erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Pályázatok, álláshirdetések
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Meghosszabított határidő: pályázati kiírás az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és közműépítések támogatására
2007.08.07. kedd 16:17

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési és Műszaki Bizottsága az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és közműépítések szervezéséről szóló 2/2004. (III. 03.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján pályázatot ír ki az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és közműépítések támogatására.

I. A pályázat célja

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési és Műszaki Bizottsága az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és közműépítések szervezéséről szóló 2/2004. (III. 03.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján pályázatot ír ki az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és közműépítések támogatására.

II. Rendelkezésre álló forrás

A pályázat keretében odaítélhető, az Érd Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetéséről szóló 8/2007. (III. 01.) számú rendeletben megjelölt keretösszeg 60 millió forint.

III. PÁLYÁZÓK KÖRE, JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK

Jelen pályázati kiírásra pályázatot nyújthatnak be azon, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően létrejött vízgazdálkodási társulatok, illetve útépítési együttműködések, melyek az alábbi feltételeket teljesítik.

A. A Rendelet, és így jelen pályázati kiírás alkalmazásában vízgazdálkodási társulat:

melynek tagjai az érdekeltségi területen ingatlantulajdonnal rendelkező vagy az ingatlant egyéb jogcímen használó természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok.

B. A Rendelet, és így jelen pályázati kiírás alkalmazásában útépítési együttműködés:

melyben az épülő út vagy járda használatában közvetlenül érdekelt természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vehetnek részt.

IV. PÁLYÁZHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Jelen pályázati kiírás keretében a következő tevékenységek támogathatók:

Érd város közigazgatási területén a jóváhagyott helyi építési szabályzat és szabályozási tervek, az Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) előírásaiban, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint az ingatlanok megközelítését, valamint ellátását szolgáló útépítésekre, víziközmű-építésekre. Ezen belül:

 

a.       az ingatlanok megközelítését szolgáló szilárd út-, illetve járda burkolat építése, a szükséges műtárgyakkal, önkormányzati tulajdonban lévő és közterületként, közútként nyilvántartott területen.

b.      közműves vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz elvezető hálózatok építése a telekhatárig, az önkormányzati tulajdonban lévő és közterületként, közútként nyilvántartott területen.

V. PÉNZÜGYI, ADMINISZTRATÍV FELTÉTELEK

A. Támogatás formája:

A támogatás formája a következő lehet:

-        a beruházási költségek meghatározott részének átvállalása

-        a beruházás előkészítésével és lebonyolításával összefüggő feladatok ellátása (pl. együttműködés a tervezésben, műszaki ellenőri feladatok).

-        útépítések esetében a beruházási költségek részben történő előlegezése.

Az Önkormányzat az elnyert támogatás összegét az elszámolás és a záró beszámoló benyújtását és Bizottság általi elfogadását, valamint az Önkormányzat által megbízott műszaki ellenőr teljesítésigazolását követően, legkésőbb az azt követő 30. napon folyósítja a nyertes pályázó által megadott bankszámlára.

B. Támogatás összege:

Jelen pályázati kiírás keretében a pályázatonként igényelhető támogatás legfeljebb a számlával igazolt bruttó beruházási költség 50%-a.

C. Pályázati saját forrás:

A pályázat benyújtásához min. 50% saját forrás szükséges.

D. További feltételek:

A pályázó a pályázat benyújtásával pénzügyi támogatást kizárólag a 2007. évben megvalósítandó programokra igényelhet.

A pályázat elbírálása a más bizottságokhoz benyújtott pályázatoktól független.

VI. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE

A. A pályázatok benyújtásának módja:

Pályázni kizárólag az alábbi tartalmú dokumentumok csatolásával lehet:

a)     Az együttműködésben megvalósuló út- vagy víziközmű-építéssel érintett terület megnevezése

b)      A létesítendő útburkolat, illetve víziközmű fajtája, rövid műszaki tartalma, a tervezett beruházás költségbecslése

c)      Az együttműködésben résztvevő ingatlantulajdonosok névsora az ingatlan helyrajzi számának, illetve házszámának megjelölésével

d)      A társulás létrehozására vonatkozó szerződés példánya

e)      Társulási nyilatkozat az útburkolatnak vagy víziközműnek a megvalósulás utáni önkormányzati tulajdonba adásáról

f)       A társulás nyilatkozata arról, hogy a 2/2004. (III. 03.) számú rendelet 5. §-ában foglalt eljárást tudomásul veszik

g)      Nyilatkozatot a lakossági önerő mértékéről, bankhitel felvételének szándéka esetén bankhitel-ígérvény

h)      Az igényelt önkormányzati támogatás formájának és mértékének megnevezése

A pályázatot 3 (egy eredeti + 2 másolati) példányban, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra a következő szöveget kell írni:

„Pályázat az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és közműépítések támogatására 2007.”

B. A pályázatok benyújtásának helye, határideje:

A pályázatot személyesen lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályára.

A pályázatok benyújtása a végső határidőig folyamatos.

A pályázat benyújtásának végső határideje 2007. szeptember 30. A kiíró fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát.

Érvénytelen az a pályázat, amely a Rendeletnek, illetve jelen pályázati kiírásnak nem felel meg.

Hiánypótlásra egyszer van lehetőség, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül.

VII. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA, KÖZZÉTÉTEL

A. A pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a Polgármesteri Hivatal előzetesen megvizsgálja abból a szempontból, hogy azok a Rendeletben, illetve jelen pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelnek-e.

A támogatás odaítéléséről a Rendeletben kapott felhatalmazás alapján Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési és Műszaki Bizottsága dönt a pályázatok benyújtásától számított 30 napon belül.

B. Közzététel:

A pályázaton elnyert támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok az Érdi Újságban, Érd Megyei Jogú Város honlapján, valamint a helyi médiában legkésőbb a döntés meghozatalát követő 30. napon közzétételre kerülnek.

VIII. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA ÉS ELSZÁMOLÁSA

A.    A támogatás felhasználása:

A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt.

A támogatás kizárólag a támogatási szerződésben foglalt támogatási célra használható fel.

Az Önkormányzat saját műszaki ellenőrén keresztül ellenőrzi a támogatás felhasználását, melyről a beruházás befejezésekor teljesítésigazolást állít ki.

B. A támogatás elszámolása:

A pályázó a támogatás összegének felhasználásáról – beleértve a kifizetett számlák benyújtását – köteles elszámolni, illetve a megvalósulásról záró beszámolót készíteni, amely beszámoló benyújtásának határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap.

Az elszámolás és záró beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési és Műszaki Bizottsága dönt. A támogatás támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználása, valamint a feladat teljesítésének elmaradása esetén, illetőleg ha a pályázó a támogatás igénylésekor lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy elszámolási, záró beszámoló-készítési kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatás azonnal megszüntethető, illetve a támogatás összegét a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamattal növelt összegben köteles fizetni. A támogatás visszavonható akkor is, ha Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési és Műszaki Bizottsága a záró beszámolót nem fogadja el. A visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési kedvezmény nem nyújtható.

A támogatás felhasználását és az elszámolást a Közgyűlés ellenőrzi.

 

További információ: Polgármesteri Hivatal, Tel.: 0623-522300 (Városfejlesztési Iroda)

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria