erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Pályázatok, álláshirdetések
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Pályázat ingatlan hasznosítására - Érd 0110/103 hrsz)
2015.04.01. szerda 10:21

 Kiíró megnevezése, székhelye: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2030 Érd, Alsó utca 1-3. (a továbbiakban: Kiíró)

Pályázat tárgya: Érd, 0110/103 hrsz-ú, 23641 m2 összterületű, ingatlan-nyilvántartás szerint kivett telephely és kivett medence művelési ágú ingatlan új hulladékkezelési technológiát alkalmazó hulladék feldolgozó üzem létrehozásával történő hasznosítása. Az ingatlan a Helyi Építési Szabályzat szerint  „Kh”  övezeti besorolású.  Különleges terület hulladékkezelő, városüzemeltetési terület. Az építési övezeten belül városüzemeltetési és városi hulladékgazdálkodási célú építmények létesíthetők (hulladékudvar, komposztálótelep). A telekhatárok mentén 20 m szélességben beültetési kötelezettség szerinti zöldfelületet kell kialakítani.

A kiíró által elfogadható minimál bérleti díj összege: Minimális bérleti díj nincs, arra a pályázónak HU Ft-ban kell ajánlatot tenni  egy évre vonatkozóan.

A használat feltételei: Olyan új hulladékkezelési technológiai megvalósítását és bevezetését várjuk a pályázóktól, mely az érvényes jogszabályok alapján jelentősen csökkenti az ártalmatlanítási költségeket. A technológiát a pályázó maga választhatja ki, de a kiíró a keletkező éves változó mennyiségű hulladék átadásán kívül más felelősséget nem vállal. Pályázó által megvalósított beruházásnak a lerakással ártalmatlanított hulladékból kell gazdaságosan működnie.

Az ajánlatok benyújtásának helye, módja és pontos időpontja:

A pályázatokat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Titkárságán (2030 Érd, Alsó u. 1-3.). zárt borítékban, az azonosításra közvetlenül alkalmatlan módon, egy példányban, személyesen, vagy meghatalmazott útján kell benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Környezetvédelmi beruházás megvalósítása Érden  0110/103 hrsz”. A pályázat beérkezésének határideje a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára való kifüggesztés napjától számított 30. nap.

A pályázattal kapcsolatos adatok, információk szolgáltatásának helye: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Titkárság (2030 Érd, Alsó u. 1-3.) Tel: 23/522-313, Simó Károly alpolgármester

A tájékoztatás arról, hogy a kiíró fenntartja-e azt a jogot, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa, illetve visszavonja: Kiíró fenntartja azon jogát, hogy az érvényes ajánlatok esetén is a pályázatot eredménytelenné nyilvánítja, illetve visszavonja.

A pályázati biztosíték (bánatpénz) megjelölése, rendelkezésre bocsátásának határideje és módja, mellékkötelezettséggé alakítás lehetősége: A kiíró pályázaton való részvételt 1.000.000,- Ft pályázati biztosíték nyújtásához köti, melyet a kiíró 12001008-00209494-00100001 számú számlájára a pályázat benyújtására biztosított határidőig kell átutalással megfizetni. Az átutalás megjegyzésében fel kell tüntetni: „pályázati biztosíték 0110/103 hrsz”. A pályázati biztosíték a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át.

Az ajánlatok felbontásának helye és időpontja: A határidőben beérkezett pályázatok felbontása a benyújtási határidőt követő 3 munkanapon belül nyilvánosan történik Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Titkárságán (2030 Érd, Alsó u. 1-3.) II. emeleti tárgyaló.

Az ajánlatok elbírálásának menete, szempontrendszere: A pályázatra benyújtott ajánlatokat a kiíró által meghatalmazott személyek (Értékelési Munkacsoport) véleményezik, és javaslatot tesznek a pályázat érvényessége, eredményessége kérdésében, és javaslatot tesznek a tulajdonosi döntéshozatal céljából a döntést hozó felé. A kiíró a benyújtási határidőt követő első rendes ülésén bírálja el a pályázatokat.

Az ajánlatok közül az összességében a legkedvezőbb feltételeket kínáló ajánlat mellett kell dönteni. Több pályázó esetén előnyt élvez a magasabb bérleti díjat felajánló pályázó. Amennyiben a felajánlott bérleti díj több jelentkező esetén megegyezik, előnyt élvez az, aki több munkaerő foglalkoztatásával járó hasznosítási pályázatot nyújtott be.

Az eredményhirdetés módja, helye, ideje: A Kiíró a döntését az elbírálást követő 8 munkanapon belül írásban közli valamennyi ajánlattevővel.

Tárgyalásos eljárásra való áttérés lehetősége: A pályázatok értékelését követően az Értékelési Munkacsoport tárgyalást kezdeményezhet ha,

a) többen adnak be megfelelő ajánlatot,

b) az ajánlattevő által benyújtott pályázat kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) az ajánlattevő nevét, lakóhelyét (székhelyét), telefonszámát, telefaxszámát, e-mail címét,

b) az ajánlattevő rövid bemutatását, tevékenységét,

c) a megajánlott bérleti díj összegét,

d) a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozó nyilatkozatot,

e) a tervezett hasznosítás részletes leírását,

f) a nem természetes személy pályázó esetén, a nyilatkozatát arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint átlátható szervezetnek minősül, és a pályázatához csatolja a tulajdonosi szerkezetének bemutatását,

g) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy neki, és nem természetes személy pályázónál a tulajdonában álló más gazdálkodó szervezetnek nem áll fenn tartozása az önkormányzattal vagy adóhatósággal szemben. Pályázathoz csatolni kell a nemleges adótartozásról szóló igazolásokat is (NAV, Önkormányzat),

h) amennyiben az ajánlattevő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, vagy cégbejegyzés iránti kérelmének másolatát, illetve a nyilvántartásba vételről szóló okiratot, az aláírásra jogosult képviselőjének aláírási címpéldányát, amennyiben ilyenre kötelezett,

i) amennyiben az ajánlattevő egyéni vállalkozó, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő vállalkozói engedélyének hiteles másolatát,

j) amennyiben az Európai Unió más tagállamában letelepedett ajánlattevő letelepedési helye szerinti országban a g) és h) pontban meghatározott dokumentumok nem léteznek, az azzal egyenértékű dokumentumokat is el kell fogadni,

k) amennyiben az ajánlattevő természetes személy az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő személyi adatait,

l) a konzorciumban pályázóknak ajánlatukhoz csatolni kell a közöttük létrejött megállapodást, és meg kell jelölniük a meghatalmazással eljáró képviselőjük nevét és a konzorciumi tagokra vonatkozó f) pontokban meghatározott dokumentumokat.

Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártától kezdődik. Az ajánlattevő az ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott időpontig, de legalább a benyújtási határidő lejártától számított 60 napig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázati nyertessel szerződést köt, vagy az ajánlattevőkkel írásban közli a pályázat eredménytelenségét.

Jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012.(III.27.) számú rendelet 1. számú melléklete az irányadó.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria