erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2013. április 22.
2013.07.25. csütörtök 10:54

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2013. április 22-én, hétfőn, a Polgárok Háza 204. termében megtartott üléséről

 

Jelen vannak: 3 fő képviselő: dr. Morvay Malgorzata, Szczerba Krzysztof, Tanyi Márton

 

Major Angéla, a Polgármesteri Hivatal munkatársa

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Morvay Malgorzata: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri az elnökhelyettest. A meghívóban foglaltakkal egyezően javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1. Javaslat a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának elfogadására

Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

2. Javaslat a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára

Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

3. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosítására

Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

4. Javaslat a 2013 évi Szőlővirág Ünnepen való részvételre

Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

5. Javaslat tárgyi eszköz beszerzésére

Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással az ülés napirendjét a következők szerint fogadta el:

 

 

N A P I R E N D:

 

 1. Javaslat a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának elfogadására

Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

 

2. Javaslat a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára

Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

3. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosítására

Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

4. Javaslat a 2013 évi Szőlővirág Ünnepen való részvételre

Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

5. Javaslat tárgyi eszköz beszerzésére

Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának elfogadására

 

            Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

 

dr. Morvay Malgorzata elnök: A Polgármesteri Hivatal összeállította a tavalyi évről a zárszámadás tervezetét. A határozati javaslat a tényeknek megfelel. Javasolja az elfogadását. Mivel hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a 2012. évi zárszámadásra vonatkozó javaslatot.

 

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

 

5/2013. (IV.22.)

h a t á r o z a t a

 

az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról

 

A Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint fogadja el:

 

ezer Ft

Bevétel

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Saját bevétel

0

32

32

Támogatás értékű bevétel

0

0

0

Támogatás előző évről

0

0

0

Pénzmaradvány 2010. évi

0

793

793

Támogatás

215

406

406

Bevétel összesen

215

1231

1231

 

 

 

 

     ezer Ft

Kiadás

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Dologi kiadások

215

1196

896

Egyéb folyó kiadások

0

5

5

Támogatások

0

30

30

Kiadás összesen

215

1231

931

Fel nem használt bevétel (Pénzmaradvány)

0

0

300

 

 

A költségvetési pénzmaradványát 300 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyből:

- áthúzódó, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 0 ezer Ft

- szabad pénzmaradvány: 300 ezer Ft.

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2012. április 15.

Felelős: Morvay Malgorzata elnök

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára

 

            Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

 

dr. Morvay Malgorzata elnök: Az államháztartásról szóló törvény módosításával változott a költségvetési koncepció benyújtásának, elfogadásának határideje. A következő évi költségvetési koncepciót ezentúl április 30-áig kell a képviselő-testület elé terjeszteni, illetve elfogadni. A 2014. évi költségvetési koncepcióra, ami a várható bevételek és a teljesítendő kiadások figyelembevételével készült, a képviselők megismerték.

 

Tanyi Márton képviselő: Egyetért a célokkal, bár kissé korainak tartja a koncepció összeállítására vonatkozó határidőt, nem tudja, mennyire szolgálhat ez alapul majd 2014. januárjában a költségvetés tervezéséhez.

 

dr. Morvay Malgorzata elnök: További észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel a 2014. évi költségvetésre vonatkozó határozati javaslatot.

 

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

 

 

 

6/2013. (IV.22.)

h a t á r o z a t

 

az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

2014. évi költségvetési koncepciójáról

 

 

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja

 

Határidő: fentiek szerint

Felelős: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

Melléklet az 5/2013. (IV.22.) határozathoz

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

2014. évi költségvetési koncepciója

 

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat célja, hogy színvonalas kulturális műsorok és hagyományőrző rendezvények által segítse Érden és környéken élő lengyelek és lengyel közösség nemzeti identitásának megőrzését, hozzájáruljon az anyanyelv használata és fejlesztése körülményeinek javításához, elősegítse a kulturális autonómia feltételeit a lengyel közösség körében, ismertesse a többségi társadalommal a lengyel kulturális értékeket.

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a törvényben számára meghatározott működési területeken kívánja munkáját elvégezni. Ehhez kéri Érd Önkormányzatától költségvetésének támogatását.

A működés személyi és tárgyi feltételeinek megteremtéséhez a központi költségvetésből részére juttatott pénzeszköz, valamint az egyéb források felkutatásával (támogatás, pályázat, stb.) megszerzett támogatás nem elegendő.

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a Szepes Gyula Művelődési Központban, és a Polgárok Házában lévő Irodájában kívánja megtartani összejöveteleit.

A nemzetiségi nyelven folyó nevelésre és oktatásra irányuló igények felmérése.

Az Érdi Nemzetiségi Önkormányzat az oktatás és a közművelődés különböző területein kíván színes programokat, rendezvényeket és sportprogramokat megvalósítani, támogatni.

 

Oktatás

-          Lengyel népi hagyományok megismertetése

-          Lengyel nyári nyelvi táborban való részvétel

-          Lengyel népzene megismertetése

 

Közművelődés

-          A helyi Önkormányzat rendezvényeihez kapcsolódó programok szervezése

-          Érdi lengyel-magyar ifjúsági rock együttes - „U2RO” további működési támogatása.

-          A Soroksári Hagyományőrző Egyesület rendezvényeihez kapcsolódó programok szervezése

-          Testvérvárosi kapcsolatok ápolása Lubaczów lengyel várossal

-          Felnőtt és gyermektánc találkozó, folklór koncertek megrendezése

az Ófalusi  „Szőlővirág Ünnep” kereten belül.

-          Táncház működtetése

-          Kiállítások és színházi előadások szervezése, támogatása

-           Együtt működés az Érdi Lengyel- Magyar Kulturális Egyesülettel

 

Sport

-          Sportnap társrendezése a Biatorbágyi Lengyel Nemzetiséggel közösen.

-          Sportrendezvényeken való részvétel

Azon felül a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat fontosnak tartja a Lengyel Templom és a Lengyel Ház működését (Budapesten X ker.) Emiatt tervezünk pénzbeli támogatás 2014 évbe is.   

Az Érdi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a koncepcióban felsorolt és a munkatervben meghatározott kulturális és egyéb tevékenységekre kívánja fordítani.

 

 

sorszám

rendezvény megnevezése

időpont

1

U2RO lengyel-magyar együttes támogatása

2014

2

koszorúzások fontos ünnepségeken egész évben

2014

3

részvétel a  nemzeti "Szőlővirág ünnepségen - Érdi Pincetulajdonosok Egyesülettel (Lengyelországból érkezik Lengyelországból táncegyüttes-szállás, ellátás biztosítása az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat által

2014  május 

4

Film vetítés  az érdi Művelődési Központban

2014.

5

Részvétel az Érdi Napok 

2014. augusztus 20.

6

Érdi Szent Adalbert egyesülettel együtt szerveztünk a Karácsonyi Ünnepséget

2014  december

7

"Polonia Wegierska" lengyel újság előfizetése

2014 egész évben

8

Utazás a Derenkbe - Lengyelség Napja ünnepségre

2014. július

9

Részvétel a „Orawskie Jadlo” rendezvény sorozaton Lengyelországban

2014. június

10

részvétel az országos lengyel rendezvényeken, ünnepségeken

2014

11

lengyel templom támogatása

2014

12

jegyek vásárlása lengyel rendezvényekre- lengyel András bál, Polonia Bál stb.

2014

13

Hagyományos lengyel karácsony- ostyatörés ünnepség megszervezése

2014. december

14

könyvek, térképek, CD stb. vásárlása lengyel gyerekek számára

2014

16

Lubaczowi, érdi partner város látogatása a „Lubaczowi Napok” keretében együtt az Érdi Önkormányzat Városi képviseletével

2014.

17

Részvétel a Lengyel Polonia Téli Sport Olimpián

2014. február

18

közös rendezvények megtartása Érdi Lengyel - Magyar Kulturális Egyesülettel- Mohácsi Csata emlékezése Érd Ófaluban

2014. június

19

részvétel a lengyel-magyar barátság napon

2014. március 23.

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat kéri Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy fenti célok megvalósításához hathatós és méltó anyagi támogatást biztosítson.

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosítására

 

            Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

 

dr. Morvay Malgorzata elnök: Az előző napirendi pont tárgyalásánál említette, hogy több határidő tekintetében is módosult az államháztartási törvény. Ezek a határidők szerepelnek az városi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásban, így annak módosítása szükséges. Javasolja a módosítás elfogadását a ma délutáni parlamenti döntés figyelembe vételével. Az Országgyűlés módosította a jogszabályt, a vonatkozó határidők október 15-ére, illetve október 30-ára változtak.

 

Szczerba Krzysztof képviselő: Egyetért a javaslattal, módosítsák a megállapodást.

 

Tanyi Márton képviselő: A jogszabályi változásokat követni kell, támogatja a módosítás elfogadását.

 

dr. Morvay Malgorzata elnök: Szavazásra teszi fel az együttműködési megállapodás módosítására vonatkozó határozati javaslatot.

 

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

 

7/2013. (IV.22.)

h a t á r o z a t

 

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás módosításáról

 

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a 13/2012. (V.24.) határozattal elfogadott, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodás III.1. fejezetének 1.3. és 1.4. pontját, valamint V.4. pontját – a megállapodás többi részének változatlanul hagyása mellett – a következők szerint módosítja:

 

„1.3. A költségvetési koncepció elkészítéséhez szükséges információkat a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája az elnök részére legkésőbb október 15. napjáig átadja. A Közgazdasági Iroda a költségvetési koncepció elkészítéséhez segítséget nyújt az elnöknek.

 

1.4. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetét az elnök a képviselő-testületnek október 31-ig nyújtja be az Áht. 26. §, illetve 24. §-a alapján. A koncepcióról szóló határozatát a Nemzetiségi Önkormányzat a döntés aláírásától számított 3 munkanapon belül, tájékoztatásul megküldi a Polgármesteri Hivatalnak.”

 

„4. A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája az Áht. 87. § (2) bekezdése alapján a Nemzetiségi Önkormányzat I. félévéről és háromnegyedévéről a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal tájékoztatót készít a képviselő-testület elé történő benyújtást megelőző 2 munkanapon belül, de legkésőbb szeptember 10-ig, illetve október 15-ig és azt az elnök részére átadja, amit az elnök benyújt a képviselő-testületnek szeptember 15-ig, illetve október 31-ig”.

 

Határidő: a megállapodás aláírására – 2012. május 15.

Felelős: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a 2013 évi Szőlővirág Ünnepen való részvételre

 

            Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

 

dr. Morvay Malgorzata elnök: A Szőlővirág Ünnep hagyományos rendezvény, melyen minden éven részt vesz az Önkormányzat. A programokról jelenleg is folynak a tárgyalások. A rendezvény június 1-jén lesz az ófalusi pincesoron. Javasolja, hogy a képviselő-testület 80.000,- Ft-ot különítsen el a rendezvényen való részvétel költségeire – fellépők, ellátás stb. A végleges programot mindenki meg fogja kapni, és olvasható lesz a városi honlapon is.

 

Tanyi Márton képviselő: Javasolja az összeg elkülönítését, minden évben élményteli az esemény, jó, hogy idén is részt vesz az önkormányzat.

dr. Morvay Malgorzata elnök: Szavazásra teszi fel a 80 eFt elkülönítésére vonatkozó határozati javaslatot.

 

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

 

8/2013. (IV.22.)

h a t á r o z a t

 

a 2013. évi Szőlővirág Ünnepen való részvételről, fedezet biztosításáról

 

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. június 1-jén megrendezésre kerülő Szőlővirág Ünnep megrendezésében történő részvételhez a 2013. évi költségvetéséből 80.000,- Ft-ot különít el.

 

Felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: 2013. június 1.

Felelős: dr. Morvay Malgorzata elnök

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat tárgyi eszköz beszerzésére

 

            Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

 

dr. Morvay Malgorzata elnök: A rendezvényeken, valamint az önkormányzat által támogatott U2-RO együttes koncertjein való hangosításhoz szükséges hangszórók beszerzéséhez kéri a képviselők jóváhagyását. A beszerzés összege 45.000,- Ft.

 

Szczerba Krzysztof képviselő: Támogatja az ötletet, javasolja, fogadják el a szükséges pénzösszeget.

 

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

 

9/2013. (IV.22.)

h a t á r o z a t

 

tárgyi eszköz beszerzéséhez forrás biztosításáról

 

Az Érdi Lengyel Önkormányzat 2013. évi költségvetése terhére 45.000,- Ft-ot biztosít hangosító, hangtechnikai eszközök vásárlásához.

 

Felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

 

 

 

Morvay Malgorzata: Mivel további napirendi pont nincs, megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja. A következő ülés időpontjáról telefonon egyeztetnek.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.29. csütörtök 11:44
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria