erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2013. február 12.
2013.07.25. csütörtök 11:16

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: Az Érdi Horvát Önkormányzat 2013. február 12-én (18:00 órától) megtartott üléséről.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Polgárok Háza 204-es terem

 

Jelen vannak: Antunovits Antal, Szabó Marianna, Piszák Lászlóné és Weszelovits Istvánné képviselők, Szabó Károlyné lakos, Borbély Milán, a Polgármesteri Hivatal munkatársa

 

Weszelovits Istvánné: (elnök): Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a napirendet egyhangú szavazással (4 igen) elfogadta.

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

1.      Javaslat a 2/2013 (I.08.) határozat módosítására

2.      Javaslat az Érdi Horvát Önkormányzat 2012. évi költségvetés módosítására

3.      Javaslat az Érdi Horvát Önkormányzat 2013. évi költségvetésére

4.      Beszámoló a 2013. évi bálról

5.      Javaslat a horvát nyelvtanulás támogatására

6.      Javaslat író-olvasótalálkozó szervezésére

7.      Egyebek

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat a 2/2013 (I.08.) határozat módosítására

 

 

Weszelovits Istvánné: A január 08-ai Érdi Horvát Önkormányzati ülésen döntöttek pénzfelvételtől, de a bál előkészületeire több pénzre volt szükség, ezért javasolja módosítani a határozatot 370.000,- Ft-ra. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

3/2013. (II.12.)

h a t á r o z a t a

a 2/2013. (I.08.) határozat módosítására

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat módosítja a 2/2013. (I.08.) határozatát és 370.000,- Ft pénzfelvételt szavaz meg.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Horvát Önkormányzat 2012. évi költségvetés módosítására

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy a Közgazdasági Iroda elkészítette az Érdi Horvát Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítását, ami a 2012. decemberi 31-ei állapotot mutatja. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

4/2013. (II.12.)

h a t á r o z a t a

az Érdi Horvát Önkormányzata 2012. évi költségvetés módosításának elfogadására

 

Megnevezés

2012.

évi bevételek

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Működési bevételek

0

16

Támogatásértékű bevételek

0

0

Pénzeszközátvételek

0

292

Pénzmaradvány

0

273

Támogatás

215

954

Költségvetési bevételek összesen:

215

1535

 

 

Megnevezés

2012.

évi kiadások

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Személyi juttatás

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

215

1475

Egyéb folyó kiadások

0

0

Támogatásértékű kiadások

0

50

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

10

Felhalmozási kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

215

1535

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat elfogadja a 3. számú költségvetés módosítást és az 1. sz. melléklet szerint határozza meg az elemi költségvetését.

 

Felelős: elnök

Határidő: 2013.

 

Érdi Horvát Önkormányzat

 

1. sz. melléklet

841127   Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám

Megnevezés

Módosított előir.    Ft

Dologi kiadások

 

 

5431.

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

                     28 000,00   

5441.

Könyv folyóirat egyéb információhordozó

 

54411.

Könyvbeszerzés

                       6 000,00   

54412.

Folyóirat beszerzés

 

54413.

Egyéb információhordozó beszerzés

 

5461.

Hajtó- és kenőanyag beszerzés

 

5471.

Szakmai anyag és kisé.te.szellemi term.besz.

 

54711.

Szakmai anyag beszerzése

 

54712.

Kis értékű tárgyi eszk., szellemi term.besz.

 

54913.

Egyéb készletbeszerzés

                     68 000,00   

54.

Készletbeszerzés

                   102 000,00   

5511.

Kommunikációs szolgáltatások

 

55111.

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

 

55112.

Adatátviteli célú távközlési díjak

 

55119.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

 

55211.

Vásárolt élelmezés

 

552129.

Bérleti és lízingdíjak

                     68 000,00   

55213.

Szállítási szolgáltatás

                   187 000,00   

55218.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

 

552185.

Irodagép karbantartási kisjavítási szolg.

 

55219.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

 

552193.

Postaköltség

 

552199.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

                   695 000,00   

5561.

Pénzügyi szolg.kiadási előir.

                       5 000,00   

55.

Szolgáltatások

                   955 000,00   

5611.

Általános forgalmi adó

 

56111.

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

                   102 000,00   

5621.

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások

 

56211.

Belföldi kiküldetés

                     55 000,00   

56212.

Külföldi kiküldetés

 

562131.

Reprezentáció

                   220 000,00   

56214.

Reklám- és propagandakiadások

 

56319.

Egyéb dologi kiadások

                     41 000,00   

56.

Különféle dologi kiadások

                   418 000,00   

54-56.

Dologi kiadások összesen

                 1 475 000,00   

Egyéb folyó kiadások

 

57112.

Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befiz.

 

57119.

Egyéb befizetési kötelezettség

 

57214.

Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójell.befizetés

 

57219.

Különféle adók, díjak, egyéb befizetések

 

57311.

Kamatkiadások államháztartáson kívülre

 

57.

Egyéb folyó kiadások összesen

 

Támogatásértékű kiadások

 

37315.

Helyi önk.-nak és költségvetési szerveinek

 

37317.

Orsz.kisebbségi önk.-nak és költségv.szerv.

 

374125.

Felh.c.tám.kiad.ei.fej.kez.ei.

                     50 000,00   

37.

Támogatásértékű kiadások összesen

                     50 000,00   

Pénzeszközátadások ÁHT-N kív.

 

3811522.

Egyéb tám.ei.

                     10 000,00   

38.

Pénzeszköz átad. ÁHT-N kivülre összesen

                     10 000,00   

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

Beruházási kiadások

 

1315.

Gépek, berendezések és felszerelések vás.

 

13151.

Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.

 

13152.

Egyéb gépek, berendezések és felsz.vás.

 

13154.

Hangszerek vásárlása

 

 

Beruházási kiadások

 

18211.

Beruházási kiadások ÁFA-ja

 

 

Beruházási kiadások összesen

 

Felújítási kiadások

 

1316.

Gépek, berend. és felszerelések felújítása

 

13161.

Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök felújítása

 

13162.

Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása

 

 

Felújítási kiadások

 

1811.

Felújítási kiadások ÁFÁ-ja

 

 

Felújítási kiadások összesen

 

11-18.

Felhalmozási kiadások összesen

 

 

Kiadások összesen

                 1 535 000,00   

 

 

 

 

 

 

Bevételek

 

 

464118.

Nemzetiségi Ök.tám.

                   954 000,00   

46415.

Műk.c.tám.ért.bev.ei.

                   273 000,00   

47112.

Műk.célú pénzeszk.átvétel ei.háztart.

                   150 000,00   

47115.

Műk.célra kapott jutt.ei.külf.korm.és nemz.szerv.

                   142 000,00   

916141.

Államházt.kívülről szárm.egyéb kamatbev.ei.

                     16 000,00   

 

Bevételek összesen

                 1 535 000,00   

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Horvát Önkormányzat 2013. évi költségvetésére

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy a Közgazdasági Iroda tájékoztatása alapján határozatot kell hozniuk a 2012. évi általános működési támogatásról. A mellékeltként kapott táblázatot kellene használniuk a felhasználáshoz. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

5/2013. (II.12.)

h a t á r o z a t a

az Érdi Horvát Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

 

 A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a működési költségvetési támogatás éves összege egy települési nemzetiségi önkormányzat esetén évi 221.833,- Ft.

 

                                                                                                                                                                        ezer Ft

Bevételek

Eredeti

Működési bevételek

 

Támogatásértékű bevételek

 

Pénzeszközátvételek

 

Pénzmaradvány

 

Támogatás

222

Költségvetési bevételek összesen:

222

 

Az általános működési támogatás összegét a költségvetésbe az 1. sz. mellékletben szereplő kiadási előirányzatok szerint kérjük az alábbi táblázatba beépíteni.

                                                                                                                                                                        ezer Ft

Kiadások

Eredeti 

Személyi juttatások

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

Dologi kiadások

222

Egyéb folyó kiadások

 

Támogatásértékű kiadások

 

Pénzeszközátadás Áht-n kívülre

 

Felhalmozási kiadások

 

Költségvetési kiadások összesen:

222

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat elfogadja a 2013. évre vonatkozó költségvetést és az 1. számú melléklet szerint határozza meg az elemi költségvetését.

 

 

Felelős: elnök

Határidő: 2013.

 

Érdi Horvát Önkormányzat

1.sz. melléklet

841127   Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám

Megnevezés

Eredeti előir.    Ft

Dologi kiadások

 

 

5431.

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

 

5441.

Könyv folyóirat egyéb információhordozó

 

54411.

Könyvbeszerzés

 

54412.

Folyóiratbeszerzés

 

54413.

Egyéb információhordozó beszerzés

 

5461.

Hajtó- és kenőanyag beszerzés

 

5471.

Szakmai anyag és kisé.te.szellemi term.besz.

                     10 000,00   

54711.

Szakmai anyag beszerzése

 

54712.

Kisértékű tárgyi eszk., szellemi term.besz.

 

54913.

Egyéb készletbeszerzés

 

54.

Készletbeszerzés

                     10 000,00   

5511.

Kommunikációs szolgáltatások

 

55111.

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

 

55112.

Adatátviteli célú távközlési díjak

 

55119.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

 

55211.

Vásárolt élelmezés

 

552129.

Bérleti és lízingdíjak

 

55213.

Szállítási szolgáltatás

 

55218.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

 

552185.

Irodagép karbantartási kisjavítási szolg.

 

55219.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

 

552193.

Postaköltség

 

552199.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

                   180 000,00   

5561.

Pénzügyi szolg.kiadási előir.

 

55.

Szolgáltatások

                   180 000,00   

5611.

Általános forgalmi adó

 

56111.

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

 

5621.

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások

 

56211.

Belföldi kiküldetés

 

56212.

Külföldi kiküldetés

 

562131.

Reprezentáció

                     32 000,00   

56214.

Reklám- és propagandakiadások

 

56319.

Egyéb dologi kiadások

 

56.

Különféle dologi kiadások

 

54-56.

Dologi kiadások összesen

                   222 000,00   

Egyéb folyó kiadások

 

57112.

Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befiz.

 

57119.

Egyéb befizetési kötelezettség

 

57214.

Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójell.befizetés

 

57219.

Különféle adók, díjak, egyéb befizetések

 

57311.

Kamatkiadások államháztartáson kívülre

 

57.

Egyéb folyó kiadások összesen

 

Támogatásértékű kiadások

 

37315.

Helyi önk.-nak és költségvetési szerveinek

 

37317.

Orsz.kisebbségi önk.-nak és költségv.szerv.

 

374125.

Felh.c.tám.kiad.ei.fej.kez.ei.

 

37.

Támogatásértékű kiadások összesen

 

Pénzeszközátadások ÁHT-N kív.

 

381134.

Műk.c.egyéb P.átad.ei.nem önk.tul.egyéb v.

 

3811522.

Egyéb tám.ei.

 

38.

Pénzeszköz átad. ÁHT-N kivülre összesen

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

Beruházási kiadások

 

1315.

Gépek, berendezések és felszerelések vás.

 

13151.

Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.

 

13152.

Egyéb gépek, berendezések és felsz.vás.

 

13154.

Hangszerek vásárlása

 

 

Beruházási kiadások

 

18211.

Beruházási kiadások ÁFA-ja

 

 

Beruházási kiadások összesen

 

Felújítási kiadások

 

1316.

Gépek, berend. és felszerelések felújítása

 

13161.

Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök felújítása

 

13162.

Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása

 

 

Felújítási kiadások

 

1811.

Felújítási kiadások ÁFÁ-ja

 

 

Felújítási kiadások összesen

 

11-18.

Felhalmozási kiadások összesen

 

 

Kiadások összesen

                   222 000,00   

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Beszámoló a 2013. évi bálról

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy nagyon sikeres volt a bál, sokan voltak. 159 db jegyet sikerült eladniuk és ebből 159.000,- Ft bevételük volt. A tombolán 136.000,- Ft bevételük volt. Ezek a bevételek. A kiadások között 160.000,- Ft a Podravka Band zenekar fellépési díja, 40.000,- Ft ercsi Zorica tánccsoport fellépti díja, 74.800,- Ft az érdi Szepes Gyula Művelődési Központ terembérlete és a terítők tisztíttatása és 45.680,- Ft volt a reprezentációs költségek. A bál összköltségvetése 329.480,- Ft volt. A bál bevételéből 180.000,- Ft-ot nyelvoktatásra szánnak és 115.000,- Ft-ot pedig befizet a bankszámlára.

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a horvát nyelvtanulás támogatására

 

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy szeptember végén elkezdődött a felnőttek horvát nyelvtanulása Érden. Javasolja, hogy az Érdi Horvát Önkormányzat a tagjai tandíját vállalja át a 2013. évre, illetve a többi jelentkezőnek pedig 50 %-át vállalja át. Ez összesen 120.000,- Ft + 17.500,- Ft-ba kerülne, tehát 137.500,- Ft kiadás lenne. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

6/2013. (II.12.)

h a t á r o z a t a

felnőtt horvát nyelvoktatás támogatásáról

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 2013. évben 137.500,- Ft támogatást ad a felnőtt horvát nyelvoktatásra.

 

 

Weszelovits Istvánné: Javasolja, hogy amint a hirdetésükben is szerepel a gyerekek számára meghirdetett szakkört támogassa az Érdi Horvát Önkormányzat ebben a fél évben is. Javaslata szerint úgy támogassák a szakkört, hogy minden gyerek az óradíj 50 %-át fizesse csak ki ez erre a fél évre 60.000,- Ft. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

7/2013. (II.12.)

h a t á r o z a t a

gyerekek horvát szakkörének támogatásáról

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 2013. évben a gyerekeknek tartott horvát szakkörre 60.000,- Ft támogatást nyújt.

 

 

6. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat író-olvasótalálkozó szervezésére

 

Weszelovits Istvánné: Javasolja, hogy hívják meg Sokcsevics Dénes történészt egy író-olvasótalálkozóra Érdre.

 

Piszák Lászlóné: Az író-olvasótalálkozó megtartására javasolja a Csuka Zoltán Városi Könyvtárat, ahol több ilyen találkozót is szoktak tartani.

 

Weszelovits Istvánné: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

8/2013. (II.12.)

h a t á r o z a t a

író-olvasótalálkozó szervezéséről

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat támogatja Sokcsevics Dénes történésszel író-olvasótalálkozó szervezését 2013. első félévében.

 

7. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy január hónapban 4.890,- Ft-ba került az Elhurcoltak Napjára vett koszorú, 14.293,- Ft volt a nemzetiségi ruhához anyagvásárlás, 1.750,- Ft-ért irodaszereket vásárolt és 13.980,- Ft-ba került az ajándékkosár, tehát összesen 34.913,- Ft volt a kiadás. Februárban eddig 52.015,- Ft-ot a nemzetiségi ruhák varrására fordítottak, 3.400,- Ft dekoráció és tombola tömbök vásárlására. A nemzetiségi ruha összköltsége: anyagszükséglet 46.041,- Ft, varratás 45.137,- Ft, tehát összesen 91.178,- Ft-ba került. Elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal elküldte a levelet testvérvárosi kapcsolat felvétele céljából.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat ülése 20:05-kor ért véget.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.13. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.14. péntek 18:00
volt II. Lajos Általános Iskola (2030 Érd, Fő u. 42.)
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria