erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2013. évi jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2013. február 13.
2013.07.25. csütörtök 10:58

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat 20132. február 13-án megtartott üléséről.

 

 

Jelen vannak: Eszes Mária elnök

                         Hazenauer Dániel tag,

                         Tölgyesi Ottóné elnökhelyettes,

                          Nagy Nikoletta jegyzőkönyvvezető

Eszes Mária: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a tagok 3 fővel jelen vannak, tehát az ülés határozatképes. Felteszi szavazásra a napirendet, valamint Tölgyesi Ottónét jegyzőkönyv hitelesítőnek.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontot, valamint jegyzőkönyv hitelesítőnek Tölgyesi Ottónét.

 

 

Napirend:

 

 1. Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításának elfogadására

 

 1. Javaslat a Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére

 

 1. Beszámoló a hagyományőrző Sváb bálról

 

 1. Beszámoló az elmúlt hónapban történt eseményekről, rendezvényeken való részvételről

 

 1. Javaslat a megemlékezéseken, ünnepségeken történő koszorúzások költségeire

 

 1. Javaslat a szőlővirág ünnepségen való részvételre

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításának elfogadására

 

Eszes Mária elnök: Elmondja, hogy a korábban is megkapott 2012. évi költségvetés módosítást a közgazdasági iroda készítette, melyet elfogadásra javasol. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

 

 

 

1/2013. (II.13.)                                                                  

Határozat

 

a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításának elfogadására

 

 

 

Megnevezés

2012.

évi bevételek

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Működési bevételek

0

74

Támogatásértékű bevételek

0

0

Pénzeszközátvételek

0

182

Pénzmaradvány

0

1896

Támogatás

215

978

Költségvetési bevételek összesen:

215

3130

 

 

Megnevezés

2012.

évi kiadások

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Személyi juttatás

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

215

2915

Egyéb folyó kiadások

0

15

Támogatásértékű kiadások

0

0

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

200

Felhalmozási kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

215

3130

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat elfogadja a 3. számú költségvetés módosítást és az 1. sz. melléklet szerint határozza meg az elemi költségvetését.

 

Felelős: Eszes Mária elnök

Határidő: 2013. 02.15.

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére

 

Eszes Mária elnök: Elmondja, hogy mint a 2013. évi költségvetési határozatból is látható a nemzetiségi önkormányzat 222.833 forint állami támogatásban részesült. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

2/2013. (II.13.)                                                                  

Határozat

                                                                                                                                                                                                                            

a Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési határozat

 

   A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésében foglaltak  alapján a működési költségvetési támogatás éves összege egy települési nemzetiségi önkormányzat esetén évi 221.833,-Ft.

 

                                                                                                                                                                        ezer Ft

Bevételek

Eredeti

Működési bevételek

 

Támogatásértékű bevételek

 

Pénzeszközátvételek

 

Pénzmaradvány

 

Támogatás

222

Költségvetési bevételek összesen:

222

 

                                                                                                                                                                        ezer Ft

Kiadások

Ft

Személyi juttatások

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

Dologi kiadások

 

Egyéb folyó kiadások

 

Támogatásértékű  kiadások

 

Pénzeszközátadás Áht-n kívülre

 

Felhalmozási kiadások

 

Költségvetési kiadások összesen:

222

 

 

Az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat elfogadja a 2013. évre vonatkozó költségvetést és az 1. számú melléklet szerint határozza meg az elemi költségvetését.

 

Felelős: Eszes Mária elnök

Határidő: 2013.

 

Eszes Mária elnök: A napirendhez kapcsolódóan hozzáteszi, hogy a Közgyűlés a holnapi nap folyamán fogja tárgyalni I. fordulós költségvetését, javasolja, hogy a napirendhez vonatkozóan kérje a nemzetiségi önkormányzat, hogy az állami támogatással megegyező összeggel támogassa a Közgyűlés a nemzetiségeket, valamint a Szepes Gyula Művelődési Központban hagyományőrző rendezvény céljára évente egy alkalommal biztosítson helységet. Felteszi szavazásra javaslatát.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

3/2013. (II.13.)                                                                   

Határozat

                                                                                                                                                                                                                            

a Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat

2013. évi költségvetéséhez

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül azzal a kéréssel fordul Érd Megyei Jogú Város Közgyűléséhez, hogy a 2013. évben a központi költségvetésből biztosított általános működési támogatásnak megfelelő összeggel támogassa az érdi nemzetiségi önkormányzatokat.

 

Kéri továbbá Érd Megyei Jogú Város Közgyűlését, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatokat támogassa azzal, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központban évente egy alkalommal nemzetiségi rendezvény lebonyolítására biztosítja térítésmentesen a helységet.

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Beszámoló a hagyományőrző Sváb bálról

 

Eszes Mária elnök: Elmondja, hogy véleménye szerint a hagyományőrző ünnepség nagyon jóra sikeredett, ismerteti a programot. Elmondja, hogy 69 darab jegyet értékesítettek, melyből így 138. ezer forint bevétel keletkezett, a kiadás pedig 323.064 forint volt, így mindösszesen 138.000 forintot használtak fel a hagyományőrző rendezvényre. A vélemények meghallgatása után felteszi szavazásra a beszámolót.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

4/2013. (II.13.)                                                                  

határozat

 

a Német Nemzetiségi Hagyományőrző Rendezvény

 költségeire vonatkozó elszámolásról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Német Nemzetiségi Hagyományőrző Rendezvény költségeire vonatkozó elszámolást és beszámolót. A Német Nemzetiség Hagyományőrző Rendezvény költségét a 43/2012. (XI.23.) határozattal különítették el e célra, és a költségek a lenti táblázat szerint alakultak, mely szerint összesen 185.064 forintot finanszírozott az önkormányzat az alábbiak szerint:

 

 

Bevétel

 (Forint)

Kiadás

 (Forint)

69db jegy (2000Ft/db)

138.000

Terembérlet

50.000

 

 

Zene

200.000

 

 

Vendéglátás, díszítés, és tombola vásárlás

73.064

Bevétel összesen:

138.000

Kiadás összesen:

323.064

 

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy. Beszámoló az elmúlt hónapban történt eseményekről, rendezvényeken való részvételről

 

Hazenauer Dániel: Elmondja, hogy 2013. január 8-án részt vettek a város polgárai által állított keresztnél az elhurcoltakért történt megemlékezésen, valamint a január 13-ai város emlékműnél történt városi megemlékezésen is. Továbbiakban elmondja, hogy az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai részt vettek a Magyarországi Német Önkormányzat Gálaműsorán a Kongresszusi Központban (Budapest Jagelló út 1-3) ahol sor került a magyarországi németek legmagasabb kitüntetésének átadására. Hozzáteszi, hogy részt vett a Hadtörténeti Intézet és Múzeum épületénél történt megemlékezésen, a Doni katasztrófa 70. évfordulója alkalmából.

 

Eszes Mária: Beszámolójában elmondja, hogy a Mariánum Általános Iskolában elindult a német nemzetiségi táncoktatás, valamint az óvodáskorúak számára működtetett játszóház a szülők nagy megelégedésére múlt év novembere óta működik.

 

Hazenauer Dániel: Elmondja, hogy ebben a hónapban pedig február 12-én Budapest ostromára és az ostrom áldozataira emlékezve részt vettek az önkormányzat tagjai a Budai várnál, a Kapisztrán téren elhelyezett emléktáblánál tartott koszorúzáson.

 

Eszes Mária: Elmondja, hogy a helyi nemzetiségi kapcsolatok ápolásaként, kölcsönösen részt vettek az Érdi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat által rendezett Rác bálon.

 

Hazenauer Dániel: Hozzáteszi, hogy a Hadtörténeti Könyvtár és Levéltárba történő kutatásai folytatása végett, kutatói engedélyért folyamodott és a könyvtárba megkezdte kutatásokat.

 

Eszes Mária: Felteszi szavazásra az elmúlt időszak eseményeiről történt beszámolót.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

5/2013. (II.13.)                                                                   

határozat

 

az elmúlt hónapban történt eseményekről,

rendezvényeken való részvétel szóló beszámolók elfogadása

 

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az elmúlt hónapokban történt eseményekről, és a rendezvényeken való részvételeikről történt szóbeli beszámolót.

 

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a megemlékezéseken, ünnepségeken történő koszorúzások költségeire

 

Eszes Mária: Az előző napirendnél is elhangzott, hogy számos megemlékezésen vettek részt, ezért a tavalyi évhez hasonlóan javasolja, hogy idén is különítsenek el egy keretösszeget a koszorúzások és megemlékezéseken való részvétel költségeire, mely a tavalyi évben 50 ezer forint volt. Felteszi szavazásra javaslatát.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

6/2013. (II.13.)                                                                  

határozat

 

a megemlékezéseken, ünnepségeken történő koszorúzások költségeiről

 

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megemlékezéseken, ünnepségeken történő koszorúzásokra 2013. évben 50.000 forintot különít el.

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a szőlővirág ünnepségen való részvételre

 

Eszes Mária: Elmondja, hogy idén is megrendezésre kerül 2013. június 1-én a az Érdi Pincetulajdonosok Egyesület és az érdi nemzetiségekkel közösen, a hagyományőrző nemzetiségek találkozója, a Szőlővirág ünnepség Ófaluban, melyen részt kívánnak venni. Javasolja, hogy az ünnepségre különítsenek el 20 ezer forintot, amennyiben a program kialakítása indokolttá teszi, ismét megtárgyalják a javaslatot. Felteszi szavazásra javaslatát.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

7/2013. (II.13.)                                                                  

határozat

 

szőlővirág ünnepségen való részvételről

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy idén is részt vesz a 2013. június 1-jén az Érdi Pincetulajdonosok Egyesület és az érdi nemzetiségekkel közösen rendezett, hagyományőrző nemzetiségek találkozóján, a Szőlővirág ünnepségen Ófaluban, melyre 20 ezer forintot különítenek el.

 

Eszes Mária: Mivel további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, bezárja az ülést, megköszöni a részvételt.  

 

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat ülése 11:00 órakor befejeződött.

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria