erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Felhívások, tájékoztatók
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Fenntartói közlemény az óvodai beíratásról
2014.03.20. csütörtök 08:34

FENNTARTÓI KÖZLEMÉNY

az óvodai beíratásról

Érd Megyei Jogú Város Oktatási és Művelődési Bizottsága a 2014/2015. nevelési évre az Önkormányzat által fenntartott óvodákra az alábbi beíratási időpontokat határozta meg:

2014. április 23. (szerda) 8-15 óráig;

2014. április 24. (csütörtök) 8-17 óráig.

A beíratáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok:

· A gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolvány

· A gyermek születési anyakönyvi kivonata

· A gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa

· A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

· A gyermek oltási könyve

· A gyermek TAJ-száma.

 

Tájékoztató az óvodai jogviszony létesítésére vonatkozó jogszabályokról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése szerint:

„Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (1) bekezdése szerint:

„Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.”

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése szerint:

„A gyermek – ha e törvény másképpen nem rendelkezik – abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.”

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 69. § (1) bekezdése szerint:

„A gyermeket, kérelemre – ha családi körülményei, képességének kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja – az óvoda vezetője felmentheti az alól, hogy e törvény 24.§-ának (3) bekezdése alapján óvodai nevelésben vegyen részt.”

Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás szabályai:

A nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (4) bekezdése alapján az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig, azaz 2014. május 15-ig.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37.§-38.§-ai alapján az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül eljárást indíthat, települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén a jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést. A másodfokú eljárás keretén belül a döntést hozó a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, valamint gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el. A szabálysértési eljárást jegyzői értesítés alapján a megyei kormányhivatal járási hivatala folytatja le, és bizonyítottság esetén 50.000 Ft-ig terjedő pénzbírságot szabhat ki.

A nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51.§ (4) bekezdésének előírása szerint, ha a gyermek a közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben (azaz 5. életévét betöltötte), és egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője, - a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, óvodás gyermek esetén az általános szabályértési hatóságként eljáró járási hivatalt.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele:

Kincses Óvoda (2030 Érd, Béke tér 1.) és tagóvodáiban:

- valamennyi tagóvodában a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése, képesség-kibontakoztató fejlesztőprogram szerinti foglalkoztatása,

- azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, akik a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/vagy integrálható beszédfogyatékosak,

- azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik érzékszervi fogyatékosak hallás tekintetében a Fácán Tagóvodában (2030 Érd, Fácán köz 3.) fejleszthetők,

- azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek akik, értelmi fejlődésben akadályozottak vagy autista tüneteket mutatnak, az Ófalusi Tagóvodában (2030 Érd, Fő u. 12.) fejleszthetők.

Szivárvány Óvoda (2030 Érd, Hegesztő u. 2-8.) és tagóvodáiban:

- valamennyi tagóvodában a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése, képesség-kibontakoztató fejlesztőprogram szerinti foglalkoztatása,

- azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, akik a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/vagy integrálható beszédfogyatékosak,

- azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik testi fogyatékossággal élnek a Szivárvány Óvoda székhelyóvodájában (2030 Érd, Hegesztő u. 2-8.) fejleszthetők,

- azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik érzékszervi fogyatékkal élnek (látás tekintetében) Kisfenyves Tagóvodában (2030 Érd, Erkel u. 4.) fejleszthetők,

-azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik autista tüneteket mutatnak, a Tusculanum Tagóvodában (2030 Érd, László tér 1.) fejleszthetők.

Az Óvodák, Tagóvodák felvételi körzetét az Oktatási és Művelődési Bizottság 13/2014.(III.13.)OMB határozata tartalmazza.

 

Oktatási és Művelődési Bizottság

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.13. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.14. péntek 18:00
volt II. Lajos Általános Iskola (2030 Érd, Fő u. 42.)
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria