erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Pályázatok, álláshirdetések
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Pályázati felhívás - Szociális Gondozó Központ Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
2018.07.06. péntek 06:21

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Közgyűlése

 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§, illetve 20/B §-a alapján

pályázatot hirdet a

 

Szociális Gondozó Központ
Intézményvezető (magasabb vezető)

 

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony.

A munkakör megnevezése:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. számú mellékletében meghatározott ágazatspecifikus munkakör, intézményvezetői megbízással.

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

 

A magasabb vezetői megbízás időtartama:

A magasabb vezetői megbízás 5 évig terjedő határozott időre, 2018. október 1. napjától, 2023. szeptember 30. napjáig szól.

 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 7.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

 

Az integrált intézmény törvényes működésének biztosítása, a szakmai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a munkáltatói jogok gyakorlása, valamint az intézmény képviselete. Együttműködés a fenntartó illetékes szervezeti egységeivel. A pályázat részét képező vezetői program és a fenntartó által jóváhagyott szolgáltatástervezési koncepció alapján történő feladatellátás.

 

 

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Rendelet, valamint az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 17/2008. (III.28.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadók, az egyéb juttatások megállapítása a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a fenntartó intézményre vonatkozó döntései alapján történik.

 

 

Pályázati feltételek:

 

 

  • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
  • cselekvőképesség,
  •  büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, valamint a pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 11/A. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok,
  • a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének intézményvezetőre vonatkozó, vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. melléklet I. rész I. pontjában meghatározott szakirányú szakképzettség és szakképesítés,
  • a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
  • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·         pályázó szakmai életrajza,

·         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

·         a végzettséget, szakképesítést, szakmai gyakorlatot tanúsító okiratok egyszerű másolata,

·         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,

·         nyilatkozat, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn,

·         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy vállalja a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 6.§-ban meghatározott vezetőképzés teljesítését,

·         hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez,

·         pályázó nyilatkozata a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,

·         pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

·         nyilatkozat, amely szerint a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

 

 

 

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

 

A beosztás legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Körmöczi Józsefné nyújt a 23/522-345 telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

·         Postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó u. 1.)

vagy

Személyesen Körmöczi Józsefné irodavezető részére (Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Humán Iroda, 2030 Érd, Budai út 8.)

·         A pályázatot mellékletekkel együtt, kettő nyomtatott példányban kérjük benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/9930-12/2018, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

 

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a pályázat előkészítője által összehívott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A bizottsági meghallgatást követően, a bizottság véleményét mérlegelve, a végleges döntést Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozza meg.

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. szeptember havi ülése

 

A pályázat www.kozigallas.hu –n való közzétételének időpontja: 2018. július 06.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

· www.erd.hu: 2018. július 06.

·         Érdi Újság: 2018. július 11.

 

Munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A vezetői megbízással egyidejűleg létesülő közalkalmazotti jogviszony esetén három hónapos próbaidő kerül kikötésre.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
2018.11.22. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria