erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2013. évi jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2013. április 17.
2013.07.25. csütörtök 11:00

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. április 17-én megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: Eszes Mária elnök

                         Hazenauer Dániel tag,

                         Tölgyesi Ottóné elnökhelyettes,

                          Nagy Nikoletta jegyzőkönyvvezető

Eszes Mária: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a tagok 3 fővel jelen vannak, tehát az ülés határozatképes. Felteszi szavazásra a napirendet, valamint Tölgyesi Ottónét jegyzőkönyv hitelesítőnek.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontot, valamint jegyzőkönyv hitelesítőnek Tölgyesi Ottónét.

 

NAPIREND:

 

  1. Javaslat az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról

 

  1. Javaslat Érd MJV 2014. évi költségvetési koncepciójára

 

  1. Javaslat az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára

 

  1. Javaslat Érd Megyei Jogú Várossal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

 

  1. Javaslat a Landesrat által szervezett kórustalálkozón való részvételre

 

  1. Javaslat a Landesrat által szervezett harmonika táborban való részvétel biztosításáról

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról

 

Bauerné Kovács Krisztina a közgazdasági iroda munkatársa: Ismerteti  a 2012. évi zárszámadásra vonatkozó számadatokat.

 

Eszes Mária elnök: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a zárszámadásra vonatkozó határozati javaslat elfogadását.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

14/2013. (IV.17.) számú

h a t á r o z a t

 

az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint fogadja el:

                                                                                                                 ezer Ft

Bevétel

Eredeti

Módosított

 Teljesítés

Saját bevétel

0

74

74

Támogatás értékű bevétel

0

0

0

Pénzeszközátvételek

0

182

182

Pénzmaradvány 2011. évi

0

1896

1896

Támogatás

215

978

978

Bevétel összesen

215

3130

3130

 

 

 

 

 

 

 

    ezer Ft

Kiadás

Eredeti

Módosított

 Teljesítés

Dologi kiadások

215

2915

737

Támogatások

0

0

0

Egyéb folyó kiadások

0

15

15

Pénzeszközátadások

0

200

200

Felhalmozási kiadások

0

0

0

Kiadás összesen

215

3130

952

Fel nem használt bevétel (Pénzmaradvány)

0

0

2178

 

A költségvetési pénzmaradványát  2.178 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyből:

- áthúzódó, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 0 ezer Ft

- szabad pénzmaradvány:  2.178 ezer Ft.

 

Felelős: elnök

Határidő: 2013.04.25. 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Érd MJV 2014. évi költségvetési koncepciójára

 

Eszes Mária elnök: A város 2014. évi koncepciójához javasolja, hogy a 2014. évbe vegyék bele a Német-Magyar kéttannyelvű óvodai csoport beindításában, illetve fenntartásában való önkormányzati közreműködést. Továbbá az előző évekhez hasonlóan szeretnék, ha 2014-ben az állami támogatással megegyező összeggel támogatná Érd MJV önkormányzata az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzatot. Javasolja, hogy a Szepes Gyula Művelődési Házban a nemzetiségi hagyományőrző rendezvényekhez a nemzetiségeknek évente egy alkalommal biztosítsák térítésmentesen a terem használatát, és szeretnének ha minden évben egyszer történne a nemzetiségekkel egy közös konzultáció, ahol felvethetik ötleteiket, problémáikat. A Szepes Gyula Művelődési központban beindult játszóházhoz és a Marianum Általános Iskolában beindul nemzetiségi táncoktatás terén szeretnék, ha az önkormányzat a fenntartáshoz hozzájárulna.

 

Hazenauer Dániel képviselő: Javasolja, hogy a koncepcióba mindenképpen kerüljön bele, hogy az I. világháború 100. évfordulójára „Szerelem a háború poklában” című kiállítás szervezésében kérik az önkormányzat hozzájárulását és közreműködését, valamint az Érdi fiatalok a 1969-es gyalogezredbe vonulása, az ezred harcainak, színtereinek meglátogatásában kéri az önkormányzat támogatását – Érd MJV lakosság és érdeklődők részére.

 

Eszes Mária elnök: Javasolja, hogy a koncepcióba foglalják bele, hogy a Rosenbrücke Német Nemzetiségi Énekkar fellépéseihez  az önkormányzat támogatását kéri a Német Nemzetiségi Önkormányzat. Felteszi szavazásra, hogy a 2014. évi Érd MJV koncepciójához az elhangzott észrevételeiket megtegyék.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

15/2013. (IV.17..) NNÖ                                                                  

határozat

 

Érd MJV 2014. költségvetési koncepciójára

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül kéri Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a 2014. évi költségvetésében az állami támogatással, valamint a feladatalapú támogatással megegyező összeggel támogassa a Német Nemzetiségi Önkormányzatot.

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat kéri továbbá, hogy a 2014. évi költségvetésben a Magyar-Német kéttannyelvű óvodai csoport tényleges elindítását vegyék figyelembe, melyhez az előkészítő lépések megtörténtek.

 

A Szepes Gyula Művelődési Központban egy évben egyszeri alkalommal kéri a térítésmentes teremhasználatot hagyományőrző rendezvény megtartása céljából.

 

Az I. világháború 100. évfordulójára „Szerelem a háború poklában” című kiállítás szervezésében kérik az önkormányzat hozzájárulását és közreműködését.

 

Az Érdi fiatalok a 1969-es gyalogezredbe vonulása, az ezred harcainak, színtereinek meglátogatásában kéri az önkormányzat támogatását – Érd MJV lakosság és érdeklődők részére.

 

Javasolják, az évente egyszeri alkalommal történő együttes nemzetiségi konzultációt az önkormányzattal.

 

Játszóházat szerveztünk, melynek helyszíne a Szepes Gyula Művelődési Központ, a fenntartásban való hozzájárulást kéri az önkormányzat, valamint a Német nemzetiségi táncoktatást támogatását a Marianum Általános Iskolában, alsó tagozatos tanulók részére.

 

A Rosenbrücke Német Nemzetiségi Énekkar fellépéseihez  az önkormányzat támogatását kéri a Német Nemzetiségi Önkormányzat.

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára

 

Eszes Mária elnök: Táblázatban elkészítettük a 2014. évi koncepció tervezetét, melyet ismertet. Felteszi szavazásra a koncepció elfogadását.

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

16/2013. (IV.17..) NNÖ                                                                 

határozat

 

az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

2014. évi költségvetési koncepciójára

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

 

Határidő: fentiek szerint

Felelős: Eszes Mária elnök

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Várossal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

 

Eszes Mária elnök: Elmondja, hogy az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást a jogszabályi feltételeknek megfelelően néhány ponton, főként a határidőket illetően módosítani kellett. Ismerteti az önkormányzat által megküldött határozati javaslat tervezetét.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

17/2013. (IV.17..) NNÖ                                                                 

határozat

 

Érd Megyei Jogú Várossal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 170/2012. (V.24.) határozattal elfogadott, az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás III.1. fejezetének 1.3. és 1.4. pontját, valamint V.4. pontját – a megállapodás többi részének változatlanul hagyása mellett – a következők szerint módosítja:

 

„1.3. A költségvetési koncepció elkészítéséhez szükséges információkat a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája az elnök részére legkésőbb október 15. napjáig átadja. A Közgazdasági Iroda a költségvetési koncepció elkészítéséhez segítséget nyújt az elnöknek.

 

1.4. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetét az elnök a képviselő-testületnek október 31-ig nyújtja be az Áht. 26. §, illetve 24. §-a alapján. A koncepcióról szóló határozatát a Nemzetiségi Önkormányzat a döntés aláírásától számított 3 munkanapon belül, tájékoztatásul megküldi a Polgármesteri Hivatalnak.”

 

„4. A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája az Áht. 87. § (2) bekezdése alapján a Nemzetiségi Önkormányzat I. félévéről és háromnegyedévéről a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal tájékoztatót készít a képviselő-testület elé történő benyújtást megelőző 2 munkanapon belül, de legkésőbb szeptember 10-ig, illetve október 15-ig és azt az elnök részére átadja, amit az elnök benyújt a képviselő-testületnek szeptember 15-ig, illetve október 31-ig”.

 

Határidő: a megállapodás aláírására – 2012. május 15.

Felelős: Eszes Mária elnök

 

5.NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Landesrat által szervezett kórustalálkozón való részvételre

 

Eszes Mária elnök: Elmondja, hogy a Rosenbrücke énekkar a Landesrat, vagyis a Magyarországi Német Ének-, Zene és Tánckarok Országos Tanácsa álalt rendezett Kórustalálkozón vett részt Mór-Pusztavámon, melyen arany kitüntetésben részesítették az énekkart, ennek másolatát a jegyzőkönyvhöz csatolják. Valamint Wekerle Sándor miniszterelnök szobránál közös gyertyagyújtáson vettek részt. A költségekre 63.500 forintot különítenek el költségvetésükből, melyet feltesz szavazásra.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

18/2013. (IV.17.) NNÖ                                                                 

határozat

 

Landesrat által szervezett kórustalálkozón részvételről

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta, hogy a Landesrat, vagyis a Magyarországi Német Ének-, Zene és Tánckarok Országos Tanácsa álalt 2013. 04.13-án rendezett Kórustalálkozón való részvételre Mór-Pusztavámon 63.500 forintot fordítsanak. 

 

6. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Landesrat által szervezett harmonika táborban való részvétel biztosításáról

 

Eszes Mária elnök: Elmondja, hogy a tavalyi évekhez képest ismételten támogatná  Szokolay Gergő és Nándor a Landesrat által Gánton szervezett harmonika táborban való részvételét 2013. augusztus 4-11-éig. Ismerteti a megküldött programot. Felteszi szavazásra a javaslatot.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

19/2013. (IV.17.) NNÖ                                                                 

határozat

 

a Landesrat által szervezett harmonika táborba részvétel biztosításáról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a tavalyi évekhez hasonlóan, idén is hozzájárul 60 ezer forinttal ahhoz, hogy a Lukin László Zeneiskola két tanítványa, azaz Szokolay Nándor és Gergő részt vehessenek a Landesrat szervezésében megrendezésre kerülő harmonika táborban.

 

 

 

Hazenauer Dániel képviselő: Elmondja, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai részt vettek a 2013. 03.24-én Sóskúton megrendezett Kálvária újraavatásán.

 

Eszes Mária: Mivel további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, bezárja az ülést, megköszöni a részvételt.  

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat ülése 9:35 órakor befejeződött.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
2018.11.22. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria