erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- HIRDETMÉNYI KÖZZÉTÉTEL
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Határozat - parlagfű elleni parlagfű elleni védekezési kötelezettség 25085. hrsz
2014.09.10. szerda 09:40

HATÁROZAT

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője, mint a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult hatóság, a parlagfű fertőzés megszüntetési kötelezettség ügyében meghozta az alábbi határozatot.

 

A közérdekű védekezés elrendelésére jogosult hatóság az ügyfél parlagfű elleni védekezési kötelezettségének elmulasztása miatt, azonnali végrehajtás terhe mellett közérdekű védekezést rendel el a 2030 Érd, 25085. hrsz. alatti ingatlan 2134 m2 fertőzött része vonatkozásában.

 

A közérdekű védekezés elvégzésével az Érdi Közterület-fenntartó Intézményt (székhelye: Érd, Fehérvári út 69/b.) - továbbiakban: ÉKF - bízza meg.

 

A közérdekű védekezés elvégzésének időpontja 2014. szeptember 11. (csütörtök), 9:00 óra. Az ÉKF a közérdekű védekezés befejezéséről köteles azonnal tájékoztatni a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult hatóságot.

 

A hatóság a Vállalkozó részére járó díj kifizetéséről a közérdekű védekezés megfelelősége esetén hivatalból intézkedik.

A közérdekű védekezéssel felmerülő valamennyi költséget, így a vállalkozó díját, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv és az ingatlanügyi hatóság esetleges költségeit a földhasználó viseli.

 

Jelen határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság vezetőjéhez címzett, de Hivatalomhoz benyújtott fellebbezésnek van helye, melyet 5.000 forint illetékbélyeggel kell ellátni.

 

A fellebbezésnek, a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.

 

 

 

 

INDOKOLÁS

 

Lakossági bejelentés alapján Hatóságom 2014. szeptember 4-én hatósági ellenőrzést tartott a 2030 Érd, 25085. hrsz. alatti 2184 m2 területű ingatlannál, és megállapította, hogy az érintett földhasználó nem tett eleget parlagfű-mentesítési kötelezettségének. Az ingatlan az ellenőrzéskor 90 %-ban, 45 cm-es parlagfűvel fertőzött volt, melyen kialakult a virágbimbó és virágzott. Az ingatlanon egyéb allergén növények voltak láthatóak pl.: libatop, disznóparéj. Az ingatlan egyik sarkában veteményest alakítottak ki, melynek nagysága a légifelvételek alapján 38 m2. Továbbá az ingatlanon áll egy lakatlan épület, amely a légifelvételek alapján 12 m2.

 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.) vonatkozó rendelkezései:

17. § (4) A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

50. § (4) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a 17. § (4) bekezdésében szereplő parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a földhasználó előzetes értesítése mellőzhető.

(5) A parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatot – ha a közlés más módja az azonnali végrehajtáshoz fűződő érdeket veszélyeztetné – hirdetmény útján is lehet közölni.

(6) A közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság, valamint a közérdekű védekezést elvégző vállalkozó feladata végrehajtásának keretei között az érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti. Erre való jogosultságát kérésre köteles igazolni.

 

A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) vonatkozó rendelkezései:

3. § (1) Helyszíni ellenőrzést – a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglaltak betartásának ellenőrzése érdekében – saját kezdeményezésre vagy bejelentés alapján külterületen az ingatlanügyi hatóság, belterületen a jegyző végez. Az ingatlanügyi hatóság a helyszíni ellenőrzést saját kezdeményezésre a 4. §-ban meghatározott területeken folytatja le.

3. § (2) A helyszíni ellenőrzés során – amennyiben bizonyítást nyer, hogy a földhasználó nem tett eleget a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének – külterületen a fertőzött területet főbb töréspontjainak koordinátái meghatározásával, belterületen a helyrajzi szám alapján be kell azonosítani.

3. § (7) A parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatban a (2) bekezdés szerinti töréspontokkal, valamint a helyrajzi számmal meg kell határozni azt a területet, amelyre a hatósági védekezés kiterjed.

 

A közérdekű védekezés költségei magukban foglalják a Rendelet 2. § (3) bekezdése alapján a megyei kormányhivatal földhivatalánál, a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál felmerült valamennyi költséget, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 153. §-ában felsorolt az eljárás során felmerült és igazolt valamennyi költséget, így különösen a vállalkozó - szerződés alapján megfizetett - díját, valamint a védekezés elrendelésével és végrehajtásával kapcsolatban a növényvédelmi szervnél felmerült valamennyi költséget.

 

 

A Ket. 172. § f) pontja alapján: „életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet: egy vagy több embert az élet elvesztésével, illetve a testi épség vagy az egészség súlyos károsításával, továbbá a természeti vagy az épített környezet, valamint az anyagi javak jelentős vagy helyrehozhatatlan károsodásával közvetlenül fenyegető rendkívüli helyzet, állapot vagy esemény, amelynek megelőzése vagy káros hatásainak elhárítása hatósági intézkedést igényel”.

 

A fentebb írtakra tekintettel a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult hatóság közérdekű védekezést rendelt el. A hatóság megítélése szerint az emberi egészség védelme érdekében, a parlagfű elleni védekezés társadalmi érdek, így a védekezési késedelem, illetve e kötelezettségek teljesítésének elmaradása adott esetben jelentős vagy helyrehozhatatlan kárral járhat, ezért a Ket. 101. § (5) bekezdés a) és e) pontja alapján jelen határozatát a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánította.

 

A fellebbezési jog lehetőségéről és feltételeiről a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A fellebbezési illeték mértékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

 

A felettes szerv hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 9. § (6) bekezdése állapítja meg.

 

A közérdekű védekezés elrendelésére jogosult hatóság hatásköréről a Rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontja rendelkezik.

Illetékességemet a Ket. 21. § (1) bekezdésének b) és d) pontja állapítja meg.

 

Érd, 2014. szeptember 8.

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző nevében és megbízásából eljáró:

 

 

Südi-Csibrák Melinda

csoportvezető

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria