erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Pályázatok, álláshirdetések
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Pályázati felhívás
2008.06.30. hétfő 14:11

Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén

I. A támogatás célja

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az iparosított technológiával épített lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításához, az épületek környezetének korszerűsítéséhez, felújításához egyszeri, vissza nem térítendő támogatásként a lakóépületek felújításának bekerülési költségeihez támogatást nyújt a lakóközösségek részére, mely kiegészül az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: ÖTM) LFP-2008-LA-2 kódszámú központi pályázaton elnyert állami támogatással.

II. A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be az Érd város közigazgatási területén lévő társasházak és lakószövetkezetek saját tulajdonú iparosított technológiával épített lakóépületeik energia-megtakarítást eredményező felújítására, illetve ezen lakóépületek gépészeti rendszereinek, berendezéseinek felújítására és korszerűsítésére, valamint megújuló energiafelhasználás növelése céljából történő berendezések telepítésére.

A pályázat szempontjából iparosított technológiával épített lakóépületnek tekintendő a panel, a közép-és nagyblokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb, előregyártott technológia felhasználásával épített lakóépület.

III. Rendelkezésre álló keret

A pályázatok támogatására 2008-ban rendelkezésre álló keret összesen 65 millió forintt, melynek fedezetét Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése terhére biztosítja.

IV.  Támogatható tevékenységek köre

A pályázatban támogatás az iparosított technológiával épített lakóépületek felújítására az alábbi, a felújítási koncepcióban indokolt, kimutatható energia-megtakarítást eredményező munkálatokra igényelhető.

 • Nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje,
 • Homlokzatok és födémek hőszigetelése,
 • Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, (energia-megtakarítást eredményező) felújítása,
 • A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra, az energia szállítására és a hálózatba való esetleges visszatáplálásra.
 • Az II. 1-4. pontokban leírt támogatható tevékenységek megegyeznek és részletesen megtalálhatók az ÖTM által kiírt központi pályázat dokumentumaiban (www.otm.gov.hu,www.emi.hu)

  A pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházáshoz támogatás nem igényelhető.

  V. A pályázat tárgya és benyújtásának módja

  A pályázat tárgya:

  A pályázat tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész (a továbbiakban: épület, vagy épületrész) lehet.

  a) Amennyiben egyazon épületben lévő, külön-külön dilatációval határolt, de egymással nem érintkező szekciókból álló két, vagy több épületrész kíván támogatásra pályázni, ez esetben annyi pályázat benyújtása szükséges, ahány egymással nem érintkező épületszekció kíván pályázni.

  b) Az egy helyrajzi számon nyilvántartott, több különálló épületből álló tulajdon esetében egy pályázat tárgya csak egy épület lehet, tehát annyi pályázatot kell benyújtani, ahány épület felújítását tervezik.

  c) A pályázó pályázatával ugyanazon épületre, épületrészre vonatkozóan, egy évben egyszer nyerhet el támogatást.

  VI. A támogatható és nem támogatható költségek meghatározásának szabályai

  Teljes felújítási költség alatt a pályázat szerint elvégezni tervezett munkálatok általános forgalmi adót is magában foglaló költségeit kell érteni, beleértve a pályázat által nem támogatható ráfordításokat is.

  A támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség a teljes felújítási költség és a támogatásból nem fedezhető költségek különbsége.

  A pályázó a támogatott program lebonyolításáért felelős, felsőfokú építőipari végzettséggel rendelkező szakértőt köteles kijelölni, aki a beruházást saját hatáskörben, folyamatosan ellenőrzi (így különösen a tervezést, előkészítést, lebonyolítást, a megvalósulás műszaki és minőségi követelményeinek betartását, illetve az egyéb hatósági engedélyek beszerzését), és ellátja a támogatással kapcsolatos ügyintézést, kapcsolatot tart – az ÖTM részéről a pályázatkezelés operatív feladatellátásával megbízott – Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht-val (továbbiakban: ÉMI Kht.).

  1. A támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség: megegyezik és részletesen megtalálható az ÖTM által kiírt központi pályázat dokumentumaiban.

  2. Támogatásból nem fedezhető költségek: megegyezik és részletesen megtalálható az ÖTM által kiírt központi pályázat dokumentumaiban.

  3. Egyéb, az elszámolható költségekkel kapcsolatos előírások: megegyezik és részletesen megtalálható az ÖTM által kiírt központi pályázat dokumentumaiban.

  A IV. 1-3. pontokban leírt támogatható és nem támogatható költségek köre megegyezik és részletesen megtalálhatók az ÖTM által kiírt központi pályázat dokumentumaiban (www.otm.gov.hu, www.emi.hu).

  VII. A pályázattal elnyerhető támogatás

  1. Támogatás formája:

  A pályázaton az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának bekerülési költségéhez vissza nem térítendő önkormányzati támogatás igényelhető.

  A pályázónak a teljes felújítási költség és a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség megosztását a pályázatban be kell mutatnia.

  A támogatás egyszer megítélt összeg, ha a pályázónak a pályázatban megjelölttől eltérő, pótlólagos költségei merülnek fel, akkor azok megfizetésére a pályázó köteles, a megítélt önkormányzati támogatás összege nem emelkedik.

  Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban részesített pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, az önkormányzati támogatás összege ezzel arányosan csökken.

  2. Vissza nem térítendő önkormányzati támogatás mértéke:

  Az igényelt önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség maximum 1/3-a, de lakásonként legfeljebb 500.000.-Ft lehet. (Az egy lakásra eső 500.000.-Ft átlagérték azt jelenti, hogy a kért önkormányzati támogatás összege elosztva a pályázattal érintett lakások számával, nem haladhatja meg az
  500.000.-Ft-ot.)

  A költségmegosztás a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség vonatkozásában a következő:

 • állami támogatás  legfeljebb a bekerülési költség 1/3-a, de nem haladhatja meg az 500.000.-Ft/lakás összeget,
 • önkormányzati támogatás legfeljebb a bekerülési költség 1/3-a, de nem haladhatja meg az 500.000.-Ft/lakás összeget;
 • a pályázó saját ereje   legalább a bekerülési költség 1/3-a.
 • Az önkormányzati támogatás feltétele, hogy a lakóépület felújítását, korszerűsítését az ÖTM is támogassa.

  3. Az önrész összetétele:

  A pályázó saját erejeként figyelembe vehető saját pénzeszköz, a projekt finanszírozására felvenni tervezett, vagy felvett bankhitel, ESCO típusú vállalkozói szerződés által biztosított fedezet.

  A pályázónak a szükséges saját erő biztosítását hitelt érdemlő dokumentumokkal kell igazolni.

  A pályázónak határozatot kell hoznia arról, hogy nyertes pályázat esetén az általa készpénzben vállalt saját erőt elkülönített számlán helyezi el, és a pályázat szerinti munkálatok elvégzéséhez a munkaterületet biztosítja.

  A pályázatban igényeltnél alacsonyabb összegű támogatásról nem hozható döntés. A döntés vagy minden pénzügyi paraméterével együtt támogatja a pályázatot vagy elveti azt.

  VIII. A pályázat felépítése, benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók

  A pályázatot az ÖTM által a minisztériumi kiírás Pályázati útmutatójában meghatározott formanyomtatványok, műszaki dokumentumok, és egyéb mellékletek csatolásával az ott megjelölt kötelező tartalommal kell összeállítani.

  1. Pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei:

  Az LFP-2008-LA-2 kódszámú pályázat Pályázati felhívása, a Pályázati útmutatója és mellékletei az ÖTM Internetes honlapjáról (www.otm.gov.hu), és az ÉMI Kht. internetes honlapjáról (www.emi.hu) tölthető le.

  2. Információszerzés és közlés:

  A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban felvilágosítást a következő szervezettől kaphat:  ÉMI Kht., Budapest, XI. Diószegi út 37.  telefon: +36 (1) 372-6590, fax:  +36 (1) 209-1107, e-mail: LID@emil.hu

  3. A pályázat benyújtásához kapcsolódóan, tervegyeztetés, véleménybeszerzés céljából a területileg illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóság elérhetősége:

  Érd Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltósága

  Érd, Fehérvári u. 79/a.

  Ügyfélfogadási idő:

  Kedd 8-14 h

  Péntek 8- 12 h

  Törökbálint, Raktárvárosi út. 1. (DEPO bejáratánál)

  Tel.: 23/335-505 (Telefonon történő előzetes egyeztetés alapján!)

  IX. Eljárásrend

  Az önkormányzati pályázatkezelési feladatokat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el.

  A pályázat jogosultsága:

 • A pályázattal érintett műszaki tartalomnak a Pályázati útmutató III. fejezetében meghatározott tartalommal azonosíthatónak kell lennie, az azokhoz kapcsolódó feltételeknek eleget kell tennie.
 • A pályázat tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész lehet a Pályázati útmutató IV. fejezetében meghatározott feltételeknek megfelelően.
 • A pályázattal érintett épület 1992. 07. 01. előtt kiadott építési engedély alapján, iparosított technológiával épített lakóépület lehet.
 • A pályázattal érintett lakóépületnek nem lehet állékonysági problémája.
 • 1. A pályázat befogadása:

  Hiánypótlásra legfeljebb egy alkalommal 15 napos határidő kitűzésével van lehetőség.

  Amennyiben a pályázat benyújtásának módja, a pályázó és a pályázat jogosultsága és a pályázat teljessége a Pályázati útmutatóban meghatározott feltételeknek megfelel, a pályázat befogadásra kerül. A pályázó a befogadás tényéről a pályázat beérkezésétől számított 5 munkanapon belül írásos értesítést kap.

  A befogadó nyilatkozat kizárólag a pályázat formai megfelelését igazolja, azonban ez támogatásra vonatkozó pozitív döntést nem jelent.

  2. Döntés-előkészítés, döntési mechanizmus:

 • A pályázatokat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Városfejlesztési Műszaki és Mezőgazdasági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) véleményezi.
 • A Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza az elbírálás során tett észrevételeket, a pályázatok értékelését, az értékelés legfontosabb szempontjait, továbbá a véleményezésre jogosultak javaslatait, a döntést hozó Közgyűlés részére.
 • A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén az Önkormányzat hivatalos honlapján hirdetményt tesz közzé a pályázatok befogadásának leállításáról. Ha a központi források kimerüléséről szóló tájékoztató megjelenik, az Önkormányzat is leállítja a pályázat befogadását.
 • Az önkormányzati döntés eredményéről a döntést követő 5 napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat azzal, hogy a lakóközösség csak a központi pályázat kedvező elbírálása esetén részesülhet támogatásban.
 • Állami támogatás elnyerése esetén a támogatást elnyert pályázóval a központi pályázat eredményességéről szóló értesítés kézhezvételét követően az Önkormányzat megállapodást köt, mely tartalmazza a támogatás folyósításának feltételrendszerét.
 • A nyertes pályázók nevét és a megítélt támogatás mértékét az Önkormányzat a pályázók külön hozzájárulása nélkül közzéteszi.
 • 3. Az elbírálás szempontrendszere:

  A pályázaton csak a formailag és tartalmilag megfelelő pályázatok kaphatnak támogatást.
  A pályázatok értékelésénél a Bizottság az alábbi szempontokat is figyelembe veheti:

  a) az épület életkora,

  b) a pályázattal érintett lakások száma,

  c) a tervezett fajlagos energia-megtakarítás mértéke,

  d) a beruházás gazdaságossága (megtérülési idő),

  e) korábbi pályázattal nyert-e el támogatást.

  Az elbírálás során előnyt élvez az a pályázó, amelyik

 • az épületet teljes egészében felújítja, függetlenül attól, hogy hány dilatációs egységgel rendelkezik
 • -                      vállalja nyilatkozatban, hogy a kivitelezés során Kiváló Építési Termék védjeggyel ellátott termékeket alkalmaz (www.kivet.hu)

  4. A támogatás általános feltételei:

  A pályázónak minden – a Pályázati felhívásban és a Pályázati útmutatóban megjelölt – adatot, információt és dokumentumot a pályázati anyagban szolgáltatnia kell az ott megjelölt kötelező tartalommal.

  Az Önkormányzat vagy megbízottja a pályázatban közölt adatokat a döntést megelőzően a helyszínen is ellenőrizheti.

  A felújítást a lakóközösség szervezi a jogszabályi előírások figyelembevételével.

  A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beruházások esetén a közbeszerzési eljárást a lakóközösség folytatja le.

  A program megvalósítása során kizárólag az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerinti megfelelőségi igazolással rendelkező anyagokat, termékeket lehet felhasználni.

  A lakóközösség képviselője a felújítás kivitelezésekor köteles az Önkormányzat megbízottjaival együttműködni, részükre a szükséges felvilágosítást megadni, a helyszín megtekintését folyamatosan biztosítani.

  5. A támogatás pénzügyi elszámolása, a finanszírozás folyamata:

  Az önkormányzati támogatást, a műszaki átadás-átvételi eljárást követően a kivitelezést végző vállalkozó által igazolt végszámla bemutatását követően, a megállapodásban foglaltaknak megfelelően utalja át az Önkormányzat a lakóközösség elkülönített bankszámlájára. A kivitelezést végző végszámláját a lakóközösség képviselőjével is igazoltatni kell. Az elvégzett munkákat minden esetben az Önkormányzat, illetve megbízottjai ellenőrzik, felülvizsgálják az elkészített felméréseket, valamint számlákat.

  6. Előleg igénylésének lehetősége: az önkormányzati támogatás előleg formájában történő  felvétele nem igényelhető.

  7. A pályázat benyújtásának módja, helye:

  A pályázatok benyújtása folyamatos.

  A teljes pályázati dokumentációt 1 eredeti és 1 másolati példányban személyesen, zárt borítékban kell benyújtani az alábbi címre:

  Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

  Ügyfélszolgálat

  Érd

  Alsó utca 3.

  2030

  A borítékon fel kell tüntetni a pályázat nevét és kódszámát („Panelprogram-pályázat”, LFP-2008-LA-2), a pályázó nevét és címét, valamint a pályázattal érintett épület címét.

  Pályázati díj nincs.

  8. A pályázat benyújtásának határideje: 2008. július 31. 15:30 óra.

   

   

  Nyomtatás
  Ajánlás a Facebook-on Share
  Események
  2018. december
  HKSzCsPSzV
       12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31
  Felhívások
  Meghívó
  2018.12.18. kedd 15:00
  Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
  2018.12.18. kedd 17:00
  Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
  2018.12.20. csütörtök 10:00
  Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
  foldrajzi.jpg
  katasztrofa
  erdi_ujsag_2016.jpg
  Érdi Lap
  tamop
  napraforgp
  Érdi galéria