erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról
2012.01.26. csütörtök 16:52

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

 

42/2011. (VI.29.)

önkormányzati rendelete

 

a helyi adókról

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló, 2/2012. (II.1.), a 16/2012. (III.27.), az 51/2012. (XI.30.), a 4/2013. (II.6.), a 38/2013. (XI.27.), a 31/2015. (XI.30.), a 39/2015. (XII.22.), a 15/2016. (V.31.) a 36/2016. (XII.23.) és a 25/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelettel)

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

I. Fejezet

 

 Építményadó

 

 1. Az adó alapja

 

1. § Az adó alapja: az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

 

2.  Az adó mértéke

 

42. § (1) Az adó évi mértéke:

a) Bel- és külterületen lévő lakás céljára szolgáló építmény után 440 Ft/m2;

5b) Egyéb, nem lakás céljára szolgáló építmény után 880 Ft/m2, kivéve a c) d) e) és f) pontokban foglaltakat;

c) Hitelintézeti, pénzügyi vállalkozási, biztosítási, egyéb pénzügyi tevékenység, valamint távközlési, energiaellátó vállalkozási tevékenység céljára szolgáló építmény után 1700 Ft/m2;

5d) Kereskedelmi tevékenység céljára szolgáló c) pont hatálya alá nem tartozó építmény után:

da) 1 - 300 m adóalap esetén 880 Ft/m2

db) 301 - 900 m adóalap esetén, a 301 m feletti rész után 1100 Ft/m2

dc) 901 - 1200 m adóalap esetén, a 901 m feletti rész után 1300 Ft/m2

dd) 1201 - 2000 m adóalap esetén, az 1201 m feletti rész után 1500 Ft/m2

de) 2001 vagy attól nagyobb adóalap esetén a 2001 m feletti rész után 1700 Ft/m2.

5e) A c) és d) pont hatálya alá nem tartozó gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény után:

ea) 1 - 300 m adóalap esetén 880 Ft/m2

eb) 301 - 900 m adóalap esetén, a 301 m feletti rész után 1000 Ft/m2

ec) 901 - 1200 m adóalap esetén, a 901 m feletti rész után 1100 Ft/m2

ed) 1201 - 2000 m adóalap esetén, az 1201 m feletti rész után 1200 Ft/m2

ee) 2001 vagy attól nagyobb adóalap esetén, a 2001 m feletti rész után 1300 Ft/m2.

5f) Verseny- élsport, utánpótlás nevelés, valamint a tömegsport céljára szolgáló, és az ingatlan-nyilvántartásban is ilyen funkcióval megjelölt sportlétesítmények céljára szolgáló építmények után 0 Ft/m2.

(2) Az (1) bekezdés c) d) és e) pontja tekintetében az emelt mértékű adóztatást nem befolyásolja, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a tényleges rendeltetésszerű használat bejegyzésre került, vagy feltüntetésre vár, illetve az sem, hogy a rendeltetésszerű használó a tulajdonos vagy nem. Amennyiben az építmény az ott meghatározottaknak megfelel, úgy a magasabb mértékkel kell az adót megállapítani.

5(3) Az építményadó vonatkozásában magánszemély tulajdonosnak minősül a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 52.§ 7.) pontja alapján természetes személyként bejegyzett tulajdonos. Nem minősül magánszemély tulajdonosnak az a személy, akinek a tulajdonában lévő építmény az (1) bekezdés c) d) e) és f) pontjában meghatározott célra szolgál.

 

3.  Adómentesség

 

3. § Mentes az adó alól:

a) magánszemély tulajdonában lévő garázs,

b) társas (terem) garázsban a magánszemély tulajdonostárs használatában lévő garázsegység.

c) a magánszemély adóalany - nem vállalkozási célt szolgáló - helyi egyedi védelem alatt álló épülete, épület része.

 

 

4. Adókedvezmény

 

4. § 6(1)Az adó alapját képező magánszemély tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló épületben, az év első napján az ingatlant lakóhelyként tényszerűen, életvitelszerűen használó személyek után személyenként 10% de legfeljebb 50 % kedvezmény illeti meg az adóalanyt.

 

(2) Az a vállalkozónak nem minősülő magánszemély, aki az adóévet megelőző évben az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló utak építése tárgyában alkotott külön önkormányzati rendelet alapján útépítésben vett részt, 1 évre a fizetendő évi adó összegéből 50 %-os mértékű kedvezményben részesül.

 

 

5. Mentesítés az adó megfizetése alól

 

65. § Kérelemre, tárgyévre mentesíthető az építmény után fizetendő adó megfizetése alól az a magánszemély adózó, aki a tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló épületben, az év első napján az ingatlant lakóhelyként tényszerűen, életvitelszerűen használja, ha legfeljebb egy ingatlan tulajdonjogával vagy legfeljebb egy ingatlanon fennálló haszonélvezeti joggal rendelkezik és az alábbi három feltétel bármelyike fennáll:

a)      70 éven felüli, egyedül élő és a havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 300%-át;

b)      70 éven felüli és akinek - kétszemélyes háztartás esetén - a vele közös háztartásban élő 70 éven felüli házastársával vagy élettársával együtt számított egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 200%-át;

c)      az adózó vagy a vele közös háztartásban élők egyike rokkantsági ellátásban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, és a háztartásban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 150%-át.

 

 

6. Az adó megállapítása és megfizetése

 

6. § (1)Az adót az önkormányzati adóhatóság kivetéssel állapítja meg. Kivetés esetén az adózót az adókötelezettség keletkezéséről, az adóalap, az adómentesség, az adókedvezmény, az adó megállapításához szükséges adatokról, körülményről bevallási, illetőleg bejelentési kötelezettség terheli.

 

(2)Az adót négy egyenlő részletben a tárgyév március 15-ig, június 15-ig, szeptember 15-ig illetve december 15-ig kell megfizetni.

 

 

II. Fejezet

 

 

TELEKADÓ

 

 

7.  Az adó alapja

 

107. § (1)Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

 (2) Az adó alapja: a telek négyzetméterben számított alapterülete.

 

 

8. Az adó mértéke

 

108. § (1) Az adó évi mértéke épülettel, épületrésszel beépíthető telek esetén 55 Ft/m2.

 

(2) Az adó évi mértéke épülettel, épületrésszel be nem építhető telek esetén 0 Ft/m2.

 

 

9. Adómentesség

 

19. § (1) Mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő beépített telek, a telek teljes területével.

3(2) Mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv szerint TAK – telekcsoport újraelosztási kötelezettséggel érintett – telek, a teljes területével.

 

 

10. Adókedvezmény

 

10. § Az a vállalkozónak nem minősülő magánszemély, aki az adóévet megelőző évben az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló utak építése tárgyában alkotott külön önkormányzati rendelet alapján útépítésben vett részt, 1 évre a fizetendő évi adó összegéből 50 %-os mértékű kedvezményben részesül.

 

11. Az adó megállapítása és megfizetése

 

11. § (1)Az adót az önkormányzati adóhatóság kivetéssel állapítja meg. Kivetés esetén az adózót az adókötelezettség keletkezéséről, az adóalap, az adómentesség, az adókedvezmény, az adó megállapításához szükséges adatokról, körülményről bevallási, illetőleg bejelentési kötelezettség terheli.

 

(2)Az adót négy egyenlő részletben a tárgyév március 15-ig, június 15-ig, szeptember 15-ig,  illetve december 15-ig kell megfizetni.

 

III. Fejezet

 

 IDEGENFORGALMI ADÓ

 

12. Az adó alapja

 

12. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

13. Az adó mértéke

 

313. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.

 

IV. Fejezet

 

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

 

 

14.  Az adó mértéke

 

14. § Az adó mértéke:

a.) állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2%.

b.) ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén 5000 Ft/nap.

 

 

15. Adómentesség

 

615. § (1) A 2012. adóév elszámolásától kezdődően mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a Htv. 37. § (1) bekezdése szerinti állandó jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.

(2) Mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól a háziorvos, védőnő vállalkozó, amennyiben annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Az ilyen címen igénybe vett adómentesség mellett az (1) bekezdésben foglalt általános adómentesség nem érvényesíthető.

916. A csekély összegű támogatás –

Hatályon kívül helyezte a 36/2016. (XII.23.) önkormányzati rendelet

 

 

6IV/A. Fejezet

 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 

15/B. § E rendelet alkalmazásában:

1. Hitelintézeti, pénzügyi vállalkozási, biztosítási, egyéb pénzügyi tevékenység: Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékokról szóló 2006. évi LIX. törvény 7. § 3-4. és 7. pontjában meghatározott szervezet által végzett tevékenység, valamint a biztosítókról és biztosítási tevékenységről szóló törvény 4. §-a szerinti tevékenység.

2. Távközlési tevékenység: Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény szerinti elektronikus hírközlési szolgáltatás keretében végzett tevékenység.

3. Energiaellátó vállalkozási tevékenység: a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény 10. § 1. pontja szerinti energiaellátó által végzett tevékenység.

4. Kereskedelmi tevékenység: A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti kereskedelmi egységben végzett tevékenység.

95. Hatályon kívül helyezte a 36/2016. (XII.23.) önkormányzati rendelet.

96. Hatályon kívül helyezte a 36/2016. (XII.23.) önkormányzati rendelet.

6IV/B. Fejezet

 

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

15/C. § Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti bevallási kötelezettségét, melynek elektronikus úton is eleget tehet.

 

 

V. Fejezet

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. §  (1) Jelen rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 44/2010. (XI.26.) számú önkormányzati rendelet.

 

(3) Hatályát vesztette a Jat. 12. § (1)-(2) bekezdése alapján.

817. § E rendeletnek a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2016. (V.31.)önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított 7. §-át 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

dr. Ferencz Dóra s.k.                                                                         T. Mészáros András s.k.

jegyző                                                                                                  polgármester

 

 

A Közgyűlés elfogadta a 2011. június 23-ai ülésén.

 

 

 

Záradék:

 

A 25/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalva: 2017. július 4-én.

 

 

 

_________________________________

jegyző

 

Indexek:

1 Megállapította a 2/2012. (II.1.) önkormányzati rendelet.

2 Megállapította a 16/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet.

3 Megállapította az 51/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet.

4 Megállapította a 4/2013. (II.6) önkormányzati rendelet.

5 Megállapította a 38/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-jétől.

6 Megállapította a 31/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. január 1-jétől.

7 Megállapította a 39/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. január 1-jétől.

8 Megállapította a 15/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. január 1-jétől.

9 Hatályon kívül helyezte a 36/2016. (XII.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. január 1-jétől.

10 Megállapította a 25/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. augusztus 1-jétől.

 

 

 

 

 

91. melléklet a 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Hatályon kívül helyezte a 36/2016. (XII.23.) önkormányzati rendelet.

92. melléklet a 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Hatályon kívül helyezte a 36/2016. (XII.23.) önkormányzati rendelet.


Nyomtatás
Események
2017. október
HKSzCsPSzV
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Felhívások
Meghívó
2017.10.26. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme
2017.11.03. péntek 06:00
Polgárok Háza 117-es terem
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria