erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Felhívások, tájékoztatók
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztató óvodai beiratkozásról
2017.02.22. szerda 14:29

FENNTARTÓI KÖZLEMÉNY

 az óvodai beiratkozásról

 

Érd Megyei Jogú Város Köznevelési és Művelődési Bizottsága a 2017/2018. nevelési évre az Önkormányzat által fenntartott óvodákra az alábbi beíratási időpontokat határozta meg:

 

2017. április 24. (hétfő) 8-17 óráig;

2017. április 25. (kedd) 8-17 óráig.

 

A beíratáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok:

 

·       a gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolvány,

·      a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

·      a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

·      a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

·      a gyermek TAJ-száma.

 

Tájékoztató az óvodai jogviszony létesítésére vonatkozó jogszabályokról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető.

A jegyző a gyermeket a szülő kérésére – külön eljárásban – az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életév betölti, felmentheti a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra meghatározott időtartam kezdő időpontjáig nyújthatja be kérelmét a lakóhelye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belülértesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti.

Az Nkt. 49. § (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolhatják a szabad férőhelyek függvényében.

Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás szabályai:

 

A nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (4) bekezdése alapján az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig.

 

A Nkt. 37.§-38.§-ai alapján az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az eljárás során a települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén a jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést.

 

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértési eljárást jegyzői értesítés alapján a megyei kormányhivatal járási hivatala folytatja le.

 

 

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele:

 

A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges.

 

Érdi Kincses Óvoda (2030 Érd, Béke tér 1.) és tagóvodáiban:

 

- azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, akik a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/vagy integrálható beszédfogyatékosak,

- azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik érzékszervi fogyatékosak hallás tekintetében a Fácán Tagóvodában (2030 Érd, Fácán köz 3.) fejleszthetők,

- azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek akik, értelmi fejlődésben akadályozottak vagy autista tüneteket mutatnak, az Ófalusi Tagóvodában (2030 Érd, Fő u. 12.) fejleszthetők.

 

Érdi Szivárvány Óvoda (2030 Érd, Hegesztő u. 2-8.) és tagóvodáiban:

 

- azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, akik a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/vagy integrálható beszédfogyatékosak,

- azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik testi fogyatékossággal élnek az Érdi Szivárvány Óvoda székhelyóvodájában (2030 Érd, Hegesztő u. 2-8.) fejleszthetők,

- azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik érzékszervi fogyatékkal élnek (látás tekintetében) Kisfenyves Tagóvodában (2030 Érd, Erkel u. 4.) fejleszthetők,

- azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik autista tüneteket mutatnak, a Tusculanum Tagóvodában (2030 Érd, László tér 1.) fejleszthetők.

 

Német nemzetiségi óvodai nevelés a Pumukli Német Nemzetiségi Óvodában (2030 Érd, Riminyáki út 17.) biztosított.

 

 Az Óvodák, Tagóvodák felvételi körzetét az Oktatási és Művelődési Bizottság 43/2014. (IX.11.) OMB határozata tartalmazza.

 

 

 

Köznevelési és Művelődési Bizottság

 

 

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria