erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Pályázatok, álláshirdetések
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Pályázati felhívás ingatlan hasznosítására
2009.08.18. kedd 11:08

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

 

Kiíró megnevezése, székhelye: Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. – mint a pályázat tárgyát képező ingatlan kezelője – 2030 Érd, Alsó u. 1. Iroda: Budai  út. 7/B. (továbbiakban: Kiíró)

 

Pályázat tárgya: Az önkormányzat tulajdonát képező 22558 hrsz-ú, 1521 m2 összterületű ingatlanban, mely az Érd, Budai út 16. szám alatt található (volt gyógyszertár épülete) – pályázó által kialakítandó -  119,29 m2  nagyságú terület, + 27,9 m2 nagyságú - később kialakítandó - terasz hasznosítása (bérbe adása).

A bérbevétel feltételei:        

-     Pályázó vállalja, hogy fenti ingatlanban „egyéb vendéglátó hely”-et működtet, mely alkalmas kulturális rendezvények megtartására is;

-         A bérleménnyel azonos épületben kerül elhelyezésre az Érdi  Városi Televízió;

-         Pályázó vállalja, hogy a bérleményt a fenti funkció ellátásához szükséges mértékben – a kiíró által megkért építési engedélyben foglaltak szerint – első osztályú minőségben felújítja;

-         Pályázó vállalja, hogy a kivitelezést jogerős építési engedély birtokában legkésőbb  3 hónapon belül befejezi;

-         Pályázó a pályázat elbírálását követő 5 napon belül bérleti szerződést köt .

 

Kötelezően benyújtandó minimális munkarészek:

Hasznosítás módja, funkció megjelölése, kivitelezés költségvetése az építési engedély alapján, referencia, szakmai önéletrajz

 

Az ingatlan minimális bérleti díja: 300.000 Ft + ÁFA/hó

 

Kiíró az  ingatlant határozott időre, legfeljebb az ingatlanon végzett beruházás  nettó 15.000.000 Ft összegének - bérleti díjba beszámítás útján történő – lelakásáig adja bérbe. Az ajánlattevő által ajánlott bérleti díj legalább egynegyede – beszámítás esetén is - havonta fizetendő.

A nettó 15.000.000 Ft feletti beruházások értéke a bérleti díjba nem számítható bele, a berendezési, felszerelési tárgyak a bérleti szerződés megszűnését követően elvihetők a vagyonkezelővel egyeztetett módon.

 

Fizetési mód:  a bérleti díj megfizetése banki átutalással minden hónap 5-ig történik, a 12001008-01136754-00100002 számú számlára.

 

Előnyt jelent: -     magasabb bérleti díj ajánlata

-         a bérleményben megvalósítandó tevékenység ellátásában szerzett tapasztalat

-         az épület felújítására tett ajánlat minősége, határideje

 

Az ajánlatok benyújtásának  helye, módja:

-         Érdi Városfejlesztési Kft. Irodájában (Érd, Budai út 7/B.)

-         A pályázatokat zárt borítékban, az azonosításra közvetlenül alkalmatlan módon - pályázatra utaló jelzéssel – két példányban, személyesen, vagy meghatalmazott útján kell benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Pályázat ingatlan bérbevételére”

-         Postai úton: Levélcím: Érdi Városfejlesztési Kft. 2030 Érd, Alsó u. 1.

 

Pályázat beérkezésének határideje:  2009. augusztus 28. 9 óra.

 

Pályázattal kapcsolatos információ kérhető: munkanapokon az Érdi Városfejlesztési Kft, Gál Gyula igazgatónál a 06-23/520-553 telefonszámon, vagy személyesen    munkanapokon 8-16 h-ig. Az ingatlan részletes adatai (látványterv, építési engedélyezési tervek) az Érdi Városfejlesztési Kft. irodájában (Érd, Budai  út. 7/B.) megtekinthetők, illetve megvásárolhatók.

Pályázati dokumentáció díja 5.000,- Ft

 

Kiíró fenntartja azon jogát, hogy az érvényes ajánlatok esetén is a pályázatot eredménytelenné nyilvánítja, illetve visszavonja.

 

Az ajánlatnak kötelezően tartalmaznia kell:

-         az ajánlattevő nevét, lakóhelyét (székhelyét), telefonszámát, telefaxszámát,

-         az ajánlattevő rövid bemutatását, tevékenységét,

-         a megajánlott havi bérleti díjat,

-         a pályázati kiírásban foglalt feltételek és eljárási rend elfogadására vonatkozó nyilatkozatot,

-         az épület felújítására tett ajánlatát.

 

Amennyiben az ajánlattevő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő:

-         30 napnál nem régebbi cégkivonatát, vagy cégbejegyzés iránti kérelmének másolatát, illetve nyilvántartásba vételről szóló okiratot,

-         az aláírásra jogosult képviselőjének aláírási címpéldányát, amennyiben ilyenre kötelezett.

 

Amennyiben az ajánlattevő egyéni vállalkozó, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő vállalkozói engedélyének hiteles másolatát.

Amennyiben az ajánlattevő természetes személy az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő személyi adatait.

 

A konzorciumban pályázóknak ajánlatukhoz csatolni kell a közöttük létrejött megállapodást és meg kell jelölniük a meghatalmazással eljáró képviselőjük nevét és a konzorciumi tagokra vonatkozó, a kiírásban a jogi személyeknél meghatározott dokumentumokat.

 

Ajánlati kötöttség:

Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártától kezdődik. Az ajánlattevő az ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott időpontig, de legalább a benyújtási határidő lejártától számított 60 napig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázati nyertessel szerződést köt, vagy az ajánlattevőkkel írásban közli a pályázat eredménytelenségét.

 

A pályázatok felbontásának helye, ideje: Kiíró irodája, 2009. augusztus 28. 10.00 óra.

A nyilvános bontáson a kiíró képviselője (képviselői), a kiíró által meghívott személyek, valamint az ajánlattevők, illetve meghatalmazottjaik vehetnek részt. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A bírálat kihirdetésének ideje: 2009. augusztus 31.

 

Az ajánlatokat a kiíró által meghatalmazott, 3 fős Értékelési Bizottság (melyből egy fő Érd MJV meghatalmazott képviselője) véleményezi és javaslatot tesz a Kiírónak.

 

Érvénytelen a pályázat, ha:

-         határidő után érkezik;

-         az ajánlattevő a megajánlott bérleti díjat, illetve a felújításra ajánlott, beszámítandó összeget nem egyértelműen határozta meg, illetve a megajánlott ellenérték a meghatározott minimális összeg alatti;

-         az ajánlattevő nem tett kötelező erejű jognyilatkozatot az ajánlatával kapcsolatban, vagy nem vállalja az ajánlati kötöttséget;

-         az ajánlattevő nem nyilatkozik arról, hogy elfogadja a pályázati eljárási rendet;

-         az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban, valamint a jelen eljárási rendben foglaltaknak.

 

Eredménytelen a pályázat, ha:

-         nincs érvényes ajánlat

-         a benyújtott pályázatok egyike sem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek

-         a kiíró eredménytelennek nyilvánítja.

 

Eredményes a pályázat, ha a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelő egy, vagy több érvényes ajánlat érkezett.

Az elbírálási határidő a kiíró részéről, egyoldalú nyilatkozattal egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.

 

A pályázatot az a pályázó nyeri meg, aki az összességében a legjobb ajánlatot nyújtotta be. Azonos ajánlattétel esetén az a pályázó kerül nyertesként kihirdetésre, aki a meghirdetett ingatlan bérleti díjaként a legmagasabb összegű ajánlatot teszi, és a megvalósítást a legrövidebb idő alatt, legjobb minőségben végzi el.

 

A bírálat kihirdetésének ideje: 2009. augusztus 31.

 

A pályázat eredményéről minden pályázót legkésőbb 8 munkanapon belül írásban értesítünk, illetve az eredményt a helyben szokásos módon közzétesszük.

 

Jelen pályázat a Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 36/2008. (VI.27.) KGY. rendelet, valamint  az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokra vonatkozó 38/2003. (XII.02.) ÖK. rendelet alapján került kiírásra.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria