erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2012. február 21.
2012.08.16. csütörtök 10:46

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az Érdi Horvát Önkormányzat 2012. február 21-én (13:00 órától) megtartott üléséről.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Polgárok Háza 204-es terem

 

Jelen vannak: Antunovits Antal, Szabó Marianna és Weszelovits Istvánné képviselők, Borbély Milán, a Polgármesteri Hivatal munkatársa

 

Weszelovits Istvánné (elnök): Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a napirendet egyhangú szavazással (3 igen) elfogadta.

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

1. Az Érdi Horvát Önkormányzat 2011. évi költségvetés módosítása

2. Az Érdi Horvát Önkormányzat 2012. évi általános működési támogatásának elfogadása 

3. Beszámoló a 2012. évi rác bálról

4. A belső ellenőrzési jelentés megismerési záradékára kapott válasz

5. Egyebek

 

                                              

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Az Érdi Horvát Önkormányzat 2011. évi költségvetés módosítása

 

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy a Közgazdasági Irodától kapták az előterjesztést, hogy a 2011. évi költségvetésüket módosítani kell. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

6/2012. (II. 21.)

h a t á r o z a t a 

az Érdi Horvát Önkormányzat 2011. évi költségvetés módosításának elfogadásáról 

 

Megnevezés

2011.

évi bevételek

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Működési bevételek

0

7

Támogatásértékű bevételek

0

0

Pénzeszközátvételek

0

127

Pénzmaradvány

68

68

Támogatás

420

420

Költségvetési bevételek összesen:

488

622

 

 

Megnevezés

2011.

évi kiadások

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Személyi juttatás

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

488

622

Egyéb folyó kiadások

0

0

Támogatásértékű kiadások

0

0

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

0

Felhalmozási kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

488

622

 

 

Felelős: elnök

Határidő: 2012.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Az Érdi Horvát Önkormányzat 2012. évi általános működési támogatásának elfogadása

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy a Közgazdasági Iroda tájékoztatása alapján határozatot kell hozniuk a 2012. évi általános működési támogatásról. A mellékeltként kapott táblázatot kellene használniuk a felhasználáshoz. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

7/2012. (II. 21.)

h a t á r o z a t a 

az Érdi Horvát Önkormányzat 2012. évi általános működési támogatásának elfogadására

 

A nemzetiségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből, valamint fejezeti kezelésű előirányzataiból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 342/2010. (XII.28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az általános működési támogatás 2012. évi összege az Érdi Horvát Önkormányzata esetében 214.689,- Ft.

 

Bevételek

Eredeti

I.   Sajátos működési bevételek

 

II.  Központi költségvetésből kapott állami támogatások

 

III. Helyi önkormányzattól kapott műkötési támogatás

 

IV. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől

214.689,00

V.   Feladatalapú támogatás

 

VI. Pénzmaradvány

 

Bevételek összesen:

214.689,00

 

 

Kiadások

Ft

I.     Személyi juttatások

 

II.    Munkaadókat terhelő járulékok

 

III.   Dologi kiadások

 

IV.   Átadott pénzeszközök

 

V.    Felhalmozási kiadások

 

Kiadások összesen:

214.689,00

 

 

Felelős: elnök

Határidő: 2012.

 

Érdi Horvát Önkormányzat

 

1. sz. melléklet

 

841127   Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám

Megnevezés

2012. évi eredeti előirányzat

Dologi kiadások

 

5431.

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

 5.000,- Ft

5441.

Könyv folyóirat egyéb információhordozó

 

54411.

Könyvbeszerzés

 10.000,- Ft

54412.

Folyóiratbeszerzés

 

54413.

Egyéb információhordozó beszerzés

 

5461.

Hajtó- és kenőanyag beszerzés

 20.000,- Ft

5471.

Szakmai anyag és kisé.te.szellemi term.besz.

 

54711.

Szakmai anyag beszerzése

 

54712.

Kisértékű tárgyi eszk., szellemi term.besz.

 10.000,- Ft

54913.

Egyéb készletbeszerzés

 

54.

Készletbeszerzés

 

5511.

Kommunikációs szolgáltatások

 

55111.

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

 

55112.

Adatátviteli célú távközlési díjak

 

55119.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

 

55211.

Vásárolt élelmezés

 63.689,- Ft

552121.

Bérleti és lízingdíjak

 

55213.

Szállítási szolgáltatás

 

55218.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

 

552185.

Irodagép karbantartási kisjavítási szolg.

 

55219.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

 

552193.

Postaköltség

 1.000,- Ft

552199.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

 

55.

Szolgáltatások

 

5611.

Általános forgalmi adó

 

56111.

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

 

5621.

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások

 

56211.

Belföldi kiküldetés

 

56212.

Külföldi kiküldetés

 

56213.

Reprezentáció

 100.000,- Ft

56214.

Reklám- és propagandakiadások

 

56319.

Egyéb dologi kiadások

 5.000,- Ft

56.

Különféle dologi kiadások

 

54-56.

Dologi kiadások összesen

 

Egyéb folyó kiadások

 

57112.

Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befiz.

 

57119.

Egyéb befizetési kötelezettség

 

57214.

Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójell.befizetés

 

57219.

Különféle adók, díjak, egyéb befizetések

 

57311.

Kamatkiadások államháztartáson kívülre

 

57.

Egyéb folyó kiadások összesen

 

Támogatásértékű kiadások

 

37315.

Helyi önk.-nak és költségvetési szerveinek

 

37317.

Orsz.kisebbségi önk.-nak és költségv.szerv.

 

37.

Támogatásértékű kiadások összesen

 

Pénzeszközátadások ÁHT-N kív.

 

38115.

Non-profit szervezeteknek

 

38.

Pénzeszköz átad. ÁHT-N kivülre összesen

 

Felhalmozási kiadások

 

Beruházási kiadások

 

1315.

Gépek, berendezések és felszerelések vás.

 

13151.

Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.

 

13152.

Egyéb gépek, berendezések és felsz.vás.

 

13154.

Hangszerek vásárlása

 

 

Beruházási kiadások

 

18211.

Beruházási kiadások ÁFA-ja

 

 

Beruházási kiadások összesen

 

Felújítási kiadások

 

1316.

Gépek, berend. és felszerelések felújítása

 

13161.

Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök felújítása

 

13162.

Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása

 

 

Felújítási kiadások

 

1811.

Felújítási kiadások ÁFÁ-ja

 

 

Felújítási kiadások összesen

 

11-18.

Felhalmozási kiadások összesen

 

 

Kiadások összesen

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Beszámoló a 2012. évi rác bálról

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy a Horvát Nagykövetség pályázatán – Piszák Lászlóné tájékoztatása alapján – a 2012. évi rác bál megrendezésére 200 eurót nyertek. A kiadások az alábbiak szerint alakult: 55.287,- Ft a dekoráció, reprezentáció, díszítés, vendégek fogadása, szendvics; 40.000,- Ft Zorica tánccsoport, 50.000,- terembérlet és 120.000,- Ft zeneszolgáltatás. A bál bevételei az alábbiak szerint alakult: 250.000,- Ft bankból vettek ki, 6.125,- házipénztár, 90.000,- Ft jegyeladás (belépőjegyek tömbszáma: D.M. 4-1 r.sz. 006701-tól 006790-ig) és 59.700,- Ft tombola bevétel. 140.000,- Ft maradt a bálra fordított összegből. Ebből 20.535,- Ft-ot a házipénztárba hagynak, a bankba pedig 120.000,- Ft-ot fizetnek be. Felteszi szavazásra a határozati javaslatokat.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

8/2012. (II. 21.)

h a t á r o z a t a 

a 2012. évi rác bál elszámolásáról 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a 2012. évi rác bál elszámolása az alábbiak a szerint alakult: A kiadások: 55.287,- Ft a dekoráció, reprezentáció, díszítés, vendégek fogadása, szendvics; 40.000,- Ft Zorica tánccsoport, 50.000,- terembérlet és 120.000,- Ft zeneszolgáltatás. A bevételek: 250.000,- Ft bankból vettek ki, 6.125,- házipénztár, 90.000,- Ft jegyeladás (belépőjegyek tömbszáma: D.M. 4-1 r.sz. 006701-tól 006790-ig) és 59.700,- Ft tombola bevétel. 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

9/2012. (II. 21.)

h a t á r o z a t a 

a 2012. évi rác bálból származó bevétel bankba való befizetéséről 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a 2012. évi rác bál bevételéből 120.000,- Ft-ot befizet az önkormányzat bankszámlájára.

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A belső ellenőrzési jelentés megismerési záradékára kapott válasz

 

Weszelovits Istvánné: Ismerteti a belső ellenőrzési jelentés megismerési záradékára kapott választ.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat tudomásul veszi a belső ellenőrzési jelentés megismerési záradékára kapott választ.

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Szabó Marianna (tag): Elmondja, hogy a február 04-ei ercsi farsangon, illetve a február 18-ai érdi sváb bálon részt vettek.

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy Piszák Lászlóné jelezte, hogy lemond a kulturális felelős tisztjéről. Felhívja a figyelmet az Érdi Horvát Önkormányzat Képviselő testületének SZMSZ-nek 34. pontjára a képviselők jogaira. „A képviselő köteles:

a)      részt venni a testület munkájában,

b)      felkérés alapján segíteni a testületi ülések előkészítését,

c)      részt venni a testületi üléseken,

d)      bejelenteni az elnöknek, ha a testületi ülésen való részvételben, vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van.”

 

Antunovits Antal: Javasolja, hogy az SZMSZ 34. pont ne kerüljön bele a jegyzőkönyvbe.

 

Szabó Marianna: Szintén javasolja, hogy az SZMSZ 34. pont ne kerüljön bele a jegyzőkönyvbe.

 

Weszelovits Istvánné: Ragaszkodik hozzá, hogy bekerüljön a jegyzőkönyvbe.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat tudomásul veszi, hogy Piszák Lászlóné lemond a kulturális felelős tisztjéről.

 

Antunovits Antal (tag): Kéri Szabó Mariannát, hogy a Domi Tours-nál érdeklődjön 2, illetve 3 napos félpanziós horvát kirándulásokról.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.29. csütörtök 11:44
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria