erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2014. február 3.
2014.11.20. csütörtök 15:54

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-án, a Polgárok Háza 204. termében megtartott üléséről

Jelen vannak: 4 fő képviselő: dr. Morvay Malgorzata, Molnárné Sagun Zdzislawa Maria, Szczerba Krzysztof, Tanyi Márton

Major Angéla, a Polgármesteri Hivatal munkatársa

NAPIREND ELŐTT:

Morvay Malgorzata: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri az elnökhelyettest. Javaslatot tesz az ülés napirendjére.

1. Javaslat az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítására

Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

2. Javaslat az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadására

Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséhez

Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással az ülés napirendjét a következők szerint fogadta el:

N A P I R E N D:

1. Javaslat az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítására

Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

2. Javaslat az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadására

Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséhez

Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítására

Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

Dr. Morvay Malgorzata elnök: A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája előkészítette a tavalyi költségvetés módosítását, a korábbi határozatoknak megfelelően. Kéri a határozati javaslat elfogadását.

Az előterjesztett határozati javaslat:

„A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint elfogadja, és az 1. sz. melléklet szerint határozza meg az elemi költségvetését.

 

Megnevezés

2013.

évi bevételek

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Működési bevételek

0

15

Támogatásértékű bevételek

0

50

Pénzeszközátvételek

0

25

Pénzmaradvány

0

300

Támogatás

222

347

Költségvetési bevételek összesen:

222

737

 

Megnevezés

2013.

évi kiadások

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Személyi juttatás

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

128

737

Egyéb műk. célú  kiadások

0

0

Támogatásértékű kiadások

50

0

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

0

Felhalmozási kiadások

44

0

Költségvetési kiadások összesen:

222

737

Határidő: 2014. április 30.

Felelős: dr. Morvay Malgorzata elnök”

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

1/2014. (II.3.)

h a t á r o z a t

 a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi  költségvetésének  módosításáról

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint elfogadja, és az 1. sz. melléklet szerint határozza meg az elemi költségvetését.

 

Megnevezés

2013.

évi bevételek

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Működési bevételek

0

15

Támogatásértékű bevételek

0

50

Pénzeszközátvételek

0

25

Pénzmaradvány

0

300

Támogatás

222

347

Költségvetési bevételek összesen:

222

737

 

Megnevezés

2013.

évi kiadások

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Személyi juttatás

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

128

737

Egyéb műk. célú  kiadások

0

0

Támogatásértékű kiadások

50

0

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

0

Felhalmozási kiadások

44

0

Költségvetési kiadások összesen:

222

737

 

Határidő: 2014. április 30.

Felelős: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadására

Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséhez

Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

dr. Morvay Malgorzata elnök: A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a működési költségvetési támogatás éves összege az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat esetében évi 270.710,-Ft, melyet a 2010. évi népszámlálási adatok alapján állapítottak meg. A támogatási összeg ismeretében a Polgármesteri Hivatal előkészítette a 2014. költségvetési határozatot, az alábbiak szerint:

 

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

2014. évi ei eFt-ban

Műk.célú támog.áht-n belülről

B1

091.

271

Költségvetési bevételek összesen:

 

 

271

Finanszírozási bevételek

B8

098.

 

Bevételek összesen:

 

 

271

Dologi kiadások

K3

053.

271

Költségvetési kiadások összesen:

 

 

271

Kiadások összesen:

 

 

271

 

Kéri a javaslat elfogadását. Mivel kérdés, hozzászólás nincs, a javaslatot szavazásra teszi fel.

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

2/2014. (II.3.)

határozat

a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi  költségvetésének elfogadásáról

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elfogadja a 2014. évre vonatkozó költségvetést és az 1. számú melléklet szerint határozza meg az elemi költségvetését.

 

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

2014. évi ei eFt-ban

1.

Műk.célú támog.áht-n belülről

B1

091.

271

2.

Felhalm.célú támog.áht-n belülről

B2

092.

 

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

 

4.

Működési bevételek

B4

094.

 

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

 

6.

Műk.célú átvett pénzeszközök

B6

096.

 

7.

Felhalm.célú átvett pénzeszközök

B7

097.

 

 

Költségvetési bevételek összesen:

 

 

271

9.

Finanszírozási bevételek

B8

098.

 

10.

Maradvány igénybevétele-működési

B813

98.

 

 

Maradvány igénybevétele-felhalmozási

B813

098.

 

11.

Bevételek összesen:

 

 

271

 

 

Működési célú bevételek:

 

 

 

 

Felhalmozási célú bevételek

 

 

 

 

 

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

2014. évi ei eFt-ban

1.

Személyi juttatások

K1 

051.

 

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzájárulási adó

K2

052.

 

3.

Dologi kiadások

K3

053.

271

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

 

5.

Egyéb működési kiadások

K5

055.

 

6.

Beruházások

K6

056.

 

7.

Felújítások

K7

057.

 

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

 

 

Költségvetési kiadások összesen:

 

 

271

9.

Finanszírozási kiadások

K9

059.

 

 

Hitel-, kölcsöntörlesztés aht-n kívülre

 

 

 

 

Kiadások összesen:

 

 

271

 

 

Működési célú kiadások

 

 

 

 

Felhalmozási célú kiadások

 

 

 

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Morvay Malgorzata elnök

Az elemi költségvetés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

Morvay Malgorzata: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a tavalyi évhez hasonlóan idén sem tervezi a Nemzetiségi Önkormányzatok támogatását. Ezzel kapcsolatban határozat meghozatalára tesz javaslatot, miszerint kérik a városi önkormányzatot, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a központi költségvetési támogatásnak megfelelő összeggel támogassák a nemzetiségi önkormányzatokat.

Szczerba Krzysztof: Egyetért az elnök javaslatával, annak ellenére, hogy bár tavaly is hoztak hasonló tartalmú határozatot, a városi önkormányzat mégsem támogatta a nemzetiségeket.

Tanyi Márton: Javasolja az elnök által ismertetett határozat meghozatalát, bár nem lát reményt a városi támogatásra.

Morvay Malgorzata: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint kérik a városi önkormányzatot, hogy 2014-ben támogassa az érdi nemzetiségi önkormányzatokat, az állam által biztosított általános költségvetési támogatásnak megfelelő összeggel.

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

3/2014. (II.3.)

határozat

az érdi nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi támogatásáról

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat azzal a kéréssel fordul Érd Megyei Jogú Város Közgyűléséhez, hogy – az előző évek hagyományainak megfelelően – 2014. évben a központi költségvetésből biztosított általános működési támogatásnak megfelelő összeggel támogassa az érdi nemzetiségi önkormányzatokat.

Határidő: a határozat továbbítására – 2014. február 5.

Felelős: Morvay Malgorzata elnök

Morvay Malgorzata: Mivel további napirendi pont nincs, megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja. A következő ülés időpontjáról telefonon egyeztetnek.

K.m.f.

Morvay Malgorzata                                                                      Szczerba Krzysztof

elnök                                                                                     elnök-helyettes

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
2018.11.22. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria