1) Az önkormányzat a sport támogatására fordított összeg mértékét minden évben a költségvetési rendeletében határozza meg. 

5(2) Hatályon kívül helyezte a 13/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet. 

(3) Az önkormányzat által a sport támogatására biztosított összeg különösen az alábbi területeken hasznosítható: 

a) versenysport támogatása

b) fogyatékkal élők, mozgássérültek sportjának támogatása,

c) sporttal kapcsolatos rendezvények támogatása,

5d) olimpikonok, paralimpikonok támogatása,

5e) kiemelkedő és kiváló utánpótlás- és felnőtt sportolók jutalmazása,

f) Érd Városi Sportegyesület támogatása,

g) önkormányzati sportlétesítmények felújításának, fejlesztésének és üzemeltetésének biztosítása. 

1A versenysport támogatása 

5. § 5(1) A versenysport támogatása a hatályos költségvetési rendeletben foglalt keretek és elvek alapján a sportszervezeteknek nyújtott támogatás útján valósul meg. A támogatás nyújtása a (10) és (11) bekezdésben foglaltak kivételével nyilvános pályázati rendszerben, jelen rendelet 1. számú mellékletében meghatározott pályázati feltételek szerint történhet. 

5(2) Önkormányzati támogatásban csak az a sportszervezet részesülhet, amelyik foglalkozik utánpótlás neveléssel is. A támogatás szakosztályi finanszírozás keretén belül történik és az Önkormányzat kiemelt figyelemmel kíséri. 

5(3) A támogatott sportszervezet a támogatást felnőtt sportolók esetében kizárólag a versenyeztetéssel összefüggő kiadásokra (személyi kiadások nélkül) használhatja fel. 

(4) A támogatottak köréről és a támogatás összegéről - a Sportkoncepcióban elfogadott elvek alapján, az elmúlt év eredményességét is figyelembe véve - nyilvánosan meghirdetett pályázat útján a 7Sport és Ifjúsági Bizottság dönt. 

6(5) A pályázati kiírást a 7Sport és Ifjúsági Bizottság teszi közzé a rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal, minden naptári év április 1. napjáig. A pályázatok elbírálásáról a Sport és Ifjúsági Bizottság dönt. 

(6) Az önkormányzati támogatás kifizetési és elszámolási rendjét a támogatási szerződésnek tartalmaznia kell. 

3(7) Nyertes pályázat esetén a támogatás összegének felhasználásáról, a vállalt feladat teljesítéséről a pályázó a következő naptári év március 31-ig köteles elszámolni és szakmai beszámolót készíteni. Az elszámolás és a szakmai beszámoló elfogadásáról a 7Sport és Ifjúsági Bizottság dönt. 

(8) A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználás vagy a feladat teljesítésének elmaradása esetén a támogatás azonnal megszüntethető, illetve a támogatás összegét a támogatási szerződésben foglaltak szerint vissza kell fizetni. 

5(9)Hatályon kívül helyezte a 13/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet. 

5(10) Pályázati eljárás nélküli sporttámogatás esetén a támogatás odaítéléséről a sportszervezet kérelemére az éves költségvetési rendeletben megfogalmazott ágazati kereteken belül a 7Sport és Ifjúsági Bizottság dönt. 

(11) A támogatás kifizetése csak abban az esetben engedélyezhető, ha: 

a)      a támogatás felhasználása kizárólag a sport céljait szolgálja,

b)      a támogató a pályázati kiírás szerint elszámolt az előző évben kapott támogatás cél szerinti felhasználásáról,

c)      a támogatandó eleget tett az állami adatszolgáltatási kötelezettségének,

d)     a támogatandó felelősséget vállal az általa szolgáltatott adatok valódiságáért és biztosítja annak ellenőrizhetőségét. 

5Olimpikonok, Paralimpikonok támogatása

56. § (1) Az Önkormányzat anyagilag támogatja az olimpiai játékokra kijutási eséllyel pályázó érdi lakóhellyel rendelkező sportolókat, parasportolókat. 

(2) A támogatás keretösszegét az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében határozza meg. 

(3) A támogatás iránti kérelmek tárgyévi benyújtásának határidejéről a 7Sport és Ifjúsági Bizottság dönt. 

(4) A kérelem mellékleteként a támogatást igénylő a tagságáról szóló sportszövetségi igazolást, valamint a sportszakmai önéletrajzát köteles csatolni. 

(5) A támogatásról az Önkormányzat a sportolóval külön támogatási szerződést köt, mely tartalmazza a támogatás elszámolásának szabályait. 

6(6) A támogatás iránti kérelmek elbírálásáról, valamint az elszámolás elfogadásáról a 7Sport és Ifjúsági Bizottság dönt. 

1A pénzügyi támogatás nyilvánossága 

7. § A pályázaton elnyert támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatott program megvalósításának helyére vonatkozó adatokat az Érdi Újságban és Érd Megyei Jogú Város honlapján kell közzé tenni legkésőbb a döntés meghozatalát követő harmincadik napig.

1Záró rendelkezés

8. § (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 28/2000.(VII.17.) ÖK. számú rendelete hatályát veszti.

(2) § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

6(3) E rendeletnek a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított 5. § (5) bekezdését a 2014. évi pályázati forduló során is alkalmazni kell. 

 

Mecsériné Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyzői jogkörben eljáró osztályvezető

polgármester

 

51. számú melléklet a rendelethez

P Á L Y Á Z A T I    F E L H Í V Á S

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi sportról és sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet a sportszervezetek támogatására elkülönített összeg elnyerésére, illetve célirányos felhasználására.

Pályázat célja: A városban működő sportszervezetek munkájának, illetve sporteseményeinek, rendezvényeinek támogatása.

Pályázatot nyújthatnak be: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő, a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján létrehozott, és érdi székhellyel nyilvántartásba vett sportszervezetek, amelyek tevékenységük révén megfelelnek a sportról és a sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendeletben, valamint a sportkoncepcióban megfogalmazott feltételeknek, támogatási elveknek.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

-         a kérelmező pontos megnevezését, képviselőjének nevét, címét,

-         a sportolók létszámát,

-         a kérelmező előző évi működésének hitelesített, egyszerűsített pénzügyi beszámolóját (mérlegét), sportszakmai adatait,

-         a tárgyév tervezett költségvetését, versenynaptárát, éves programját,

-         az illetékes bíróság nyilvántartásba vételt elrendelő jogerős végzésének másolatát,

-         a kérelmező bankszámlaszámát, adószámát,

-         az igényelt támogatás nagyságát,

-         a pályázati összeg szükségességének részletes szakmai indoklását, saját tervezett bevételeket,

-         egyéb támogatásokat,

-         a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy annak hiányáról szóló nyilatkozatot.

Önkormányzati költségvetési támogatásban az a sportszervezet részesülhet, amely (amennyiben volt ilyen) elszámolt az előző évben kapott támogatással, illetve nincs a helyi önkormányzati adóhatóság, valamint a Nemzeti Adó és Vámhivatal hatáskörébe tartozó lejárt köztartozása, vagy köztartozását folyamatosan, az előre meghatározott törlesztő részlettel teljesíti. Ennek tényét a pályázónak a fenti hatóságok által kiállított, hatvan napnál nem régebbi közokirattal, vagy a köztartozás fenn nem állása, illetve törlesztése tekintetében tett 30 napnál nem régebbi közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatával kell igazolnia.

A sportszervezet köteles éves pénzügyi tervet készíteni, megtervezni az önkormányzati támogatás felhasználásának módját, mely összeg más célra nem használható fel.

A pályázathoz csatolni kell a pályázó sportszervezet alapszabályát, a sportban elért eredményeit, a tagok számát és a sportban foglalkoztatottak számát.

A támogatást igénylő sportszervezet önkormányzati tulajdonú ingatlan használata esetén köteles az ingatlan fenntartásával és felújításával kapcsolatos költségeket külön megnevezni és azt igazolni.

Támogatás csak szakosztályonkénti bontásban, feladat meghatározással igényelhető.

Önkormányzati költségvetési támogatás a következőkben meghatározott követelmények teljesítése esetén igényelhető:

Az igénylő:

a) Magyarországon bejegyzett nemzeti sportszövetségek egyikének tagja, és az általuk szervezett versenyrendszerben szerepel, melyet az adott nemzeti sportszövetség által kiállított igazolással bizonyít,

b) a Sportszövetség működése megfelel a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint a  sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről  szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet előírásainak.

6Előnyt élvez az a pályázó, aki nagyobb számban foglalkoztat munkavállalóként sportszakembert, edzőt, valamint minél nagyobb óraszámban tart sportfoglalkozásokat, továbbá rendszeresen részt vesz városi sporteseményeken, versenyeken, tömegsport rendezvényeken, illetve akinek tevékenysége ilyen események szervezésére is kiterjed.

A pályázatot az önkormányzat által kibocsátott adatlap pontos kitöltésével és a mellékletek csatolásával kell a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság címére zárt borítékban az Ügyfélszolgálaton leadni.

A beérkezett pályázatokat a Közgyűlés Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottsága véleményezi és dönt a támogatás mértékéről.

A pályázatok benyújtási határideje: 20… év………hó ……nap.  Elbírálás: 30 napon belül.

A pályázók a döntést követően írásos értesítést kapnak.

A támogatásban részesített pályázók jegyzéke az Érdi Újságban és az Önkormányzat honlapján közzétételre kerül.

Az elnyert támogatás célirányos felhasználása érdekében az Önkormányzat a pályázókkal a támogatási szerződést köt. A támogatás felhasználását és a program megvalósítását az Önkormányzat a szerződésben meghatározott módon ellenőrzi.

6A sportszervezet a támogatás összegének felhasználásáról legkésőbb a támogatást követő év március 31-ig köteles elszámolni és szakmai beszámolót készíteni. Az elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásáról a bizottság dönt.

A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználás, vagy a feladat teljesítésének elmaradása esetén a támogatás azonnal megszüntethető, illetve a támogatás összegét vissza kell fizetni.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal sportreferense ad.

A pályázati űrlapok a Polgármesteri Hivatal sportreferensénél vehetők át, vagy letölthetők az érdi honlapról (www.erd.hu).

Nyomtatás