A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkakör megnevezése: óvodapedagógus, intézményvezetői megbízással.

 

A vezetői beosztás ellátására történő megbízás időtartama:

A vezetői megbízás 5 éves határozott időre, 2019. augusztus 16. napjától 2024. augusztus 15. napjáig szól.

 

A munkavégzés helye:

 

Pest megye, 2030 Érd, Riminyáki út 17.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a vezetői feladatok ellátása, különösen az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, illetve a munkáltatói jogok gyakorlása az intézményben.

 

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján, az egyéb juttatások megállapítása a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a fenntartó intézményre vonatkozó döntései alapján történik.

 

Pályázati feltételek:

 

 • Főiskola, óvodapedagógusi végzettség,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint.

     A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • intézményvezetői tapasztalat,
 • német nemzetiségi óvodapedagógus végzettség,
 • német nyelvből középfokú „C”típusú nyelvvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
 • a végzettséget, szakképzettséget, szakmai gyakorlatot tanúsító okiratok egyszerű másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,
 • hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez, továbbá nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek,
 • nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
 • nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 67.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség nem áll fenn.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 27. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Eszes Mária nyújt, a 30/336-4004 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

 • Postai úton, a pályázatnak az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó u. 1.)                                                        

vagy

Személyesen Nagy Nikoletta részére (Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 2030 Érd, Alsó u. 1., I. e. 111. szoba)

 • A pályázatot mellékletekkel együtt, kettő nyomtatott példányban kérjük benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-17-15/2019, valamint a beosztás megnevezését: óvodapedagógus, intézményvezetőimegbízással.

 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A pályázó intézmény vezetésére vonatkozó programja átadásra kerül harminc napos határidővel véleményezésre az intézmény nevelőtestülete, illetve a Nemzeti Pedagógus Kar illetékes területi szerve részére.

Apályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg.

A véleményező testületek véleményét mérlegelve a végleges döntést az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozza meg.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 15.

 

A pályázat www.kozigalllas.hu –n való közzétételének időpontja: 2019. április 8.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  

·         Oktatási és Kulturális Közlöny – 2019. május

 • Érdi Újság

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor három hónap próbaidő kerül kikötésre, kivéve, ha a pályázó a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 29.§ (2)-(3) bekezdésében meghatározott szakmai gyakorlattal rendelkezik.