erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Dokumentumok
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Érdi Móra Ferenc Általános Iskola 2013-2104 tanév végi beszámoló
2014.08.28. csütörtök 10:32

ÉRDI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

 

TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓ

 

2013/2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szakmai munka áttekintése

 

A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése

 

Beírt tanulóink száma 81 fő. Sérülés szerinti megoszlásuk a következő:

 

SHS:                              9 fő

TANAK:                     56 fő

ÉRTAK:                        8 fő

TANAK+AUTI:           7 fő

ÉRTAK+AUTI:            9 fő

 

A mulasztott napok száma igen jelentős. Okai sok betegség és az igazolatlan órák számát a felső tagozaton két „férjhez ment” lány növelte. Ők az egész tanév során alig, vagy nem is jelentek meg. A törvény adta intézkedések és a szülőkkel történt beszélgetések sem jártak sikerrel. A következő évben az egyik célunk lesz, a mulasztások csökkentése. A hét nyolcadikos gyermekünk mindegyike beiskolázásra került.

Az osztályátlagok is bizonyítják, hogy a gyerekek szorgalmasak, a pedagógusok pedig jól végzik munkájukat.

Szakmai munkánk áttekintésekor a céljainkkal vetjük össze az elvégzett feladatokat. Céljainkat az adott körülményekhez, feltételekhez igazítva tűzzük ki a tanév elején, így a megvalósításnak is nagyobb az esélye.

A 2013/2014-es tanévben az új köznevelési törvény módosításainak beépítésével indítottuk a tanévet. Az első és ötödik osztálynak megnövekedett az óraszáma (etika, testnevelés), ami tapasztalatok szerint elfárasztotta az amúgy is újdonságok feldolgozására kötelezett gyerekeket.

 

A nevelőmunkában ebben az évben is sikereket értünk el, az alsó tagozatban az iskolai szokásrend kialakítása, valamint az alapvető együttélési szabályok megismerése, majd azok megszilárdítása folyik.

Sikeresen integráltuk az osztályokba az autista tanulókat, akiknél még nagyobb eredmény, hogy aktív és együttműködő tagjai az iskolaközösségnek.

 

Az oktatómunkában minden osztályfokon megvalósítottuk a kitűzött célokat, a tantervi követelményeknek megfelelően elsajátították a gyerekek a tananyagot természetesen a képességeiknek megfelelő szinten.

Tantárgyi bukás minimális mértékben várható, inkább a mulasztás okán történhet évismétlés.

Nagyszerű, hogy nem kellett változtatni a tankönyveken és módszereken, a tanulóink számára leginkább megfelelő Meixner módszer sikeres a tagozaton, fűszerezve a zenezörej zenezaj technikával. Kollegáim jó hangulatú órákat tartottak.

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek nem vesznek részt az országos kompetenciamérésben.

 

A belépő gyerekek felkészültsége: Az első osztályba 10 tanuló érkezett 1 távozott. A gyerekek képesség profilja elég változatos volt az év elején, de jelentősen éretlen csak egy tanuló volt, akinek nem is sikerült felvenni társaival a megfelelő ritmust, így az ő munkája előkészítőnek minősül.

A második évfolyamba 3 új tanuló érkezett közülük egy kislány az, aki megfelelő színvonalon tudott helyt állni az osztályban, az ő képességei megfelelőek. A harmadik csoportos magántanuló képességei nagyon gyengék, így oktatása sem túl eredményes. A magatartászavaros hallássérült kisfiú ellenállása az iskolai rendszabályokkal szemben igen megnehezítette eredményes tanítását, mindezt tetézték a hiányzások, melynek következtében nem értékelhető az éves teljesítménye.

A harmadik osztályba egy új tanuló érkezett, akinek mentális képességei, mint ez a tanév végére kiderült átlagosak, így a következő tanévet általános iskolában folytatja majd. Beilleszkedési gondjainak megsegítésére rengeteg energiát fordítottak a kollegák.

A negyedik osztályba két új tanuló érkezett, mindkettejük számára eredményes volt az iskolaváltás, jól beilleszkedtek az osztályközösségbe és jól tanulnak.

A felső tagozatba új tanuló nem érkezett.

A középsúlyos és autista gyerekek részesülnek egyéni fejlesztésben a tanórák idején, a tanórákon kívül egyéni fejlesztést kapó tanulóinkat általában felzárkóztató foglalkoztatásban részesítjük.

 

A tehetséggondozásra a tanórán kívüli foglalkozásokon (szakkörökön) kerülhet sor.

Klubnapközi keretében is remek programokat ajánlottak kollégáink a gyermekek számára.

Külön írnék a sport szakkör és általában a testnevelés tantárgy sikerességéről. Az első félévben labdaügyességi versenyt rendeztünk, mely főként az alsó tagozatos tanulóink kedves rendezvénye. Minden évben érkeznek más iskolákból csapatok. Idén is vendégül láttuk őket (köszönet a pályázóknak). Iskolánk minden évben indít tanulókat megyei sportversenyeken. Kollégáink önzetlenül viszik saját autókkal a gyerekeket, hogy eljussanak egy-egy

Intézményünkben tehetséggondozás leginkább szakköri formában valósul meg, mert elsősorban a művészeti területeken illetve a sportban vannak kiemelkedő tehetségeink, akik hozzák is az eredményeket. Kiemelt fontosságú viszont a habilitációs munka és az egyéni fejlesztés. Az osztályonként órarendileg biztosított heti három óra nagyobb létszámú osztályok esetében kevés, ha szeretnénk megvalósítani a szakértői bizottság által javasolt órákat, úgy, hogy legalább kiscsoportos szervezésben történjen. Az egyéni fejlesztés tapasztalatai a foglalkozásokat vezető kollégák beszámolói alapján az, hogy nem bizonyult szerencsésnek a több tanár fejleszt egy gyereket modell, mert elsősorban az autista tanulókat megzavarta, hogy alkalmazkodni kell a különböző pedagógiai módszerekkel dolgozó felnőttekhez. A pedagógusok személye is változott a tanév során nem sikerült team munkát megvalósítani. Érdemes lenne ezt a következő tanévben átgondoltabban tervezni, alaposan megbeszélni s célirányosan gyerekre adaptálni. Nagyon szomorúak vagyunk, amiért nem sikerült megvalósítani a gyerekek logopédiai ellátását a tanév során. Az első osztályban kiemelten, de az egész alsó tagozaton fontos ez a terület, rengeteg beszédhibás tanuló, akiknek nemcsak hangképzési problémái, hanem beszédértési zavarai is vannak, ami komolyan megnehezíti az eredményes tanórai munkát. reméljük a következő tanévre sikerül ezt a problémát megoldani, mert ez a helyzet nagyon méltánytalan!

A tanórán kívüli szabadidős tevékenységek közül ebben a tanévben újdonságként jelent meg a karate oktatás és a táncszakkör, mindkettő nagy népszerűségnek örvendett egész tanévben szívesen vettek részt a gyerekek a foglalkozásokon. Ezek mellett természetesen a megszokott szakkörök foglalkozások is folyamatosan működtek (sport, kézműves, Ayres terápia, furulyaoktatás) színesítette a kínálatot a klubnapközi, mely havi rendszerességgel nyújtott élményeket a gyerekeknek. Az illik - nem illik projekt során tanultakról is itt adtak számot a tanulók. Fontos számunkra a környezettudatos magatartás minta kialakítása a gyerekekben, ennek szellemében rendeztük meg a projekt hetet, gondoztuk a biokertet, gondoskodtunk a madarakról, szelektíven gyűjtöttük a hulladékot. Összességében elmondható, hogy változatos és tartalmas szabadidős lehetőségeket nyújtottunk a gyermekeknek ez évben is. Kiaknáztuka lehetőségeket, rengeteg élményt biztosítva a gyerekeknek.

 

Teljes mértékben megvalósítottuk a munkatervben foglaltakat, amikor egy- egy lehetőség kínálkozott, még bővítettük is.

Az egész napos iskola tapasztalatai azt mutatják, hogy a szülők és pedagógusok is örömmel fogadták a lehetőséget, de egy pici rugalmasság szükséges a mi iskolatípusunkban, mert a más településekről bejáró tanulók, illetve a város másik végéről beiskolázott gyerekek hazajutása nehezített délután négy óra után különösen télen, valamint a sérült tanulók terhelhetősége délután három óra után már igencsak lecsökken.

 

Személyi feltételek

 

Az alkalmazotti közösségben jól működik a munkamegosztás, ennek oka talán az, hogy kis létszámú a testület. Akár pedagógiai feladatról, akár rendezvényszervezésről volt szó, jól tudtunk együtt dolgozni.

 

Bérezésünk ugyan javult, de még közel sem éri el a méltányos szintet, kiemelnénk azt a fontos tényt, hogy a munkánkat segítő asszisztensek bérét nem rendezték! S a cafetéria is elmaradt. Az ellenszolgáltatásként iskolában értelmetlenül eltöltött órák, pedig csak fokozzák a kiszolgáltatottságot.

 

Kitüntetett pedagógusaink közül egy kolléga városi elismerő oklevélben részesült, az intézményvezető pedig Érd Közneveléséért Díjat vehette át.

 

Belső információ áramlásunk sokat javult köszönhetően a kedves kollegák csoportnak is felfedezzük az IKT csodáit.

 

Tárgyi feltételek

 

Az épület állaga folyamatos karbantartást gondoskodást igényel műszaki állapota is elavultnak nevezhető. Sok munkával próbáljuk minél otthonosabbá tenni az osztálytermeket, közösségi tereinket. Továbbra is probléma osztálytermeinkben a padlózat és a táblák állapota.

 

Tárgyi felszereltségünk annak ellenére nem megfelelő még mindig, hogy sok pályázati lehetőséget kihasználva saját erőnkből illetve adományokból bővítjük. Az infokommunikációs eszköztárunk jelentősen elmarad, bár ennek használatát a pedagógus minősítés során kiemelten elvárják. Hiányzik a tantermekből a televízió, DVD lejátszó vagy a video, amire pedig nagy szükség lenne. Emellett fontos különbség egy többségi általános iskolával szemben, hogy mi nem igazán számíthatunk arra sem, hogy a szülők segítenek. Itt is hatalmas lehetőségünk van kreativitásunk kibontakoztatására napi szinten.

Annak fényében különösen, hogy a sérült gyerekeknél a szemléltetés a tapasztalás útján történő ismeretszerzés milyen kiemelten fontos.

 

Továbbképzések

 

E tanévben nem tanult tovább senki. Továbbképzésen vett részt Kiss Mária és Tóthné Takács Krisztina a MAP-on Zánkán. További ingyenes, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar akkreditált, 30 órás tanfolyamán vett részt Pacsuta Zsoltné. A Sikeresen elvégzett tanfolyam után 250 ezer Ft eszközcsomagban is részesült intézményünk.

 

Gyermekvédelmi munka áttekintése

 

A gyermekvédelmi munka iskolánkban nagyon fontos, mert sok halmozottan hátrányos helyzetű illetve hátrányos helyzetű tanuló jár ide.

A szülők nagy többsége alacsony iskolázottságú, sok a munkanélküli közöttük. Jellemző a szegénység, többen élnek anyaotthonban. Előfordul, hogy a szülők börtönben vannak.

 

Akinek indokolt igyekszünk lehetővé tenni, hogy igénybe vegye a kedvezményes étkezést, vagy ingyenesen étkezhessen. A gyerekek megsegítésére az iskolai alapítvány segítségével vajas kenyeret is biztosítunk naponta a gyerekeknek. Gyűjtünk ruhákat, játékokat.

A tankönyveket ingyen kapják.

 

Alsó tagozaton devianciák még nem jellemzőek, rossz példa az inkább a szülők és testvérek deviáns életvezetése.

 

A prevenciós munkát komolyan vesszük, igyekszünk mind az egészségügyi, mind a kriminalisztika oldaláról megvilágítani a helyzetet, ebben partnerek a különböző alapítványok, a rendőrség, a védőnői hálózat, kapcsolatunk rendszeres a Gyermekjóléti Szolgálattal a Családsegítő Központtal, ha szükséges a Gyámhivatallal is. Roma tanulóink deviáns viselkedésének megelőzéséhez járul hozzá az UCCU Roma Informális Oktatási Alapítvány, „Beszélgetés a roma integrációról” programja iskolánkban. Prevencióként említhetjük továbbá a Családsegítő Központ által iskolánkban szervezett rendszeres kézműves foglalkozásokat.

 

 

 

 

Közösségi rendezvények, ünnepségek

 

Az iskolaközösség rendezvényei közül kiemelnénk az elsős avatást, ami helyi hagyomány, és idén kiegészült a testvérosztály rendszerével is, mert a nyolcadikosok vállalták, hogy az elsős párjuk gondját viselik a tanév során. Emellett megemlékeztünk az állami és családi ünnepekről iskolai szinten, hangulatos jó színvonalú műsorok voltak. Kiemelkedő és újszerű volt a „Bogaras Mikulásokkal” ünnepelni december 6.-án és pályázati pénzből valósult meg az Elevenpark játszóházbeli látogatás.

 

Városi rendezvények közül a Föld napján és a Víz világnapján vettek részt a tanulók.

 

 Szakmai rendezvények közül közösen vettünk részt a KLIK szervezésében lezajlott pedagógus portfolió készítését segítő konferencián, Százhalombattán.

Fontosnak tarjuk a lelki egyészséget is, így kirándulással egybekötött mentálhigiénés tréninget tartottunk május elején.

 

A pályaválasztás tapasztalatai, eredményei

 

Iskolánk minden évben teret enged a pályaválasztási programokon való részvételnek (kiállítás, nyílt napok). Nyolcadikosaink ebben a tanévben is kellő tájékoztatást kaptak a lehetőségekről, a szülőkkel való egyeztetés után beiskolázásuk megtörtént. Öt tanulót az Újbudai Speciális Szakiskolába, egy tanulót Velencére a Speciális Szakiskolába és egy tanulásban akadályozott tanulónkat Martonvásárra vettek fel továbbtanulásra

 

Pályázatok, saját bevételek alakulása, alapítvány

 

 • UniCredit Bank által meghirdetett pályázaton 50 ezer Ft-ot kaptunk labdaügyességi verseny lebonyolításához.

 • Érd Megyei Jogú Városa által meghirdetett, következő pályázatokon nyert intézményünk

 • Élmény, kultúra, tudás  (100 ezer Ft)

 • Egy hét a környezetünkért és az egészségünkért (200 ezer Ft)

A Hóangyal Alapítvány a tanév során a következő támogatásokat nyújtotta:

 • a gyermekek reggelijének pótlását,

 • pályázatok előfinanszírozását,

 • tankonyhai felszerelések megvételét,

 • ajándékozás,

 • hardver eszközök megvétele,

 • vendégfogadás,

 • kézműves eszközökre,

 • gyümölcsök,

 • autóbuszbérlés kiránduláshoz,

 • éves zenei könyvtári tagság,

 • pedagógus kiránduláshoz hozzájárulás,

 • magatartási verseny díjazása,

 • Bíró Ilona díj összegének kipótlása.

   

  Kapcsolat más intézményekkel

   

  Kapcsolatot tartunk a Csuka Zoltán Városi Könyvtár gyermekkönyvtárával, az Uszodával, a Zenei Könyvtárral, a Magyar Földrajzi Múzeummal, a Szíriusz Állatmenhellyel.

   

  A tankerület intézményeivel élő a kapcsolatunk.

   

   

  Statisztikai adatlap 2013/2014. évi beszámolókhoz

Megnevezés

Alsó   tagozat

Felső tagozat

Középisk.

Összesen

Létszám

44

37

-

81

Mulasztott napok száma összesen

1014

1074,2

-

2088,2

Ebből igazolatlan

191

326,55

-

517,55

1 főre eső igazolt

16,5

15,4

-

15,95

1 főre eső igazolatlan

14,4

13,7

-

14

Bukások összesen

1

2

-

3

Ebből 1-2 tantárgy

-

1

-

1

Ebből 3 vagy több tantárgy

1

1

-

2

Kitűnő tanulók

2

3

-

5

Magántanulók száma

1

1

-

2

Mulasztás miatt nem osztályozott

4

4

-

8

8. osztályosok száma

-

7

-

7

Gimnáziumba nyert felvételt

-

-

-

-

Szakközépiskolába nyert felvételt

-

-

-

-

Szakiskolába nyert felvételt

-

7

-

7

HÍD 1-be nyert felvételt

-

-

-

-

HÍD II-be nyert felvételt

-

-

-

-

Nem tanul tovább

-

-

-

-

 

 

Tanulmányi eredmények (magatartás és szorgalomjegy nélkül)

 

 

 

Tanulmányi eredmények

 

Osztály:

 

Átlag:

%

1.

Szöveges értékelést kap

2.

4,2

84

3.

4,51

90,2

4.

4,65

93

5.

3,95

79

6.

4,21

84

7.

4,2

84

8.

3,63

72

Iskola átlag:

4,19

83,8

 

 

 

Érd, 2014. június 18.

 

Dombainé Bokor Máriaigazgató

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria