A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:    Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:     Pest megye, 2030 Érd, Hivatalnok utca 14. és telephelyei

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

olvasószolgálati feladatok teljes körű ellátása, gyűjteményszervezés, állományvédelem, állomány-ellenőrzés, statisztikai adatszolgáltatás, rendezvények, foglalkozások szervezése, lebonyolítása ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, könyvtáros, informatikus könyvtáros, könyvtári asszisztens,   segédkönyvtáros

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, szakképesítésről bizonyítvány, könyvtárosi diploma, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél , hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a jelentkezési anyagát a bírálatban részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sebestyénné M. Ewa, ill. Nida Judit nyújt, a +3623365470 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Sebestyénné M. Ewa részére a sebestyenewa@csukalib.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

  1. ford.: megfogalmazott kompetenciák alapján a könyvtár vezetői válogatnak a jelöltek között 2. ford. személyes interjú

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.csukalib.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csukalib.hu honlapon szerezhet.