erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2014. április 24.
2014.11.20. csütörtök 15:58

NAPIREND ELŐTT:

Morvay Malgorzata: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri az elnökhelyettest. Javaslatot tesz az ülés napirendjére.

1. Javaslat az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtására vonatkozó határozat elfogadására

Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

2. Javaslat az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítására

Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

3. Javaslat a 2014 évi Szőlővirág Ünnepen való részvételhez költségvetési hozzájárulás biztosítására

Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással az ülés napirendjét a következők szerint fogadta el:

N A P I R E N D:

1. Javaslat az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtására vonatkozó határozat elfogadására

Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

2. Javaslat az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítására

Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

3. Javaslat a 2014 évi Szőlővirág Ünnepen való részvételhez költségvetési hozzájárulás biztosítására

Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtására vonatkozó határozat elfogadására

Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

Dr. Morvay Malgorzata elnök: A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája előkészítette a tavalyi költségvetés zárszámadását, a teljesítésnek megfelelően. Kéri a határozati javaslat elfogadását.

Az előterjesztett határozati javaslat:

„A Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint fogadja el:

ezer Ft

Bevétel

Eredeti

Módosított

 Teljesítés

Működési bevételek

0

15

15

Támogatásértékű bevételek

0

50

50

Pénzeszközátvételek

0

25

25

Pénzmaradvány 2012. évi

0

300

300

Támogatás

222

347

347

Költségvetési bevételek összesen

222

737

737

ezer Ft

Kiadás

Eredeti

Módosított

 Teljesítés

Dologi kiadások

128

737

559

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

Támogatásértékű kiadások

50

0

0

Felhalmozási kiadások

44

0

0

Költségvetési kiadás összesen

222

737

559

Fel nem használt bevétel (Pénzmaradvány)

0

0

178

 

A költségvetési pénzmaradványát 178 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyből:

- áthúzódó, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 0 ezer Ft

- szabad pénzmaradvány: 178 ezer Ft.

Felelős: Morvay Malgorzata elnök

Határidő: 1024. április 30.”

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

4/2014. (IV.24.)

h a t á r o z a t

az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

 végrehajtásáról

A Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint fogadja el:

ezer Ft

Bevétel

Eredeti

Módosított

 Teljesítés

Működési bevételek

0

15

15

Támogatásértékű bevételek

0

50

50

Pénzeszközátvételek

0

25

25

Pénzmaradvány 2012. évi

0

300

300

Támogatás

222

347

347

Költségvetési bevételek összesen

222

737

737

ezer Ft

Kiadás

Eredeti

Módosított

 Teljesítés

Dologi kiadások

128

737

559

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

Támogatásértékű kiadások

50

0

0

Felhalmozási kiadások

44

0

0

Költségvetési kiadás összesen

222

737

559

Fel nem használt bevétel (Pénzmaradvány)

0

0

178

 

Az Érdi Lengyel Önkormányzat a 2013. évi költségvetési pénzmaradványát 178 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyből:

- áthúzódó, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 0 ezer Ft;

- szabad pénzmaradvány: 178 ezer Ft.

Határidő: 2014. április 30.

Felelős: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítására

Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

dr. Morvay Malgorzata elnök: A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi elemi költségvetését a 2/2014.(II.03.) határozattal fogadta el. A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a 428/2012. kormányrendelet alapján 365.495,-Ft összegű feladatalapú támogatásban részesült, ezért szükséges a költségvetés módosítása. Továbbá a banki kivonatok alapján 2014. március 31. napján a kamatbevétel 1.377,64 Ft volt, mellyel a kamatbevételi előirányzat került megemelésre. A nemzetiségi önkormányzatok bevételi és kiadási előirányzatai év közben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (6) bekezdése alapján átcsoportosíthatóak, melyre felhatalmazást kér a képviselőktől, a határozati javaslatnak megfelelően.

Ismerteti, hogy az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege – a módosításokat követően – összesen 637.000,- Ft. Ennek felosztását tartalmazza a költségvetési határozat 1. melléklete.

Kéri a javaslat elfogadását. Mivel kérdés, hozzászólás nincs, a javaslatot szavazásra teszi fel.

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi elemi költségvetését a 2/2014. (II.03.) határozattal fogadta el.

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a 428/2012. kormányrendelet alapján 365.495,-Ft összegű feladatalapú támogatásban részesült, ezért szükséges a költségvetés módosítása.

A nemzetiségi önkormányzatok bevételi és kiadási előirányzatai év közben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (6) bekezdése alapján átcsoportosíthatóak, melyre a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat jelen határozatában felhatalmazza az elnököt.

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat megállapítja, hogy 2014. évi működési költségvetési támogatása 270.710,-Ft, 2014. évi feladatalapú költségvetési támogatása 365.495,-Ft.

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét összesen 637.000,- Ft-ban, kiadási főösszegét összesen 637.000,- Ft-ban állapítja meg, az alábbiak szerint:

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

2014.évi ei e Ft-ban

1.

Műk.célú támog.áht-n belülről

B1

091.

636

2.

Felhalm.célú támog.áht-n belülről

B2

092.

 

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

 

4.

Működési bevételek

B4

094.

1

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

 

6.

Műk.célú átvett pénzeszközök

B6

096.

 

7.

Felhalm.célú átvett pénzeszközök

B7

097.

 

 

Költségvetési bevételek összesen:

 

 

637

9.

Finanszírozási bevételek

B8

098.

 

10.

Maradvány igénybevétele-működési

B813

98.

 

 

Maradvány igénybevétele-felhalmozási

B813

098.

 

11.

Bevételek összesen:

 

 

637

 

 

Működési célú bevételek:

 

 

 

 

Felhalmozási célú bevételek

 

 

 

 

A módosítás összegét a költségvetésbe az 1. sz. mellékletben szereplő kiadási előirányzatok szerint kéri az alábbi táblázatba beépíteni.

 

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

2014.évi ei e Ft-ban

1.

Személyi juttatások

K1 

051.

 

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzájárulási adó

K2

052.

 

3.

Dologi kiadások

K3

053.

637

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

 

5.

Egyéb működési kiadások

K5

055.

 

6.

Beruházások

K6

056.

 

7.

Felújítások

K7

057.

 

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

 

 

Költségvetési kiadások összesen:

 

 

637

9.

Finanszírozási kiadások

K9

059.

 

 

Hitel-, kölcsöntörlesztés aht-n kívülre

 

 

 

 

Kiadások összesen:

 

 

637

 

 

 

Működési célú kiadások

 

 

 

 

Felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elfogadja a 2014. évi 1. sz. költségvetés módosítását, és az 1. számú melléklet szerint határozza meg a költségvetését.

Felelős: Morvay Malgorzata elnök

Határidő: 2014. december 31.”

 

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

 

5/2014. (IV.24.)

határozat

 

a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi  költségvetésének módosításáról

(1. módosítás)

 

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi elemi költségvetését a 2/2014. (II.03.) határozattal fogadta el.

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a 428/2012. kormányrendelet alapján 365.495,-Ft összegű feladatalapú támogatásban részesült, ezért szükséges a költségvetés módosítása.

 

A nemzetiségi önkormányzatok bevételi és kiadási előirányzatai év közben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (6) bekezdése alapján átcsoportosíthatóak, melyre a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat jelen határozatában felhatalmazza az elnököt.

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat megállapítja, hogy 2014. évi működési költségvetési támogatása 270.710,-Ft, 2014. évi feladatalapú költségvetési támogatása 365.495,-Ft.

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét összesen 637.000,- Ft-ban, kiadási főösszegét összesen 637.000,- Ft-ban állapítja meg, az alábbiak szerint:

 

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

2014.évi ei e Ft-ban

1.

Műk.célú támog.áht-n belülről

B1

091.

636

2.

Felhalm.célú támog.áht-n belülről

B2

092.

 

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

 

4.

Működési bevételek

B4

094.

1

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

 

6.

Műk.célú átvett pénzeszközök

B6

096.

 

7.

Felhalm.célú átvett pénzeszközök

B7

097.

 

 

Költségvetési bevételek összesen:

 

 

637

9.

Finanszírozási bevételek

B8

098.

 

10.

Maradvány igénybevétele-működési

B813

98.

 

 

Maradvány igénybevétele-felhalmozási

B813

098.

 

11.

Bevételek összesen:

 

 

637

 

 

Működési célú bevételek:

 

 

 

 

Felhalmozási célú bevételek

 

 

 

 

A módosítás összegét a költségvetésbe az 1. sz. mellékletben szereplő kiadási előirányzatok szerint kéri az alábbi táblázatba beépíteni.

 

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

2014.évi ei e Ft-ban

1.

Személyi juttatások

K1 

051.

 

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzájárulási adó

K2

052.

 

3.

Dologi kiadások

K3

053.

637

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

 

5.

Egyéb működési kiadások

K5

055.

 

6.

Beruházások

K6

056.

 

7.

Felújítások

K7

057.

 

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

 

 

Költségvetési kiadások összesen:

 

 

637

9.

Finanszírozási kiadások

K9

059.

 

 

Hitel-, kölcsöntörlesztés aht-n kívülre

 

 

 

 

Kiadások összesen:

 

 

637

 

 

Működési célú kiadások

 

 

 

 

Felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elfogadja a 2014. évi 1. sz. költségvetés módosítását, és az 1. számú melléklet szerint határozza meg a költségvetését.

 

 

Felelős: Morvay Malgorzata elnök

 

Határidő: 2014. december 31.

 

 

Az elemi költségvetés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a 2014 évi Szőlővirág Ünnepen való részvételhez költségvetési hozzájárulás biztosítására

 

Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

 

dr. Morvay Malgorzata elnök: Elmondja, hogy az idei Szőlővirág Ünnep fővédnöke a lengyel nagykövet lesz, elfogadta a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat felkérését. A rendezvényen fellépő lengyel együttes étkezési és szállásköltségét az önkormányzat biztosítja. Mindezekre tekintettel 200.000,- Ft biztosítását javasolja a rendezvény sikeres lebonyolításához.

 

Tanyi Márton képviselő: Egyetért a javaslattal, támogatja a 200.000,- Ft biztosítását.

 

dr. Morvay Malgorzata elnök: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, mely szerint az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. május 17-én megrendezésre kerülő Szőlővirág Ünnep megrendezésében történő részvételhez a 2014. évi költségvetéséből 200.000,- Ft-ot különít el, és felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.

 

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

 

 

 

6/2014. (IV.24.)

határozat

 

a 2014. évi Szőlővirág Ünnepen való részvételhez költségvetési fedezet biztosításáról

 

 

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. május 17-én megrendezésre kerülő Szőlővirág Ünnep megrendezésében történő részvételhez a 2014. évi költségvetéséből 200.000,- Ft-ot különít el.

 

Felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: 2014. május 17.

 

Felelős: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

 

 

Morvay Malgorzata: Mivel további napirendi pont nincs, megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja. A következő ülés időpontjáról telefonon egyeztetnek.

 

 

K.m.f.

 

Morvay Malgorzata Szczerba Krzysztof

elnök elnök-helyettes

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
2018.11.22. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria