erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Pályázatok, álláshirdetések
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Pályázati kiírás az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és közműépítések támogatására
2007.05.04. péntek 16:24

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési és Műszaki Bizottsága az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és közműépítések szervezéséről szóló 2/2004. (III. 03.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján pályázatot ír ki az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és közműépítések támogatására.

 

 

I. A pályázat célja

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési és Műszaki Bizottsága az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és közműépítések szervezéséről szóló 2/2004. (III. 03.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján pályázatot ír ki az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és közműépítések támogatására.

 

II. Rendelkezésre álló forrás

 

 

A pályázat keretében odaítélhető, az Érd Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetéséről szóló 8/2007. (III. 01.) számú rendeletben megjelölt keretösszeg 60 millió forint.

 

III. PÁLYÁZÓK KÖRE, JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK

 

 

Jelen pályázati kiírásra pályázatot nyújthatnak be azon, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően létrejött vízgazdálkodási társulatok, illetve útépítési együttműködések, melyek az alábbi feltételeket teljesítik.

 

A. A Rendelet, és így jelen pályázati kiírás alkalmazásában vízgazdálkodási társulat:

 

 

melynek tagjai az érdekeltségi területen ingatlantulajdonnal rendelkező vagy az ingatlant egyéb jogcímen használó természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok.

 

B. A Rendelet, és így jelen pályázati kiírás alkalmazásában útépítési együttműködés:

 

 

melyben az épülő út vagy járda használatában közvetlenül érdekelt természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vehetnek részt.

 

 

IV. PÁLYÁZHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

 

 

Jelen pályázati kiírás keretében a következő tevékenységek támogathatók:

 

Érd város közigazgatási területén a jóváhagyott helyi építési szabályzat és szabályozási tervek, az Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) előírásaiban, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint az ingatlanok megközelítését, valamint ellátását szolgáló útépítésekre, víziközmű-építésekre. Ezen belül:

 

 

 <!--[endif]-->

 

 

a.       <!--[endif]-->az ingatlanok megközelítését szolgáló szilárd út-, illetve járda burkolat építése, a szükséges műtárgyakkal, önkormányzati tulajdonban lévő és közterületként, közútként nyilvántartott területen.

 

 

b.      <!--[endif]-->közműves vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz elvezető hálózatok építése a telekhatárig, az önkormányzati tulajdonban lévő és közterületként, közútként nyilvántartott területen.

 

 

V. PÉNZÜGYI, ADMINISZTRATÍV FELTÉTELEK

 

 

A. Támogatás formája:

 

A támogatás formája a következő lehet:

 

-        <!--[endif]-->a beruházási költségek meghatározott részének átvállalása

 

-        <!--[endif]-->a beruházás előkészítésével és lebonyolításával összefüggő feladatok ellátása (pl. együttműködés a tervezésben, műszaki ellenőri feladatok).

 

-        <!--[endif]-->útépítések esetében a beruházási költségek részben történő előlegezése.

 

Az Önkormányzat az elnyert támogatás összegét az elszámolás és a záró beszámoló benyújtását és Bizottság általi elfogadását, valamint az Önkormányzat által megbízott műszaki ellenőr teljesítésigazolását követően, legkésőbb az azt követő 30. napon folyósítja a nyertes pályázó által megadott bankszámlára.

 

B. Támogatás összege:

 

 

Jelen pályázati kiírás keretében a pályázatonként igényelhető támogatás legfeljebb a számlával igazolt bruttó beruházási költség 50%-a.

 

C. Pályázati saját forrás:

 

 

A pályázat benyújtásához min. 50% saját forrás szükséges.

 

D. További feltételek:

 

 

A pályázó a pályázat benyújtásával pénzügyi támogatást kizárólag a 2007. évben megvalósítandó programokra igényelhet.

 

A pályázat elbírálása a más bizottságokhoz benyújtott pályázatoktól független.

 

VI. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE

 

 

A. A pályázatok benyújtásának módja:

 

 

Pályázni kizárólag az alábbi tartalmú dokumentumok csatolásával lehet:

 

a)     <!--[endif]-->Az együttműködésben megvalósuló út- vagy víziközmű-építéssel érintett terület megnevezése

 

 

b)      <!--[endif]-->A létesítendő útburkolat, illetve víziközmű fajtája, rövid műszaki tartalma, a tervezett beruházás költségbecslése

 

c)      <!--[endif]-->Az együttműködésben résztvevő ingatlantulajdonosok névsora az ingatlan helyrajzi számának, illetve házszámának megjelölésével

 

d)      <!--[endif]-->A társulás létrehozására vonatkozó szerződés példánya

 

e)      <!--[endif]-->Társulási nyilatkozat az útburkolatnak vagy víziközműnek a megvalósulás utáni önkormányzati tulajdonba adásáról

 

f)       <!--[endif]-->A társulás nyilatkozata arról, hogy a 2/2004. (III. 03.) számú rendelet 5. §-ában foglalt eljárást tudomásul veszik

 

g)      <!--[endif]-->Nyilatkozatot a lakossági önerő mértékéről, bankhitel felvételének szándéka esetén bankhitel-ígérvény

 

h)      <!--[endif]-->Az igényelt önkormányzati támogatás formájának és mértékének megnevezése

 

A pályázatot 3 (egy eredeti + 2 másolati) példányban, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra a következő szöveget kell írni:

 

„Pályázat az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és közműépítések támogatására 2007.”

 

 

B. A pályázatok benyújtásának helye, határideje:

 

 

A pályázatot személyesen lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályára.

 

A pályázatok benyújtása a végső határidőig folyamatos.

 

A pályázat benyújtásának végső határideje 2007. június 15. A kiíró fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát.

 

Érvénytelen az a pályázat, amely a Rendeletnek, illetve jelen pályázati kiírásnak nem felel meg.

 

Hiánypótlásra egyszer van lehetőség, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül.

 

VII. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA, KÖZZÉTÉTEL

 

 

A. A pályázatok elbírálása:

 

 

A benyújtott pályázatokat a Polgármesteri Hivatal előzetesen megvizsgálja abból a szempontból, hogy azok a Rendeletben, illetve jelen pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelnek-e.

 

A támogatás odaítéléséről a Rendeletben kapott felhatalmazás alapján Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési és Műszaki Bizottsága dönt a pályázatok benyújtásától számított 30 napon belül.

 

B. Közzététel:

 

 

A pályázaton elnyert támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok az Érdi Újságban, Érd Megyei Jogú Város honlapján, valamint a helyi médiában legkésőbb a döntés meghozatalát követő 30. napon közzétételre kerülnek.

 

 

VIII. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA ÉS ELSZÁMOLÁSA

 

 

A.    <!--[endif]-->A támogatás felhasználása:

 

 

A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt.

 

 

A támogatás kizárólag a támogatási szerződésben foglalt támogatási célra használható fel.

 

 

Az Önkormányzat saját műszaki ellenőrén keresztül ellenőrzi a támogatás felhasználását, melyről a beruházás befejezésekor teljesítésigazolást állít ki.

 

 

B. A támogatás elszámolása:

 

 

A pályázó a támogatás összegének felhasználásáról – beleértve a kifizetett számlák benyújtását – köteles elszámolni, illetve a megvalósulásról záró beszámolót készíteni, amely beszámoló benyújtásának határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap.

 

 

Az elszámolás és záró beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési és Műszaki Bizottsága dönt. A támogatás támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználása, valamint a feladat teljesítésének elmaradása esetén, illetőleg ha a pályázó a támogatás igénylésekor lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy elszámolási, záró beszámoló-készítési kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatás azonnal megszüntethető, illetve a támogatás összegét a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamattal növelt összegben köteles fizetni. A támogatás visszavonható akkor is, ha Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési és Műszaki Bizottsága a záró beszámolót nem fogadja el. A visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési kedvezmény nem nyújtható.

 

 

A támogatás felhasználását és az elszámolást a Közgyűlés ellenőrzi.

 

 

 <!--[endif]-->

 

 

További információ: Polgármesteri Hivatal, Tel.: 0623-522300

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.13. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.14. péntek 18:00
volt II. Lajos Általános Iskola (2030 Érd, Fő u. 42.)
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria