erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2008. március 27.
2011.02.17. csütörtök 13:41

 

Készült: Az Érdi Horvát Önkormányzat 2008. március 27-én megtartott üléséről

 

Jelen vannak: Kubatov Dubravka elnök, Antunovits Antal, Kubatov István és Weszelovits

                         István képviselők

 Weszelovits Istvánné volt képviselő

 Major Angéla, a Polgármesteri Hivatal munkatársa

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Dubravka Kubatov, elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javaslatot tesz az ülés napirendjére: kéri, hogy a meghívóban szereplő 3. napirendi pontot a következő ülésén tárgyalja meg a testület. Kéri a módosított napirend elfogadását.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással az ülés napirendjét elfogadta:

 

1.      Javaslat az Érdi Horvát Önkormányzat 2008. évi költségvetésének elfogadására

 

2.      Weszelovits Istvánné elnök-helyettes lemondásával összefüggő döntések meghozatala

 

3.      Beszámoló a rác disznótoros megrendezéséről, pénzügyi elszámolás

 

4.      Egyebek

 

 

Dubravka Kubatov: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a pécsi egyetem egyik professzora májusban a Magyar Földrajzi Múzeumban előadást tart az érdi rácok eredetéről. A pontos időpontról időben tájékoztatni fogja a képviselőket.

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Horvát Önkormányzat 2008. évi költségvetésének elfogadására

Előadó: Dubravka Kubatov elnök

 

Dubravka Kubatov: Mindenki kézhez kapta – papíron vagy elektronikus formában – a költségvetés tervezetét, melyben 555 eFt állami és 555 eFt önkormányzati támogatás szerepel mind a kiadási, mind a bevételi oldalon. Elmondja még, hogy az állami támogatás idén kevesebb, mint tavaly, a Közgyűlés pedig idén is az állami támogatással megegyező összeget biztosított a kisebbségi önkormányzatok számára. A feladatarányos támogatásra benyújtott önkormányzati igénylés elbírálásáról még nincs információja.

Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatát:

 

 

1/2008. (III.27.) HÖK

h a t á r o z a t

 

az Érdi Horvát Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a 2008. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

 

Bevétel

 

- állami támogatás

555.000,- Ft

- önkormányzati támogatás

555.000,- Ft

 

 

Bevétel összesen

1.110.000,- Ft

 

                                              

                                  

Kiadás

 

- dologi kiadás

1.110.000,- Ft

 

 

Kiadás összesen

1.110.000,- Ft

 

 

 

Határidő: 2008. december 31.

 

Felelős: elnök

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Weszelovits Istvánné elnök-helyettes lemondásával összefüggő döntések meghozatala

 

Weszelovits Istvánné: Visszahozta a horvát népviseleti ruhát, mert erre már nem lesz szüksége. Mivel a férje képviselő maradt, így az általa rendelt horvát zászlókat nem adja át.

Tavaly szeptember 18-án vettek fel 200 ezer forintot a búcsú lebonyolítására és egyéb kiadásokra, beleértve az adventi ünnepséget is például. Bemutatja az OTP által kiadott felvételi bizonylatot. „Minden kiadást vezetett”, ebből a pénzből az adventi rendezvény kifizetése után 2007. december 21-én, 43.756 Ft maradt, ez itt van nála, azonban nem szeretné átadni, mert a férje, mint képviselő az önkormányzat céljaira felhasználhatja ezt az összeget. Kéri ennek jóváhagyását. Azóta nem volt költsége, a számlákat még decemberben leadta a Polgármesteri Hivatalban.

Azért döntött a lemondás mellett, mert úgy érzi, vannak olyan tagjai az önkormányzatnak, akikkel nem tud együtt dolgozni. A legutóbbi novemberi ülésen döntötte el. Egész évben küzdött az ellenségeskedés ellen, a korrekt viselkedést szorgalmazta, és azt, hogy időben történjen meg minden elszámolás, és mindenki tartsa be a másiknak tett ígéretét. Ez azonban nem működött. A legutóbbi példa az adventi ünnepség, ahol hárman jelentek meg, szétosztották a csomagokat, gyümölcsöt az önkormányzat nevében. A kapcsolatok kiépítéséhez sem kapott segítséget, ezért saját maga próbált személyes kapcsolatot kiépíteni a Szent Mihály Alapítvánnyal. Azonban úgy érezte, hogy ez az egész az önkormányzat részéről bagatell, úgy döntött, nem folytatja tovább a munkát. A november 14-ei ülést követően az önkormányzat pénztárában két óra alatt tudtak elszámolni a számlákkal, felhívták a figyelmüket, hogy vegyenek fel pénzt, hogy Kubatov István jogos követelését ki tudja egyenlíteni az önkormányzat. Mindezzel nem lett volna probléma, ha ez nem közel másfél év után derül ki, hogy Kubatov István részre az előző ciklusban havi 10 eFt telefonköltség-átalányt állapított meg a horvát önkormányzat, amelyet azonban ő mindaddig nem vett fel, és most ki kell neki fizetni. Erről a korábbi döntésről tájékoztatni kellett volna a jelenlegi testületet. Az előző ülésen nagyon agresszívan viselkedett, az egyik képviselő hatására. Elmondja még, hogy szinte minden jegyzőkönyv végén szerepel, hogy felhívta a figyelmet, hogy közös együttműködés érdekében egymást figyelemmel kísérve, tiszteletben tartva, a vállalt határidőket betartva dolgozzanak. Ez sajnos nem valósult meg.

Erre példa az egy hónappal ezelőtt megrendezett rác disznótoros, melyről most fog dönteni a testület. Ezt komolytalannak tartja. Tavalyi évben nem volt határozat arról, hogy idén legyen disznótoros.

Az is az ő javaslatára került be a jegyzőkönyvbe, hogy a Kubatov Istvánnak járó költségtérítésre vonatkozó határozat végrehajtható legyen. Szerinte ezeket a dolgokat komolyan kell venni. A továbbiakra vonatkozóan jó munkát kívánt a képviselőknek.

Csak összehasonlításként még elmondja, hogy az elnök a tavalyi évben 92.000 forint benzin és autópálya matrica számlát nyújtott be, míg az ő telefonkártya vásárlása összesen 72.000 forint volt. Ezért nem értetette, hogy miért kérik rajta számon ezeket az összegeket.

 

Antunovits Antal: Nem veszi tudomásul venni Weszelovits Istvánné lemondást. 

 

Weszelovits István: Tudomásul veszi a lemondást.

 

Kubatov István: Tudomásul veszi a lemondást.

 

Dubravka Kubatov: Szintén tudomásul veszi a lemondást. Szavazásra teszi fel, hogy az önkormányzat tudomásul veszi Weszelovits Istvánné lemondását a képviselői mandátumáról.

 

Antunovits Antal: Kérdése, mi a feladata a pénztárosnak, azon kívül, hogy vigyáz arra a 43 ezer forintra, ami az elszámolásból megmaradt. Kéri, a válasznak nézzenek utána. Miután nem tudja mi a feladata, lemond a pénztárosi feladat ellátásáról.

 

Kubatov István: Az elnökhelyettes fő funkciója az elnök távollétében történő helyettesítése. Szerinte az elnök-helyettesnek bírnia kell a horvát nyelvet. Az elnökön kívül ő az, aki tud horvátul.

 

Dubravka Kubatov: Elnök-helyettest a következő ülésen választ a testület.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 3 szavazattal, 1 ellenszavazattal meghozta a következő határozatát:

 

2/2008. (III.27.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

képviselő lemondásának tudomásul vételéről

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat Weszelovits Istvánné képviselő írásban benyújtott lemondását tudomásul veszi.

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

 

Kubatov István: Ismerteti a számlákat 198.528-, Ft volt a hús, vegyesboltból 9.510 Ft. egyéb, 3 db benzinszámla, ebből kettő az ő költsége. Elmondja, hogy három hetet vett igénybe a szervezés, melyet a horvát önkormányzatból egyedül ő bonyolított. Megköszöni a segítséget az ÉKF-nek, Mórás Zsolt, Mészáros Mihály és Csibrák Csaba közgyűlési tagoknak, a Szent Mihály Alapítvány segítőinek és a diósdi Általános Iskolának, valamint a Junior-nak.

 

Dubravka Kubatov: Javasolja köszönőlevél írását.

 

Weszelovits István: Elmondja, hogy nem is tudott a disznótoros szervezéséről, két nappal előtte értesült sms-ben, hogy lesz.

 

Kubatov István: Írásos meghívót nem küldtek, az elnököt kérte meg, hogy a tagokat értesítse. A meghívottak listája valahol elkeveredett. Mindenkit telefonon értesített.

 

Weszelovits István: Sajnálattal jegyzi meg, hogy ő kimaradt az értesítettek köréből. Nem volt döntés a rác disznótoros megszervezéséről.

 

Weszelovits Istvánné: Miért nem volt horvát bál?

 

Kubatov István: Elkezdte szervezni, nem volt együttes az eredeti időpontra, magas volt a terembérlet a tervezett helyszínen, másik helyszínt keresett, majd egy hónap után kiderült, hogy húsvétig már nem lehet megszervezni a bált és a disznótorost is. A disznótoros szervezése mellett döntött, mert ehhez volt segítsége.

 

Antunovits Antal: Milyen kulturális esemény volt a disznótoroson?

 

Kubatov István: Az előző évekhez hasonlóan összejöttek a rácok, végig horvát zene szólt, hangos mulatságot a böjt miatt nem lehetett rendezni. Nem volt tánc, horvátul volt moderálva a program, nemcsak horvátok voltak jelen, hanem például svábok is.

 

Antunovits Antal: Megismétli a kérdést: Milyen kulturális program volt a disznótoroson?

 

Kubatov István: Mint a neve is mutatja: a „rác” disznótoros, egy zenés rendezvény volt, a hagyományoknak megfelelően.

 

Antunovits Antal: Ezek szerint csak Ófaluban lehet rác rendezvény, az Alsó utcában nem lehet, ha nincs program. Emlékezteti a képviselőket, hogy az Alsó utcai bálra kért támogatást a horvát önkormányzattól, 100 eFt-ot, akkor azt a választ kapta, hogy utólagos döntéssel nem lehet támogatást adni.

 

Dubravka Kubatov: Az volt az indok, hogy az Alsó utcai bálnak sem a nevében, sem a jellegében nincs horvát, rác vonatkozása. Az ófalusi rendezvény elnevezése „rác disznótoros” utal a nemzetiségi programra. Előzőekben már kétszer támogatta a Horvát Önkormányzat az Alsó utcai bált, még csak meg sem köszönték a szervezők.

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy őt megkereste Antunovits Antal a rendezvény tervezetével, és ő akkor azt mondta, egyetért a támogatással, de az elnököt kell megkeresni, mert ő a kompetens.

 

Kubatov István: Erről nem tudott.

 

Antunovits Antal: Az is az indokok között szerepelt, hogy későn szólt a támogatás miatt. Véleménye szerint akár két nappal a rendezvény előtt is össze lehetett volna hívni egy ülést, és megszavazni a támogatást. Nem tapasztalt ilyen szándékot, teljesen elutasító választ kapott. Nem fenyegetett semmivel, csak annyit mondott, hogy köszöni szépen a segítséget, a továbbiakban nem kér segítséget. Véleménye szerint az önkormányzat minden tagja megérdemli a saját rendezvényéhez a rá eső támogatást a költségvetésből. A rendezvényre 100 eFt-ot kért, amire az volt a válasz, hogy nem volt összehívva az önkormányzat. Tudomásul vette a döntést. Egyszer kért, ketten eldöntötték, hogy nem adnak támogatást. Ők hárman soha nem döntöttek a másik két képviselő nélkül. Most a 300 eFt „rendben van.”

 

Weszelovits Istvánné: Véleménye szerint az önkormányzaton belül a legnagyobb probléma a kommunikáció hiánya, ami nagyban hozzájárult a jelenlegi helyzet kialakulása. Csak példaként említi, hogy mint elnök-helyettes, soha nem jelent meg az elnökkel sehol, nem ismeri még az országos önkormányzat tagjait sem. Az országos önkormányzat választásán csak ketten vettek részt.

 

Antunovits Antal: A rác disznótoros 300 ezer forintba került, és „kulturális program” volt. Ófaluban lehet 300 ezer forintért rendezvényt szervezni, ami kulturális esemény volt, az Alsó utcában 78 ezer forint támogatás sok lett volna.

 

Dubravka Kubatov: Szavazásra teszi fel a rác disznótoros költségelszámolását.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 2 szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el a rác disznótoros pénzügyi elszámolását.

 

 

Kubatov István: Felkéri a Hivatalt, tájékoztassa az önkormányzatot arról, hogy milyen esetben oszlathatja fel magát a kisebbségi önkormányzat, mert így nincs értelme a munkának, és milyen lehetősége van az új választásnak.

Korábbi ciklusban a többi képviselő nem segítette, de megbíztak benne és elfogadták, értékelték a munkáját. Az új önkormányzati tagok csak hátráltatták, kritizálták, nem értékelték a munkáját. Ebben a formában nincs szükség az önkormányzatra.

 

Weszelovits Istvánné: Visszautasítja a Kubatov István által elmondottakat. 

 

Dubravka Kubatov: Megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria