erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Pályázatok, álláshirdetések
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Pályázati felhívás önerős út- és járdaépítésre 2009
2009.05.18. hétfő 13:36

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A LAKOSSÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSÉBEN MEGVALÓSULÓ ÚT- ÉS JÁRDAÉPÍTÉSEK TÁMOGATÁSÁRA

 

I. A pályázat célja

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési és Műszaki Bizottsága az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és járdaépítések szervezéséről és a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendéről szóló 28/2009 (IV. 24.) KGY. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján pályázatot ír ki az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és járdaépítések támogatására.

 

II. PÁLYÁZÓK KÖRE, JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK

A pályázati kiírásra pályázatot nyújthatnak be azok a Polgári jogi társaságok, amelyek Érd város területén lévő út– és járdaépítés céljából alakulnak, és jelen pályázat feltételeit teljesítik.

A Rendelet, és így jelen pályázati kiírás alkalmazásában Polgári jogi társaság:

az építéssel, felújítássalérintett ingatlanok tulajdonosainak, vagy használóinak azon önszerveződő közössége, melynek képviselője a közösség tagjainak írásos meghatalmazása alapján jogosult képviseletre. (A Polgári jogi társaságot létesítő társasági szerződés mintája letölthető a város honlapjáról vagy beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési Irodáján).

 

III. PÁLYÁZHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Jelen pályázati kiírás keretében a következő tevékenységek támogathatók:

Érd város közigazgatási területén a jóváhagyott helyi építési szabályzat és szabályozási tervek, az Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) előírásaiban, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint az ingatlanok megközelítését, valamint ellátását szolgáló útépítésekre, útfelújításokra és járdaépítésekre, - felújításokra.

 

Konkrét tartalmilag: önkormányzati tulajdonban lévő közterületként, vagy közútként nyilvántartott területen, az ingatlanok megközelítését szolgáló szilárd (betonburkolat, aszfaltburkolat, kockakő) út, - illetve járda burkolat építése, felújítása a szükséges műtárgyakkal (csapadékvíz-elvezető árok, áteresz, kapubejáró) ahol a szennyvízelvezetés már megoldott.

 

IV. A BERUHÁZÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS MEGVALÓSULÁSÁNAK FORMÁJA

 

1.      Jogok és kötelezettségek:

 

1/A. Az út – és járdaépítések illetve a felújítások során az Önkormányzat és a Polgári jogi         társaság együttműködése az alábbiak szerint valósulhat meg:

a)      az Önkormányzat vállalja:

- a beruházáshoz szükséges Önkormányzati hozzájárulás biztosítását,

- az együttműködés során figyelembe vehető, az 1/B. pontban részletezett     beruházási költségek fele részét (50 %-át)

-         a beruházási költség kalkuláció elkészítését

 

b)      a Polgári jogi társaság vállalja:

- az érdekeltségi egységek tulajdonosainak, és/vagy az ingatlan ingatlan-     nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezőjének, vagyonkezelőjének a beruházási      költségek rájuk eső részének befizetését.

- az együttműködés során figyelembe vehető az 1/B. pontban részletezett     beruházási költségek fele részét (50 %-át)

1/B. E rendelet alkalmazása szempontjából az együttműködés során figyelembe vehető         beruházási költségek:

a)      az út és a járda valamint acsapadékvíz elvezetés építésének, felújításának tervezési és engedélyezési költségei, illetve az engedélyezési eljárás során fizetendő hatályos jogszabályokban meghatározott eljárási díja és illetékek, összege,

b)      a kivitelezési munkák teljes költsége, beleértve a kivitelezés során felbontott útburkolatnak vagy közterületnek a hatósági engedélyben, illetve tulajdonosi, illetve kezelői hozzájárulásban előírt szintű és műszaki tartalmú helyreállításának költségeit, az üzembe helyezés és a jogszabályi előírások szerinti geodézia bemérés költsége, az út forgalomba helyezési költségei;

c)      az esetleg szükséges külső lebonyolítónak, műszaki ellenőrnek a díja,

d)      a kivitelezés során felmerülő esetleges tervezői művezetés költsége,

e)      az a)-d) pontokban foglalt költségeket terhelő általános forgalmi adó.

      Az engedélyezési költségek, illetékek, eljárási díjak Áfa mentesek.

 

2. Támogatás összege:

Jelen pályázati kiírás keretében a pályázatonként igényelhető önkormányzati hozzájárulás nem lehet több a becsült bekerülési költség 50 %-ánál.

 

3. Pályázati saját forrás:

A pályázó részéről a becsült bekerülési költség min. 50%-ának megfelelő - kizárólag pénzbeni - saját forrás biztosítása szükséges. Sikeres pályázat esetén az összeget a bizottsági jóváhagyás kézhezvételétől számított 30 napon belül be kell fizetni az Önkormányzat által kezelt útszámlára.

Amennyiben a befizetés minden érdekeltségi egység tulajdonosától, és/vagy az ingatlan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezőjétől, vagyonkezelőjétől határidőre nem érkezik be a Hivatal erre a célra elkülönített számlájára, a polgári jogi társaság tárgyévre elveszíti az önkormányzati hozzájárulást. Ezáltal a pályázat ezen okból megszűnik.

 

4. További feltételek:

Pályázó a pályázat benyújtásával a 2009. évben meginduló programokra igényelheti a pénzügyi támogatást. A pályázati program megindításának időpontja az együttműködési szerződés megkötésének időpontja.

Pályázó Polgári jogi társaság csak olyan pályázatot nyújthat be, amelyben a társaság valamennyi tagja írásban nyilatkozik arról, hogy a 3. pontban meghatározott módon és mértékben, a saját forrást befizeti.  

 

V. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE

1. A pályázatok benyújtásának módja:

Pályázni kizárólag a pályázati kiírás mellékletét képező pályázati adatlap és a 2. pontban foglalt egyéb dokumentumok csatolásával lehet.

 

2.      A pályázat kötelező tartalmi elemei:

a)         az együttműködésben megvalósuló út/járda építéssel, felújítással érintett terület 

         megnevezése, helyszínrajza;

b)      annak konkrét megjelölése, hogy kik a beruházással érintett ingatlanok és          rendeltetési egységektulajdonosai, haszonélvezői, és vagyonkezelői. Ezen kívül          az ingatlanok helyrajzi számának, és házszámának megjelölése.

c)     a polgári jogi társaság létesítési szerződésének egy példánya (képviseleti         jogosultság meghatalmazással való igazolása)

d)     nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy a befizetett hozzájárulással         megvalósuló út - és járda önkormányzati tulajdonban marad,  

            

A pályázat előkészítése során a tervezett beruházáshoz szükséges műszaki-gazdasági adatokat a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési Irodája biztosítja.

A pályázatot 3 példányban, (egy eredeti + 2 másolati) zárt borítékban kell benyújtani.

A borítékra a következő szöveget kell írni: „Pályázat az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út – és járdaépítések támogatására 2009.”

 

3. A pályázatok benyújtásának helye, határideje:

A pályázatot személyesen lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési Irodájára (2030 Érd, Alsó u. 1).

A pályázat benyújtásának végső határideje 2009. június 30.

Érvénytelen a pályázat, ha a Rendeletnek, illetve jelen pályázati kiírásnak nem felel meg.

Hiánypótlásra egyszeri alkalommal van lehetőség, a felszólítás kézhezvételétől számított 5 napon belül.

 

VI. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA és KÖZZÉTÉTEL

 

1.  A pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a Polgármesteri Hivatal előzetesen megvizsgálja abból a szempontból, hogy azok a Rendeletben, illetve jelen pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelnek-e.

A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai, melyek együtt vizsgálandók:

-         A lakossági önerő minél nagyobb mértéke

-         Az Önkormányzati önerő minél kisebb mértéke

-         A tervezett fejlesztés műszaki szükségessége

-         Városfejlesztési és városrendezési, valamint környezetvédelmi szempontok

-         Az ellátott, illetve közvetlenül érintett ingatlanok száma, ezen belül az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok száma.

A támogatás odaítéléséről a Rendeletben kapott felhatalmazás alapján Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési Műszaki és Mezőgazdasági Bizottsága dönt a pályázatok benyújtási határidejétől számított 30 napon belül.

2. Közzététel:

A pályázatot nyert polgári jogi társaságok neve, a támogatás összege, valamint a megvalósítás helyére vonatkozó adatok az Érdi Újságban, az Érd Megyei Jogú Város honlapján, valamint a helyi médiában legkésőbb a döntés meghozatalát követő 30 napon belül közzétételre kerülnek.

 

VII. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA ÉS ELSZÁMOLÁSA

 

1.   A támogatás felhasználása:

A nyertes pályázókkal az Önkormányzat Együttműködési megállapodást köt.

 

Az együttműködési megállapodás megkötésére a pályázati döntést követően - a tervezési folyamat befejezése és a kivitelezői árajánlat elkészítését  követő 10 napon belül kerül sor.

 

2.  Az Együttműködési megállapodás megkötésének további feltételei:

Az Együttműködési megállapodás megkötésének feltétele a beruházás részletes és végleges  költségvetésének - pályázó részérőlvaló írásban történő elfogadása.

Az együttműködési megállapodásban rögzítésre kerül:

-         a megvalósítandó beruházás megnevezése, annak költségei

-         a megvalósulás időbeli ütemezése,

-         a támogatás formája,

-         a felek közti költségmegosztás, és az esetleges pótbefizetés,

-         a kivitelezés indításának feltételei, valamint

-         a megvalósuló létesítmény(ek) tulajdonosi, üzemeltetési kérdései,

A megállapodást az Önkormányzat nevében a Polgármester köti meg.

 

VIII. A BERUHÁZÁS LEBONYOLÍTÁSA

 

Az együttműködésben megvalósuló beruházást a Polgári jogi társaságtól átvett pénzeszközökből és az önkormányzati hozzájárulási összegből az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján bonyolítja le.

A nyertes kivitelezővel akkor lehet szerződést kötni, amikor a megvalósításhoz szükséges összeg az Önkormányzat erre különített számláján rendelkezésre áll. (lakossági önerő és az önkormányzati hozzájárulás)

Az elkülönített számláról kifizetést csak a polgári jogi társaság képviselőjével történő előzetes írásos egyeztetést követően lehet teljesíteni.

A beruházásmeghiúsulása vagy csökkentett műszaki tartalmú megvalósulása esetén a már befizetett összegeket a polgári jogi társaságnak arányosan vissza kell fizetni, kezelési költség felszámítása, illetve kamatfizetés nélkül.

Az előkészítő és végrehajtó munkákat a beszerzésekre vonatkozó hatályos törvényi, önkormányzati rendeleti előírások, valamint a mindenkor hatályos közbeszerzési szabályzat szerint kell végezni.

Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján: biztosítja a beruházás műszaki ellenőrzését, ellátja a műszaki átvétel és az üzembe helyezés feladatait, és kapcsolatot tart a polgári jogi társaság képviselőjével.

Apolgári jogi társaság képviselője és a Hivatal munkatársának egyeztetése szükséges az alábbi munkafolyamatokhoz:

-                     munkaterület átadás-átvétel;

-                     műszaki átadás-átvétel;

-                     üzembe helyezés, forgalomba helyezés.

Önkormányzat a beruházás befejezését, (üzembe helyezését) követően 30 napon belül a polgári jogi társasággal elszámol.

 

 

IX. AZ ÚTÉPÍTÉSI ÉRDEKELTSÉGI HOZZÁJÁRULÁS

 

A Rendelet hatályba lépését követően megvalósuló együttműködésben az út és járdaépítési, felújítási együttműködésben részt nem vevő, de a közút vagy a járda használatában érdekelt természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a résztvevők által vállalt anyagi hozzájárulás mértékéig útépítési érdekeltségi hozzájárulást köteles fizetni.

 

A hozzájárulás mértéke azonos aPolgári jogi társaságbanrészt vettek által megfizetett egy érdekeltségi egységére eső költségének - a fizetési kötelezettség megállapításának időpontjáig a mindenkori jegybanki alapkamattal növelt - összegével.

Az útépítési érdekeltségi hozzájárulást a megépült útburkolat műszaki átadása napjától számított 1 éven belül a Közgyűlés által átruházott hatáskörben a Polgármester írja elő.

 

Az érdekeltségi hozzájárulás összegét rendeltetési egységenként a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül kell megfizetnie a rendeltetési egység tulajdonosának, és/vagy az ingatlan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezőjének, vagyonkezelőjének.

 

A Polgármester méltányosságból maximum 12 havi, különösen méltányos esetben 24 havi részletfizetést engedélyezhet a kötelezett kérelmére, melyet a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül kell benyújtani, az alábbi esetekben:

- a kérelmező egyedülálló, és jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg;

- a kérelmező többszemélyes család esetén az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum    100%-át nem haladja meg.

 

Késedelmes teljesítés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt hozzájárulást kell megfizetni.

 

Amennyiben az útépítési érdekeltségi hozzájárulási fizetési kötelezettség az előírt határidőben nem teljesül, akkor a hozzájárulás összege járulékaival együtt, a kötelezett tulajdonában lévő ingatlan tulajdoni lapjára, mint jelzálogjog kerül bejegyezésre.

A jelzálogjog biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom is bejegyzésre kerül.

A jelzálog törlésére a követelés kiegyenlítését követően kerül sor.  

 

Az az érdekelt, akinek esetében az érintett ingatlan két vagy több utcával határos, valamennyi megépülő közút használatában érdekeltnek tekintendő.

Az ilyen érdekelt valamennyi közút megépítése során kötelezhető útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére.

Az érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséről a Közgazdasági Iroda nyilvántartást vezet. 

 

A befizetett útépítési érdekeltségi hozzájárulásokat elkülönített számlán kell kezelni.

 

A polgárjogi társaság azon magánszemély tagjait, akik az adóévet megelőző évben e rendelet alapján útépítések tárgyában hozzájárulást teljesítettek, - kérelemre - 1 évre a fizetendő építmény vagy telekadó összegéből 50%-os mértékű kedvezmény illeti meg. 

 

A jelen pályázati kiírás IX. fejezet első bekezdésében meghatározott, utólag megfizetett (befolyt) érdekeltségi hozzájárulásból az önkormányzat - a polgári jogi társaság hozzájárulásával  - további útépítések és felújítások ösztönzésére útalapot hoz létre, melyet az elkülönített számlán kell kezelnie.

 

Az útalapot képező bevételt az Önkormányzat kizárólag együttműködésben megvalósuló útépítések - és útfelújítások támogatására fordíthatja.

 

A pályázatban részletesen nem szabályozott kérdésekben a 28/2009 (IV. 24.) KGY. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) ad tájékoztatást.

 

További információ kérhető a Polgármesteri Hivataltól. Tel. 23/522-387

 

A Pályázati adatlap, és a szerződés-minták Érd Város honlapjáról letölthetők, illetve beszerezhetők a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és városfejlesztési Irodáján.

 

 

Pályázati adatlap

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria