erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2012. május 15.
2012.08.16. csütörtök 11:11

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az Érdi Horvát Önkormányzat 2012. május 15-én (14:00 órától) megtartott üléséről.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Polgárok Háza 204-es terem

 

Jelen vannak: Antunovits Antal, Szabó Marianna, Piszák Lászlóné és Weszelovits Istvánné képviselők, Hidvégi Gábor lakossági érdeklődő, Pató Anna és Borbély Milán, a Polgármesteri Hivatal munkatársai

 

Weszelovits Istvánné (elnök): Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a napirendet egyhangú szavazással (4 igen) elfogadta.

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

1. Együttműködési megállapodás elfogadása

2. Szőlővirág ünnepségre való felkészülés

3. A horvát nyelvtanulás bevezetése a gyerekek, illetve a felnőtt lakosság körében

4. Egyebek

 

                                 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Együttműködési megállapodás elfogadása

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatától megkapták az új együttműködési megállapodást. A törvények változása miatt kerül sor az új együttműködési megállapodásra. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 2012. januárban levelet küldött a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetőjének helyiség igényléshez (rác bál szervezése) és nem kapott választ rá.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

27/2012. (V.15.)

h a t á r o z a t a 

együttműködési megállapodás elfogadásáról

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzattal az Együttműködési Megállapodást elfogadja.

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

 

Mely létrejött egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat (2030 Érd, Alsó u. 1. Adószám: 15731254-2-13) képviseletében: T. Mészáros András polgármester (továbbiakban: Önkormányzat), továbbá Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó u. 1. adószám: 15394909-2-13) képviselője dr. Ferencz Dóra jegyző másrészről az Érdi Horvát Önkormányzat (2030 Érd, Alsó u. 1. Adószám: 15787293-1-13) képviseletében: Weszelovits Istvánné elnök (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény (továbbiakban: Nek. tv.), a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.), a 28/2012. (III.6.) Korm.rendelet a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről, a mindenkor hatályos költségvetési törvény, 368/2011. (XII.31.)  Korm.rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (továbbiakban Ávr.), az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet alapján.

 

 

I. A működés tárgyi feltételei

 

 

1. A Nek. tv. 80. § (1) bekezdés a) pontja alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Érdi Horvát Önkormányzat számára, működésének biztosítására a Polgárok Háza (Érd, Alsó u. 3.) épületében található II. em. 204. sz. helyiségre vonatkozóan ingyenes használati jogot biztosít.

 

2. Az 1. pontban meghatározott helyiség, jelen megállapodás mellékletét képező leltáríven rögzített eszközökkel, berendezési tárgyakkal együtt kerül használatba adásra.

 

3. A helyiség ingyenes használati joga a nemzetiségi önkormányzatot fennállásának időtartama alatt illeti meg. A nemzetiségi önkormányzat a megszűnését követően a helyiséget köteles rendeltetésszerű, használatra alkalmas állapotban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata birtokába visszabocsátani.

 

4. A nemzetiségi önkormányzat tudomásul veszi, hogy a használat teljes időtartama alatt a helyiséget kizárólag működésével összefüggésben, rendeltetésszerűen köteles használni, melynek ellenőrzésére Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata bármikor jogosult.

 

5. A nemzetiségi önkormányzat részére átadott helyiséget terhelő valamennyi közüzemi költséget, továbbá a vezetékes távbeszélő költségeit Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata viseli.

 

6. A használati joggal kapcsolatos egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadóak.

 

7. A nemzetiségi önkormányzat közcélú rendezvényeinek (különösen: közmeghallgatás, lakossági fórum, közösségi napok, kulturális rendezvények) megtartásához e célokra alkalmas egyéb a Polgármesteri Hivatal épületeiben található helyiséget is igényelhet. Erre vonatkozó kérelmét az igénybevétel előtt 15 nappal írásban, a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetőjének kell benyújtania.

 

8. Az Önkormányzat ezen felül biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére testületi működése egyéb feltételeit. A működéssel kapcsolatos igényeket a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetőjének kell benyújtani, aki koordinálja a Polgármesteri Hivatal által – a 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) bekezdés c) és d) pontjában felsorolt – biztosítandó feladatokat, megteszi a szükséges intézkedéseket, továbbá nyilvántartja a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete által hozott döntéseket. A fentiekkel kapcsolatos költségeket Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata viseli.

 

 

II. A működés személyi feltételei

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzetiségi Önkormányzat részére az I/1. pontban megnevezett ingatlanban biztosítja a nemzetiségi önkormányzati működés személyi feltételeit, a Nek. tv. 80. § (1) bekezdés b)-e) pontjaiban meghatározott feladatok ellátására. A Nemzetiségi Önkormányzat a szervezeti és működési szabályzata szerint, elektronikus formában megküldi az Önkormányzat jegyzője számára a testületi ülés meghívóját a napirendi pontokkal együtt. Az Önkormányzat jegyzője, vagy – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

 

 

III. A költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának és végrehajtásának rendje

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési rendelete nem tartalmazza a nemzetiségi önkormányzatok költségvetését. A nemzetiségek költségvetését külön kell elkészíteni és határozattal elfogadni, melynek az önkormányzati támogatást is tartalmaznia kell.

Amennyiben a nemzetiség elfogadott költségvetéssel nem rendelkezik, úgy az Áht. 134.§ alapján az állami támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül.

 

1. Költségvetés összeállítása

 

1.1. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a nemzetiségek jogairól szóló és más törvényben meghatározott feladatait. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének az Áht. és az Ávr.-ben foglaltakat kell kötelezően tartalmaznia, így különösen:

1. az állam költségvetési hozzájárulása,

2. a helyi önkormányzat hozzájárulása,

3. a saját bevételek,

4. a támogatások,

5. a vagyonának hozadéka,

6. az adományok,

7. az átvett pénzeszközök

8. általános és céltartalék

9. mérleg

10. adósság-keletkeztető ügyletekről kimutatás.

 

1.2. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

 

1.3. A költségvetési koncepció elkészítéséhez szükséges információkat a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája az elnök részére legkésőbb november 15. napjáig – választások évében december 1. napjáig átadja. A Közgazdasági Iroda a költségvetési koncepció elkészítéséhez segítséget nyújt az elnöknek.

 

1.4. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetét az elnök a képviselő-testületnek november 30-ig nyújtja be az Áht. 26. §, illetve 24. §-a alapján. A koncepcióról szóló határozatát a Nemzetiségi Önkormányzat a döntés aláírásától számított 3 munkanapon belül, tájékoztatásul megküldi a Polgármesteri Hivatalnak.

 

1.5. A költségvetés elkészítéséhez szükséges, a rendelkezésre álló pénzeszközök tervezett felhasználásával kapcsolatos információkat az elnök legkésőbb február 1. napjáig a költségvetés elkészítésében közreműködő Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája részére megadja. Az Iroda a költségvetést legalább öt munkanappal a képviselő-testületi ülést megelőzően, de legkésőbb minden év február 9-éig az elnök részére átadja.

 

1.6. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését az elnök a képviselő-testületnek a központi

költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be az Áht. 26. §, illetve 24. §-a alapján. A Nemzetiségi Önkormányzat saját költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. A költségvetésről szóló határozatát a Nemzetiségi Önkormányzat a döntés aláírásától számított 3 munkanapon belül tájékoztatásul megküldi a Polgármesteri Hivatalnak.

 

1.7. Költségvetési határozat hiányában kiadások nem teljesíthetők. A költségvetési határozat törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséért, kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat felel. Az esetleges adósságrendezési eljárás során a Nemzetiségi Önkormányzat tartozásaiért Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nem tartozik felelősséggel.

 

1.8. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatai a Nemzetiségi Önkormányzat újabb költségvetési határozatával módosíthatók. Ha a Nemzetiségi Önkormányzat eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevétel kiesése van, illetve kiadási előirányzatán belül átcsoportosítást hajt végre, módosítania kell határozatát. A határozatnak teljes körűen tartalmaznia kell a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokat. A módosításról szóló határozatát a Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatásul 3 munkanapon belül megküldi a Polgármesteri Hivatalnak.

 

1.9. A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat elemi költségvetését, melyet az elnök jóváhagy az Áht. 28. § (5) bekezdése alapján, a költségvetés képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül (Ávr. 33. § (1) és (2) bekezdés).

 

 

2. A költségvetés végrehajtása

 

2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.

 

2.2. A Nek. tv. 133. §-a alapján a Nemzetiségi Önkormányzat önálló pénzforgalmi számlával rendelkezik, amit 2012. december 31-ig az Áht. 84. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat által választott számlavezetőnél vezet. A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy költségvetési gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát a 12001008-01339752-00100001 sz. főszámláján bonyolítja. A Nemzetiségi Önkormányzat 2013. január 1-jétől a Magyar Államkincstárnál, vagy más pénzforgalmi szolgáltatónál vezetheti főszámláját.

 

2.3. A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy a mindenkor hatályos gazdálkodásával kapcsolatos, így különösen a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének és helyettesítési rendjével kapcsolatos, kötelezettségvállalással összefüggő összeférhetetlenségi belső előírásokat és szabályzatokat, valamint az aláírásra jogosultak nevét saját kezű aláírásuk feltüntetésével a Polgármesteri Hivatal számára eljuttatja.

 

2.4. A Polgármesteri Hivatal a kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan a Forrás SQL programban olyan nyilvántartást vezet, amelyből megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalás összege, erről igény szerint adatot szolgáltat. A Nemzetiségi Önkormányzat hozzájárul, hogy utalványozni csak a Polgármesteri Hivatal által alkalmazott, írásbeli rendelkezésnek minősülő nyomtatványon lehet.

 

2.5. A Nemzetiségi Önkormányzat nevében kötelezettségvállalás és utalványozás az Ávr. 52. § (7) bekezdése szerint történik, így kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa meghatalmazott Nemzetiségi Önkormányzati képviselő vállalhat kötelezettséget (kötelezettségvállaló), illetve jogosult utalványozásra.

 

2.6. A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt a kötelezettségvállaló által meghatalmazott személy a teljesítést igazolja a számlán és az utalványrendeleten, mely igazolás alapján a Polgármesteri Hivatal illetékes pénzügyi előadója érvényesíti a kiadás és bevétel összegszerűségét, a fedezet meglétét és az előírt alaki követelmények betartását. Kiadás csak szabályosan kiállított (a Nemzetiségi Önkormányzat nevére és címére szóló) számla, és szükség esetén teljesítésigazolás, műszaki dokumentáció, illetve szerződés alapján számolható el.

 

2.7. Az Áht. és az Ávr. 53. § (1) bekezdése szerinti 100.000,- Ft feletti kötelezettségvállalások előzetes pénzügyi ellenjegyzésére a Közgazdasági Iroda vezetője által meghatalmazott személy jogosult. A pénzügyi ellenjegyzés csak az előirányzat, fedezet és kifizethetőség meglétének az ellenőrzésére irányul. Egyet nem értés esetén a pénzügyi ellenjegyző kezdeményezésére a Polgármesteri Hivatal 8 napon belül írásban köteles a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét értesíteni.

 

2.8. A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája gondoskodik valamennyi kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről az Ávr. 56. § (1) bekezdése alapján. A kötelezettségvállalás nyilvántartására a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazott forma és rend szerint kerül sor.

 

2.9. A Nemzetiségi Önkormányzat készpénzellátása (előleg felvétele) a Nemzetiségi Önkormányzat házipénztárából, a Nemzetiségi Önkormányzat főszámlája terhére történik. A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy a felvett előleggel minden hónap utolsó napjáig, szabályos bizonylatok benyújtásával elszámol, annak érdekében, hogy a könyvelésben a tényleges kiadásokat rögzíteni lehessen. Az előleggel való elszámolásig újabb előleg nem vehető fel.

 

2.10. Az előirányzatok terhére kifizetés csak a szabályszerű érvényesítés, utalványozás, (ellenőrzés) után történhet, az adótörvények, a bankszámlavezetésre vonatkozó jogszabályok és a számviteli előírások betartásával. Amennyiben a kifizetés a jogszabályi előírásokat megszegve történik, ennek tényét a bizonylatokon fel kell tüntetni, az esetleges jogkövetkezményekért a Nemzetiségi Önkormányzat felel.

 

2.11. A költségvetés módosítás előkészítésére a nemzetiségi önkormányzat részéről az elnök, vagy a Közgazdasági Iroda erre kijelölt ügyintézője jogosult, amennyiben a költségvetési előirányzatokhoz képest a teljesítések ezt igénylik.

 

2.12. A Nemzetiségi Önkormányzat felel az általa az államháztartás alrendszereiből kapott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek támogatási adatainak közzétételéért, valamint felel a törvényi előírások szerinti árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, támogatás, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására vonatkozó adatainak közzétételéért. A közzététellel kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodáján keresztül látja el.

 

2.13. A Nemzetiségi Önkormányzat az általa benyújtott pályázatok beadásánál, pénzügyi lebonyolításánál és elszámolásánál saját maga jár el. A Polgármesteri Hivatal igény szerint a Nemzetiségi Önkormányzat által benyújtott pályázatokhoz csak a Nemzetiségi Önkormányzat

ismert kötelezettségvállalásairól, bankszámlaegyenlegéről és vagyoni helyzetéről szolgáltat pénzügyi adatot. A pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállaláshoz, a vagyoni és számviteli analitikus nyilvántartáshoz szükséges információkat és dokumentációkat a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke biztosítja.

 

 

IV. Belső ellenőrzés

 

1. A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodása lebonyolításának ellenőrzése – a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának részeként – a függetlenített belső ellenőrzés feladatát képezi.

 

2. A belső ellenőrzés a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos megállapításainak realizálása az elnök feladata, aki a Polgármestert tájékoztatja a belső ellenőrzés megállapításairól és a realizálásról.

 

 

 

 

V. Beszámoló, költségvetési jelentés, mérleg készítése, jóváhagyása

 

1. A Nemzetiségi Önkormányzat a havi pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli adatok bizonylatait minden tárgyhót követő 10-ig köteles a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának átadni.

 

2. A Polgármesteri Hivatal – július hónap kivételével – a tárgyhót követő 20-ig elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat időszaki pénzforgalmi jelentését. Az információs jelentést első alkalommal az I-III. havi adatokról kell kiállítani.

 

3. A Nemzetiségi Önkormányzat az Áht. 78. § (2) alapján likviditási tervet készít, amit az Ávr. 122. § (3) bekezdése alapján havonta az elnök felülvizsgál. A likviditási tervet és annak esetleges (havi) változásáról a tájékoztatást a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megküldi a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája részére. A likviditási terv elkészítéséhez, felülvizsgálatához a Közgazdasági Iroda segítséget nyújt az elnöknek.

 

4. A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája az Áht. 87. § (2) bekezdése alapján a Nemzetiségi Önkormányzat I. félévéről és háromnegyedévéről a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal tájékoztatót készít a képviselő-testület elé történő benyújtást megelőző 2 munkanapon belül, de legkésőbb szeptember 10-ig, illetve november 15-ig és azt az elnök részére átadja, amit az elnök benyújt a képviselő-testületnek szeptember 15-ig, illetve a költségvetési koncepció készítésekor november 30-ig (Áht. 24. § (1) bek.).

 

5. A Polgármesteri Hivatal az Áht. 91. § (3) bekezdése alapján elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadását a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal, és azt a képviselő-testület elé történő benyújtást megelőző 5 munkanapon belül az elnök részére átadja, amit az elnök benyújt a képviselő-testületnek április 30-ig.

 

6. A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési beszámolóját, melyet az elnök jóváhagy.

 

7. A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat időközi költségvetési jelentéseit és mérlegjelentéseit is (Ávr. 169. § (2) bekezdés alapján április 20., július 20.,október 20., január 20-ig).

 

8. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését, költségvetési beszámolóját, időszaki információs jelentését és költségvetési mérlegjelentését az illetékes Minisztérium által kötelezően elrendelt nyomtatványok kitöltésével a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája küldi meg a központi költségvetés felé.

 

 

VI. A vagyontárgyak kezelésének rendje

 

1. A Polgármesteri Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni és számviteli nyilvántartásait a rendelkezésre bocsátott adatok alapján vezeti. A szükséges információkat és dokumentációkat a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke biztosítja, illetőleg a vagyontárgy felvételéhez kapcsolódó és a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája számára átadott bizonylatok szolgáltatják.

 

2. A Nemzetiségi Önkormányzat vagyonának leltározása a Polgármesteri Hivatal Leltárkészítési és Leltározási Szabályzata alapján történik. A leltározás során felmerült esetleges többlet vagy hiány megállapítása után a kivizsgálás és a felelősség megállapítása a Nemzetiségi Önkormányzat hatáskörébe tartozik.

 

3. A Nemzetiségi Önkormányzat vagyonának selejtezése a Polgármesteri Hivatal „Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata” alapján történik.

 

VII. Záró rendelkezések

 

Jelen megállapodást a felek 2012. június 1-jei hatállyal kötik, ezzel egyidejűleg az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat között a 461/2011. (XII.15.) KGY illetve a 30/2011. (XI. 29.) határozat alapján elfogadott együttműködési megállapodás hatályát veszti.

A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. idevonatkozó rendelkezései az irányadók. A közöttük felmerülő vitás kérdéseket tárgyalás útján kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetén kölcsönösen elfogadják a Budaörsi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Szőlővirág ünnepségre való felkészülés

 

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy az Érdi Borászok Egyesülete a városban lévő nemzetiségi közösségekkel együtt hagyományőrzés céljából évente megrendezi a Szőlővirág ünnepet, mely a szőlőhegy megáldásával a bő termés reményében történik. Erre az alkalomra Ercsiből a Zorica tánccsoportot és a Jorgováni énekkart, illetve a lórévi Selo zenekart hívták meg. Az esti záróprogram a szerb – horvát táncház lesz. Kérdezi, hogy milyen étellel készüljenek. Az ételek az érdi közönség számára készülnek, hogy megkóstolják a nemzetiségi ételeket.

 

Piszák Lászlóné (tag): Javasolja, hogy szármát (töltött káposzta) készítsenek, ami igazi horvát étel, sok lesz belőle és nem is drága. Már előző este be kell tekerni a káposztába.

 

Antunovits Antal (tag): Kérdezi, hogy hogyan tartják melegen az ételt.

 

Piszák Lászlóné: Dunsztba teszik.

 

Antunovits Antal: Ha 15 kg húst vesznek, akkor 10 kg-ból szármát kellene készíteniük, a maradék 5 kg húsból pedig csevapot kellene készíteniük, hogy legyen alternatíva.

 

Weszelovits Istvánné: Javasolja és vállalja, hogy elkészíti érdekességként a grizova paszulyt. Kérdezi, hogy Piszák Lászlóné vállalja, hogy megveszi a hozzávalókat az ételekhez.

 

Piszák Lászlóné: Igen, vállalja és meg is főzi a szármát.

 

Szabó Marianna (tag): Vállaja a műanyag evőeszközök, poharak, szalvéták stb. beszerzését.

 

Antunovits Antal: Vállalja az italok (szénsavas ásványvíz, szénsavmentes ásványvíz, üdítőitalok stb.) beszerzését.

 

Weszelovits Istvánné: Javasolja, hogy hívják meg az idei Szőlővirág ünnepségre a százhalombattai, a tököli és ercsi horvát közösséget.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

28/2012. (V.15.)

h a t á r o z a t a

a 2012. évi szőlővirág ünnepség költségeiről

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a 2012. június 02-ai Szőlővirág ünnepség költségeire (tánccsoport, énekkar, zenészek, étel, ital stb.) 250.000,- Ft-ot szán. A fellépők Ercsiből a Zorica tánccsoport és a Jorgováni énekkar, illetve a lórévi Selo zenekar lesznek.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A horvát nyelvtanulás bevezetése a gyerekek, illetve a felnőtt lakosság körében

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy a város általános iskoláinak kiküldtek egy-egy levelet, hogy a gyerekek körébe horvát nyelv szakkört szerveznének és erre várják a jelentkezőket.

 

Hídvégi Gábor (lakossági érdeklődő): Elmondja, hogy utánanézett az ercsi, dombóvári és százhalombattai horvát nyelvtanulás ügyében. 2012 januárban Ercsiben indult el a nyelvtanfolyam és Pénzes László a Budapesti Horvát Gimnázium Diákotthon vezetője tartja hetente egy alkalommal 2 x 60 percesek az órák. A tananyag Horvát nyelv alapfokon tankönyv és munkafüzet. 10 fővel indultak és jelenleg 8-an járnak és ingyenes, különben heti 12.000,- Ft lenne, az órákat az általános iskolában tartják, nincs terembérlet. Dombóváron fizetős a tanfolyam, 17 fővel indultak tavaly decemberben és 4 fő már lemorzsolódott. A Croatika is szervez tanfolyamot, de az Pesten van, általában kevesen jelentkeznek rá, ezért nem indul. Százhalombattán 90 perc 12.000,- Ft-ba kerül, de kevés a jelentkező. A százhalombattaiak szívesen csatlakoznának az érdiekhez.

 

Pató Anna: A hatékonyság ne ma pedagógustól függ, hanem a résztvevőktől. Amiért nem kell fizetni a szülőknek, annak nincs értéke.  A lemorzsolódás sokkal nagyobb, ha ingyenes. A helyi médiában (TV, újság) meg kell hirdetni a tanfolyamot, nagy reklám kell. A gyerekeknél a nyelvtanulás alapja a sok beszéd és játék, mondókák tanítása, meg kell szeretetni velük a nyelvet. A felnőtteknél olyan helyet kell keresni, ami mindenki számára könnyen megközelíthető és arra alkalmas helyen kell tartani (tábla, CD lejátszó stb. legyen) és fizetősnek kellene lennie. 

 

Weszelovits Istvánné: Felhívja és egyeztetni fog Pénzes László felnőtt horvát nyelvtanárral és augusztusban össze kellene ülniük megbeszélni a többit, hogy szeptembertől elkezdhessék a tanulást.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Weszelovits Istvánné: Kéri, hogy a Közgazdasági Iroda minél előbb adjon felvilágosítást arról, hogy január elsejétől minden reprezentáció adóvonzatot vonz maga után, amit negyedévente be kellene fizetniük.

 

Piszák Lászlóné: Elmondja, hogy a hercegszántói kirándulás nagyon jól sikerült, a kalocsai érsek misézett és bérmálás is volt. Az ercsiekkel együtt mentek.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.29. csütörtök 11:44
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria