erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
KINCSES ÓVODA
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Az Érdi Kincses Óvoda 2015/2016. évi pedagógiai-szakmai munkájának értékelése
2016.12.01. csütörtök 08:56


 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

249/2016. (XI.24.)

h a t á r o z a t a

az Érdi Kincses Óvoda 2015/2016. évi pedagógiai-szakmai munkájának értékeléséről

  

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt fenntartói jogkörében eljárva az önkormányzat fenntartásában működő Érdi Kincses Óvoda 2015/2016. évi pedagógiai-szakmai munkájának eredményességét, és az intézmény pedagógiai programjában megjelölt feladatok végrehajtását az összefoglaló alapján kiemelkedőnek értékeli. 

Határidő: döntés továbbítására – 2016. december 15.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző          T. Mészáros András polgármester 


 

 

 

 

Pedagógiai-szakmai munka fenntartói értékelése

Érdi Kincses Óvoda

(2030 Érd, Béke tér 1.)

 

Az intézmény OM azonosítója: 032701

 

Intézményvezető: Szénásiné Mészáros Márta

Az Óvoda fenntartója: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó u. 1.

 

A fenntartó irányítói tevékenységének része a köznevelési intézmény pedagógiai-szakmai tevékenységének ellenőrzése. A fenntartó hatáskörrel rendelkezik az intézmény hatékonyságának és pedagógiai-szakmai eredményességének megítélésében (Nkt. 83. (2) bekezdés h) pontja).

A fenntartó feladata, hogy értékelje a pedagógiai programban megjelölt feladatok végrehajtását és ezen keresztül a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai-szakmai tevékenységének eredményességét (Nkt. 83. § (2) bekezdés h) pont).

 

I. Az óvodai pedagógiai-szakmai munka fenntartói értékelése

 

A fenntartó minden területen teljes körű értékelési jogkörrel bír.

 

II. A fenntartó által kiválasztott intézményértékelési területek:

 

Tanügyigazgatás – igazgatási tevékenység ellenőrzése és értékelése.

Feltételek – tárgyi, személyi, amelyek lehetővé teszik a jogszabályoknak és a partneri elvárásoknak megfelelő működést.

Szakmai tevékenység, nevelés - fejlesztés-személyiségfejlesztés, szocializáció, érték- és normaközvetítés.

Szociális és egyéb szolgáltatás – az óvoda szociális és egyéb szolgáltató tevékenysége.

Szervezet és vezetés – az óvoda, mint munkaszervezet struktúrája, működése, értékelése.

 

Adott nevelési év kiemelt ellenőrzési területe: Intézmény által használt nyomtatványok, működést meghatározó dokumentumok, valamint az Intézmény által használt kötelező nyomtatványok és azok tartalmi elemei. Munkaügyi vizsgálat.

 

 

1. Tanügyigazgatás

 

Az intézmény működése a jogszabályi előírásoknak megfelel, törvényes. Az intézményi szabályozó dokumentumok hatályosak. A szükséges tanügyi nyomtatványok rendelkezésre állnak, a nyilvántartások megfelelőek, jogszerűek. Az adatvédelem teljesülése a jogszabályi előírásoknak megfelelő. Intézmény működését meghatározó dokumentumok, az intézmény által használt kötelező tanügyi nyomtatványok teljes mértékben megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, naprakészek, rendezettek, kiemelkedőnek minősíthetőek. Az intézmény által vezetett nyilvántartások mintaszerűek.

 

Javaslat: A törvényi változások folyamatos figyelemmel kísérése a jövőben is, különös tekintettel a jogszabályi változásokra.

 

2. Feltételek

 

2.1 Tárgyi, infrastrukturális feltételek

 

Az intézmény hatékonyan gazdálkodik a rendelkezésére álló eszközeivel és erőforrásaival. A helyiségek száma, funkcionális megfelelősége elfogadható. Az Érdi Kincses Óvoda Harkály tagóvoda kivételével az óvodai épületek, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében meghatározott intézménytípusonként felsorolt helyiségek kialakítása a minimum követelményeknek nem felel meg.

 

2.2. Személyi feltételek

 

Az intézmény feladatellátásának személyi feltételei biztosítottak. Az óvodai csoportok szervezése a hatályos jogszabályok alapján történik.

A férőhelyek kihasználtsága: több intézmény az átlagos óvodai létszámhoz (20fő/csoport) viszonyítva 150 %-os kihasználtság mellett működik.

 

·         Álláshelyekkel való gazdálkodás: nem megfelelő – megfelelő - kiemelkedő

·         Jogszabályban meghatározott kötelező alkalmazottak köre: nem megfelelő – megfelelő.

·         Egyéb, a pedagógiai/nevelési program megvalósításához szükséges szakmai kompetenciák megléte: nem megfelelő – megfelelő - kiemelkedő

·         Felkészültség a környezetvédelmi témák nevelésére: nem megfelelő – megfelelő – kiemelkedő. Kutyavári Tagóvoda-„Zöld Óvoda” Fácán Tagóvoda – „Madárbarát” Óvoda címet nyert.

 

2.3. Pedagógiai feltételek értékelése a 2015/2016. nevelési évről készült beszámoló alapján:

 

·         A pedagógusok módszertani kultúrája: nem megfelelő – megfelelő.

·         A pedagógusok módszertani sokszínűsége: nem megfelelő – megfelelő - kiemelkedő.

·         Az eredményes módszerek gyűjtése, átadása: nem megfelelő – megfelelő – kiemelkedő.

·         A gyermek életkorának, az egyéni sajátosságnak figyelembe vétele a mindennapi munkában: nem megfelelő – megfelelő - kiemelkedő

·         Fenntarthatóság pedagógiájának alkalmazása: nem megfelelő – megfelelő

·         A gyermekek személyiségfejlesztésének folyamata: nem megfelelő – megfelelő

·         Speciális fejlesztés (logopédiai, fejlesztő pedagógia): nem megfelelő – megfelelő

·         Tehetségfejlesztés: nem megfelelő – megfelelő

·         Szociális kompetencia (segítő életmódra nevelés, közösségfejlesztés) fejlesztése: nem megfelelő – megfelelő

·         Társas viszonyok kialakítása a csoportokban: nem megfelelő – megfelelő

·         Az önismeret fejlesztésének megvalósítása: nem megfelelő – megfelelő

·         Az egészséges életmódra nevelés megvalósítás, hatékony egészséggondozás: nem megfelelő - megfelelő

 

Javaslat: a törvényi változások folyamatos figyelemmel kísérése, a humánerőforrás racionális tervezése, kialakítása.

 

III. Szervezet és vezetés – az Intézmény Pedagógiai programja, valamint az éves munkaterv alapján:

 

3.1 Tervezés

 

·         Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások, mint stratégiai feladatok tervezése: nem megfelelő – megfelelő - kiemelkedő

·         Operatív tervezés: nem megfelelő – megfelelő - kiemelkedő

·         A napi működés tervezése: nem megfelelő – megfelelő - kiemelkedő

 

3.2 Szervezeti működés és fejlesztése

 

·         A szervezeti struktúra, vezetési szerkezet, hatáskörök működése: nem megfelelő – megfelelő - kiemelkedő

·         A folyamatok szabályozottsága: nem megfelelő – megfelelő - kiemelkedő

·         Munkatársak kiválasztása, továbbképzése, munkaerő gazdálkodás, humánerőforrás-fejlesztése: nem megfelelő – megfelelő

·         A munka szervezettsége: nem megfelelő – megfelelő - kiemelkedő

·         Információs rendszer hatékonysága: nem megfelelő – megfelelő

 

Javaslat: humánerőforrás-fejlesztés során az óvodapedagógusok folyamatos továbbképzése a gyermekek mindennapos fejlesztése, valamint az óvodai sikerkritériumok még hatékonyabb teljesítés érdekében.

 

IV. Adott nevelési év kiemelt ellenőrzési területe:

 

Intézmény által használt nyomtatványok, működést meghatározó dokumentumok, az Intézmény által használt kötelező nyomtatványok és azok tartalmi elemei, munkaügyi ellenőrzés

 

Az ellenőrzés célja: Az intézmény működését meghatározó dokumentumok ellenőrzése

 

Jogszabályi háttér:

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban Rendelet)

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.)

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.)

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

 

4.1. Érdi Kincses Óvoda működését meghatározó dokumentumok ellenőrzése:

 

1.   Munkaterv igen-nem

- Elfogadás napja: 2015.09.06.

2.   Szervezeti és Működési Szabályzat igen-nem

 - Elfogadás napja: 2014.08.29.

3.   Házirend igen-nem

- Elfogadás napja: 2015.08.25.

4.   Pedagógiai Program igen-nem

- Elfogadás napja: 2016.08.29.

 

4.1.1. A Munkaterv: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. §-ban felsorolt tartalmi elemeit teljes mértékben tartalmazza.

 

4.1.2. Szervezeti és Működési Szabályzat: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4. §-ban felsorolt tartalmi elemeit teljes mértékben tartalmazza.

 

4.1.3. A Házirend: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 5. §-ban felsorolt tartalmi elemeit teljes mértékben tartalmazza.

 

4.1.4. Pedagógia Program: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 6. §-ban felsorolt tartalmi elemeit teljes mértékben tartalmazza.

 

4.2. Az Intézmény által használt kötelező tanügyi nyomtatványok megfelelősége:

 

4.2.1. Felvételi és mulasztási napló: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 90. §-ban felsorolt kötelező tartalmi elemeit teljes mértékben tartalmazza.

 

4.2.2. Óvodai csoportnapló: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 91. §-ban felsorolt kötelező tartalmi elemeit teljes mértékben tartalmazza. A csoportnapló mellékletét képezi a védőnői egészségügyi szűrések dokumentálása. Az óvodai nyilvántartó lapon naprakészen vezetik az intézményben étkező gyermekeket.

 

4.3. Érdi Kincses Óvoda munkaidő nyilvántartása, munkaköri leírások ellenőrzése:

 

A munkaidő nyilvántartás és a munkaköri leírások szinte teljes mértékben megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. A munkaidő-nyilvántartásból egyszerűen átláthatóan megállapítható az alkalmazottak heti munkaideje, a kötött munkaidő, a neveléssel- foglalkozással lekötött munkaidő valamint a munkaközi szünet biztosítása, valamint a ténylegesen az intézményben töltött munkaidő tartama. Az alábbi pontosítás, kiegészítés javasolt:

-          Az intézményvezető és a tagintézmény-vezetők esetében kiegészítés szükséges ahhoz, hogy a kötött munkaidő és az óvodai foglalkozások száma megkülönböztethető legyen.

-          A munkaköri leírásokat következő módosításánál javasolt kiegészíteni az alábbiakkal:

-        napi munkaidő (8 óra/nap),

-        jogszabályi hivatkozások aktualizálása,

-        indokolt a munkaköri leírásban meghatározni az egyes munkavállalókra vonatkozóan, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket az intézményen belül és melyek azok a feladatok amelyeket intézményen kívül elvégezhetnek.

 

4.4. Érdi Kincses Óvoda értesítési kötelezettségének teljesítése:

 

A Rendelet 20. § (6) bekezdésében foglalt értesítési kötelezettség teljes mértékben teljesül: azon gyermekek esetén, akiknek az állandó lakóhelyük nem Érden van, a települési jegyző értesítése megtörténik.

 

4.5. 2015. évi fenntartói ellenőrzés hiányosságainak utóellenőrzése:

 

A 2015. évi ellenőrzés során feltárt hiányosság pótlása teljes körűen megtörtént, az óvodai csoportnapló tartalmazza a bölcsődés gyermekek számát.

 

4.6. Az önkormányzat fenntartásában működő óvodák fenntartói ellenőrzéséhez kapcsolódó védőnői feladatokkal kapcsolatos megállapítások:

 

Az óvodai védőnők beszámolója alapján megállapítást nyert, hogy az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet (továbbiakban: NM Rendelet) 3. számú melléklete alapján a nevelési-oktatási intézmény védőnője által önállóan ellátandó feladatok teljesítése csak részben történik meg. Az óvodai védőnő minden óvodai jogviszonyban álló gyermek ellátásáért felelős, az NM Rendeletben foglalt ellátandó feladatok nem oszthatók meg a területi védőnő és az óvodai védőnők között, mely feladat megosztásra szinte minden védőnő hivatkozik a beszámolójában

Az intézménynek az éves munkaterv elkészítéséhez minden nevelési év előtt be kell kérnie a védőnők javaslatát a védőnői feladatok összeállítása érdekében, különösen a jogszabályban előírt feladatok maradéktalan teljesítése érdekében.

A munkaterv összeállítása során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy lehetővé váljon a védőnők részvétele a szülői értekezleten, kerüljön bevonásra a védőnő a helyiségek, valamint az étkeztetés higiénés ellenőrzésébe.

Védőnők figyelmének felhívása az országos védőnői állásfoglalásban foglaltakra, mely szerint fokozott figyelmet fordítsanak a krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítésére, nyújtsanak segítséget az óvoda dolgozói részére – hiszen a védőnői kompetenciát figyelembe véve – az életvitel segítése az ismeretek biztosítását, a beilleszkedés segítését, a kezelő orvos útmutatásának betartását, a kontroll vizsgálatok teljesülésének követését foglalja magában.

 

4.7. 2015/2016 nevelési évben végzett belső ellenőrzési vizsgálat megállapításai:

 

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a jubileumi jutalmak kifizetésének időpontját a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján állapították-e meg, valamint, hogy Dr. Selmecziné dr. Csordás Mária munkajogász által végzett munkaügyi ellenőrzés megállapításaira tett intézkedések megfelelőek voltak-e.

 

Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezette a közalkalmazotti alapnyilvántartást, amelyhez kapcsolódóan Dr. Selmecziné dr. Csordás Mária megállapította, hogy az alapnyilvántartásban munkaviszonynak nem minősülő időszakok is szerepelnek, továbbá, hogy a végkielégítéshez figyelembe vehető időtartamok hiányosak. A belső ellenőrzés szúrópróbaszerű ellenőrzést követően megállapította, hogy a feltárt hiányosságokat javították. A személyi anyagok tartalmazták a továbbképzési ciklusokat, amelyek a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek megállapításra. Az intézményben a jogszabályi előírásoknak megfelelően vették figyelembe a jubileumi jutalomra jogosító időtartamokat, azokat helyesen szerepeltették az alapnyilvántartásban.

 

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.18. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.27. szombat 15:00
Szepes Gyula Művelődési Központ (2030 Érd, Alsó utca 9.)
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria