erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2012. június 05.
2012.08.16. csütörtök 11:18

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az Érdi Horvát Önkormányzat 2012. június 06-án (18:00 órától) megtartott üléséről.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Polgárok Háza 204-es terem

 

Jelen vannak: Antunovits Antal, Szabó Marianna, Piszák Lászlóné és Weszelovits Istvánné képviselők, Borbély Milán, a Polgármesteri Hivatal munkatársa

 

Weszelovits Istvánné: (elnök): Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a napirendet egyhangú szavazással (4 igen) elfogadta.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

1. Javaslat az Érdi Horvát Önkormányzat új SzMSz-nek megalkotására

2. Beszámoló és elszámolás a 2012. évi Szőlővirág ünnepségről

3. Javaslat pénzfelvételről

4. Egyebek

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Horvát Önkormányzat új SzMSz-nek megalkotására

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján az Érdi Horvát Önkormányzatnak új SzMSz-t kell elfogadnia. Felteszi szavazásra az elkészült SzMSz-t.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

29/2012. (VI.05.)

h a t á r o z a t a

az Érdi Horvát Önkormányzat Képviselő-testületének

Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat elfogadja az új Szervezeti és Működési Szabályzatát. A Szervezeti és Működési Szabályzat a határozat melléklete.

 

Ezzel egyidejűleg az Érdi Horvát Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 16/2011. (III.22.) HÖK. számú határozatot visszavonja.

 

 

Melléklet a 29/2012. (VI.05.) HÖK határozathoz

 

AZ ÉRDI HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 

1. pont

 

A nemzetiségi önkormányzat a választópolgárok által a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán megválasztott tagokból alakított, közvetlen módon létrejövő önkormányzati testület.

 

 

 

2. pont

 

A helyi nemzetiségi önkormányzat neve:           Érdi Horvát Önkormányzat

                                                                       Hrvatska Sanouprava Anzabeg

Székhelye: Érd

Címe: 2030 Érd, Alsó u. 3.

 

 

A HELYI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JELKÉPEI

 

 3. pont

CÍMER

 

A helyi nemzetiségi önkormányzat jelképei: a címer, a zászló és a pecsét.

 

 4. pont

 

A nemzetiségi önkormányzat a horvát országos címert használja.

 

5. pont

 

(1) A nemzetiségi önkormányzat címere a Magyar Köztársaság és a települési önkormányzat címerét nem helyettesítheti.

 

(2) A nemzetiségi önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:

a) a nemzetiségi önkormányzat körpecsétjén,  

b) a nemzetiségi önkormányzat zászlaján és annak változatain;

c) a nemzetiségi önkormányzat elnöke, elnök-helyettese által használt levélpapírok fejlécén, illetve borítékján;

d) a nemzetiségi önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető emlékérmeken;

e) a nemzetiségi  önkormányzat által használt helyiségek bejáratánál;

f) a nemzetiségi önkormányzat vezetőinek irodáiban;

g) a nemzetiségi önkormányzat által megjelentetett, a nemzetiségek életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon.

 

 

6. pont

 

(1) A nemzetiségi önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.

 

(2) Amennyiben nincs lehetőség a nemzetiségi önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia, stb.) színében, de a heraldika általános szabályainak megtartásával történhet.

 

 

 7. pont

ZÁSZLÓ

 

A nemzetiségi önkormányzat a horvát országos zászlót használja.

 

 

 8. pont

 

A zászló méretarányos változatai használhatók:

 

a) hivatalos állami ünnepek alkalmával, a Magyar Köztársaság  és a települési önkormányzat   zászlajával együtt;

b) a nemzetiség életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából, más hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt;

c) a képviselő-testület ülésének helyszínén;

d) nemzeti gyászesemények alkalmával, a fekete zászlóval együtt, félárbocra eresztve.

 

 

 9. pont

BÉLYEGZŐ

 

(1) Az önkormányzat két bélyegzőt használ: egy körbélyegzőt és egy fejbélyegzőt.

 

(2) Az önkormányzat körbélyegzőjén a nemzetiségi önkormányzat elnevezése szerepel, magyar és horvát nyelven, továbbá a 2010. évszám.

 

(3) A nemzetiségi önkormányzat címerével ellátott körpecsét, az önkormányzat és más bel- illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetve szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az önkormányzat belső működésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.

 

(4) A fejbélyegzőn az önkormányzat megnevezése szerepel magyar és horvát nyelven, a 2010. évszám, továbbá az önkormányzat címe.

 

 

A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JOGÁLLÁSA,

 VALAMINT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

 

10. pont

 

A helyi nemzetiségi önkormányzat jogi személy.

 

 

11. pont

 

(1) A helyi nemzetiségi önkormányzati feladat- és hatáskörök az önkormányzat testületét illetik meg. A testületet az elnök képviseli.

 

(2) A testület hatáskörét az elnökre és a bizottságokra átruházhatja. E hatáskör gyakorlásához útmutatást adhat, e hatáskör gyakorlására vonatkozó döntését visszavonhatja.

 

(3) A testület hatásköréből nem ruházhatók át a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 114. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt döntések.

 

(4) A nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladatait az: Njtv. 115. §-a határozza meg.

 

(5) A nemzetiségi önkormányzat önként vállalható feladatait az Njtv. 116. § -a rögzíti.

 

(6) A képviselő-testület feladat- és hatáskörét az elnökre illetve bizottságára átruházhatja.

 

(7) A képviselő-testület megállapodás alapján feladat- és hatáskörét – a vele azonos nemzetiséget képviselő (vagy attól eltérő) nemzetiségi önkormányzatra átruházhatja. A hatáskör átruházás részletes szabályait az Njtv. 84. § -a tartalmazza.

 

(8) A képviselő-testület konkrét feladat- és hatáskörének jegyzékét a szabályzat 1. számú függeléke tartalmazza.

 

(9) A hatásköri jegyzék napra készen tartásáról az elnök gondoskodik. A Szabályzatban, valamint a hatásköri jegyzékben nem szereplő hatáskörök gyakorlásáról, illetve annak átruházásáról esetenként a Testület dönt.

 

 

12. pont

 

(1) A helyi nemzetiségi önkormányzat kezdeményezésére a települési önkormányzat képviselő-testülete feladat- és hatáskörét a helyi nemzetiségi önkormányzat testületére átruházhatja.

 

(2) Nem ruházhatók át a hatósági, a közüzemi szolgáltatásokkal összefüggő, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §-ában rögzített feladat- és hatáskörök.

 

(3) Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható.

 

(4) A települési önkormányzat képviselő-testülete az általa átruházott hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja.

 

A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

 

13. pont

 

A nemzetiségi önkormányzat feladatait a képviselő-testület, az elnök és az elnök-helyettes látják el.

 

14. pont

 

(1) A települési önkormányzat által létrehozott polgármesteri hivatal – a Njtv. 80. §-ában, saját Szervezeti és Működési Szabályzatában és az Együttműködési Megállapodásban meghatározott módon – a helyi nemzetiségi önkormányzat munkáját segíti.

 

(2) A képviselő-testület tagjainak száma: 4 fő

 

(3) A helyi nemzetiségi képviselők névjegyzékét az SZMSZ 2. számú melléklete tartalmazza.

 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE, A TESTÜLET ÜLÉSEI

 

15. pont

 

(1) A képviselőtestület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart.

 

(2) Az önkormányzat évente legalább egyszer közmeghallgatást tart.

 

(3) A képviselőtestület üléseit az elnök hívja össze. 

 

16. pont

AZ ALAKULÓ ÜLÉS

 

(1) A képviselőtestület alakuló ülését a választást követő 15 napon belül tartja meg.

 

(2) A képviselőtestület alakuló ülését a választási bizottság elnöke hívja össze és felkéri a legidősebb képviselőt a korelnöki teendők ellátására. 

 

(3) Az alakuló ülést – az elnök megválasztásáig – a korelnök vezeti.

 

(4) Az alakuló ülés első napirendi pontjaként a választási bizottság beszámol a testület tagjai választásának eredményéről.

 

 

17. pont

AZ ELNÖK MEGVÁLASZTÁSA

 

(1) A képviselő-testület megalakulását követően elnököt választ.

 

(2) Az elnök személyére a testület bármely tagja javaslatot tehet.

 

(3) Az elnök megválasztása a testület nyilvános ülésén történik, kivéve, ha a jelölt(ek) a nyilvános ülésen történő választáshoz nem járul(nak) hozzá.

 

(4) A képviselőtestület az elnököt nyílt szavazással választja meg, de a választás titkos szavazással is történhet.

 

(5) A nemzetiségi önkormányzat elnöke az lesz, aki megkapja a megválasztott nemzetiségi képviselők több mint felének szavazatát.

 

 

18. pont

AZ ELNÖKHELYETTES MEGVÁLASZTÁSA

 

(1) A képviselőtestület az elnök munkájának segítésére és helyettesítésére elnökhelyettest választ.

 

(2) Az elnökhelyettes személyére a megválasztott elnök tesz javaslatot.

 

(3) Az elnökhelyettes megválasztására az elnökválasztásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 

(4) Az elnökhelyettes feladatait az elnök határozza meg.

 

 

19. pont

RENDES ÜLÉS

 

(1) A képviselőtestület szükség szerint, de évente legalább 4 rendes ülést tart.

 

(2) Az ülést az elnök írásbeli meghívóval hívja össze.

 

(3) Az ülés összehívására vonatkozó meghívó tartalmazza az ülés időpontját, helyét és a tervezett napirendeket. A meghívót – szükség szerint a napirendi pontok írásos anyagaival együtt úgy kell kézbesíteni, hogy azt a testület tagjai és a meghívottak legalább 5 nappal az ülés előtt megkapják. A meghívót elektronikus úton kell továbbítani a képviselőknek.

 

(4) A testület ülésére – a tagokon kívül – tanácskozási joggal azokat kell meghívni, akiknek a jelenlétét a jogszabály kötelezővé teszi, vagy akiknek a meghívását az elnök az egyes napirendi pontok megtárgyalásához indokoltnak tartja.

 

(5) A nemzetiségi önkormányzat testületi ülésére a jegyzőt vagy annak megbízottját meg kell hívni. A jegyző köteles jelezni a nemzetiségi önkormányzat testületének, illetve az elnöknek, ha döntéseiknél jogszabálysértést észlel.

 

 

20. pont

RENDKÍVÜLI ÜLÉS

 

   (1) Rendkívüli ülést kell összehívni

a)      a nemzetiségi önkormányzat legalább 2 képviselőjének,

b)      a települési önkormányzat indítványára, valamint

c)      a Pest Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére

 

(2) Az indítványt a testület elnökénél kell előterjeszteni.

 

(3) Az elnök az indítvány kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül köteles a rendkívüli ülést összehívni. 

 

(4) A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó meghívóban meg kell jelölni a rendkívüli ülés indokát és tervezett napirendjét. A meghívót elektronikus úton és írásban is kell továbbítani a képviselőknek

 

(5) Rendkívüli ülésen csak az a napirend tárgyalható, amelyre az indítvány vonatkozott.

 

21. pont

 

(1) A rendkívüli ülés napirendjére az elnök az írásbeli meghívóban tesz javaslatot.

 

(2) A testületi ülés meghívóját és a napirendi pontokhoz kapcsolódó esetleges írásos előterjesztéseket úgy kell kézbesíteni, hogy azt a képviselőtestület tagjai és a meghívottak legalább 5 munkanappal az ülés előtt megkapják.

 

(3) A meghívónak tartalmaznia kell a rendkívüli ülésre való utalást, az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a napirendi pontoknak a megjelölését és az előterjesztők nevét is.

 

(4) A testület ülésére – a tagokon kívül – tanácskozási joggal azokat kell meghívni, akiknek jelenlétét jogszabály kötelezővé teszi, vagy akinek a meghívását az elnök az egyes napirendi pontok megtárgyalásához indokoltnak tartja. 

 

 

22. pont

AZ ÜLÉS NYILVÁNOSSÁGA

(1) A képviselőtestület ülései nyilvánosak, az üléseken bárki részt vehet, de a hallgatóság az ülés rendjét nem zavarhatja.

 

(2) Az ülésen megjelent, és szólásra jelentkezett személy részére az elnök a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel hozott döntése alapján az adott napirendre vonatkozóan – egy alkalommal – hozzászólásra engedélyt adhat.

 

(3) A testület zárt ülést tart az Njtv. 91. § (2) bekezdésében felsoroltak tárgyalásakor.

 

(4) A testület zárt ülést tarthat az Njtv. 91. § (3) bekezdésében felsoroltak tárgyalásakor az érintett személy kezdeményezésére.

 

(5) A testület zárt ülést rendelhet el, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdekeket sértene.

 

(6) A zárt ülésen az Njtv. 91. § (6) bekezdésében felsoroltak vehetnek részt.

 

 

23. pont

AZ ÜLÉS NAPIRENDJE

 

(1) A képviselőtestületi ülés napirendjére az elnök tesz javaslatot.

 

(2) A meghívó szerinti napirend kiegészítésére, halasztására, törlésére bármelyik képviselő javaslatot tehet.

 

(3) A napirendi pontok sorrendjét az alábbiak szerint célszerű meghatározni:

     a)  határozati javaslatok;

     b) közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok;

     c) tájékoztatók;

     d) egyebek

 

(4) A képviselő-testület elé előterjesztést nyújthatnak be:

     a) a képviselők;

     b) az elnök és az elnökhelyettes;

     c) a testület bizottságai.

 

(5) A jelentősebb előterjesztések az elnöknél írásban nyújthatók be.

 

 

24. pont

A TANÁCSKOZÁS RENDJE

 

(1) A képviselőtestület ülését az elnök vezeti. Az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes elnököl.

 

(2) Az ülést az elnök nyitja meg. Az elnök feladata a megjelent képviselők számbavétele és a testület határozatképességének megállapítása.

 

(3) A határozatképességre vonatkozóan az Njtv. 92. (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

 

(4) Ha a testületi ülés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, 20 perc szünetet kell elrendelni. Ennek elteltével, ha a testületi ülés továbbra is határozatképtelen, az ülést be kell zárni. Az ülés határozatképtelenség miatti elmaradása esetén az elnök 8 napon belül köteles az ülést ismételten összehívni.

 

(5) Az ülés tartama alatt az egyes napirendi pontok határozathozatalánál ellenőrizni kell a képviselők számát és a határozatképességét.

 

 

25. pont

 

A nemzetiségi önkormányzat tagjai a helyi nemzetiségi önkormányzat ülésén az elnöktől, az elnökhelyettestől, a bizottság elnökétől helyi nemzetiségi önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhetnek, amelyre az érintett az ülésen – vagy legkésőbb 15 napon belül írásban – köteles érdemi választ adni.

 

 

26. pont

 

Az ülés elnöke gondoskodik a testületi ülés rendjének fenntartásáról. E jogkörében az ülés rendjét megzavaró személyt:

a) figyelmeztetheti;

b) megvonhatja tőle a szót;

c) az ülésterem elhagyására szólíthatja fel.

 

 

27. pont

 

(1) A tárgyalt napirendi pontokat érintő ügyrendi kérdésben bármelyik képviselő bármikor szót kérhet.

 

(2) A képviselőknek a napirendhez való felszólalásra az elnök adja meg a szót, jelentkezésük sorrendjében.

 

(3) Amennyiben a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, az elnök a vitát lezárja.

 

(4) Az elnök az egyes előterjesztések felett külön-külön nyit vitát. A vita lezárását bármelyik képviselő javasolhatja, e kérdésben a testület felszólalás és vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel azonnal dönt.

 

 

28. pont

A DÖNTÉSHOZATAL SZABÁLYAI

 

(1) A képviselőtestület döntéshozatalára vonatkozó szabályokat az Njtv. 92-94. §-ának megfelelően kell alkalmazni.

 

(2) Az elnök az előterjesztésben szereplő és a vita során elhangzott határozati javaslatokat egyenként szavaztatja meg úgy, hogy előbb a módosító és kiegészítő, majd az eredeti javaslatokat teszi fel szavazásra. Szavazni először az „igen”, majd a „nem” szavazatokra, végül a tartózkodásra vonatkozó elnöki kérdésre adandó válaszként, kézfelemeléssel lehet. A szavazás eredményének megállapítása után az elnök – a döntés szó szerinti elmondásával – kihirdeti a határozatot.

 

(3) A megválasztott képviselők több mint felének a szavazata szükséges az Njtv. 92. § (4) bekezdésében felsoroltakon túlmenően:

      a, érdekképviseleti szervhez történő csatlakozásához,

b, külföldi önkormányzattal való együttműködési megállapodás megkötéséhez,

c, elnökének, elnökhelyettesének megválasztásához

d, zárt ülés elrendeléséhez,

e, képviselő döntéshozatalból való kizárásához.

 

29. pont

 

(1) A képviselőtestület döntései testületi határozatok.

 

(2) A határozatokat naptári évenként kezdődően folyamatosan kell sorszámozni, évszámmal és a döntéshozatal dátumával kell megjelölni. A határozatokról hitelesített jegyzőkönyvi kivonatot kell készíteni. 

 

 

 30. pont

 

(1) A képviselőtestület üléséről magyar nyelven jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az Njtv. 95. § (2) bekezdésében felsoroltakat.

 

(2) A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.

 

(3) A képviselő kérésére írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz csatolni kell.

 

(4) A jegyzőkönyv aláírására, és továbbítására vonatkozóan az Njtv. 95. § (3) bekezdését kell alkalmazni.

 

(5) Az elnök a jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül továbbítja a Pest Megyei Kormányhivatalhoz.

 

(6) A jegyzőkönyvet, annak aláírását követően, a képviselőknek elektronikus úton meg kell küldeni.

 

31. pont

KÖZÉRDEKŰ ADATOK NYILVÁNOSSÁGA, KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYOK

 

(1) Az önkormányzat működése során keletkezett közérdekű adatok megismerésének biztosítása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján történik.

 

 (2) A nyilvános ülésre készült írásos előterjesztéseket mellékleteivel együtt – a meghívóval egyidejűleg –, továbbá az aláírt jegyzőkönyveket a nemzetiségi önkormányzat weboldalán közzé kell tenni.

 

(3) A közzétételről az elnök a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.

 

(4) Az előterjesztések és a jegyzőkönyvek a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodáján is megtekinthetők. Kérelemre az elnök tudtával és beleegyezésével a jegyzőkönyvről, illetve annak egy részéről fénymásolat adható ki. Az átvételéről jegyzőkönyvet kell írni, amin az átvevő aláírásával igazolja az átvett jegyzőkönyveket.

 

32. pont

A NEMZETISÉGI KÉPVISELŐK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

(1) A képviselők jogait és kötelezettségeit a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.. törvény 99-102. §-a, továbbá e szabályzat határozza meg.

 

(2) A nemzetiségi önkormányzat testületének tagja a nemzetiségi ügyekben az adott nemzetiség érdekeit képviseli.

 

(3) A nemzetiségi önkormányzat tagjainak jogai, kötelességei azonosak.

 

 

 33. pont

 A KÉPVISELŐ JOGAI

 

(1) A nemzetiségi képviselő jogai:

a)      részt vesz a testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és ellenőrzésében,

b)      megbízás alapján képviselheti a testületet,

 

(2) A nemzetiségi képviselő köteles:

a)      részt venni a testület munkájában,

b)      felkérés alapján segíteni a testületi ülések előkészítését,

c)      részt venni a testületi üléseken,

d)      bejelenteni az elnöknek, ha a testületi ülésen való részvételben, vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van.

 

 

34. pont

AZ ELNÖK ÉS AZ ELNÖKHELYETTES

 

(1)   A képviselőtestület alakuló ülésén, tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt választ. Az elnök tanácskozási joggal részt vehet a települési önkormányzat képviselőtestületének ülésén.

 

(2)  Az elnöknek a testület működésével összefüggő feladatai különösen:

a)      képviseli az önkormányzatot,

b)      összehívja és vezeti a testület üléseit,

c)      segíti a képviselők munkáját,

d)      a testületi ülésről készült jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-hitelesítővel együtt aláírja

e)      kapcsolatot tart a települési önkormányzat polgármesterével, jegyzőjével és bizottságai elnökeivel,

f)        szervezi az önkormányzat munkáját, gondoskodik az ehhez szükséges tárgyi, személyi feltételekről, gondoskodik a települési önkormányzattal való jó együttműködésről, a polgármesteri hivatal közreműködésének igényléséről, az államigazgatási szervekkel és a civil szerveződésekkel való kapcsolattartásról,

g)      felelős a nemzetiségi önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáért, a szakmai pénzügyi irányításért,

h)      dönt a rá átruházott hatáskörbe tartozó kérdésekben.

 

(3)     A testület az elnök helyettesítésére, munkájának segítésre elnökhelyettest választ. Az elnökhelyettes az elnök akadályoztatása estén ellátja az elnök feladatait, illetve rendelkezik annak jogosítványaival.

 

(4)  Az elnök megbízatása megszűnik:

a)      a képviselői megbízatás megszűnésével

b)      az elnöki tisztségnek a bíróság által történő megszüntetésével.

 

(5) Az elnök megbízatása visszahívással nem szüntethető meg.

 

(6) Az elnökhelyettesre az elnökre irányadó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 

 

35. pont

A pénztáros

 

(1) A pénztárosi feladatokat ellátó képviselő (pénztáros) személyéről a nemzetiségi önkormányzat határozatban dönt.

 

(2) A pénztáros rendelkezik a tevékenység ellátásához szükséges felelősségvállalási nyilatkozattal.

 

(3) A pénztári forgalom dokumentálása során a nemzetiségi önkormányzat pénztári bevételi- és kiadási bizonylatokat, valamint időszaki pénztárjelentést állít ki.

 

(4) A készpénzforgalom főkönyvi könyvelését a Forrás SQL rendszerben a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája végzi az együttműködési megállapodásban foglaltak alapján.

 

 

36. pont

AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA

 

(1) A nemzetiségi önkormányzat vagyonára, a vagyonnal való gazdálkodásra az Njtv. 124-125. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

 

(2) A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának, a költségvetés és zárszámadás összeállításának részletes szabályait ezen kívül az államháztartásról szóló törvény, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény határozza meg.

 

(3) A költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának és végrehajtásának, a közzétételi feladatok ellátásának és a belső ellenőrzés részletes szabályait az Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás határozza meg.

 

 

37. pont

 

A nemzetiségi önkormányzat kezdeményezésére jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához a települési önkormányzat képviselőtestülete köteles a helyi nemzetiségi önkormányzat használatába adandó vagyont – vagyontárgyak és pénzeszközök pontos megjelölésével – meghatározni.

 

38. pont

 

A testület évente köteles a nemzetiségi önkormányzat költségvetését megállapítani. A költségvetés tervezetének elkészítéséről, a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának ebben való közreműködéséről és a tervezetnek a testület elé terjesztéséről az elnök gondoskodik.

 

39. pont

 

Az önkormányzat vagyonát, illetve bevételeit képezik különösen:

a)      a központi költségvetésből nyújtott általános működési támogatás

b)      a feladatarányos célú állami támogatás

c)      a helyi önkormányzat hozzájárulása,

d)      saját bevételek,

e)      alapítványi támogatások,

f)        a rendelkezésre bocsátott vagyontárgyak hozadéka,

g)      adományok

h)      átvett pénzeszközök.

 

 

40. pont

 

(1) A nemzetiségi önkormányzat vagyona a nemzetiségi közügyek ellátását szolgálja.

(2) A nemzetiségi önkormányzat vagyonának elkülönített része a törzsvagyon, melynek körét a testület át nem ruházható hatáskörében minősített többséggel határozza meg. A törzsvagyon körébe tartoznak mindazok az ingó és ingatlan vagyonrészek, továbbá vagyoni értékű jogok, amelyek a nemzetiségi önkormányzat tulajdonában, kizárólagos használatában vannak és közvetlenül a nemzetiségi közügyek ellátását szolgálják.

 

 

 

41. pont

 

A települési önkormányzat a polgármesteri hivatal apparátusán keresztül biztosítja a nemzetiségi önkormányzat működésének feltételeit, így különösen:  

a) a testületi működéshez igazodóan helyiséghasználatot,

b) a postai, kézbesítési, gépelési, egyéb ügyviteli feladatok ellátását.

 

42. pont

 

1. Az Érdi Horvát Önkormányzat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) megállapodást köt az Njtv. alapján, a törvényben foglaltaknak megfelelő tartalommal.

 

2. Az Önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat működésének biztosítására ingyenes helyiséghasználatot biztosít. A helyiség ingyenes használati joga a nemzetiségi önkormányzatot fennállásának időtartama alatt illeti meg. A helyiséget terhelő valamennyi közüzemi költséget, valamint a vezetékes távbeszélő költségeit az Önkormányzat viseli.

 

3. A nemzetiségi önkormányzat közcélú rendezvényeinek – közmeghallgatás, lakossági fórum, közösségi napok, kulturális rendezvények – megtartásához e célokra alkalmas egyéb, a Polgármesteri Hivatal épületeiben található helyiséget igényelhet.

 

4. Az Önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzatok testületi működésének személyi és egyéb feltételeit az Njtv. 80. § (1) bekezdés b) – e) pontjában felsoroltaknak megfelelően. A testületi működéshez kapcsolódó feladatok ellátásának költségeit az Önkormányzat viseli.

 

5. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik a nemzetiségi önkormányzatok bevételeivel kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és közzétételi feladatok ellátásáról.

 

 

43. pont

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

 

1. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. június 6-án lép hatályba. A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg az Érdi Horvát Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2011. (III.22.) HÖK. határozatát visszavonja.

 

2. A nemzetiségi önkormányzat a helyben szokásos módon (a www.erd.hu weboldalon történő megjelentetéssel) hirdeti ki a szervezeti és működési rendjét szabályozó határozatot.

 

 

 

 

 

Weszelovits Istvánné 

elnök

1.      SZÁMÚ MELLÉKLET

 

AZ ÉRDI HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT

FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

 

 

 

a)      Az Érden és környékén élő horvátok, horvát (rác) származású magyarok felkutatása és a velük való kapcsolattartás.

b)      Részt vállal a horvát (rác) nép történelmi eseményeinek feldolgozásában és publikálásában.

c)      Részt vállal a magyarországi horvát (rác) kulturális értékek felkutatásában, azok megőrzésében és ápolásában,

d)      Horvát (rác) kulturális és művészeti rendezvényeket szervez, illetve azok szervezésében részt vállal.

e)      A horvát állami és egyházi ünnepekkel kapcsolatos rendezvények szervezésében részt vállal.

f)        Részt vállal a Horvátországban és más országokban élő horvátokkal (rácokkal) való kapcsolatok kiépítésében és fenntartásában.

g)      Részt vállal horvát, illetve horvát származású művészek, művészeti együttesek érdi és magyarországi fellépésének megszervezésében.

h)      Részt vállal a horvát nyelv oktatásának megszervezésében.

i)        Az Njtv. előírásai értelmében a helyi kisebbség helyzetét érintő bármely kérdésben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szervnél eljár.

j)        Az Njtv. előírása szerint a helyi kisebbséget érintő nyelvhasználat kérdésében az egyetértési jogot gyakorolja.

k)      Feladatai ellátása érdekében együttműködik a települési önkormányzattal, a területi és országos önkormányzattal, más települési horvát kisebbségi önkormányzatokkal, valamint civil szervezetekkel, valamint a Szent Mihály Alapítvánnyal.

 

 

2.      SZÁMÚ MELLÉKLET

 

AZ ÉRDI HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐINEK NÉVSORA

 

 

ELNÖK:                                 Weszelovits Istvánné

ELNÖKHELYETTES:            Antunovits Antal

KÉPVISELŐK:                      Piszák Lászlóné

                                               Szabó Marianna

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Beszámoló és elszámolás a 2012. évi Szőlővirág ünnepségről

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy szerinte nagyon jól sikerült az idei Szőlővirág ünnepség a kisebb nehézségeket leszámítva. Az Érdi Horvát Önkormányzat meghívásából fellépett Ercsiből a Zorica tánccsoport, a Jorgováni énekkar, illetve a lórévi Selo zenekar. A budapesti Horvát Gimnázium tanulói is felléptek a nyitó programon, akiket külön busszal hoztak ki. A 2012. évi Szőlővirág ünnepségre 276.656,- Ft-ot költött, az alábbi bontásban: Zeneszolgáltatás 120.000,- Ft, a fellépő művészek 72.000,- Ft, reprezentáció 84.656,- Ft. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. Az esti táncház költségeit végül csak az Érdi Horvát Önkormányzat állta és nem közösen az Érdi Szerb Nemzetiségi Önkormányzattal.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

30/2012. (VI.05.)

h a t á r o z a t a

a 2012. évi Szőlővirág ünnepség költségeinek elszámolásáról

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a 2012. évi Szőlővirág ünnepségre 276.656,- Ft-ot költött, az alábbi bontásban: Zeneszolgáltatás 120.000,- Ft, a fellépő művészek 72.000,- Ft, reprezentáció 84.656,- Ft. A budapesti Horvát Gimnázium tanulói is felléptek a nyitó programon, akiket külön busszal hoztak ki.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat pénzfelvételről

 

Weszelovits Istvánné: Javasolja, hogy 20.000,- Ft-ot vegyenek fel a bankból a költségek, illetve az útnyilvántartás alapján benzin elszámolásra fordítana. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

31/2012. (VI.05.)

h a t á r o z a t a

pénzfelvételről

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 20.000,- Ft-ot vesz fel a bankból, amit a költségek, illetve az útnyilvántartás alapján benzin elszámolásra fordít.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Weszelovits Istvánné: Mindenkinek kellemes nyarat és pihenést kíván.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.10. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.10. hétfő 17:30
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.11. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria