erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2011. március 22.
2011.09.29. csütörtök 11:21

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az Érdi Horvát Önkormányzat 2011. március 22-én (18:00 órától) megtartott üléséről.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Polgárok Háza 204-es terem

 

Jelen vannak: Antunovits Antal, Piszák Lászlóné, Szabó Marianna és Weszelovits Istvánné képviselők, Borbély Milán, a Polgármesteri Hivatal munkatársa

 

Weszelovits Istvánné

(elnök): Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a napirendet egyhangú szavazással (4 igen) elfogadta:

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 

1. Javaslat az érdi horvát önkormányzat SzMSz módosítására

 

2. A 2011-es Szőlővirág Ünnepségre való felkészülés

 

3. Javaslat telefon vásárlására

 

4. Javaslat pénzfelvételről

 

5. Egyebek

 

1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az érdi horvát önkormányzat SzMSz módosítására

 

Weszelovits Istvánné:

Az SzMSz-t néhány kisebb módosítással, amit írásban megtett javasolja elfogadásra (például, hogy a kérelemre az elnök tudtával és beleegyezésével a jegyzőkönyvről, illetve annak egy részéről fénymásolat adható ki. Az átvételéről jegyzőkönyvet kell írni, amin az átvevő aláírásával igazolja az átvett jegyzőkönyveket., A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó meghívóban meg kell jelölni a rendkívüli ülés indokát és tervezett napirendjét. A meghívót elektronikus úton és írásban is kell továbbítani a képviselőknek.)

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

16/2011. (III.22.) HÖK.

határozat

 

 az Érdi Horvát Önkormányzat Képviselő-testületének

Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 25. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján elfogadja Szervezeti és Működési Szabályzatát.

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat a határozat melléklete.

 

Ezzel egyidejűleg az Érdi Horvát Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 2/2007. (I.31.) HÖK. számú határozatot visszavonja.

 

Határidő: a határozat kihirdetésére – 2011. április1.

Felelős: dr. Szabolcs Mária jegyző

 

Melléklet a 16/2011. (III.22.) HÖK határozathoz

 

 

ÉRDI HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

 

 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 

1. pont

 

A kisebbségi önkormányzat a választópolgárok által a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról szóló 2005. évi CXIV. törvény 50/A – 50/D. §-aiban foglaltaknak megfelelően választott tagokból alakított, közvetlen módon létrejövő önkormányzati testület.

 

 

 

2. pont

 

A helyi kisebbségi önkormányzat neve:            Érdi Horvát Önkormányzat

                                                                       Hrvatska Sanouprava Anzabeg

Székhelye: Érd

Címe: 2030 Érd, Alsó u. 3.

 

 

A HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JELKÉPEI

 

 3. pont

CÍMER

 

A helyi kisebbségi önkormányzat jelképei: a címer, a zászló és a pecsét.

 

 4. pont

 

A kisebbségi önkormányzat a horvát országos címert használja.

 

5. pont

 

(1) A kisebbségi önkormányzat címere a Magyar Köztársaság és a települési önkormányzat címerét nem helyettesítheti.

 

(2) A kisebbségi önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:

a) a kisebbségi önkormányzat körpecsétjén,  

b) a kisebbségi önkormányzat zászlaján és annak változatain;

c) a kisebbségi önkormányzat elnöke, elnök-helyettese által használt levélpapírok fejlécén, illetve borítékján;

d) a kisebbségi önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető emlékérmeken;

e) a kisebbségi önkormányzat által használt helyiségek bejáratánál;

f) a kisebbségi önkormányzat vezetőinek irodáiban;

g) a kisebbségek önkormányzat által megjelentetett, a kisebbségek életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon.

 

 

6. pont

 

(1) A kisebbségi önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.

 

(2) Amennyiben nincs lehetőség a kisebbségi önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia, stb.) színében, de a heraldika általános szabályainak megtartásával történhet.

 

 

 7. pont

ZÁSZLÓ

 

A kisebbségi önkormányzat a horvát országos zászlót használja.

 

 

 8. pont

 

A zászló méretarányos változatai használhatók:

 

a) hivatalos állami ünnepek alkalmával, a Magyar Köztársaság  és a települési önkormányzat   zászlajával együtt;

b) a kisebbség életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából, más hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt;

c) a képviselő-testület ülésének helyszínén;

d) nemzeti gyászesemények alkalmával, a fekete zászlóval együtt, félárbocra eresztve.

 

 

 9. pont

BÉLYEGZŐ

 

(1) Az önkormányzat két bélyegzőt használ: egy körbélyegzőt és egy fejbélyegzőt.

 

(2) Az önkormányzat körbélyegzőjén a kisebbségi önkormányzat elnevezése szerepel, magyar és horvát nyelven, továbbá a 2010. évszám.

 

(2) A kisebbségi önkormányzat címerével ellátott körpecsét, az önkormányzat és más bel- illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetve szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az önkormányzat belső működésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.

 

(4) A fejbélyegzőn az önkormányzat megnevezése szerepel magyar és horvát nyelven, a 2010. évszám, továbbá az önkormányzat címe.

 

 

A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JOGÁLLÁSA,

 VALAMINT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

 

10. pont

 

A helyi kisebbségi önkormányzat jogi személy.

 

11. pont

 

(1) A helyi kisebbségi önkormányzati feladat- és hatáskörök az önkormányzat testületét illetik meg. A testületet az elnök képviseli.

 

(2) A testület hatáskörét az elnökre és a bizottságokra átruházhatja. E hatáskör gyakorlásához útmutatást adhat, e hatáskör gyakorlására vonatkozó döntését visszavonhatja.

 

(3) A testület hatásköréből nem ruházhatók át a következő döntések:

(a)     szervezeti és működési szabályzatának megalkotásáról vagy felülvizsgálatáról, módosításáról az alakuló ülést követő 3 hónapon belül,

(b)    költségvetéséről, zárszámadásáról, a települési önkormányzat vagyonán belül a részére elkülönített vagyon használatáról.

(c)     a helyi önkormányzat által rendelkezésére bocsátott források tervezéséről és felhasználásáról,

(d)    intézmény alapításáról, átvételéről, megszüntetéséről, átszervezéséről, intézmény vezetőjének kinevezéséről, felmentéséről,

(e)     a helyi önkormányzattól vagy más kisebbségi önkormányzattól átvett feladattal kapcsolatos megállapodás megkötéséről,

(f)      gazdálkodó szervezet vagy más szervezet létrehozásáról, megszüntetéséről és az ezekben való részvételről,

(g)     önkormányzati társulás létrehozásáról és az ilyen táruláshoz való csatlakozásról,

(h)     érdekképviseleti szervhez történő csatlakozásról, külföldi önkormányzattal, más szervezettel való együttműködési megállapodás megkötéséről,

(i)       elnökének, elnökhelyettesének megválasztásáról,

(j)      bizottság létrehozásáról,

(k)    a törzsvagyona körének meghatározásáról,

(l)       az ülnökök megválasztásáról,

(m)   az olyan ügy, amely a törvény szerint az át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

 

(4) A testület feladat- és hatásköreinek jegyzékét e szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza.

 

(5) A hatásköri jegyzék napra készen tartásáról az elnök gondoskodik. A Szabályzatban, valamint a hatásköri jegyzékben nem szereplő hatáskörök gyakorlásáról, illetve annak átruházásáról esetenként a Testület dönt.

 

 

12. pont

 

(1) A helyi kisebbségi önkormányzat kezdeményezésére a települési önkormányzat képviselő-testülete feladat- és hatáskörét a helyi kisebbségi önkormányzat testületére átruházhatja.

 

(2) Nem ruházhatók át a hatósági, a közüzemi szolgáltatásokkal összefüggő, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §-ában rögzített feladat- és hatáskörök.

 

(3) Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható.

 

(4) A települési önkormányzat képviselő-testülete az általa átruházott hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja.

 

 

A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

 

13. pont

 

A kisebbségi önkormányzat feladatait a képviselő-testület, az elnök és az elnök-helyettes látják el.

 

14. pont

 

(1) A települési önkormányzat által létrehozott polgármesteri hivatal – saját Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon – a helyi kisebbségi önkormányzat munkáját segíti.

 

(2) A képviselő-testület tagjainak száma: 4 fő

 

(3) A helyi kisebbségi képviselők névjegyzékét az SZMSZ 2. számú melléklete tartalmazza.

 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE, A TESTÜLET ÜLÉSEI

 

15. pont

 

(1) A képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart.

(2) Az önkormányzat évente legalább egyszer közmeghallgatást tart.

(3) A képviselő-testület üléseit az elnök hívja össze. 

 

 

16. pont

AZ ALAKULÓ ÜLÉS

 

(1) A képviselőtestület alakuló ülését a választást követő 15 napon belül tartja meg.

 

(2) A képviselő-testület alakuló ülését a választási bizottság elnöke hívja össze és felkéri a legidősebb képviselőt a korelnöki teendők ellátására. 

 

(3) Az alakuló ülést – az elnök megválasztásáig – a korelnök vezeti.

 

(4) Az alakuló ülés első napirendi pontjaként a választási bizottság beszámol a testület tagjai választásának eredményéről.

 

(5) A képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen – a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló, 1993. évi LXXVII. törvény 67. §-ában meghatározott szövegű – esküt tesz. Az eskü letételéig a képviselő nem gyakorolhatja jogait.

 

 

17. pont

AZ ELNÖK MEGVÁLASZTÁSA

 

(1) A képviselő-testület megalakulását követően elnököt választ.

 

(2) Az elnök személyére a testület bármely tagja javaslatot tehet.

 

(3) Az elnök megválasztása a testület nyilvános ülésén történik, kivéve, ha a jelölt(ek) a nyilvános ülésen történő választáshoz nem járul(nak) hozzá.

 

(4) A képviselő-testület az elnököt nyílt szavazással választja meg, de a választás titkos szavazással is történhet.

 

(5) A kisebbségi önkormányzat elnöke az lesz, aki megkapja a megválasztott kisebbségi képviselők több mint felének szavazatát.

 

 

18. pont

AZ ELNÖKHELYETTES MEGVÁLASZTÁSA

 

(1) A képviselő-testület az elnök munkájának segítésére és helyettesítésére elnök-helyettest választ.

 

(2) Az elnökhelyettes személyére a megválasztott elnök tesz javaslatot.

 

(3) Az elnökhelyettes megválasztására az elnökválasztásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 

(4) Az elnökhelyettes feladatait az elnök határozza meg.

 

 

19. pont

RENDES ÜLÉS

 

(1) A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 4 rendes ülést tart.

 

(2) Az ülést az elnök írásbeli meghívóval hívja össze.

 

(3) Az ülés összehívására vonatkozó meghívó tartalmazza az ülés időpontját, helyét és a tervezett napirendeket. A meghívót – szükség szerint a napirendi pontok írásos anyagaival együtt úgy kell kézbesíteni, hogy azt a testület tagjai és a meghívottak legalább 5 nappal az ülés előtt megkapják. A meghívót elektronikus úton kell továbbítani a képviselőknek. A meghívót a kisebbségi önkormányzat weboldalán meg kell jelentetni.

 

(4) A testület ülésére – a tagokon kívül – tanácskozási joggal azokat kell meghívni, akiknek a jelenlétét a jogszabály kötelezővé teszi, vagy akiknek a meghívását az elnök az egyes napirendi pontok megtárgyalásához indokoltnak tartja.

 

(5) A kisebbségi önkormányzat testületi ülésére a jegyzőt vagy annak megbízottját meg kell hívni. A jegyző köteles jelezni a kisebbségi önkormányzat testületének, illetve az elnöknek, ha döntéseiknél jogszabálysértést észlel.

 

 20. pont

RENDKÍVÜLI ÜLÉS

 

 

   (1) Rendkívüli ülést kell összehívni

a)      a kisebbségi önkormányzat legalább 2 képviselőjének,

b)      a települési önkormányzat indítványára.

 

(2) Az indítványt a testület elnökénél kell előterjeszteni.

 

(3) Az elnök az indítvány kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül köteles a rendkívüli ülést összehívni. 

 

(4) A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó meghívóban meg kell jelölni a rendkívüli ülés indokát és tervezett napirendjét. A meghívót elektronikus úton és írásban is kell továbbítani a képviselőknek

 

(5) Rendkívüli ülésen csak az a napirend tárgyalható, amelyre az indítvány vonatkozott.

 

 

 21. pont

 

(1) A testületi ülést a kisebbségi önkormányzat elnöke írásbeli meghívóval hívja össze.

 

(2) A testületi ülés meghívóját és a napirendi pontokhoz kapcsolódó esetleges írásos előterjesztéseket úgy kell kézbesíteni, hogy azt a képviselő-testület tagjai és a meghívottak legalább 5 munkanappal az ülés előtt megkapják.

 

(3) A meghívónak tartalmaznia kell a rendkívüli ülésre való utalást, az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a napirendi pontoknak a megjelölését és az előterjesztők nevét is. A meghívót a kisebbségi önkormányzat weboldalán meg kell jelentetni.

 

(4) A testület ülésére - a tagokon kívül - tanácskozási joggal azokat kell meghívni, akiknek jelenlétét jogszabály kötelezővé teszi, vagy akinek a meghívását az elnök az egyes napirendi pontok megtárgyalásához indokoltnak tartja. 

 

 

22. pont

AZ ÜLÉS NYILVÁNOSSÁGA

 

(1) A képviselő-testület ülései nyilvánosak, az üléseken bárki részt vehet, de a hallgatóság az ülés rendjét nem zavarhatja.

 

(2) Az ülésen megjelent, és szólásra jelentkezett személy részére az elnök a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel hozott döntése alapján az adott napirendre vonatkozóan – egy alkalommal – hozzászólásra engedélyt adhat.

 

(3) A testület zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás indítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele: továbbá összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy tárgyalásakor.

 

(4) A testület zárt ülést rendelhet el az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdekeket sértene.

 

 

23. pont

MUNKATERV

 

(1) A képviselő-testület éves, vagy féléves időszakra szóló munkatervet készít. A munkaterv tervezetét az elnök terjeszti a testület elé.

 

(2) A munkaterv előkészítéséről és összeállításáról az elnök gondoskodik. Az előkészítés során az elnök javaslatot kér:

     a) az elnök-helyettestől;

     b) a testület tagjaitól,

     c) a települési önkormányzat polgármesterétől;

     d) a társadalmi szervektől;

     e) a kisebbségi önkormányzat irányítása alatt álló vagy a kisebbség számára szolgáltatást

         nyújtó intézmények vezetőitől;

     f) a horvát nyelv oktatásában közreműködő iskoláktól, óvodáktól;

     g) a Szepes Gyula Művelődési Központ vezetőjétől.

 

 

24. pont

AZ ÜLÉS NAPIRENDJE

 

(1) A képviselő-testületi ülés napirendjére az elnök tesz javaslatot.

 

(2) A meghívó szerinti napirend kiegészítésére, halasztására, törlésére bármelyik képviselő javaslatot tehet.

 

(3) A napirendi pontok sorrendjét az alábbiak szerint célszerű meghatározni:

     a)  határozati javaslatok;

     b) közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok;

     c) tájékoztatók;

     d) egyebek

 

(4) A képviselő-testület elé előterjesztést nyújthatnak be:

     a) a képviselők;

     b) az elnök és az elnök-helyettes;

     c) a testület bizottságai.

 

(5) A jelentősebb előterjesztések az elnöknél írásban nyújthatók be.

 

 

25. pont

A TANÁCSKOZÁS RENDJE

 

(1) A képviselő-testület ülését az elnök vezeti. Az elnök akadályoztatása esetén az elnök-helyettes elnököl.

 

(2) Az ülést az elnöke nyitja meg. Az elnök feladata a megjelent képviselők számbavétele és a testület határozatképességének megállapítása.

 

(3) Az ülés akkor határozatképes, ha az ülésen a képviselőknek több mint a fele jelen van.

 

(4) Ha a testületi ülés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, 20 perc szünetet kell elrendelni. Ennek elteltével, ha a testületi ülés továbbra is határozatképtelen, az ülést be kell zárni. Az ülés határozatképtelenség miatti elmaradása esetén az elnök 8 napon belül köteles az ülést ismételten összehívni.

 

(5) Az ülés tartama alatt az egyes napirendi pontok határozathozatalánál ellenőrizni kell a képviselők számát és a határozatképességét.

 

 

26. pont

 

A helyi kisebbségi önkormányzat tagjai a helyi kisebbségi önkormányzat ülésén az elnöktől, az elnök-helyettestől, a bizottság elnökétől helyi kisebbségi önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhetnek, amelyre az érintett az ülésen - vagy legkésőbb 15 napon belül írásban - köteles érdemi választ adni.

 

 

27. pont

 

Az ülés elnöke gondoskodik a testületi ülés rendjének fenntartásáról. E jogkörében az ülés rendjét megzavaró személyt:

a) figyelmeztetheti;

b) megvonhatja tőle a szót;

c) az ülésterem elhagyására szólíthatja fel.

 

 

28. pont

 

(1) A tárgyalt napirendi pontokat érintő ügyrendi kérdésben bármelyik képviselő bármikor szót kérhet.

 

(2) A képviselőknek a napirendhez való felszólalásra az elnök adja meg a szót, jelentkezésük sorrendjében.

 

(3) Amennyiben a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, az elnök a vitát lezárja.

 

(4) Az elnök az egyes előterjesztések felett külön-külön nyit vitát. A vita lezárását bármelyik képviselő javasolhatja, e kérdésben a testület felszólalás és vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel azonnal dönt.

 

 

29. pont

A DÖNTÉSHOZATAL SZABÁLYAI

 

(1) A Testület döntéshozatalából kizárható az a képviselő, akit, vagy akinek hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére vagy bármely képviselő javaslatára a Testület dönt. A kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.

 

(2) Az elnök az előterjesztésben szereplő és a vita során elhangzott határozati javaslatokat egyenként szavaztatja meg úgy, hogy előbb a módosító és kiegészítő, majd az eredeti javaslatokat teszi fel szavazásra. Szavazni először az „igen”, majd a „nem” szavazatokra, végül a tartózkodásra vonatkozó elnöki kérdésre adandó válaszként, kézfelemeléssel lehet. A szavazás eredményének megállapítása után az elnök - a döntés szó szerinti elmondásával – kihirdeti a határozatot.

 

(3) A megválasztott képviselők több mint felének a szavazata szükséges.

a)      a szervezeti és működési szabályzata megalkotásához, módosításához,

b)      költségvetésről, zárszámadásról

c)      a települési önkormányzat által rendelkezésre bocsátott források tervezéséről és felhasználásáról szóló döntéshez,

d)      a települési önkormányzat vagyonán belül a részére elkülönített vagyon használatáról szóló döntéshez,

e)      intézmény alapításáról, átvételéről, átszervezéséről, megszüntetéséről, intézmény vezetőjének kinevezéséről, felmentéséről szóló döntéséhez,

f)        helyi kisebbségi önkormányzati társulás létrehozásáról,

g)      érdekképviseleti szervhez történő csatlakozásához,

h)      külföldi önkormányzattal való együttműködési megállapodás megkötéséhez,

i)        elnökének, elnökhelyettesének megválasztásához

j)        a bírósági ülnökök megválasztásáról szóló döntéshez,

k)      képviselő döntéshozatalból való kizárásához.

 

 30. pont

 

(1) A képviselő-testület döntései testületi határozatok.

 

(2) A határozatokat naptári évenként kezdődően folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni. A határozatokról hitelesített jegyzőkönyvi kivonatot kell készíteni. 

 

 

 31. pont

 

(1) A képviselő-testület üléséről magyar nyelven jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

a) az ülés helyét és időpontját;

b) a megjelent képviselők és meghívottak nevét;

c) az elfogadott napirendet;

d) napirendi pontonként az előadók, felszólalók nevét, hozzászólásuk lényegét, a szóban előterjesztett határozati javaslatokat;

e) döntésenként az „igen”, a „nem” szavazatok és a tartózkodók pontos számát;

f) a határozatok sorszámát és szó szerinti szövegét.

 

(2) A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.

 

(3) A képviselő kérésére írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz csatolni kell.

 

(4) A jegyzőkönyvet az elnök és a testület által kijelölt jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá.

 

(5) Az elnök a jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül megküldi a jegyzőnek, aki azt 5 napon belül továbbítja a Közigazgatási Hivatalhoz.

 

(6) A jegyzőkönyvet, annak aláírását követően, a képviselőknek elektronikus úton meg kell küldeni.

 

 

 

32. pont

KÖZÉRDEKŰ ADATOK NYILVÁNOSSÁGA, KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYOK

 

(1) Az önkormányzat működése során keletkezett közérdekű adatok megismerésének biztosítása a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló, 1992. évi LXIII. törvény, valamint az elektronikus információszabadságról szóló, 2005. évi XC. törvény rendelkezései alapján történik.

 

(2) A nyilvános ülésre készült írásos előterjesztéseket mellékleteivel együtt – a meghívóval egyidejűleg –, továbbá az aláírt jegyzőkönyveket a kisebbségi önkormányzat weboldalán közzé kell tenni.

 

(3) A közzétételről az elnök a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.

 

(4) Az előterjesztések és a jegyzőkönyvek a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodáján is megtekinthetők. Kérelemre az elnök tudtával és beleegyezésével a jegyzőkönyvről, illetve annak egy részéről fénymásolat adható ki. Az átvételéről jegyzőkönyvet kell írni, amin az átvevő aláírásával igazolja az átvett jegyzőkönyveket.

 

 

33. pont

A KISEBBSÉGI KÉPVISELŐK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

(1)  A képviselők jogait és kötelezettségeit a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló – többször módosított – 1993. évi LXXVII. törvény, továbbá e szabályzat határozza meg.

 

(2) A kisebbségi önkormányzat testületének tagja a kisebbségi ügyekben az adott kisebbség érdekeit képviseli.

 

(3) A kisebbségi önkormányzat tagjainak jogai, kötelességei azonosak.

 

 

 34. pont

 A KÉPVISELŐ JOGAI

 

(1)     A kisebbségi képviselő jogai:

a)      részt vesz a testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és ellenőrzésében,

b)      megbízás alapján képviselheti a testületet,

 

(2) A kisebbségi képviselő köteles:

a)      részt venni a testület munkájában,

b)      felkérés alapján segíteni a testületi ülések előkészítését,

c)      részt venni a testületi üléseken,

d)      bejelenteni az elnöknek, ha a testületi ülésen való részvételben, vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van.

 

 

 

35. pont

AZ ELNÖK ÉS AZ ELNÖKHELYETTES

 

(1)   A képviselő-testület alakuló ülésén, tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt választ. Az elnök tanácskozási joggal részt vehet a települési önkormányzat képviselő-testületének ülésén.

(2)  Az elnöknek a testület működésével összefüggő feladatai különösen:

 

a)      képviseli az önkormányzatot,

b)      összehívja és vezeti a testület üléseit,

c)      segíti a képviselők munkáját,

d)      a testületi ülésről készült jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-hitelesítővel együtt aláírja

e)      kapcsolatot tart a települési önkormányzat polgármesterével, jegyzőjével és bizottságai elnökeivel,

f)        szervezi az önkormányzat munkáját, gondoskodik az ehhez szükséges tárgyi, személyi feltételekről, gondoskodik a települési önkormányzattal való jó együttműködésről, a polgármesteri hivatal közreműködésének igényléséről, az államigazgatási szervekkel és a civil szerveződésekkel való kapcsolattartásról,

g)      felelős a kisebbségi önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáért, a szakmai pénzügyi irányításért,

h)      dönt a rá átruházott hatáskörbe tartozó kérdésekben.

 

(3)     A testület az elnök helyettesítésére, munkájának segítésre elnökhelyettest választ. Az elnökhelyettes az elnök akadályoztatása estén ellátja az elnök feladatait, illetve rendelkezik annak jogosítványaival.

(4)  Az elnök megbízatása megszűnik:

a)      a képviselői megbízatás megszűnésével

b)      az elnöki tisztségnek a bíróság által történő megszüntetésével.

(5) Az elnök megbízatása visszahívással nem szüntethető meg.

(6) Az elnökhelyettesre az elnökre irányadó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 

 36. pont

AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA

 

A kisebbségi önkormányzat saját hatáskörében – a települési önkormányzat rendeletében foglalt keretek között – meghatározza:

a)      a kisebbségi törvényben szabályozottak szerint a települési önkormányzat vagyonán belül részére elkülönített vagyon használatát,

b)      költségvetését, zárszámadását, a települési önkormányzat által rendelkezésére bocsátott források felhasználását.

 

A költségvetés összeállításának részletes szabályait ezen kívül az államháztartásról szóló törvény, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény határozza meg.

 

 

 

 

37. pont

 

A helyi kisebbségi önkormányzat kezdeményezésére jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához a települési önkormányzat képviselő-testülete köteles a helyi kisebbségi önkormányzat használatába adandó vagyont – vagyontárgyak és pénzeszközök pontos megjelölésével – meghatározni.

 

38. pont

 

A testület évente köteles a kisebbségi önkormányzat költségvetését megállapítani. A költségvetés tervezetének elkészítéséről, a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának ebben való közreműködéséről és a tervezetnek a testület elé terjesztéséről az elnök gondoskodik.

 

39. pont

 

Az önkormányzat vagyonát, illetve bevételeit képezik különösen:

a)      a központi költségvetésből nyújtott általános működési támogatás

b)      a feladatarányos célú állami támogatás

c)      a helyi önkormányzat hozzájárulása,

d)      saját bevételek,

e)      alapítványi támogatások,

f)        a rendelkezésre bocsátott vagyontárgyak hozadéka,

g)      adományok

h)      átvett pénzeszközök.

 

40. pont

 

(1) A kisebbségi önkormányzat vagyona a kisebbségi közügyek ellátását szolgálja.

 

(2) A kisebbségi önkormányzat vagyonának elkülönített része a törzsvagyon, melynek körét a testület át nem ruházható hatáskörében minősített többséggel határozza meg. A törzsvagyon körébe tartoznak mindazok az ingó és ingatlan vagyonrészek, továbbá vagyoni értékű jogok, amelyek a kisebbségi önkormányzat tulajdonában, kizárólagos használatában vannak és közvetlenül a kisebbségi közügyek ellátását szolgálják.

 

41. pont

 

A települési önkormányzat a polgármesteri hivatal apparátusán keresztül biztosítja a kisebbségi önkormányzat működésének feltételeit, így különösen:  

a) a testületi működéshez igazodóan helyiséghasználatot,

b) a postai, kézbesítési, gépelési, egyéb ügyviteli feladatok ellátását.

 

 

42. pont

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

 

A kisebbségi önkormányzat a helyben szokásos módon hirdeti ki a szervezeti és működési rendjét szabályozó határozatot. A kihirdetésről Érd Megyei Jogú Város Jegyzője gondoskodik.

 

 

 

Weszelovits Istvánné 

elnök

 

 

1.      SZÁMÚ MELLÉKLET

 

AZ ÉRDI HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT

FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

 

 

a)      Az Érden és környékén élő horvátok, horvát (rác) származású magyarok felkutatása és a velük való kapcsolattartás.

b)      Részt vállal a horvát (rác) nép történelmi eseményeinek feldolgozásában és publikálásában.

c)      Részt vállal a magyarországi horvát (rác) kulturális értékek felkutatásában, azok megőrzésében és ápolásában,

d)      Horvát (rác) kulturális és művészeti rendezvényeket szervez, illetve azok szervezésében részt vállal.

e)      A horvát állami és egyházi ünnepekkel kapcsolatos rendezvények szervezésében részt vállal.

f)        Részt vállal a Horvátországban és más országokban élő horvátokkal (rácokkal) való kapcsolatok kiépítésében és fenntartásában.

g)      Részt vállal horvát, illetve horvát származású művészek, művészeti együttesek érdi és magyarországi fellépésének megszervezésében.

h)      Részt vállal a horvát nyelv oktatásának megszervezésében.

i)        A Nek tv. előírásai értelmében a helyi kisebbség helyzetét érintő bármely kérdésben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szervnél eljár.

j)        A Nek tv.  előírása szerint a helyi kisebbséget érintő nyelvhasználat kérdésében az egyetértési jogot gyakorolja.

k)      Feladatai ellátása érdekében együttműködik a települési önkormányzattal, a területi és országos önkormányzattal, más települési horvát kisebbségi önkormányzatokkal, valamint civil szervezetekkel, valamint a Szent Mihály Alapítvánnyal.

 

 

2.      SZÁMÚ MELLÉKLET

 

AZ ÉRDI HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐINEK NÉVSORA

 

 

 

 

ELNÖK:                                 Weszelovits Istvánné

ELNÖKHELYETTES:            Antunovits Antal

KÉPVISELŐK:                      Piszák Lászlóné

                                               Szabó Marianna

                                              

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: A 2011-es Szőlővirág Ünnepségre való felkészülés

 

Weszelovits Istvánné:

2011-ben május 21-én lesz a Szőlővirág Ünnepség. A gyülekező 13 órakor lesz. Az érdi horvát önkormányzat Csicsics Norbert pincéjében kapott helyet. Gépkocsival 13 óráig lehet felmenni, addig a pakolást el kellene intézni. Kéri a tagokat, hogy gondolkozzanak azon, hogy milyen nemzetiségi ételeket főzzenek. A Termál Hotel előtt lesz a gyülekező és már ott is kellene valami műsort adnia a kisebbségeknek. Ez kb. 1 óra lesz, utána pedig mindenki megy a pincékhez. Az ünnepségre a tököli Komisije énekkart és az ercsi Jorgováni énekkart hívnák meg, ők adnák a műsort.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat telefon vásárlására 

 

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy a T- Mobilnál megérdeklődte a telefon csomagot – a tavalyi évben a Vodafone-tól kértek ajánlatot. Kéri a tagokat, hogy gondolják át, hogy melyik szolgáltatót válasszák.

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat pénzfelvételről

 

 

 

Weszelovits Istvánné: Az érdi horvát önkormányzat bankszámlájáról szeretne pénzt felvenni pecsétre, koszorúra, pénztári bizonylatokra, illetve horvát nemzeti zászló megvételére – mivel az előző horvát önkormányzattól nem kapták vissza a horvát zászlót.

 

 

 

16/A/2011. (III.22.) HÖK.

határozat

 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 60.000,- Ft pénzfelvételéről döntött pecsétre, koszorúra, pénztári bizonylatokra, illetve horvát nemzeti zászló megvételére.

 

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Weszelovits Istvánné: Az érdi horvát önkormányzat Jánosi Györgynét bírósági ülnöknek javasolja.

 

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.10. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.10. hétfő 17:30
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.11. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria