erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
SZIVÁRVÁNY ÓVODA
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Érdi Szivárvány Óvoda szakmai tevékenységének értékelése
2017.12.13. szerda 09:41

Pedagógiai-szakmai munka fenntartói értékelése

Érdi Szivárvány Óvoda

(2030 Érd, Hegesztő u. 2-8.)

 

Az intézmény OM azonosítója: 032697

 

Intézményvezető: Vincze Beáta

Az Óvoda fenntartója: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó u. 1.

 

A fenntartó irányítói tevékenységének része a köznevelési intézmény pedagógiai-szakmai tevékenységének ellenőrzése. A fenntartó hatáskörrel rendelkezik az intézmény hatékonyságának és pedagógiai-szakmai eredményességének megítélésében (Nkt. 83. (2) bekezdés h) pontja).

A fenntartó feladata, hogy értékelje a pedagógiai programban megjelölt feladatok végrehajtását és ezen keresztül a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai-szakmai tevékenységének eredményességét (Nkt. 83. § (2) bekezdés h) pont).

I. Az óvodai pedagógiai-szakmai munka fenntartói értékelése

 

A fenntartó minden területen teljes körű értékelési jogkörrel bír.

 

II. A fenntartó által kiválasztott intézményértékelési területek:

 

Tanügyigazgatás – igazgatási tevékenység ellenőrzése és értékelése.

Feltételek – tárgyi, személyi, amelyek lehetővé teszik a jogszabályoknak és a partneri elvárásoknak megfelelő működést.

Szakmai tevékenység, nevelés - fejlesztés-személyiségfejlesztés, szocializáció, érték- és normaközvetítés.

Szervezet és vezetés – az óvoda, mint munkaszervezet struktúrája, működése, értékelése.

 

III. Adott nevelési év kiemelt ellenőrzési területe:

Az intézmény működését meghatározó dokumentumok, valamint az óvodai hiányzások dokumentálásának ellenőrzése.

 

 

1. Tanügyigazgatás

 

Az intézmény működése a jogszabályi előírásoknak megfelelő. Az intézményi szabályozó dokumentumok hatályosak. A kötelező tanügyi nyomtatványok rendelkezésre állnak.

 

Javaslat: A törvényi változások folyamatos figyelemmel kísérése a jövőben is, különös tekintettel a jogszabályi változásokra.

 

2. Feltételek

 

2.1. Tárgyi, infrastrukturális feltételek

Az intézmény hatékonyan gazdálkodik a rendelkezésére álló eszközeivel és erőforrásaival. A helyiségek száma, funkcionális megfelelősége elfogadható. Az Érdi Szivárvány Óvoda és a Meseház Tagóvoda kivételével az óvodai épületek, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében meghatározott intézménytípusonként felsorolt helyiségek kialakítása a minimum követelményeknek nem felel meg.

 

2.2. Személyi feltételek

 

Az intézmény feladatellátásának személyi feltételei biztosítottak. Az óvodai csoportok szervezése a hatályos jogszabályok alapján történik.

A férőhelyek kihasználtsága: több intézmény az átlagos óvodai létszámhoz (20fő/csoport) viszonyítva 150 %-os kihasználtság mellett működik.

 

·         Álláshelyekkel való gazdálkodás: nem megfelelő – megfelelő - kiemelkedő

·         Jogszabályban meghatározott kötelező alkalmazottak köre: nem megfelelő – megfelelő.

·         Egyéb, a pedagógiai/nevelési program megvalósításához szükséges szakmai kompetenciák megléte: nem megfelelő – megfelelő - kiemelkedő

·         Felkészültség a környezetvédelmi témák nevelésére: nem megfelelő – megfelelő.

 

3. Szakmai tevékenység, nevelés a 2016/2017-es nevelési évről készült beszámoló alapján:

 

·         A pedagógusok módszertani kultúrája: nem megfelelő – megfelelő.

·         A pedagógusok módszertani sokszínűsége: nem megfelelő – megfelelő - kiemelkedő.

·         Az eredményes módszerek gyűjtése, átadása: nem megfelelő – megfelelő.

·         A gyermek életkorának, az egyéni sajátosságnak figyelembe vétele a mindennapi munkában: nem megfelelő – megfelelő - kiemelkedő

·         Fenntarthatóság pedagógiájának alkalmazása: nem megfelelő – megfelelő

·         A gyermekek személyiségfejlesztésének folyamata: nem megfelelő – megfelelő

·         Speciális fejlesztés (logopédiai, fejlesztő pedagógia): nem megfelelő – megfelelő

·         Tehetségfejlesztés: nem megfelelő – megfelelő

·         Szociális kompetencia (segítő életmódra nevelés, közösségfejlesztés) fejlesztése: nem megfelelő – megfelelő

·         Társas viszonyok kialakítása a csoportokban: nem megfelelő – megfelelő

·         Az önismeret fejlesztésének megvalósítása: nem megfelelő – megfelelő

·         Az egészséges életmódra nevelés megvalósítás, hatékony egészséggondozás: nem megfelelő - megfelelő

 

Javaslat: a törvényi változások folyamatos figyelemmel kísérése, a humánerőforrás racionális tervezése, kialakítása.

 

4. Szervezet és vezetés – az Intézmény Pedagógiai programja, valamint az éves munkaterv alapján:

 

4.1 Tervezés

 

·         Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások, mint stratégiai feladatok tervezése: nem megfelelő – megfelelő

·         Operatív tervezés: nem megfelelő – részben megfelelő - megfelelő

·         A napi működés tervezése: nem megfelelő – részben megfelelő - megfelelő

 

4.2 Szervezeti működés és fejlesztése

 

·         A szervezeti struktúra, vezetési szerkezet, hatáskörök működése: nem megfelelő – részben megfelelő - megfelelő - kiemelkedő

·         A folyamatok szabályozottsága: nem megfelelő – megfelelő - kiemelkedő

·         Munkatársak kiválasztása, továbbképzése, munkaerő gazdálkodás, humánerőforrás-fejlesztése: nem megfelelő – megfelelő

·         A munka szervezettsége: nem megfelelő – részben megfelelő - megfelelő - kiemelkedő

·         Információs rendszer hatékonysága, információáramlás: nem megfelelő – részben megfelelő - megfelelő

 

Javaslat: humánerőforrás-fejlesztés során az óvodapedagógusok folyamatos továbbképzése a gyermekek mindennapos fejlesztése, valamint az óvodai sikerkritériumok még hatékonyabb teljesítés érdekében. Az intézmény és a tagintézmények, valamint a szülőkkel való kommunikáció hatékonyságának növelése.

 

Érdi Szivárvány Óvoda működését meghatározó     dokumentumok  ellenőrzése:

 

1.   Munkaterv igen-nem

- Elfogadás napja: nem megállapítható

2.   Szervezeti és Működési Szabályzat igen-nem

 - Elfogadás napja: 2014.09.01.

3.   Házirend igen-nem

- Elfogadás napja: 2015.10.30.

4.   Pedagógiai Program igen-nem

- Elfogadás napja: 2014.08.20.

 

 

 

V. Adott nevelési év kiemelt ellenőrzési területe:

 

Intézmény által használt felvételi és mulasztási napló alapján, az óvodai hiányzás dokumentálásának ellenőrzése.

 

Jogszabályi háttér: A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet)

 

„5. § (1) A nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell szabályozni

a) a gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírásokat,..”

 

„51. § (1) A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. … Azt, hogy a gyermek, a tanuló ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is. ...

(2)  Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha

a) a gyermek, a tanuló - gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére - a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,

b) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,

c) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni,

(3) Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.

(4)  Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője - a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban - értesíti

a) óvodás gyermek esetén a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot,

 (4a) Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda, bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket, a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával, továbbá a gyermek,érdekeit szolgáló feladatokat.

(4b)  Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tizenegy nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.

(4c)  Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.

 (6) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke az adott nevelési évben, tanítási évben összesen az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén tizenegy nap.”

 

Az Érdi Szivárvány Óvoda Házirendjében az alábbiak szerint került szabályozásra a mulasztás igazolása:

„Alapos indok miatt – az óvoda által kiadott formanyomtatványon – a szülő írásban kérheti – hosszabb idejű távolmaradást is. Óvodavezető helyettes, tagóvoda vezető engedélyezi. Váratlan hiányzás esetén – kérelmet a hiányzást követő 3 napon belül a szülő pótolhatja – csoportos óvónő igazolja.”

 

A mulasztás igazolásának óvodai gyakorlata:

 

Az óvodai hiányzások nyilvántartására a felvételi és mulasztási napló mellett  a Kimutatás a hiányzások igazolásáról elnevezésű lap szolgál, melyet a csoportos óvodapedagógus vezet. Feltüntetésre kerül a mulasztás dátuma, a mulasztott napok száma, a mulasztás indoka, valamint a szülő aláírása és az óvodapedagógus aláírása. A szülők 3 napnál rövidebb időtartamú mulasztás esetén a nyilvántartó lapon aláírásukkal igazolják a hiányzást, külön kérelmet nem írnak. Betegség esetén orvosi igazolást hoznak a szülők, ennek átadását a nyilvántartó lapon nem minden esetben rögzíti az óvodapedagógus. Az orvosi igazolások sok esetben nem tartalmazzák a jogszabályban meghatározott tartalmi elemeket, melyet az EMMI rendelet 51. § (1) bekezdése szabályoz. Minden gyermek részére külön mappában kerül elhelyezésre a nyilvántartólap, orvosi igazolások, szülői kérelmek, melyek iktatásra nem kerülnek. Az ellenőrzött nyilvántartólapok alapján megállapítható volt, hogy azok vezetése nem minden esetben folyamatos, előfordult, hogy az igazolások nem időrendben követték egymást. Igazolatlan mulasztása egy gyermeknek sem volt, így az igazolatlan mulasztáshoz kapcsolódó további intézkedésre nem került sor az ellenőrzés alá vont esetekben.

 

 

Javaslat:

 

Az EMMI rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell szabályozni a gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírásokat. A Házirend átdolgozása mindenképpen szükséges, hogy a gyakorlat annak megfelelően történjen.

 

Az EMMI rendelet 84. § (5) bekezdése alapján a személyesen benyújtott iratok átvételét igazolni kell, így a nyilvántartó lapot indokolt minden esetben a szülőnek és az óvodapedagógusnak is aláírásával ellátni, mely így egyben az irat átvételének igazolására is szolgálhat.

 

A nyilvántartólap naprakész vezetésére fokozott figyelmet fordítson az intézmény.

 

Indokolt felhívni a szülők és a házi gyermekorvosok figyelmét az orvosi igazolás kötelező tartalmi elemeinek meglétére.

 

Az EMMI rendelet (3) bekezdése alapján a nevelési-oktatási intézménybe érkezett és az intézményben keletkezett iratokat iktatni kell. Az óvodák közfeladatot látnak el, így természetesen rájuk is vonatkoznak a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) kormányrendelet vonatkozó rendelkezései. Az óvodáknak iratkezelési rendjük kialakítása során a hivatkozott jogszabályok előírásaira is figyelemmel kell lenniük. A levéltári törvény értelmében a közfeladatot ellátó szerveknek a területileg illetékes levéltárakkal egyetértésben egyedi iratkezelési szabályzatot kell kiadniuk, így szükséges az iratkezelési szabályzat felülvizsgálata.

 

2016. évi fenntartói ellenőrzés hiányosságainak utóellenőrzése:

 

A kötelező nyomtatványok felülvizsgálata és a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő átdolgozása nem történt meg. Az új intézményvezető Vincze Beáta 2017. augusztus 22-től került kinevezésre, a Pedagógiai Program átdolgozását megkezdte.

A Rendelet 20. § (6) bekezdésében foglalt értesítési kötelezettség teljesül: azon gyermekek esetén, akiknek az állandó lakóhelyük nem Érden van, a települési jegyző értesítése megtörténik.

Munkaidő nyilvántartás átdolgozása megtörtént, vezetése megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Javaslat:

 

-        Az intézményi dokumentumok felülvizsgálata és a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő átdolgozása szükséges.

-        Különleges adat/ok adatkezelését azonnal meg kell szüntetni. Az adatkezelésnél csak a jogszabály által meghatározott adatok kezelhetőek.

-        Az intézmények működését meghatározó dokumentumok elkészítésekor, figyelembe véve a Rendelet 3. §, 4. §, 5. §, 6. §-ban foglaltakat, a szülői szervezet véleményezését, továbbá a nevelő-testületi elfogadás tényéről készült jegyzőkönyvet is a dokumentumokhoz szükséges csatolni.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria