erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Felhívások, tájékoztatók
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Fenntartói közlemény az óvodai beíratásról
2015.03.19. csütörtök 15:01

FENNTARTÓI KÖZLEMÉNY

az óvodai beíratásról

 Érd Megyei Jogú Város Köznevelési és Művelődési Bizottsága a 2015/2016. nevelési évre az Önkormányzat által fenntartott óvodákra az alábbi beíratási időpontokat határozta meg:

 

2015. április 20. (hétfő) 8-15 óráig;

2015. április 21. (kedd) 8-17 óráig.

 

A beíratáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok: 

·         a gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolvány,

· a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

· a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

· a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

· a gyermek TAJ-száma.


Tájékoztató az óvodai jogviszony létesítésére vonatkozó jogszabályokról 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint:

„Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.” 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. 

Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes óvodában lehet. 

Az Nkt. 2015. szeptember 1-jétől hatályos 8. § (2) bekezdése alapján: 

„ A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”

Az óvodai kötelezettség a törvényben előírt életkortól kötelem azzal a felhatalmazó rendelkezéssel együtt, hogy a gyermek külön eljárásban felmenthető. A felmentés nem jön létre a beiratkozás cselekménye nélkül.

A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető.

A felmentés iránti kérelem benyújtása a beiratkozás alkalmával történik.

Az Nkt. 8. § (5) bekezdése szerint: 

„ A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik a 3. mellékletben az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket.”

Óvodába járási kötelezettség, családi napközibe történő teljesítéséről szóló igazolás leadása:


-       személyesen a Polgármesteri Hivatal Humán Irodáján a 2030 Érd, Budai út 8. szám alatt,

-          levélben az Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Iroda részére címezve a következő postacímre kérjük megküldeni: 2031 Érd Pf.: 31.

 

Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás szabályai: 

A nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (4) bekezdése alapján az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig, azaz 2015. május 21-ig.

A Nkt. 37.§-38.§-ai alapján az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az eljárás során a települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén a jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést. A másodfokú eljárás keretén belül a döntést hozó a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja. 

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, valamint gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el. A szabálysértési eljárást jegyzői értesítés alapján a megyei kormányhivatal járási hivatala folytatja le.

 

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele:

A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges.

Kincses Óvoda (2030 Érd, Béke tér 1.) és tagóvodáiban:


- azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, akik a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/vagy integrálható beszédfogyatékosak,

- azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik érzékszervi fogyatékosak hallás tekintetében a Fácán Tagóvodában (2030 Érd, Fácán köz 3.) fejleszthetők,

- azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek akik, értelmi fejlődésben akadályozottak vagy autista tüneteket mutatnak, az Ófalusi Tagóvodában (2030 Érd, Fő u. 12.) fejleszthetők.

 

Szivárvány Óvoda (2030 Érd, Hegesztő u. 2-8.) és tagóvodáiban:

 

- azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, akik a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/vagy integrálható beszédfogyatékosak,

- azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik testi fogyatékossággal élnek a Szivárvány Óvoda székhelyóvodájában (2030 Érd, Hegesztő u. 2-8.) fejleszthetők,

- azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik érzékszervi fogyatékkal élnek (látás tekintetében) Kisfenyves Tagóvodában (2030 Érd, Erkel u. 4.) fejleszthetők,

-azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik autista tüneteket mutatnak, a Tusculanum Tagóvodában (2030 Érd, László tér 1.) fejleszthetők.


 Az Óvodák, Tagóvodák felvételi körzetét az Oktatási és Művelődési Bizottság 43/2014. (IX.11.) OMB határozata tartalmazza. 

 

A felmentés iránti kérelem nyomtatványa letölthető innen:

Felmentés iránti kérelem 

 

Köznevelési és Művelődési Bizottság

 

  

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
2018.11.22. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria