erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Pályázatok, álláshirdetések
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Pályázati felhívás az Érd Velencei úti 18778/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
2010.11.08. hétfő 08:39

A kiíró megnevezése, székhelye:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat (a továbbiakban: kiíró), 2030 Érd, Alsó utca 1.

A pályázat tárgya: Érd Velencei úti 18778/1 hrsz-ú ingatlan  értékesítése,  sport és idegenforgalmi célú beruházás megvalósításának céljára.

 

Az ingatlan adatai:                Az ingatlan összterülete 5 hektár 8199 m2, a közművek beköthetők. A terület az Érd Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 33/2006. (VI.27.) ÖK. számú rendelet alapján VT-2 építési övezeti besorolású, illetve a rendelet szerint a területen található 1 hektáros (Zkp.) zöldterületi – közpark - besorolású övezet is. Az ingatlan-nyilvántartás szerint gázvezetési és vízvezetési szolgalmi jog van bejegyezve a 18778/2 hrsz-ú ingatlan javára, valamint vezeték szolgalmi jog, a NyPm-i Sütőipari Vállalat javára. Az ingatlanon két közép-feszültségű vezeték halad keresztül. A készülő új HÉSZ szerint a Tolmács utca Velencei útig történő meghosszabbítása érinti az értékesítendő telek északnyugati sarkát 50 m2 területen, amit az eladó vissza kíván vásárolni a vevőtől. Az érdi 18778/2 hrsz-ú ingatlanon lévő sportlétesítmény gépkocsi parkolói részben az értékesítendő ingatlanon kerültek elhelyezésre. A felépítmény tulajdonjoga a sportlétesítmény tulajdonosát illeti, míg az alatta lévő földterület az eladó tulajdona. A parkolók alatti területből telekalakítás révén új ingatlan kerül kialakításra és ez csökkenti az értékesítendő telek nagyságát, de a Vevő ilyen irányú ajánlata esetén értékesítésre kerül a megmaradó telekkel együtt. A parkolók alatti terület nagysága kb. 1 hektár. Az ingatlanon jelenleg változtatási tilalom van elrendelve a 8/2009.(II.12.) KGY rendelet alapján, amely az új HÉSZ elfogadásával várhatóan még ebben az évben megszűnik.

Kötelezően benyújtandó minimális munkarészek:

- 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat

- aláírási címpéldány

- legutolsó mérlegbeszámoló

- tanulmányterv

- funkció megjelölésével (kereskedelmi, szolgáltató, szórakoztató, vendéglátó, stb. funkció) látványterv, alaprajzok, metszet, helyszínrajz.

- a projekt szöveges leírása, külön kitérve arra, hogy milyen módon képzeli el az érdi 18778/2 helyrajzi számú ingatlanon lévő uszoda és rendezvénycsarnok működtetését

- az érdi 18778/2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosával kötött adásvételi előszerződés, vagy a tulajdonos gazdasági társaságban a Ptk. 685/B. §-a szerinti többségi befolyást biztosító részesedésre kötött adásvételi előszerződés

- nyilatkozat arra, hogy az új HÉSZ hatályba lépése esetén 5 évre eredeti m2 áron történő visszavásárlási jogot biztosít az önkormányzat részére a vevő, a Tolmács utca Velencei útig történő meghosszabbítása révén az értékesítendő telek északnyugati sarkát érintő 50 m2 területre.

 

Előnyt élvez az a pályázó, aki

-         Vállalja - minél rövidebb határidő alatt - a szomszédos, érdi 18778/2 helyrajzi számú ingatlanon felépült sportlétesítmény üzemeltetését is,

-         vállalja az érdi 18778/2 helyrajzi számú ingatlan jelenlegi tulajdonjogi helyzetének saját költségén történő rendezését, oly módon, hogy az elősegítse a felépítmény tulajdonosa és az Önkormányzat között a Pest Megyei Bíróságon 22.P.21.877/2008. számon  folyamatban lévő  perben az egyezség megkötését,

-         elsőbbségi részvényt, illetve más részesedést biztosít az érdi 18778/1 hrsz-ú ingatlanon megvalósult beruházás számviteli aktiválását követően az aktivált eszközök működésének nyereségéből részesedő gazdasági társaságban vagy társaságokban.

 

Az ingatlan minimális vételára:

A parkolók alatti terület nélkül    900.000.000,- Ft + ÁFA azaz kilencszázmillió forint + ÁFA

 

Az elidegenítés feltételei:

A pályázó:

-         a szomszédos, érdi 18778/2 helyrajzi számú ingatlanon felépült sportlétesítmény tevékenységi köréhez kapcsolódó beruházást valósít meg,

-         vállalja az Érd Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló rendeletnek megfelelő beépítési feltételeket,

-         vállalja a három éves beépítési kötelezettséget,

-         vállalja, hogy az eredményhirdetést követő 30 napon belül az adásvételi szerződést megköti,

-         vállalja a pályázatnak megfelelő szabályozási terv készíttetését, településrendezési szerződés megkötését és az azzal járó költségek viselését,  

-         vállalja, hogy a szomszédos, érdi 18778/2 helyrajzi számú ingatlanon felépült sportlétesítmény tulajdonjogát, vagy a tulajdonos gazdasági társaságban a Ptk. 685/B. §-a szerinti többségi befolyást biztosító részesedést is megszerzi, és a sportlétesítményt funkciójának megfelelően üzemelteti. 

 

Az érdi 18778/1 helyrajzi számú ingatlanra az adásvételi szerződés megkötésének további feltétele az érdi 18778/2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosával kötött adásvételi szerződés, vagy a tulajdonos gazdasági társaságban a Ptk. 685/B. §-a szerinti többségi befolyást biztosító részesedésre kötött adásvételi szerződés, és az ingatlan-nyilvántartásban a tulajdonosváltozásról illetve a cégnyilvántartásban a változásbejegyzésről szóló igazolás benyújtása

 

Fizetési mód:

A vételár kiegyenlítésének átutalással vagy egy összegben az adásvételi szerződés aláírását követő 15 napon belül, vagy halasztott fizetéssel - tulajdonjog fenntartás és visszavonhatatlan bankgarancia nyújtása mellett - legfeljebb 2013. július 31-ig kell megtörténnie. A halasztott fizetés esetén a vételár a teljesítés időpontjához igazodóan arányosan növekszik. Ebben az esetben bankgarancia nyújtásának kezdő időpontja a beruházás építési engedély kérelméhez szükséges (önkormányzati) tulajdonosi hozzájárulásról szóló nyilatkozat kiadásának napját megelőző nap, azaz az önkormányzat tulajdonosi nyilatkozatának feltétele a vételárat biztosító bankgarancia megléte.

Egyéb feltétel:

Az Önkormányzat 2013. július 31-ig a szerződéstől való elállás jogát fenntartja, amennyiben ezen határidőig beruházó nem kezdi el jogerős építési engedély birtokában a beruházást és/vagy nem teljesíti az Ajánlatában vállalt, a településrendezési szerződés megkötésére és annak teljesítésére vonatkozó kötelezettségeit. Amennyiben a szerződés az Önkormányzat elállása folytán megszűnik, beruházó az adásvétel tárgyát képező ingatlant eredeti állapotban és tehermentesen köteles az Önkormányzat birtokába adni. Az Önkormányzat fenntartja a jogot magának, hogy amennyiben él az elállási jogával, de az értékesített ingatlant terhelő jelzálogjoggal biztosított követeléseket a beruházó nem egyenlíti ki, abban az esetben az Önkormányzat jogosult a beruházó által nyújtott bankgarancia felhasználásával maga tehermentesíteni az ingatlant. Azon követelésekért, amelyekre a bankgarancia nem nyújt fedezetet a beruházó továbbra is helytállni tartozik. Beruházó, Felek eltérő megállapodásának hiányában, a jogszerűen gyakorolt elállás esetére lemond arról a jogáról, hogy az ingatlan tulajdonjogát ráépítéssel megszerezze és egyben vállalja, hogy az elállás hatályba lépésének napjáig a megvalósult felépítményt, a felek által kölcsönösen elfogadott ingatlanforgalmi szakértő által rögzített értéken, az Önkormányzat tulajdonába adja.

Az ajánlatok benyújtásának helye, módja és határideje:

-         Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Városfejlesztési Iroda (Érd, Alsó utca 1., I. emelet 125. szoba)

-         A pályázatokat hivatali időben, zárt borítékban – a pályázatra utaló jelzéssel – két példányban, személyesen, vagy meghatalmazott útján kell benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Érd, Velencei út 18778/1 hrsz-ú ingatlan pályázata”.

 

A pályázat beérkezésének határideje: a pályázati felhívásnak Érd Megyei Jogú Város honlapján történő megjelenését követő 60. nap 15 óra, amennyiben a határidő lejárta nem munkanapra esik a következő munkanap 15 óra. 

A pályázattal kapcsolatos információ kérhető építészeti kérdésekben:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Főépítészi Iroda,telefon: (23) 522-396, Alsó utca 3., I. emelet 114. szoba.

Pályázati biztosíték:

Az önkormányzat költségvetési számlájára 1 millió forint átutalásáról szóló igazolás bemutatása a pályázat benyújtásával együtt. A biztosíték a vételárba beleszámít, sikertelen pályázat, vagy eredménytelenség esetén 8 banki napon belül visszautalásra kerül.

Kiíró fenntartja azon jogát, hogy az érvényes ajánlatok esetén is a pályázatot eredménytelenné nyilvánítja, illetve visszavonja.

 

A pályázatok felbontásának ideje és helyszíne:

-         A pályázat beadási határidejének lejárta

-         Polgármesteri Hivatal, 2030 Érd, Budai út 10. földszinti tárgyaló terem.

 

A pályázatok elbírálásának menete:

A pályázatok benyújtását követő 15 napon belül értékelő munkacsoport véleményezi a pályázatokat. A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatok értékelését követően, tárgyalásos eljárásra tér át. A tárgyalásos eljárás menetéről a pályázók külön írásos értesítést kapnak. A munkacsoport javaslatot tesz tulajdonosi döntéshozatal céljából a kiíró felé. A Közgyűlés az értékelést követő legközelebbi ülésén bírálja el a pályázatokat.

A pályázatot az a pályázó nyeri meg, aki az összességében a legjobb ajánlatot nyújtotta be. Azonos ajánlattétel esetén az a pályázó kerül nyertesként kihirdetésre, aki a meghirdetett ingatlan vételáraként a legmagasabb összegű ajánlatot teszi.

 

Eredményhirdetés módja:

A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül, írásban történik.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria