erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
SZIVÁRVÁNY ÓVODA
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Az Érdi Szivárvány Óvoda 2015/2016. évi pedagógiai-szakmai munkájának értékelése
2016.12.01. csütörtök 09:08

  Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

250/2016. (XI.24.)

h a t á r o z a t a 

az Érdi Szivárvány Óvoda 2015/2016. évi pedagógiai-szakmai munkájának értékeléséről

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt fenntartói jogkörében eljárva az önkormányzat fenntartásában működő Érdi Szivárvány Óvoda 2015/2016. évi pedagógiai-szakmai munkájának eredményességét, és az intézmény pedagógiai programjában megjelölt feladatok végrehajtását az összefoglaló alapján megfelelőnek értékeli.

Határidő: döntés továbbítására – 2016. december 15.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző       T. Mészáros András polgármester

 

Pedagógiai-szakmai munka fenntartói értékelése

Érdi Szivárvány Óvoda

(2030 Érd, Hegesztő u. 2-8.)

 

Az intézmény OM azonosítója: 032697

 

Intézményvezető: Simonics Gabriella

Az Óvoda fenntartója: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó u. 1.

 

A fenntartó irányítói tevékenységének része a köznevelési intézmény pedagógiai-szakmai tevékenységének ellenőrzése. A fenntartó hatáskörrel rendelkezik az intézmény hatékonyságának és pedagógiai-szakmai eredményességének megítélésében (Nkt. 83. (2) bekezdés h) pontja).

A fenntartó feladata, hogy értékelje a pedagógiai programban megjelölt feladatok végrehajtását és ezen keresztül a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai-szakmai tevékenységének eredményességét (Nkt. 83. § (2) bekezdés h) pont).

 

I. Az óvodai pedagógiai-szakmai munka fenntartói értékelése

 

A fenntartó minden területen teljes körű értékelési jogkörrel bír.

 

II. A fenntartó által kiválasztott intézményértékelési területek:

 

Tanügyigazgatás – igazgatási tevékenység ellenőrzése és értékelése.

Feltételek – tárgyi, személyi, amelyek lehetővé teszik a jogszabályoknak és a partneri elvárásoknak megfelelő működést.

Szakmai tevékenység, nevelés - fejlesztés-személyiségfejlesztés, szocializáció, érték- és normaközvetítés.

Szociális és egyéb szolgáltatás – az óvoda szociális és egyéb szolgáltató tevékenysége.

Szervezet és vezetés – az óvoda, mint munkaszervezet struktúrája, működése, értékelése.

 

III. Adott nevelési év kiemelt ellenőrzési területe:

 

Intézmény által használt nyomtatványok, működést meghatározó dokumentumok, valamint az Intézmény által használt kötelező nyomtatványok és azok tartalmi elemei. Munkaügyi vizsgálat.

 

 

1. Tanügyigazgatás

 

Az intézmény működése a jogszabályi előírásoknak megfelelő. Az intézményi szabályozó dokumentumok hatályosak. A kötelező tanügyi nyomtatványok rendelkezésre állnak.

 

Javaslat: A törvényi változások folyamatos figyelemmel kísérése a jövőben is, különös tekintettel a jogszabályi változásokra.

 

2. Feltételek

 

2.1 Tárgyi, infrastrukturális feltételek

 

Az intézmény hatékonyan gazdálkodik a rendelkezésére álló eszközeivel és erőforrásaival. A helyiségek száma, funkcionális megfelelősége elfogadható. Az Érdi Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda kivételével az óvodai épületek, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében meghatározott intézménytípusonként felsorolt helyiségek kialakítása a minimum követelményeknek nem felel meg.

 

2.2. Személyi feltételek

 

Az intézmény feladatellátásának személyi feltételei biztosítottak. Az óvodai csoportok szervezése a hatályos jogszabályok alapján történik.

A férőhelyek kihasználtsága: több intézmény az átlagos óvodai létszámhoz (20fő/csoport) viszonyítva 150 %-os kihasználtság mellett működik.

 

·         Álláshelyekkel való gazdálkodás: nem megfelelő – megfelelő - kiemelkedő

·         Jogszabályban meghatározott kötelező alkalmazottak köre: nem megfelelő – megfelelő.

·         Egyéb, a pedagógiai/nevelési program megvalósításához szükséges szakmai kompetenciák megléte: nem megfelelő – megfelelő - kiemelkedő

·         Felkészültség a környezetvédelmi témák nevelésére: nem megfelelő – megfelelő.

 

3.3. Pedagógiai feltételek értékelése a 2015/2016. nevelési évről készült beszámoló alapján:

 

·         A pedagógusok módszertani kultúrája: nem megfelelő – megfelelő.

·         A pedagógusok módszertani sokszínűsége: nem megfelelő – megfelelő - kiemelkedő.

·         Az eredményes módszerek gyűjtése, átadása: nem megfelelő – megfelelő.

·         A gyermek életkorának, az egyéni sajátosságnak figyelembe vétele a mindennapi munkában: nem megfelelő – megfelelő - kiemelkedő

·         Fenntarthatóság pedagógiájának alkalmazása: nem megfelelő – megfelelő

·         A gyermekek személyiségfejlesztésének folyamata: nem megfelelő – megfelelő

·         Speciális fejlesztés (logopédiai, fejlesztő pedagógia): nem megfelelő – megfelelő

·         Tehetségfejlesztés: nem megfelelő – megfelelő

·         Szociális kompetencia (segítő életmódra nevelés, közösségfejlesztés) fejlesztése: nem megfelelő – megfelelő

·         Társas viszonyok kialakítása a csoportokban: nem megfelelő – megfelelő

·         Az önismeret fejlesztésének megvalósítása: nem megfelelő – megfelelő

·         Az egészséges életmódra nevelés megvalósítás, hatékony egészséggondozás: nem megfelelő - megfelelő

 

Javaslat: a törvényi változások folyamatos figyelemmel kísérése, a humánerőforrás racionális tervezése, kialakítása.

 

IV. Szervezet és vezetés – az Intézmény Pedagógiai programja, valamint az éves munkaterv alapján:

 

4.1 Tervezés

 

·         Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások, mint stratégiai feladatok tervezése: nem megfelelő – megfelelő

·         Operatív tervezés: nem megfelelő – részben megfelelő - megfelelő

·         A napi működés tervezése: nem megfelelő – részben megfelelő - megfelelő

 

4.2 Szervezeti működés és fejlesztése

 

·         A szervezeti struktúra, vezetési szerkezet, hatáskörök működése: nem megfelelő – részben megfelelő - megfelelő - kiemelkedő

·         A folyamatok szabályozottsága: nem megfelelő – megfelelő - kiemelkedő

·         Munkatársak kiválasztása, továbbképzése, munkaerő gazdálkodás, humánerőforrás-fejlesztése: nem megfelelő – megfelelő

·         A munka szervezettsége: nem megfelelő – részben megfelelő - megfelelő - kiemelkedő

·         Információs rendszer hatékonysága, információáramlás: nem megfelelő – részben megfelelő - megfelelő

 

Javaslat: humánerőforrás-fejlesztés során az óvodapedagógusok folyamatos továbbképzése a gyermekek mindennapos fejlesztése, valamint az óvodai sikerkritériumok még hatékonyabb teljesítés érdekében. Az intézmény és a tagintézmények, valamint a szülőkkel való kommunikáció hatékonyságának növelése.

 

 

V. Adott nevelési év kiemelt ellenőrzési területe:

 

Intézmény által használt nyomtatványok, működést meghatározó dokumentumok, az Intézmény által használt kötelező nyomtatványok és azok tartalmi elemei, munkaügyi ellenőrzés

 

Az ellenőrzés célja: Az intézmény működését meghatározó dokumentumok ellenőrzése

 

Jogszabályi háttér:

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban Rendelet)

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.)

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.)

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

 

5.1. Érdi Szivárvány Óvoda működését meghatározó dokumentumok ellenőrzése:

 

1.   Munkaterv igen-nem

- Elfogadás napja: 2015.08.26.

2.   Szervezeti és Működési Szabályzat igen-nem

 - Elfogadás napja: 2014.08.27.

3.   Házirend igen-nem

- Elfogadás napja: 2015.10.30.

4.   Pedagógiai Program igen-nem

- Elfogadás napja: 2014.08.20.

 

5.1.1. A Munkaterv: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. §-ban felsorolt tartalmi elemeit hiányosan  tartalmazza, kiegészítés szükséges. Hiányosságként merült fel, hogy hiányzik az óvodai szülői szervezet véleményezése, továbbá a Munkaterv elfogadásáról szóló nevelőtestületi ülés jegyzőkönyvének aláírása.

 

5.1.2. Szervezeti és Működési Szabályzat: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4. §-ban felsorolt tartalmi elemeit hiányosan tartalmazza. A szülői szervezet és a nevelő testület aláírásai hiányoznak.

 

5.1.3. A Házirend: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 5. §-ban felsorolt tartalmi elemeit hiányosan tartalmazza. Hiányosságként merült fel, hogy a szülők általi megismerésének ténye nincs dokumentálva, házirend 1 példánya nem került átadásra.

 

5.1.4. Pedagógia Program: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 6. §-ban felsorolt tartalmi elemeit hiányosan tartalmazza. Elfogadásáról, véleményezéséről nincs mellékelve a jegyzőkönyv. Kiegészítés szükséges a szülő, gyermeke, pedagógus együttműködési formái illetve az SNI-ből eredő hátrányok csökkentését szolgáló speciális fejlesztő tevékenységek fajtái.

 

5.2. Az Intézmény által használt kötelező tanügyi nyomtatványok megfelelősége:

 

5.2.1. Felvételi előjegyzési napló: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 89. §-ban felsorolt kötelező tartalmi elemei jelentős mértékben hiányoznak. Hiányosság, a napló nem megfelelő formátumban való kezelése, a megnyitás-lezárás időpontjának, óvodavezető aláírásának, lezáráskor a jelentkező, a felvett és a fellebbezés eredményeként felvett gyermekek számának dokumentálása.

 

5.2.2. Óvodai csoportnapló: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 91. §-ban felsorolt kötelező tartalmi elemeit szinte teljes mértékben tartalmazza. Hiányosság, a napló nem megfelelő formátumban való kezelése, valamint olyan különleges adatot is tartalmaz, melyre nincs jogszabályi felhatalmazása az intézménynek, ill. szülői hozzájárulással sem rendelkeznek ezen adatok nyilvántartása tekintetében.

 

5.3. Érdi Szivárvány Óvoda munkaidő nyilvántartása, munkaköri leírások ellenőrzése:

 

A fenntartói ellenőrzés keretében a 2016. május havi munkaidő nyilvántartás ellenőrzésére került sor minden tagintézmény tekintetében, ill. szúrópróbaszerűen a helyszínen.

 

Az ellenőrzés során vizsgált dokumentumok:

  1. Az éves munkaterv 3. számú függeléke tartalmazza a munkaidő felhasználás és nyilvántartásról szóló vezetői utasítást.
  2. Az intézményben foglalkoztatott óvodapedagógusok által vezetett munkaidő nyilvántartás
  3. Az óvoda titkárok, pedagógiai asszisztensek és dajkák által vezetett jelenléti ív
  4. Az egyes óraidő kedvezmény igazolására szolgáló dokumentumok

 

A munkaidő-nyilvántartásokból naprakészen nem állapítható meg a teljesített rendes és rendkívüli munkaidő. A nyilvántartás alkalmatlan a napi pihenőidő, a pihenőidő beosztásának és kiadásának ellenőrzésére. A nyilvántartások nem tartalmazzák a jogszabályok által kötelező tartalmi elemeket.

A fentiek alapján szükséges a munkaidő beosztás és a nyilvántartáshoz kapcsolódó valamennyi dokumentum haladéktalan átdolgozása a jogszabályi előírásoknak megfelelően, figyelembe véve az Mt., a Kjt., az Nkt., a Rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 12. §-át.

 

1.      Az intézményben és az intézményen kívüli feladatok meghatározása szükséges.

2.      Törekedni kell a jogszabályokkal egységes fogalom használatra.

3.      Munkaidő kedvezményt csak és kizárólag jogszabály állapíthat meg, az intézményvezetőnek attól eltérni nincs hatásköre.

4.      Intézményvezető átruházott hatásköreit az SZMSZ_ben szükséges szabályozni.

5.      A munkaidő beosztás elkészítése során figyelembe kell venni a munkaközi szünet biztosítását, valamint a heti 40 órás munkaidőt.

6.      Indokolt az egységes nyilvántartás vezetés az intézményben és a tagintézményekben.

 

Munkaköri leírások ellenőrzésének célja: a munkaköri leírások meglétének ellenőrzése, valamint a munkaidőre vonatkozó rendelkezések és azok összhangja a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel.

A munkaköri leírások 1 példánya az Érdi Szivárvány Óvoda székhelyén, az intézményvezetőnél találhatóak meg. Szúrópróbaszerű ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy több munkavállaló nem rendelkezik munkaköri leírással. Több esetben a munkaköri leírások nem a hatályos jogszabályi hivatkozásokat tartalmazzák. Hiányos a napi munkaidő meghatározása, valamint az elkészítés és a dolgozók átvételét igazoló időpont is. A munkaköri leírásokban is indokolt a jogszabály által meghatározott fogalmak használata, nem értelmezhető a kötelező óra szám, tekintettel arra, hogy egyik hatályos jogszabályi előírásnak sem felel meg.

 

 

 

5.4. 2015. évi fenntartói ellenőrzés hiányosságainak utóellenőrzése:

 

A kötelező nyomtatványok felülvizsgálata nem történt meg, valamint a 2015. évi ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlása sem történt meg. A Rendelet 20. § (6) bekezdésében foglalt értesítési kötelezettség nem teljesül, ezért haladéktalanul meg kell felelni a jogszabályban előírt kötelezettségnek.

 

Javaslat:

 

-        Az intézményi dokumentumok felülvizsgálata és a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő átdolgozása szükséges.

-        Különleges adat/ok adatkezelését azonnal meg kell szüntetni. Az adatkezelésnél csak a jogszabály által meghatározott adatok kezelhetőek.

-        Települési jegyző értesítése azon gyermekek esetén, akiknek az állandó lakóhelyük nem Érden van.

-        Az intézmények működését meghatározó dokumentumok elkészítésekor, figyelembe véve a Rendelet 3. §, 4. §, 5. §, 6. §-ban foglaltakat, a szülői szervezet véleményezését, továbbá a nevelő-testületi elfogadás tényéről készült jegyzőkönyvet is a dokumentumokhoz szükséges csatolni.

 

5.5. Az önkormányzat fenntartásában működő óvodák fenntartói ellenőrzéséhez kapcsolódó védőnői feladatokkal kapcsolatos megállapítások:

 

Az óvodai védőnők beszámolója alapján megállapítást nyert, hogy az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet (továbbiakban: NM Rendelet) 3. számú melléklete alapján a nevelési-oktatási intézmény védőnője által önállóan ellátandó feladatok teljesítése csak részben történik meg. Az óvodai védőnő, minden óvodai jogviszonyban álló gyermek ellátásáért felelős, az NM Rendeletben foglalt ellátandó feladatok nem oszthatók meg a területi védőnő és az óvodai védőnők között, mely feladat megosztásra szinte minden védőnő hivatkozik a beszámolójában

Az intézménynek az éves munkaterv elkészítéséhez minden nevelési év előtt be kell kérnie a védőnők javaslatát a védőnői feladatok összeállítása érdekében, különösen a jogszabályban előírt feladatok maradéktalan teljesítése érdekében.

A munkaterv összeállítása során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy lehetővé váljon a védőnők részvétele a szülői értekezleten, kerüljön bevonásra a védőnő a helyiségek, valamint az étkeztetés higiénés ellenőrzésébe.

Védőnők figyelmének felhívása az országos védőnői állásfoglalásban foglaltakra, mely szerint fokozott figyelmet fordítsanak a krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítésére, nyújtsanak segítséget az óvoda dolgozói részére – hiszen a védőnői kompetenciát figyelembe véve – az életvitel segítése az ismeretek biztosítását, a beilleszkedés segítését, a kezelő orvos útmutatásának betartását, a kontroll vizsgálatok teljesülésének követését foglalja magában.

 

5.6. 2015/2016 nevelési évben végzett belső ellenőrzési vizsgálat megállapításai:

 

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a korábbi munkaügyi ellenőrzést követően tett javaslatokat hasznosították-e?

 

A korábbi munkaügyi ellenőrzést követően az Érdi Szivárvány Óvoda elkészítette a közalkalmazotti nyilvántartás sémáját, amely a jogszabályban előírt adattartalommal rendelkezett.

 

A belső ellenőrzés megállapította, hogy a rendelkezésére bocsátott személyi anyagok hiányosak voltak, több dokumentum hiányzott. Több közalkalmazott besorolása nem az iskolai végzettségének, a figyelembe vehető közszolgálati jogviszonyának volt megfelelő. A vezetői kinevezéseket a korábbi ellenőrzést követően nem módosították. Egységes nyomtatvány alkalmazásával 2016. január 1-jétől a közalkalmazottak illetményét a bérminimumra egészítették ki. A továbbképzési ciklusokat három pedagógus esetén helytelenül, hat pedagógus esetében egyáltalán nem határozták meg. A várakozási idők csökkentése miatt az átsorolások nem minden pedagógus esetében történtek meg. Az átsorolt óvónők részére az elmaradt illetmények kifizetéséről gondoskodtak. Az Óvoda a korábbi munkaügyi ellenőrzést követően a személyi anyagokban elhelyezte a továbbképzési dokumentációt.

 

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.29. csütörtök 11:44
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria