A pályázatok benyújtásának határideje:

 

A pályázatok benyújtási határnapja a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő megjelenését (2019. április 3.) követő 30. nap:

 május 3.

 

A rendeletben előírt kötelező mellékletek hiánya, illetve a hiányosan kitöltött adatlap esetén a pályázat érvénytelen, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtási határidő leteltétől számított 15 nap.

 

Pályázatot benyújtani személyesen vagy postai úton lehet, a postai úton benyújtott pályázat esetében a benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni.

A benyújtási határnapot követően beérkezett/postára adott pályázatokat érvénytelennek kell tekinteni.

A pályázatokat egy példányban, zárt borítékban kell benyújtani személyesen munkaidőben a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (2030 Érd Alsó u. 3.) vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal címére (2030 Érd, Alsó u. 1.). A postai úton benyújtott pályázat esetében a benyújtási határidőn a postára adás napját kell érteni.

 

A borítékra kérjük, írják rá: Egészségügyi Keret pályázat.

Egyéb pályázati feltételek:

 

Pályázni a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. mellékletét képező pályázati adatlap benyújtásával, az abban meghatározott dokumentumok csatolásával lehet azzal, hogy ugyanazon civil szervezetnek több pályázat benyújtása esetén a programhoz közvetlenül nem kapcsolódó pályázati dokumentumok közül a bírósági bejegyzés másolatát, az alapszabályt, az alapító okiratot, a polgári jogi társasági szerződést, a köztartozás-igazolást vagy nyilatkozatot tárgyévben csak a legelső pályázatához kell csatolnia.

 

A civil szervezet a pénzügyi támogatást pályázat benyújtásával, a pályázat kiírását követő legkésőbb 1 éven belül megvalósítandó programokra igényelheti azzal, hogy amennyiben a pályázó által megvalósítani kívánt program előreláthatólag egy éven túl valósul meg, a támogatás igénylésekor benyújtott kérelem alapján kivételes esetben az illetékes bizottság az egy évet legfeljebb 90 nappal meghaladó megvalósulási határidejű pályázatot is támogathat.

 

A pályázatonként elnyerhető legnagyobb támogatás összege legfeljebb 600.000 Ft,- lehet.

 

Az önálló bankszámlával nem rendelkező civil társaság pályázónak  pályázatában a támogatási összeg fogadására megbízott szervezetet kell megjelölnie, aki a saját bankszámláját az önálló bankszámlával nem rendelkező kedvezményezett részére biztosítja.

 

Ugyanazzal a programmal csak egy kerethez lehet pályázni, valamennyi keretre együttvéve legfeljebb kettő pályázat adható be.

 

A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt. Az elszámolás részletes szabályait a támogatási szerződés tartalmazza.

 

A pénzügyi támogatás kizárólag a támogatási szerződésben foglalt támogatási célra használható.

 

Az elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásáról a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt.

 

A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználás, valamint a feladat teljesítésének elmaradása esetén, illetőleg ha a civil szervezet a támogatás igénylésekor lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatás azonnal megszüntethető, illetve a támogatás összegét vissza kell fizetni. A visszafizetési kötelezettség fennáll akkor is, ha az illetékes bizottság a szakmai beszámolót nem fogadja el. A visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési kedvezmény nem nyújtható.

 

Pályázni csak formanyomtatványonlehet, mely átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Érd, Alsó u. 3.) hétfőn 8:00 - 12.00 ig, 13.00 - 18:30-ig, kedden, szerdán, csütörtökön: 8:00-12.00-ig., 13.00-16:30-ig, pénteken: 8:00-12:00-ig, vagy letölthető a város honlapjáról.

 

 

Szociális és Egészségügyi Bizottság