erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Pályázatok, álláshirdetések
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Pályázati kiírás az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és közműépítés támogatására
2008.06.24. kedd 11:09

További információ: 0623-522300, 387-es mellék 

I. A pályázat célja

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési és Műszaki Bizottsága az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és közműépítések szervezéséről szóló 2/2004. (III. 03.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján pályázatot ír ki az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és közműépítések támogatására.

 

II. Rendelkezésre álló forrás

 

A pályázat keretében odaítélhető, az Érd Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetéséről szóló 14/2008. (III. 11.) számú rendeletben megjelölt keretösszeg 30 millió forint.

 

III. PÁLYÁZÓK KÖRE, JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK

 

 

Jelen pályázati kiírásra pályázatot nyújthatnak be azon, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően létrejött vízgazdálkodási társulatok, illetve útépítési együttműködések, melyek az alábbi feltételeket teljesítik.

 

A. A Rendelet, és így jelen pályázati kiírás alkalmazásában vízgazdálkodási társulat:

 

 

melynek tagjai az érdekeltségi területen ingatlantulajdonnal rendelkező vagy az ingatlant egyéb jogcímen használó természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok.

 

B. A Rendelet, és így jelen pályázati kiírás alkalmazásában útépítési együttműködés:

 

 

melyben az épülő út vagy járda használatában közvetlenül érdekelt természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vehetnek részt.

 

 

IV. PÁLYÁZHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

 

 

Jelen pályázati kiírás keretében a következő tevékenységek támogathatók:

 

Érd város közigazgatási területén a jóváhagyott helyi építési szabályzat és szabályozási tervek, az Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) előírásaiban, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint az ingatlanok megközelítését, valamint ellátását szolgáló útépítésekre, víziközmű-építésekre. Ezen belül:

 

 

 <!--[endif]-->

 

 

a.       <!--[endif]-->az ingatlanok megközelítését szolgáló szilárd út-, illetve járda burkolat építése, a szükséges műtárgyakkal, önkormányzati tulajdonban lévő és közterületként, közútként nyilvántartott területen, ahol a csapadékvíz- és szennyvízelvezetés megoldott.

 

 

b.     <!--[endif]-->közműves vízellátás, csapadékvíz elvezető hálózatok építése a telekhatárig, az önkormányzati tulajdonban lévő és közterületként, közútként nyilvántartott területen.

 

 

 

 

 

V. PÉNZÜGYI, ADMINISZTRATÍV FELTÉTELEK

 

 

A. Támogatás formája:

 

A támogatás formája a következő:

 

 

-   a beruházási költségek meghatározott részének átvállalása

 

<!--[endif]-->- a beruházás előkészítésével és lebonyolításával összefüggő feladatok ellátása (pl. együttműködés a tervezésben, műszaki ellenőri feladatok).

 

 

B. Támogatás összege:

 

 

Jelen pályázati kiírás keretében a pályázatonként igényelhető támogatás legfeljebb a bruttó beruházási költség 50 %-a.

 

C. Pályázati saját forrás:

 

 

A pályázó részéről a pályázati cél megvalósulásához a bruttó beruházási költség min. 50%-ának megfelelő saját forrás biztosítása szükséges, mely kizárólag pénzbeni befizetésként történhet.

 

D. További feltételek:

 

 

A pályázó a pályázat benyújtásával pénzügyi támogatást kizárólag a 2008. évben meginduló programokra igényelheti. A program megindításának időpontja az együttműködési szerződés megkötésének időpontja.

 

A pályázat elbírálása a más bizottságokhoz benyújtott pályázatoktól független.

 

 <!--[endif]-->

 

 

Pályázó csak olyan pályázatot nyújthat be, melyben hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az érdekeltek több mint kétharmada részt kíván venni az együttműködésben.

 

 

 <!--[endif]-->

 

 

VI. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE

 

 

A. A pályázatok benyújtásának módja:

 

 

Pályázni kizárólag a mellékelt formanyomtatványon és az alábbi tartalmú dokumentumok csatolásával lehet.

 

a)      <!--[endif]-->A létesítendő útburkolat, illetve víziközmű fajtája, rövid műszaki tartalma,

 

b)   <!--[endif]-->Az érintett ingatlanok listája, és az együttműködésben résztvevő ingatlantulajdonosok névsora (aláírással) az ingatlan helyrajzi számának, illetve házszámának megjelölésével, valamint felhatalmazása arra, hogy a pályázat során ki képviseli őket.

 

 <!--[endif]-->

 

 

A pályázat előkészítése során a tervezett beruházáshoz szükséges műszaki-gazdasági adatokat a Polgármesteri Hivatal  Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodája biztosítja.

 

 <!--[endif]-->

 

 

A pályázatot 3 (egy eredeti + 2 másolati) példányban, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra a következő szöveget kell írni:

 

„Pályázat az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló közműépítések támogatására 2008.”

 

 

 <!--[endif]-->

 

 

B. A pályázatok benyújtásának helye, határideje:

 

 

A pályázatot személyesen lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodájára (2030 Érd, Alsó u. 1).

 

A pályázat benyújtásának végső határideje 2008. szeptember 30.

 

Érvénytelen az a pályázat, amely a Rendeletnek, illetve jelen pályázati kiírásnak nem felel meg.

 

Hiánypótlásra egyszeri alkalommal van lehetőség, felszólítástól számított 15 napon belül.

 

VII. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA, KÖZZÉTÉTEL

 

 

A. A pályázatok elbírálása:

 

 

A benyújtott pályázatokat a Polgármesteri Hivatal előzetesen megvizsgálja abból a szempontból, hogy azok a Rendeletben, illetve jelen pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelnek-e.

 

A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai, melyek együtt vizsgálandók:

 

§        <!--[endif]-->A lakossági önerő mértékének nagysága

 

§        <!--[endif]-->A meglévő hálózathoz való illeszkedés biztosított-e

 

§        <!--[endif]-->A tervezett fejlesztés műszaki szükségessége

 

§        <!--[endif]-->Városfejlesztési és városrendezési, valamint környezetvédelmi szempontok

 

§        <!--[endif]-->Az ellátott, illetve közvetlenül érintett ingatlanok száma, ezen belül az önkormányzat tulajdonában lévő telkek száma.

 

A támogatás odaítéléséről a Rendeletben kapott felhatalmazás alapján Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési és Műszaki Bizottsága dönt a pályázatok benyújtásától számított 30 napon belül.

 

B. Közzététel:

 

 

A pályázaton elnyert támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok az Érdi Újságban, Érd Megyei Jogú Város honlapján, valamint a helyi médiában legkésőbb a döntés meghozatalát követő 30. napon közzétételre kerülnek.

 

 

 <!--[endif]-->

 

 

VIII. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA ÉS ELSZÁMOLÁSA

 

 

 <!--[endif]-->

 

 

A.    <!--[endif]-->A támogatás felhasználása:

 

 

 <!--[endif]-->

 

 

A nyertes pályázókkal az Önkormányzat együttműködési megállapodást köt.

 

 

Az együttműködési megállapodás megkötésének határideje a pályázati döntést követő tervezési folyamat befejezése és a kivitelező által beárazott költségvetés meglétét követő 10 napon belül.

 

 

 Az együttműködési megállapodás megkötésének további feltételei:

 

 

 

 

 

·       <!--[endif]-->A pályázó nyilatkozata az útburkolatnak vagy víziközműnek a megvalósulás utáni önkormányzati tulajdonba adásáról,

 

·       <!--[endif]-->A beruházás részletes költségvetésének írásban történt elfogadása a pályázó részéről,

 

 

·       <!--[endif]-->A társulás saját forrásának biztosítása érdekében a külön számlára befizetett összegről bizonylat illetve bankhitel-ígérvény benyújtása,

 

 

·       <!--[endif]-->A társulás létrehozására vonatkozó szerződés példányának benyújtása a pályázó részéről, a társulás nevében eljáró képviselő megnevezésével, elérhetőségével.

 

Az együttműködési megállapodásban rögzíteni kell a megvalósítandó beruházás megnevezését, költségét, a megvalósulás időbeli ütemezését, a támogatás formáját, az Önkormányzat, a társulás és esetleg harmadik fél közötti költségmegosztást, a fizetési és kivitelezés-indítási feltételeket, valamint a megvalósuló létesítmény tulajdoni, üzemeltetési kérdéseit.

 

 <!--[endif]-->

 

 

Jelen pályázati kiírás IV. a.) pontjában meghatározott pályázati cél esetén az együttműködési megállapodásban rögzíteni kell, hogy a társulás elfogadja a 2/2004 (III.03) rendelet 6. §-ban foglaltakat. 

 

 <!--[endif]-->

 

 

A megállapodást az Önkormányzat nevében a Polgármester köti meg.

 

 <!--[endif]-->

 

 

Az együttműködésben megvalósuló beruházást a társulástól átvett pénzeszközökből és a támogatási összegből az Önkormányzat bonyolítja a Polgármesteri Hivatal útján.

 

 <!--[endif]-->

 

 

A társulás befizetéseit és az önkormányzati támogatási összeget a Polgármesteri Hivatalnak elkülönített számlán kell kezelnie. Az elkülönített számláról kifizetést csak a pályázó képviselőjének hozzájárulásával lehet teljesíteni.

 

 <!--[endif]-->

 

 

A beruházás meghiúsulása esetén a már befizetett összegeket a pályázónak vissza kell fizetni, kezelési költség felszámítása, illetve kamatfizetés nélkül.

 

 <!--[endif]-->

 

 

A támogatás kizárólag az együttműködési megállapodás ban foglaltak szerint használható fel.

 

 

 <!--[endif]-->

 

 

A pályázónak odaítélt támogatás visszavonható, ha nem várható annak felhasználása, ha a pályázó nem fizeti be az együttműködési megállapodásban rögzített határidőig a rájutó költséghányadot. A visszavont támogatás, illetve a támogatási összeg azon része, melyet a döntésről szóló bizottsági határozatban foglalt feltételek következtében megtakarítottak, külön bizottsági döntéssel átcsoportosítható, más pályázónak odaítélhető.

 

 

 <!--[endif]-->

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a  pályázatot eredménytelennek minősítse.

 

Nyomtatás
Kapcsolódó anyagok
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria