erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyv
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
jegyzőkönyv 01.23.
2015.02.13. péntek 11:03

Készült: Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23-án megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: A megválasztott 3 képviselőből 3 fő a jelenléti ív szerint

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1. Javaslat az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatára

 

 

Eszes Mária elnök:Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívóban foglaltak szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére. A napirendet nem kívánja módosítani, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Czeilinger Margit Zsuzsanna képviselő tagot javasolja, melyet feltesz szavazásra.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Czeilinger Margit Zsuzsannát kéri fel jegyzőkönyv- hitelesítőnek, valamint a következő napirendet fogadta el:

 

NAPIREND:

 

1. Javaslat az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatára

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatára

 

Eszes Mária elnök: Elmondja, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat megalakulásával ismét felül kell vizsgálni a Nemzetiségre vonatkozó Szervezeti és Működési szabályzatot, melyet a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alakuló ülést követően 3 hónapon belül kell elfogadni. Felteszi szavazásra az előterjesztett Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadását.

 

Az előterjesztett javaslat:

az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban: SZMSZ) alkotja meg:

 

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. pont

A nemzetiségi önkormányzat a választópolgárok által a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán megválasztott tagokból alakított, közvetlen módon létrejövő önkormányzati testület.

2. pont

A helyi nemzetiségi önkormányzat neve:

ÉRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A nemzetiségi önkormányzat neve a nemzetiség nyelvén:

UNGARNDEUTSCHE SELBSTVERWALTUNG ÉRD

Székhelye: 2030. ÉRD, Alsó u.1-3.

3. pont

A nemzetiségi önkormányzat bélyegzője kör alakú 30 mm átmérőjű: UNGARNDEUTSCHE SELBSTVERWALTUNG* ÉRD

A pecsét szimbólumai: eke, téglafal, a Duna közelében fekvő Szent Mihály templom, rozmaring.

A pecsét leírása:

- az 1851-es Érd-Mező-Város alapmotívuma a meglévő pecsét

- mivel kb. erre az időre tehető a német bevándorlók számának növekedése, Érd-Ófalu területén letelepedésük, azért kínálkozott az említett viaszpecsét motívumának megújított alkalmazása ezen népcsoport érdekképviseletére.

- A főként mezőgazdasággal és kézművességgel foglalkozó német letelepedőket (szimbólum: eke és téglafal) és a katolikus hithez tartozásukat (szimbólum: a Duna közelében fekvő Szt. Mihály templom) a mindkettőt összekötő rozmaring ág karakterizálja. Szorgalmas munkájuk és szilárd hitük, valamint szokásaik és hagyományuk (szimbólum: rozmaring ág) segítette őket az új hazába történő integrációban.

 

II. FEJEZET

A nemzetiségi önkormányzat jogállása, feladata, hatáskörei

4. pont

1. A helyi nemzetiségi önkormányzat jogi személy.

2. A helyi nemzetiségi önkormányzat feladat- és hatáskörök a helyi nemzetiségi önkormányzat testületét illetik meg. A testületet az elnök képviseli.

3. A testület a hatáskörét az elnökre, a bizottságra átruházhatja. E hatáskör gyakorlásához útmutatást adhat, e hatáskör gyakorlására vonatkozó döntését visszavonhatja.

4. A testület hatásköréből nem ruházhatók át az Njtv. 114. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt döntések.

5. A nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladatait a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 115. §-a határozza meg.

 

6. A nemzetiségi önkormányzat önként vállalható feladatait az Njtv. 116. § -a rögzíti.

7. A képviselő-testület feladat- és hatáskörét az elnökre illetve bizottságára átruházhatja,

8. A képviselő-testület megállapodás alapján feladat- és hatáskörét – a vele azonos nemzetiséget képviselő (vagy attól eltérő) nemzetiségi önkormányzatra átruházhatja. A hatáskör átruházás részletes szabályait az Njtv. 84. § -a tartalmazza.

9. A képviselő-testület konkrét feladat- és hatáskörének jegyzékét a szabályzat 1. számú függeléke tartalmazza.

10. A hatásköri jegyzék napra készen tartásáról az elnök gondoskodik. A Szabályzatban, valamint a hatásköri jegyzékben nem szereplő hatáskörök gyakorlásáról, illetve annak átruházásáról esetenként a Testület dönt.

III. FEJEZET

A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete

5. pont

1. A nemzetiségi önkormányzat feladatait a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságai, az elnök és az elnökhelyettes látja el.

2. A települési önkormányzat által létrehozott polgármesteri hivatal – a Njtv. 80. §-ában, saját Szervezeti és Működési Szabályzatában és az Együttműködési Megállapodásban meghatározott módon – a helyi nemzetiségi önkormányzat munkáját segíti.

3. A képviselő-testület tagjainak száma: 3 fő. A helyi nemzetiségi képviselők névjegyzékét az SZMSZ 2. számú függeléke tartalmazza.

IV. FEJEZET

A képviselő-testület működése, a testület ülései

6. pont

1. A testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart.

2. Az önkormányzat évente legalább egyszer közmeghallgatást tart.

3. A testület üléseit az elnök hívja össze.

Az alakuló ülés

7. pont

1. A képviselő-testület alakuló ülését a választást követő 15 napon belül tartja meg.

2. A képviselő-testület alakuló ülését a választási bizottság elnöke hívja össze és felkéri a legidősebb képviselőt a korelnöki teendők ellátására.

3. Az alakuló ülést – az elnök megválasztásáig – a korelnök vezeti.

4. Az alakuló ülés 1. napirendi pontjaként a választási bizottság beszámol a testület tagjai választásának eredményéről.

Az elnök megválasztása

8. pont

1. A képviselő-testület megalakulása után elnököt választ.

2. Az elnök személyére a testület bármely tagja javaslatot tehet.

3. Az elnök megválasztása a képviselő-testület nyilvános ülésén történik, kivéve, ha a jelölt kezdeményezi a zárt ülés tartását.

4. A képviselő-testület az elnököt nyílt szavazással választja meg, de zárt ülés esetén a választás titkos szavazással is történhet.

5. A nemzetiségi önkormányzat elnöke az lesz, aki megkapja a megválasztott nemzetiségi képviselők több mint felének szavazatát.

 

Rendes ülés

9. pont

1. A testület szükség szerint, de évente legalább 4 rendes ülést tart.

2. Az ülést az elnök írásbeli meghívóval hívja össze.

3. Az ülés összehívására vonatkozó meghívó tartalmazza az ülés időpontját, helyét és a tervezett napirendeket. A meghívót – szükség szerint a napirendi pontok írásos anyagaival együtt úgy kell kézbesíteni, hogy azt a testület tagjai és a meghívottak legalább 3 munkanappal az ülés előtt megkapják. A meghívót elektronikus úton kell kézbesíteni.

4. A testület ülésére – a tagokon kívül – tanácskozási joggal azokat kell meghívni, akiknek a jelenlétét a jogszabály kötelezővé teszi, vagy akiknek a meghívását az elnök az egyes napirendi pontok megtárgyalásához indokoltnak tartja.

5. A nemzetiségi önkormányzat testületi ülésére a jegyzőt vagy a jegyző megbízottját meg kell hívni. A jegyző köteles jelezni a nemzetiségi önkormányzat testületének, illetve az elnöknek, ha döntéseiknél jogszabálysértést észlel.

6. A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – betekinthetnek a testület előterjesztésébe és ülésének a jegyzőkönyvébe. A hozzáférhetőségről az elnök gondoskodik.

Rendkívüli ülés

10. pont

1. Rendkívüli ülést kell összehívni

a) a nemzetiségi önkormányzat legalább 2 képviselőjének,

b) a települési önkormányzat indítványára, valamint

c) a Pest Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére.

2. Az indítványt a testület elnökénél kell előterjeszteni.

3. Az elnök az indítvány kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül köteles a rendkívüli ülést összehívni.

4. A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó meghívóban meg kell jelölni a rendkívüli ülés indokát és tervezett napirendjét.

5. Rendkívüli ülésen csak az a napirend tárgyalható, amelyre az indítvány vonatkozott.

Az ülés nyilvánossága

11. pont

1. A képviselő-testület ülései nyilvánosak, az üléseken bárki részt vehet, de a hallgatóság az ülés rendjét nem zavarhatja.

2. A testület zárt ülést tart az Njtv. 91. § (2) bekezdésében felsoroltak tárgyalásakor.

3. A testület zárt ülést tarthat az Njtv. 91. § (3) bekezdésében felsoroltak tárgyalásakor az érintett személy kezdeményezésére.

4. A testület zárt ülést rendelhet el az Njtv. 91. § (4) bekezdésében szabályozott esetben.

5. A zárt ülésen az Njtv. 91. § (6) bekezdésében felsoroltak vehetnek részt.

A munkaterv

12. pont

1. A képviselő-testület éves munkaterv alapján működik. A munkaterv tervezetet az elnök terjeszti a testület elé, legkésőbb az adott év januárjában.

2. A munkaterv előkészítéséről és összeállításáról az elnök gondoskodik.

A rendes ülés napirendje

13. pont

1. A képviselő-testületi ülés napirendjére az elnök a meghívóban tesz javaslatot.

2. A meghívó szerinti napirend kiegészítésére, halasztására, törlésére bármelyik képviselő javaslatot tehet.

3. A napirendi pontok sorrendjét az alábbiak szerint célszerű meghatározni:

a) határozati döntést igénylő javaslatok,

b) közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok,

c) tájékoztatók,

d) egyebek.

4. A testület elé előterjesztést tehetnek:

a) az elnök és az elnökhelyettes,

b) a képviselők,

c) a képviselő-testület által felkért szakértő.

5. A jelentősebb előterjesztéseket (költségvetés és annak módosítása, zárszámadás, támogatási szerződés megkötése) írásban kell benyújtani.

 

14. pont

1. A helyi nemzetiségi önkormányzat tagja a helyi nemzetiségi önkormányzat ülésén az elnöktől, elnökhelyettestől, a bizottság elnökétől helyi nemzetiségi önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az érintett az ülésen – vagy legkésőbb tizenöt napon belül írásban – köteles érdemi választ adni.

2. A helyi nemzetiségi önkormányzat tagja kérésére az írásban is benyújtott hozzászólást a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, illetőleg a kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.

 

Az ülés tanácskozási rendje

15. pont

1. A képviselő-testület ülését az elnök vezeti. Az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes elnököl.

2. A határozatképességre vonatkozóan az Njtv. 92. (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

3. A testületi ülést határozatképtelenség esetén is a meghirdetett időpontban kell megkezdeni.

4. Az ülést az elnök nyitja meg. Az elnök feladata a testület határozatképességének megállapítása.

5. Ha a testületi ülés a napirend előtti hozzászólások után sem határozatképes, 15 perc szünetet kell elrendelni. Ennek elteltével, ha a testület határozatképtelen, az ülést be kell zárni, és 8 napon belül ugyanazon napirendek megtárgyalására újra össze kell hívni.

6. Az ülés tartama alatt az egyes napirendi pontok határozathozatalánál ellenőrizni kell a képviselők számát és a határozatképességet.

7. Az ülés elnöke gondoskodik a testületi ülés rendjének fenntartásáról.

 

16. pont

1. A tárgyalt napirendi pontokat érintő ügyrendi kérdésben bármely képviselő bármikor szót kérhet.

2. A képviselőknek a napirendhez való felszólalásra az elnök adja meg a szót a jelentkezésük sorrendjében.

 

3.  Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, az elnök a vitát lezárja. A vita lezárását bármely képviselő javasolhatja, e kérdésben a testület vita nélkül, egyszerű többséggel dönt.

 

A döntéshozatal szabályai

17. pont

 

1. A Képviselő-testület döntéshozatalára vonatkozó szabályokat az Njtv. 92-94. §-ának megfelelően kell alkalmazni.

2. Az elnök az előterjesztésben szereplő és a vita során elhangzott határozati javaslatokat egyenként szavaztatja meg úgy, hogy előbb a módosító és kiegészítő, majd az eredeti javaslatokat teszi fel szavazásra. Szavazni először az „igen”, majd a „nem” kérdésekre, végül a tartózkodásra vonatkozó elnöki kérdésre adandó válaszként, kézfelemeléssel lehet. A szavazás eredményének megállapítása után az elnök kihirdeti a határozatot.

3. A megválasztott képviselők több mint felének a szavazata szükséges az Njtv. 92. § (4) bekezdésében felsoroltakon túlmenően:

a) érdekképviseleti szervhez történő csatlakozásához,

b) külföldi önkormányzattal való együttműködési megállapodás megkötéséhez,

c) elnökének, elnökhelyettesének megválasztásához

d) zárt ülés elrendeléséhez,

e) képviselő döntéshozatalból való kizárásához.

 

A testület döntései

18. pont

 

1. A képviselő-testület döntései testületi határozatok.

2. A határozatokat naptári évenként kezdődően folyamatosan kell sorszámozni, évszámmal és a döntéshozatal dátumával kell megjelölni.

 

A jegyzőkönyv

19. pont

 

1. A testületi ülésről magyar nyelven jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az Njtv. 95. § (2) és (4) bekezdésében felsoroltakat.

2. A jegyzőkönyv aláírására, és továbbítására vonatkozóan az Njtv. 95. § (3) bekezdését kell alkalmazni.

3. A jegyzőkönyvhöz történő hozzáférhetőségről az elnök köteles gondoskodni.

V. FEJEZET

A nemzetiségi képviselők jogai és kötelezettségei

20. pont

1. A képviselők jogait és kötelezettségeit a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 99-103. §-a, 107. § (2)-(3) bekezdése, továbbá e szabályzat határozza meg.

2. A nemzetiségi önkormányzat testületének tagjai a nemzetiségi ügyekben az adott nemzetiség érdekeit képviseli.

3. A nemzetiségi önkormányzat tagjainak jogai, kötelességei azonosak.

4. A nemzetiségi képviselő köteles:

a) felkérés alapján segíteni a testületi ülések előkészítését,

b) bejelenteni az elnöknek, ha a testület vagy a bizottság ülésén való részvételben, vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van.

VI. FEJEZET

A képviselő-testület elnöke és elnökhelyettese

21. pont

1. A képviselő-testület alakuló ülésén, tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt választ. Az elnök tanácskozási joggal részt vehet a települési önkormányzat képviselő-testületének ülésén.

2. Az elnöknek a testület működésével összefüggő feladatai különösen:

a) képviseli az önkormányzatot,

b) összehívja és vezeti a testület üléseit,

c) segíti a képviselők munkáját,

d) a testületi ülésről készült jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-hitelesítővel együtt aláírja

e) kapcsolatot tart a települési önkormányzat polgármesterével, jegyzőjével és bizottságai elnökeivel,

f) szervezi az önkormányzat munkáját, gondoskodik a települési önkormányzattal való jó együttműködésről, a polgármesteri hivatal közreműködésének igényléséről, az államigazgatási szervekkel és a civil szerveződésekkel való kapcsolattartásról,

g) felelős a nemzetiségi önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáért, a szakmai pénzügyi irányításért,

h) dönt a rá átruházott hatáskörbe tartozó kérdésekben.

3. A testület az elnök helyettesítésére, munkájának segítésre elnökhelyettest választ. Az elnökhelyettes az elnök akadályoztatása estén ellátja az elnök feladatait, illetve rendelkezik annak jogosítványaival.

4. Az elnök megbízatás megszűnik az Njtv. 108. § (1) bekezdésében felsoroltak következtében.

5. Az elnök megbízatása visszahívással nem szüntethető meg.

6. Az elnök-helyettesre az elnökre irányadó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

VII. FEJEZET

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása, vagyona

22. pont

1. A nemzetiségi önkormányzat vagyonára, a vagyonnal való gazdálkodásra az Njtv. 124-125. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

2. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának, a költségvetés és zárszámadás összeállításának részletes szabályait ezen kívül az államháztartásról szóló törvény, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény határozza meg.

3. A költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának és végrehajtásának, a közzétételi feladatok ellátásának és a belső ellenőrzés részletes szabályait az Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás határozza meg.

23. pont

 

1. A Német Nemzetiségi Önkormányzat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) megállapodást köt az Njtv. alapján, a törvényben foglaltaknak megfelelő tartalommal.

2. Az Önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat működésének biztosítására ingyenes helyiséghasználatot biztosít. A helyiség ingyenes használati joga a nemzetiségi önkormányzatot fennállásának időtartama alatt illeti meg. A helyiséget terhelő valamennyi közüzemi költséget, valamint a vezetékes távbeszélő költségeit az Önkormányzat viseli.

3. A nemzetiségi önkormányzat közcélú rendezvényeinek – közmeghallgatás, lakossági fórum, közösségi napok, kulturális rendezvények – megtartásához e célokra alkalmas egyéb, a Polgármesteri Hivatal épületeiben található helyiséget igényelhet.

4. Az Önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzatok testületi működésének személyi és egyéb feltételeit az Njtv. 80. § (1) bekezdés b)-e) pontjában felsoroltaknak megfelelően. A testületi működéshez kapcsolódó feladatok ellátásának költségeit az Önkormányzat viseli.

5. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik a nemzetiségi önkormányzatok bevételeivel kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és közzétételi feladatok ellátásáról.

 

KÖZÉRDEKŰ ADATOK NYILVÁNOSSÁGA, KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYOK

 

24. pont

1. Az önkormányzat működése során keletkezett közérdekű adatok megismerésének biztosítása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján történik.

2. A nyilvános ülésre készült írásos előterjesztéseket mellékleteivel együtt – a meghívóval egyidejűleg –, továbbá az aláírt jegyzőkönyveket a nemzetiségi önkormányzat weboldalán közzé kell tenni.

3. A közzétételről az elnök a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.

4. Az előterjesztések és a jegyzőkönyvek a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodáján is megtekinthetők. Kérelemre az elnök tudtával és beleegyezésével

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. pont

 

1. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. január 24-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a Német Nemzetiségi Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2012. (VII.04.) határozatát visszavonja.

2. A nemzetiségi önkormányzat elnöke a helyben szokásos módon (a www.erd.hu weboldalon történő megjelentetéssel) közzéteszi a szervezeti és működési rendjét szabályozó határozatot.

 

 

Eszes Mária                                      Czeilinger Margit Zsuzsanna

elnök                                                              elnök-helyettes

 

 

  1. számú függelék

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

feladatainak és hatásköreinek részletes jegyzéke

 

a) A Magyarországon, de elsősorban Érd, Diósd, Százhalombatta és környékén élő Németek, Német származású magyarok felkutatása és a velük való kapcsolattartás.

b) Részt vállal a Német nép történelmi eseményeinek feldolgozásában és publikálásában.

c) Részt vállal a magyarországi Német kulturális értékek felkutatásában, azok megőrzésében és ápolásában,

d) Német kulturális és művészeti rendezvényeket szervez, illetve azok szervezésében részt vállal.

e) A Német állami és egyházi ünnepekkel kapcsolatos rendezvények szervezésében részt vállal.

f) Részt vállal a Németországban és más országokban élő Németekkel való kapcsolatok kiépítésében és fenntartásában.

g) Részt vállal a Német, illetve Német származású művészek, művészeti együttesek érdi és magyarországi fellépésének megszervezésében.

h) Részt vállal a Német nyelv oktatásának megszervezésében.

i) Az Njtv. előírásai értelmében a helyi Németség helyzetét érintő bármely kérdésben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szervnél eljár.

j) A Njtv. szerint a helyi Németséget érintő nyelvhasználat kérdésében az egyetértési jogot gyakorolja.

k) Feladatai ellátása érdekében együttműködik a települési önkormányzattal, az Országos és Fővárosi Német Nemzetiségi Önkormányzattal, más települési Német nemzetiségi önkormányzatokkal, valamint Német civil szervezetekkel

l) Részt vállal a történelmi Német-magyar barátság ápolásában, felkutatja a Németekkel szimpatizáló magyarokat és velük kapcsolatot tart.

 

  1. számú függelék

 

Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

képviselő-testületének névjegyzéke

 

Elnök:                         Eszes Mária

Elnökhelyettes:           Czeilinger Margit Zsuzsanna

Képviselők:                 Hellinger Pál”

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

1/2015. (I.23.)

h a t á r o z a t a

 

az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban: SZMSZ) alkotja meg:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. pont

A nemzetiségi önkormányzat a választópolgárok által a nemzetiségi önkormányzati LLképviselők választásán megválasztott tagokból alakított, közvetlen módon létrejövő önkormányzati testület.

2. pont

A helyi nemzetiségi önkormányzat neve:

ÉRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A nemzetiségi önkormányzat neve a nemzetiség nyelvén:

UNGARNDEUTSCHE SELBSTVERWALTUNG ÉRD

Székhelye: 2030. ÉRD, Alsó u.1-3.

3. pont

A nemzetiségi önkormányzat bélyegzője kör alakú 30 mm átmérőjű: UNGARNDEUTSCHE SELBSTVERWALTUNG* ÉRD

A pecsét szimbólumai: eke, téglafal, a Duna közelében fekvő Szent Mihály templom, rozmaring.

A pecsét leírása:

- az 1851-es Érd-Mező-Város alapmotívuma a meglévő pecsét

- mivel kb. erre az időre tehető a német bevándorlók számának növekedése, Érd-Ófalu területén letelepedésük, azért kínálkozott az említett viaszpecsét motívumának megújított alkalmazása ezen népcsoport érdekképviseletére.

- A főként mezőgazdasággal és kézművességgel foglalkozó német letelepedőket (szimbólum: eke és téglafal) és a katolikus hithez tartozásukat (szimbólum: a Duna közelében fekvő Szt. Mihály templom) a mindkettőt összekötő rozmaring ág karakterizálja. Szorgalmas munkájuk és szilárd hitük, valamint szokásaik és hagyományuk (szimbólum: rozmaring ág) segítette őket az új hazába történő integrációban.

 

II. FEJEZET

A nemzetiségi önkormányzat jogállása, feladata, hatáskörei

4. pont

1. A helyi nemzetiségi önkormányzat jogi személy.

2. A helyi nemzetiségi önkormányzat feladat- és hatáskörök a helyi nemzetiségi önkormányzat testületét illetik meg. A testületet az elnök képviseli.

3. A testület a hatáskörét az elnökre, a bizottságra átruházhatja. E hatáskör gyakorlásához útmutatást adhat, e hatáskör gyakorlására vonatkozó döntését visszavonhatja.

4. A testület hatásköréből nem ruházhatók át az Njtv. 114. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt döntések.

5. A nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladatait a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 115. §-a határozza meg.

6. A nemzetiségi önkormányzat önként vállalható feladatait az Njtv. 116. § -a rögzíti.

7. A képviselő-testület feladat- és hatáskörét az elnökre illetve bizottságára átruházhatja,

8. A képviselő-testület megállapodás alapján feladat- és hatáskörét – a vele azonos nemzetiséget képviselő (vagy attól eltérő) nemzetiségi önkormányzatra átruházhatja. A hatáskör átruházás részletes szabályait az Njtv. 84. § -a tartalmazza.

9. A képviselő-testület konkrét feladat- és hatáskörének jegyzékét a szabályzat 1. számú függeléke tartalmazza.

10. A hatásköri jegyzék napra készen tartásáról az elnök gondoskodik. A Szabályzatban, valamint a hatásköri jegyzékben nem szereplő hatáskörök gyakorlásáról, illetve annak átruházásáról esetenként a Testület dönt.

 

III. FEJEZET

A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete

5. pont

1. A nemzetiségi önkormányzat feladatait a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságai, az elnök és az elnökhelyettes látja el.

2. A települési önkormányzat által létrehozott polgármesteri hivatal – a Njtv. 80. §-ában, saját Szervezeti és Működési Szabályzatában és az Együttműködési Megállapodásban meghatározott módon – a helyi nemzetiségi önkormányzat munkáját segíti.

3. A képviselő-testület tagjainak száma: 3 fő. A helyi nemzetiségi képviselők névjegyzékét az SZMSZ 2. számú függeléke tartalmazza.

IV. FEJEZET

A képviselő-testület működése, a testület ülései

6. pont

1. A testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart.

2. Az önkormányzat évente legalább egyszer közmeghallgatást tart.

3. A testület üléseit az elnök hívja össze.

Az alakuló ülés

7. pont

1. A képviselő-testület alakuló ülését a választást követő 15 napon belül tartja meg.

2. A képviselő-testület alakuló ülését a választási bizottság elnöke hívja össze és felkéri a legidősebb képviselőt a korelnöki teendők ellátására.

3. Az alakuló ülést – az elnök megválasztásáig – a korelnök vezeti.

4. Az alakuló ülés 1. napirendi pontjaként a választási bizottság beszámol a testület tagjai választásának eredményéről.

Az elnök megválasztása

8. pont

1. A képviselő-testület megalakulása után elnököt választ.

2. Az elnök személyére a testület bármely tagja javaslatot tehet.

3. Az elnök megválasztása a képviselő-testület nyilvános ülésén történik, kivéve, ha a jelölt kezdeményezi a zárt ülés tartását.

4. A képviselő-testület az elnököt nyílt szavazással választja meg, de zárt ülés esetén a választás titkos szavazással is történhet.

5. A nemzetiségi önkormányzat elnöke az lesz, aki megkapja a megválasztott nemzetiségi képviselők több mint felének szavazatát.

 

 

Rendes ülés

9. pont

1. A testület szükség szerint, de évente legalább 4 rendes ülést tart.

2. Az ülést az elnök írásbeli meghívóval hívja össze.

3. Az ülés összehívására vonatkozó meghívó tartalmazza az ülés időpontját, helyét és a tervezett napirendeket. A meghívót – szükség szerint a napirendi pontok írásos anyagaival együtt úgy kell kézbesíteni, hogy azt a testület tagjai és a meghívottak legalább 3 munkanappal az ülés előtt megkapják. A meghívót elektronikus úton kell kézbesíteni.

4. A testület ülésére – a tagokon kívül – tanácskozási joggal azokat kell meghívni, akiknek a jelenlétét a jogszabály kötelezővé teszi, vagy akiknek a meghívását az elnök az egyes napirendi pontok megtárgyalásához indokoltnak tartja.

5. A nemzetiségi önkormányzat testületi ülésére a jegyzőt vagy a jegyző megbízottját meg kell hívni. A jegyző köteles jelezni a nemzetiségi önkormányzat testületének, illetve az elnöknek, ha döntéseiknél jogszabálysértést észlel.

6. A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – betekinthetnek a testület előterjesztésébe és ülésének a jegyzőkönyvébe. A hozzáférhetőségről az elnök gondoskodik.

Rendkívüli ülés

10. pont

1. Rendkívüli ülést kell összehívni

d) a nemzetiségi önkormányzat legalább 2 képviselőjének,

e) a települési önkormányzat indítványára, valamint

f) a Pest Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére.

2. Az indítványt a testület elnökénél kell előterjeszteni.

3. Az elnök az indítvány kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül köteles a rendkívüli ülést összehívni.

4. A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó meghívóban meg kell jelölni a rendkívüli ülés indokát és tervezett napirendjét.

5. Rendkívüli ülésen csak az a napirend tárgyalható, amelyre az indítvány vonatkozott.

Az ülés nyilvánossága

11. pont

1. A képviselő-testület ülései nyilvánosak, az üléseken bárki részt vehet, de a hallgatóság az ülés rendjét nem zavarhatja.

2. A testület zárt ülést tart az Njtv. 91. § (2) bekezdésében felsoroltak tárgyalásakor.

3. A testület zárt ülést tarthat az Njtv. 91. § (3) bekezdésében felsoroltak tárgyalásakor az érintett személy kezdeményezésére.

4. A testület zárt ülést rendelhet el az Njtv. 91. § (4) bekezdésében szabályozott esetben.

5. A zárt ülésen az Njtv. 91. § (6) bekezdésében felsoroltak vehetnek részt.

A munkaterv

12. pont

1. A képviselő-testület éves munkaterv alapján működik. A munkaterv tervezetet az elnök terjeszti a testület elé, legkésőbb az adott év januárjában.

2. A munkaterv előkészítéséről és összeállításáról az elnök gondoskodik.

 

A rendes ülés napirendje

13. pont

 

1. A képviselő-testületi ülés napirendjére az elnök a meghívóban tesz javaslatot.

2. A meghívó szerinti napirend kiegészítésére, halasztására, törlésére bármelyik képviselő javaslatot tehet.

3. A napirendi pontok sorrendjét az alábbiak szerint célszerű meghatározni:

e) határozati döntést igénylő javaslatok,

f) közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok,

g) tájékoztatók,

h) egyebek.

4. A testület elé előterjesztést tehetnek:

d) az elnök és az elnökhelyettes,

e) a képviselők,

f) a képviselő-testület által felkért szakértő.

5. A jelentősebb előterjesztéseket (költségvetés és annak módosítása, zárszámadás, támogatási szerződés megkötése) írásban kell benyújtani.

 

14. pont

 

1. A helyi nemzetiségi önkormányzat tagja a helyi nemzetiségi önkormányzat ülésén az elnöktől, elnökhelyettestől, a bizottság elnökétől helyi nemzetiségi önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az érintett az ülésen – vagy legkésőbb tizenöt napon belül írásban – köteles érdemi választ adni.

2. A helyi nemzetiségi önkormányzat tagja kérésére az írásban is benyújtott hozzászólást a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, illetőleg a kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.

 

Az ülés tanácskozási rendje

15. pont

 

1. A képviselő-testület ülését az elnök vezeti. Az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes elnököl.

2. A határozatképességre vonatkozóan az Njtv. 92. (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

3. A testületi ülést határozatképtelenség esetén is a meghirdetett időpontban kell megkezdeni.

4. Az ülést az elnök nyitja meg. Az elnök feladata a testület határozatképességének megállapítása.

5. Ha a testületi ülés a napirend előtti hozzászólások után sem határozatképes, 15 perc szünetet kell elrendelni. Ennek elteltével, ha a testület határozatképtelen, az ülést be kell zárni, és 8 napon belül ugyanazon napirendek megtárgyalására újra össze kell hívni.

6. Az ülés tartama alatt az egyes napirendi pontok határozathozatalánál ellenőrizni kell a képviselők számát és a határozatképességet.

7. Az ülés elnöke gondoskodik a testületi ülés rendjének fenntartásáról.

 

16. pont

 

1. A tárgyalt napirendi pontokat érintő ügyrendi kérdésben bármely képviselő bármikor szót kérhet.

2. A képviselőknek a napirendhez való felszólalásra az elnök adja meg a szót a jelentkezésük sorrendjében.

3. Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, az elnök a vitát lezárja. A vita lezárását bármely képviselő javasolhatja, e kérdésben a testület vita nélkül, egyszerű többséggel dönt.

 

 

A döntéshozatal szabályai

17. pont

 

1. A Képviselő-testület döntéshozatalára vonatkozó szabályokat az Njtv. 92-94. §-ának megfelelően kell alkalmazni.

2. Az elnök az előterjesztésben szereplő és a vita során elhangzott határozati javaslatokat egyenként szavaztatja meg úgy, hogy előbb a módosító és kiegészítő, majd az eredeti javaslatokat teszi fel szavazásra. Szavazni először az „igen”, majd a „nem” kérdésekre, végül a tartózkodásra vonatkozó elnöki kérdésre adandó válaszként, kézfelemeléssel lehet. A szavazás eredményének megállapítása után az elnök kihirdeti a határozatot.

 

3. A megválasztott képviselők több mint felének a szavazata szükséges az Njtv. 92. § (4) bekezdésében felsoroltakon túlmenően:

f) érdekképviseleti szervhez történő csatlakozásához,

g) külföldi önkormányzattal való együttműködési megállapodás megkötéséhez,

h) elnökének, elnökhelyettesének megválasztásához

i) zárt ülés elrendeléséhez,

j) képviselő döntéshozatalból való kizárásához.

 

 

A testület döntései

18. pont

 

1. A képviselő-testület döntései testületi határozatok.

2. A határozatokat naptári évenként kezdődően folyamatosan kell sorszámozni, évszámmal és a döntéshozatal dátumával kell megjelölni.

 

A jegyzőkönyv

19. pont

 

1. A testületi ülésről magyar nyelven jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az Njtv. 95. § (2) és (4) bekezdésében felsoroltakat.

2. A jegyzőkönyv aláírására, és továbbítására vonatkozóan az Njtv. 95. § (3) bekezdését kell alkalmazni.

3. A jegyzőkönyvhöz történő hozzáférhetőségről az elnök köteles gondoskodni.

 

V. FEJEZET

A nemzetiségi képviselők jogai és kötelezettségei

20. pont

 

1. A képviselők jogait és kötelezettségeit a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 99-103. §-a, 107. § (2)-(3) bekezdése, továbbá e szabályzat határozza meg.

 

2. A nemzetiségi önkormányzat testületének tagjai a nemzetiségi ügyekben az adott nemzetiség érdekeit képviseli.

3. A nemzetiségi önkormányzat tagjainak jogai, kötelességei azonosak.

4. A nemzetiségi képviselő köteles:

c) felkérés alapján segíteni a testületi ülések előkészítését,

d) bejelenteni az elnöknek, ha a testület vagy a bizottság ülésén való részvételben, vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van.

VI. FEJEZET

A képviselő-testület elnöke és elnökhelyettese

21. pont

 

1. A képviselő-testület alakuló ülésén, tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt választ. Az elnök tanácskozási joggal részt vehet a települési önkormányzat képviselő-testületének ülésén.

2. Az elnöknek a testület működésével összefüggő feladatai különösen:

i) képviseli az önkormányzatot,

j) összehívja és vezeti a testület üléseit,

k) segíti a képviselők munkáját,

l) a testületi ülésről készült jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-hitelesítővel együtt aláírja

m) kapcsolatot tart a települési önkormányzat polgármesterével, jegyzőjével és bizottságai elnökeivel,

n) szervezi az önkormányzat munkáját, gondoskodik a települési önkormányzattal való jó együttműködésről, a polgármesteri hivatal közreműködésének igényléséről, az államigazgatási szervekkel és a civil szerveződésekkel való kapcsolattartásról,

o) felelős a nemzetiségi önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáért, a szakmai pénzügyi irányításért,

p) dönt a rá átruházott hatáskörbe tartozó kérdésekben.

3. A testület az elnök helyettesítésére, munkájának segítésre elnökhelyettest választ. Az elnökhelyettes az elnök akadályoztatása estén ellátja az elnök feladatait, illetve rendelkezik annak jogosítványaival.

4. Az elnök megbízatás megszűnik az Njtv. 108. § (1) bekezdésében felsoroltak következtében.

5. Az elnök megbízatása visszahívással nem szüntethető meg.

6. Az elnök-helyettesre az elnökre irányadó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

VII. FEJEZET

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása, vagyona

22. pont

1. A nemzetiségi önkormányzat vagyonára, a vagyonnal való gazdálkodásra az Njtv. 124-125. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

2. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának, a költségvetés és zárszámadás összeállításának részletes szabályait ezen kívül az államháztartásról szóló törvény, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény határozza meg.

3. A költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának és végrehajtásának, a közzétételi feladatok ellátásának és a belső ellenőrzés részletes szabályait az Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás határozza meg.

 

23. pont

 

1. A Német Nemzetiségi Önkormányzat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) megállapodást köt az Njtv. alapján, a törvényben foglaltaknak megfelelő tartalommal.

2. Az Önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat működésének biztosítására ingyenes helyiséghasználatot biztosít. A helyiség ingyenes használati joga a nemzetiségi önkormányzatot fennállásának időtartama alatt illeti meg. A helyiséget terhelő valamennyi közüzemi költséget, valamint a vezetékes távbeszélő költségeit az Önkormányzat viseli.

3. A nemzetiségi önkormányzat közcélú rendezvényeinek – közmeghallgatás, lakossági fórum, közösségi napok, kulturális rendezvények – megtartásához e célokra alkalmas egyéb, a Polgármesteri Hivatal épületeiben található helyiséget igényelhet.

4. Az Önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzatok testületi működésének személyi és egyéb feltételeit az Njtv. 80. § (1) bekezdés b)-e) pontjában felsoroltaknak megfelelően. A testületi működéshez kapcsolódó feladatok ellátásának költségeit az Önkormányzat viseli.

5. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik a nemzetiségi önkormányzatok bevételeivel kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és közzétételi feladatok ellátásáról.

 

 

KÖZÉRDEKŰ ADATOK NYILVÁNOSSÁGA, KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYOK

 

24. pont

 

1. Az önkormányzat működése során keletkezett közérdekű adatok megismerésének biztosítása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján történik.

2. A nyilvános ülésre készült írásos előterjesztéseket mellékleteivel együtt – a meghívóval egyidejűleg –, továbbá az aláírt jegyzőkönyveket a nemzetiségi önkormányzat weboldalán közzé kell tenni.

3. A közzétételről az elnök a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.

4. Az előterjesztések és a jegyzőkönyvek a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodáján is megtekinthetők. Kérelemre az elnök tudtával és beleegyezésével

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

25. pont

 

1. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. január 23-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a Német Nemzetiségi Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2012. (VI.05.) határozatát visszavonja.

 

2. A nemzetiségi önkormányzat elnöke a helyben szokásos módon (a www.erd.hu )weboldalon történő megjelentetéssel) közzéteszi a szervezeti és működési rendjét szabályozó határozatot.

 

 

Eszes Mária                                              Czeilinger Margit Zsuzsanna

elnök                                                                   elnök-helyettes

 

1.számú függelék

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

feladatainak és hatásköreinek részletes jegyzéke

 

a) A Magyarországon, de elsősorban Érd, Diósd, Százhalombatta és környékén élő Németek, Német származású magyarok felkutatása és a velük való kapcsolattartás.

b) Részt vállal a Német nép történelmi eseményeinek feldolgozásában és publikálásában.

c) Részt vállal a magyarországi Német kulturális értékek felkutatásában, azok megőrzésében és ápolásában,

d) Német kulturális és művészeti rendezvényeket szervez, illetve azok szervezésében részt vállal.

e) A Német állami és egyházi ünnepekkel kapcsolatos rendezvények szervezésében részt vállal.

f) Részt vállal a Németországban és más országokban élő Németekkel való kapcsolatok kiépítésében és fenntartásában.

g) Részt vállal a Német, illetve Német származású művészek, művészeti együttesek érdi és magyarországi fellépésének megszervezésében.

h) Részt vállal a Német nyelv oktatásának megszervezésében.

i) Az Njtv. előírásai értelmében a helyi Németség helyzetét érintő bármely kérdésben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szervnél eljár.

j) A Njtv. szerint a helyi Németséget érintő nyelvhasználat kérdésében az egyetértési jogot gyakorolja.

k) Feladatai ellátása érdekében együttműködik a települési önkormányzattal, az Országos és Fővárosi Német Nemzetiségi Önkormányzattal, más települési Német nemzetiségi önkormányzatokkal, valamint Német civil szervezetekkel

l) Részt vállal a történelmi Német-magyar barátság ápolásában, felkutatja a Németekkel szimpatizáló magyarokat és velük kapcsolatot tart.

 

2. számú függelék

 

Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

képviselő-testületének névjegyzéke

 

Elnök:                        Eszes Mária

Elnökhelyettes:          Czeilinger Margit Zsuzsanna

Képviselők:                 Hellinger Pál

 

Eszes Mária elnök: Mivel több észrevétel, kérdés, hozzászólás nem érkezett bezárja az ülést, megköszöni a részvételt.

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

 

Czeilinger Margit Zsuzsanna                                                     Eszes Mária

jegyzőkönyv-hitelesítő                                                                     elnök

 

 

 

 

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria