erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
CIVIL PÁLYÁZATOK 2008.
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
IDEGENFORGALMI, EURÓPAI UNIÓS ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KERETE
2008.04.02. szerda 09:38

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

CIVIL SZERVEZETEK IDEGENFORGALMI, EURÓPAI UNIÓS ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKAT ÉRINTŐ TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁRA

 

I. A pályázat célja

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága és Oktatási és Művelődési Bizottsága a civil szerveztek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján pályázatot ír ki civil szervezetek idegenforgalmi, Európai Uniós és nemzetközi kapcsolatokat érintő tevékenységének önkormányzati támogatására.II. Rendelkezésre álló forrás

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2,5 millió forint.

III. PÁLYÁZÓK KÖRE, JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK

Jelen pályázati kiírásra pályázatot nyújthatnak be azon civil szervezetek, melyek az alábbi feltételek mindegyikét teljesítik.

A. A Rendelet, és így jelen pályázati kiírás alkalmazásában civil szervezet:

 • az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet, szövetség;
 • a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrejött jogi személyiséggel bíró egyesület, alapítvány (ide nem értve a közalapítványt);
 • önálló jogi személyiséggel nem rendelkező öntevékeny közösség és csoport. 
 • Nem pályázhatnak pártok, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, biztosító egyesületek, egyházak, a helyi sportrendelet hatálya alá tartozó szervezetek.

  Nem nyújthatnak be továbbá pályázatot az Önkormányzat kötelező feladatát feladat-ellátási szerződés, közoktatási megállapodás, közművelődési megállapodás alapján átvállaló civil szervezetek sem a fentiekben felsorolt szerződésekben, megállapodásokban rögzített feladataik ellátására.

  B. Pályázatot a III/A. pontban megjelölt civil szervezet csak akkor nyújthat be, ha az alábbi jogosultsági feltételeket teljesíti:

 • a jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetet a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vette, és a szervezet az alapszabályának (alapító okiratának) megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja;
 • az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező öntevékeny közösség és csoport, a pályázat kiírását megelőzően legalább egy éve – dokumentálhatóan – folyamatosan működött, és stabil taglétszámmal rendelkezik;
 • feltéve mindkét esetben, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén székhellyel rendelkezik, vagy helyi szervezetét ott működteti.

  C. A támogatás igénylésének további feltételei:

 • a civil szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, és a támogatással pártpolitikától mentesen, a településhez kapcsolódó vagy a település lakosait érintő közhasznú feladatot kíván ellátni;
 • (amennyiben volt ilyen) elszámolt az előző évben kapott támogatással;
 • nincs lejárt köztartozása, illetve köztartozását folyamatosan az előre meghatározott törlesztő részlettel teljesíti, és ezt hatvan napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja.
 • IV. PÁLYÁZHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

  Jelen pályázati kiírás keretében a következő tevékenységek támogathatók:

 • Érd Megyei Jogú Város nemzetközi kapcsolatainak ápolása, a város népszerűsítése,
 • kulturális, ifjúsági, protokolláris külkapcsolatok kiépítése és ápolása,
 • a város idegenforgalmi értékeinek feltárása, népszerűsítése,
 • Érd Megyei Jogú Város idegenforgalmi szempontból jelentős értékeit, kínálatát bemutató kiadványok, térképek elkészítése.
 •  

  V. PÉNZÜGYI, ADMINISZTRATÍV FELTÉTELEK

  A. Támogatás formája:

  A támogatás formája vissza nem térítendő pénzügyi támogatás.

  Az Önkormányzat a támogatási szerződés aláírását követően az elnyert támogatás összegének 50%-át 15 napon belül előfinanszírozásként, 50%-át pedig az elszámolás és a szakmai beszámoló benyújtását és elfogadását követően, legkésőbb 30 napon belül folyósítja.

  B. Támogatás összege:

  Jelen pályázati kiírás keretében a pályázatonként igényelhető támogatás 600 eFt.

  C. Pályázati saját forrás:

  A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges. Mindazonáltal a pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázók, amelyek a pályázati cél megvalósításához saját forrással is rendelkeznek.

  D. További feltételek:

  A pályázó a pályázat benyújtásával pénzügyi támogatást elsősorban az 1 éven belül megvalósítandó programokra igényelheti.

  Az önálló bankszámlával nem rendelkező pályázónak pályázatában kötelezettségvállaló szervezetet kell megjelölnie, amely a támogatási összeg fogadására saját bankszámláját az önálló bankszámlával nem rendelkező kedvezményezett részére biztosítja.

  Ugyanazzal a programmal a Rendeletben meghatározottak közül kizárólag egy kerethez lehet pályázni.

   

  VI. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE

  A. A pályázatok benyújtásának módja, helye:

  Pályázni kizárólag a Rendelet 2. számú mellékletében szereplő pályázati adatlap benyújtásával, az abban meghatározott dokumentumok csatolásával lehet azzal, hogy ugyanazon civil szervezetnek több pályázat benyújtása esetén a programhoz közvetlenül nem kapcsolódó pályázati dokumentumok közül a bírósági bejegyzés másolatát, az alapszabályt és az alapító okiratot tárgyévben csak a legelső pályázatához kell csatolnia.

  A pályázati adatlap átvehető a Polgármesteri Hivatal Stratégiai Irodáján, illetve letölthető a város honlapjáról.

  A pályázatot 3 példányban, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra a következő szöveget kell írni:

  „Pályázat az Idegenforgalmi, Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Keretre 2008.”

  A pályázatot a pályázati kiírásnak a honlapon való közzétételétől (2008. április 2.) számított 45 napon belül lehet benyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal Stratégiai Irodájára.

  B. A pályázatok benyújtásának határideje:

  A pályázatok benyújtása a végső határidőig folyamatos.

  A pályázat benyújtásának végső határideje a pályázat a honlapon való közzétételétől (2008. április 2-ától) számított 45 nap déli 12 óra.

  Érvénytelen az a pályázat, amely a Rendeletnek, illetve jelen pályázati kiírásnak nem felel meg.

  Hiánypótlásra lehetőség nincs.

   

  VII. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSE, KÖZZÉTÉTEL

  A.  A pályázatok elbírálása:

  A benyújtott pályázatokat a Polgármesteri Hivatal előzetesen megvizsgálja abból a szempontból, hogy azok a Rendeletben, illetve jelen pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelnek-e.

  A támogatás odaítéléséről a Rendeletben kapott felhatalmazás alapján Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága és Oktatási és Művelődési Bizottsága dönt a pályázatok végső benyújtási határidejétől számított 15 napon belül.

  B. Közzététel:

  A pályázaton elnyert támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok az Érdi Újságban, Érd Megyei Jogú Város honlapján, valamint a helyi médiában legkésőbb a döntés meghozatalát követő harmincadik napon közzétételre kerülnek.

   

  VIII. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA ÉS ELSZÁMOLÁSA

  A.    A támogatás felhasználása:

  A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt.

  Ha a civil szervezet programja a pályázat odaítélését követő évben valósul meg és ugyanabban az évben ismét sikerrel pályázik, az új támogatási szerződés mindaddig nem írható alá míg a korábbi támogatással kapcsolatos elszámolás és beszámoló elfogadása meg nem történt.

  A támogatás kizárólag a támogatási szerződésben foglalt támogatási célra használható fel.

  B. A támogatás elszámolása:

  A pályázó a támogatás összegének felhasználásáról köteles elszámolni illetve a megvalósulásról szakmai beszámolót készíteni, melynek benyújtásának határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap.

  Az elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága és Oktatási és Közművelődési Bizottsága dönt.

  A támogatás támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználása, valamint a feladat teljesítésének elmaradása esetén, illetőleg ha a pályázó a támogatás igénylésekor lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy elszámolási, szakmai beszámolókészítési kötelezettségének tesz eleget,  a támogatás azonnal megszüntethető, illetve a támogatás összegét vissza kell fizetni. A visszafizetési kötelezettség fennáll akkor is, ha Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága és Oktatási és Közművelődési Bizottsága  a szakmai beszámolót nem fogadja el. A visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési kedvezmény nem nyújtható.

   

   

  EURÓPAI UNIÓS ÉSNEMZETKÖZI

  KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGA

   

  OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI

  BIZOTTSÁG


   
  Nyomtatás
  Ajánlás a Facebook-on Share
  Események
  2018. december
  HKSzCsPSzV
       12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31
  Felhívások
  Meghívó
  2018.12.10. hétfő 10:00
  Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
  2018.12.10. hétfő 17:30
  Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
  2018.12.11. kedd 17:00
  Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
  foldrajzi.jpg
  katasztrofa
  erdi_ujsag_2016.jpg
  Érdi Lap
  tamop
  napraforgp
  Érdi galéria