erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyv
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
jegyzőkönyv-2015.04.16.
2015.05.06. szerda 10:32

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. április 16-án megtartott üléséről.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ-ének módosítására

2. Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója a 2014. évi gazdálkodásáról

3. Javaslat a szőlővirág ünneppel kapcsolatos döntésekre

4. Javaslat az óvodai előkészületekhez szükséges döntések meghozatalára

5. Javaslat a Rozmaring Énekkar támogatásáról

6. Tájékoztató az Érdi Német Kultúregyesület elszámolásával kapcsolatban

7. Egyebek

 

Eszes Mária elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívóban foglaltak szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére. Czeilinger Margit Zsuzsanna jelezte késését, a napirendet a statisztikai adatszolgáltatásról szóló tájékoztatóval kívánja kiegészíteni. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Czeilinger Margit Zsuzsanna képviselő tagot javasolja, melyet feltesz szavazásra.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Czeilinger Margit Zsuzsanna kéri fel jegyzőkönyv- hitelesítőnek, valamint a következő napirendet fogadta el:

 

NAPIREND:

 

1. Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ-ének módosítására

2. Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója a 2014. évi gazdálkodásáról

3. Javaslat a szőlővirág ünneppel kapcsolatos döntésekre

4. Javaslat az óvodai előkészületekhez szükséges döntések meghozatalára

5. Javaslat a Rozmaring Énekkar támogatásáról

6. Tájékoztató az Érdi Német Kultúregyesület elszámolásával kapcsolatban

7. Tájékoztató a statisztikai adatszolgáltatásról

8. Egyebek

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ-ének módosítására

 

Eszes Mária elnök: Elmondja, hogy az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (I.23.) határozatának 15. pontját az alábbiak szerint kívánja kiegészíteni: 8. Az ülésen megjelent és szólásra jelentkezett személy részére az elnök a testület egyszerű szótöbbséggel hozott döntése alapján napirendenként egy alkalommal, legfeljebb három perces hozzászólásra engedélyt adhat.

9. A napirend tárgyalása során az előterjesztő ismerteti az előterjesztés lényegét, annak indokait, és a megoldási lehetőségeket.

10. A vita során az adott előterjesztéshez az előterjesztő után bármelyik képviselő szót kaphat.

11. Az előterjesztő jogosult a vitában utolsóként három percre felszólalni, és összegezni az előterjesztéssel kapcsolatban elhangzottakat, továbbá ennek alapján esetleges módosító indítványát előadni.

12. A napirenden nem szereplő rendkívüli ügyben (egyebek) a nyilvános ülés napirendi pontjainak tárgyalását követően bármely képviselő egy alkalommal legfeljebb öt perces felszólalásra jogosult. A felszólalás felett vitának és határozathozatalnak helye nincs. Javaslatát szavazásra teszi fel.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

6/2015. (IV.16.) ÉNNÖ

h a t á r o z a t

 

az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban: SZMSZ) alkotja meg:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. pont

A nemzetiségi önkormányzat a választópolgárok által a nemzetiségi önkormányzati LLképviselők választásán megválasztott tagokból alakított, közvetlen módon létrejövő önkormányzati testület.

2. pont

A helyi nemzetiségi önkormányzat neve:

ÉRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A nemzetiségi önkormányzat neve a nemzetiség nyelvén:

UNGARNDEUTSCHE SELBSTVERWALTUNG ÉRD

Székhelye: 2030. ÉRD, Alsó u.1-3.

3. pont

A nemzetiségi önkormányzat bélyegzője kör alakú 30 mm átmérőjű: UNGARNDEUTSCHE SELBSTVERWALTUNG* ÉRD

A pecsét szimbólumai: eke, téglafal, a Duna közelében fekvő Szent Mihály templom, rozmaring.

A pecsét leírása:

- az 1851-es Érd-Mező-Város alapmotívuma a meglévő pecsét

- mivel kb. erre az időre tehető a német bevándorlók számának növekedése, Érd-Ófalu területén letelepedésük, azért kínálkozott az említett viaszpecsét motívumának megújított alkalmazása ezen népcsoport érdekképviseletére.

- A főként mezőgazdasággal és kézművességgel foglalkozó német letelepedőket (szimbólum: eke és téglafal) és a katolikus hithez tartozásukat (szimbólum: a Duna közelében fekvő Szt. Mihály templom) a mindkettőt összekötő rozmaring ág karakterizálja. Szorgalmas munkájuk és szilárd hitük, valamint szokásaik és hagyományuk (szimbólum: rozmaring ág) segítette őket az új hazába történő integrációban.

 

II. FEJEZET

A nemzetiségi önkormányzat jogállása, feladata, hatáskörei

4. pont

1. A helyi nemzetiségi önkormányzat jogi személy.

2. A helyi nemzetiségi önkormányzat feladat- és hatáskörök a helyi nemzetiségi önkormányzat testületét illetik meg. A testületet az elnök képviseli.

3. A testület a hatáskörét az elnökre, a bizottságra átruházhatja. E hatáskör gyakorlásához útmutatást adhat, e hatáskör gyakorlására vonatkozó döntését visszavonhatja.

4. A testület hatásköréből nem ruházhatók át az Njtv. 114. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt döntések.

5. A nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladatait a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 115. §-a határozza meg.

6. A nemzetiségi önkormányzat önként vállalható feladatait az Njtv. 116. § -a rögzíti.

7. A képviselő-testület feladat- és hatáskörét az elnökre illetve bizottságára átruházhatja,

8. A képviselő-testület megállapodás alapján feladat- és hatáskörét – a vele azonos nemzetiséget képviselő (vagy attól eltérő) nemzetiségi önkormányzatra átruházhatja. A hatáskör átruházás részletes szabályait az Njtv. 84. § -a tartalmazza.

9. A képviselő-testület konkrét feladat- és hatáskörének jegyzékét a szabályzat 1. számú függeléke tartalmazza.

10. A hatásköri jegyzék napra készen tartásáról az elnök gondoskodik. A Szabályzatban, valamint a hatásköri jegyzékben nem szereplő hatáskörök gyakorlásáról, illetve annak átruházásáról esetenként a Testület dönt.

III. FEJEZET

A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete

5. pont

1. A nemzetiségi önkormányzat feladatait a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságai, az elnök és az elnökhelyettes látja el.

2. A települési önkormányzat által létrehozott polgármesteri hivatal – a Njtv. 80. §-ában, saját Szervezeti és Működési Szabályzatában és az Együttműködési Megállapodásban meghatározott módon – a helyi nemzetiségi önkormányzat munkáját segíti.

3. A képviselő-testület tagjainak száma: 3 fő. A helyi nemzetiségi képviselők névjegyzékét az SZMSZ 2. számú függeléke tartalmazza.

IV. FEJEZET

A képviselő-testület működése, a testület ülései

6. pont

1. A testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart.

2. Az önkormányzat évente legalább egyszer közmeghallgatást tart.

3. A testület üléseit az elnök hívja össze.

Az alakuló ülés

7. pont

1. A képviselő-testület alakuló ülését a választást követő 15 napon belül tartja meg.

2. A képviselő-testület alakuló ülését a választási bizottság elnöke hívja össze és felkéri a legidősebb képviselőt a korelnöki teendők ellátására.

3. Az alakuló ülést – az elnök megválasztásáig – a korelnök vezeti.

4. Az alakuló ülés 1. napirendi pontjaként a választási bizottság beszámol a testület tagjai választásának eredményéről.

Az elnök megválasztása

8. pont

1. A képviselő-testület megalakulása után elnököt választ.

2. Az elnök személyére a testület bármely tagja javaslatot tehet.

3. Az elnök megválasztása a képviselő-testület nyilvános ülésén történik, kivéve, ha a jelölt kezdeményezi a zárt ülés tartását.

4. A képviselő-testület az elnököt nyílt szavazással választja meg, de zárt ülés esetén a választás titkos szavazással is történhet.

5. A nemzetiségi önkormányzat elnöke az lesz, aki megkapja a megválasztott nemzetiségi képviselők több mint felének szavazatát.

Rendes ülés

9. pont

1. A testület szükség szerint, de évente legalább 4 rendes ülést tart.

2. Az ülést az elnök írásbeli meghívóval hívja össze.

3. Az ülés összehívására vonatkozó meghívó tartalmazza az ülés időpontját, helyét és a tervezett napirendeket. A meghívót – szükség szerint a napirendi pontok írásos anyagaival együtt úgy kell kézbesíteni, hogy azt a testület tagjai és a meghívottak legalább 3 munkanappal az ülés előtt megkapják. A meghívót elektronikus úton kell kézbesíteni.

4. A testület ülésére – a tagokon kívül – tanácskozási joggal azokat kell meghívni, akiknek a jelenlétét a jogszabály kötelezővé teszi, vagy akiknek a meghívását az elnök az egyes napirendi pontok megtárgyalásához indokoltnak tartja.

5. A nemzetiségi önkormányzat testületi ülésére a jegyzőt vagy a jegyző megbízottját meg kell hívni. A jegyző köteles jelezni a nemzetiségi önkormányzat testületének, illetve az elnöknek, ha döntéseiknél jogszabálysértést észlel.

6. A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – betekinthetnek a testület előterjesztésébe és ülésének a jegyzőkönyvébe. A hozzáférhetőségről az elnök gondoskodik.

Rendkívüli ülés

10. pont

1. Rendkívüli ülést kell összehívni

a)      a nemzetiségi önkormányzat legalább 2 képviselőjének,

b)      a települési önkormányzat indítványára, valamint

c)      a Pest Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére.

2. Az indítványt a testület elnökénél kell előterjeszteni.

3. Az elnök az indítvány kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül köteles a rendkívüli ülést összehívni.

4. A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó meghívóban meg kell jelölni a rendkívüli ülés indokát és tervezett napirendjét.

5. Rendkívüli ülésen csak az a napirend tárgyalható, amelyre az indítvány vonatkozott.

Az ülés nyilvánossága

11. pont

1. A képviselő-testület ülései nyilvánosak, az üléseken bárki részt vehet, de a hallgatóság az ülés rendjét nem zavarhatja.

2. A testület zárt ülést tart az Njtv. 91. § (2) bekezdésében felsoroltak tárgyalásakor.

3. A testület zárt ülést tarthat az Njtv. 91. § (3) bekezdésében felsoroltak tárgyalásakor az érintett személy kezdeményezésére.

4. A testület zárt ülést rendelhet el az Njtv. 91. § (4) bekezdésében szabályozott esetben.

5. A zárt ülésen az Njtv. 91. § (6) bekezdésében felsoroltak vehetnek részt.

A munkaterv

12. pont

1. A képviselő-testület éves munkaterv alapján működik. A munkaterv tervezetet az elnök terjeszti a testület elé, legkésőbb az adott év januárjában.

2. A munkaterv előkészítéséről és összeállításáról az elnök gondoskodik.

A rendes ülés napirendje

13. pont

 

1. A képviselő-testületi ülés napirendjére az elnök a meghívóban tesz javaslatot.

2. A meghívó szerinti napirend kiegészítésére, halasztására, törlésére bármelyik képviselő javaslatot tehet.

3. A napirendi pontok sorrendjét az alábbiak szerint célszerű meghatározni:

a)      határozati döntést igénylő javaslatok,

b)      közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok,

c)      tájékoztatók,

d)     egyebek.

4. A testület elé előterjesztést tehetnek:

a)      az elnök és az elnökhelyettes,

b)      a képviselők,

c)      a képviselő-testület által felkért szakértő.

5. A jelentősebb előterjesztéseket (költségvetés és annak módosítása, zárszámadás, támogatási szerződés megkötése) írásban kell benyújtani.

14. pont

 

1. A helyi nemzetiségi önkormányzat tagja a helyi nemzetiségi önkormányzat ülésén az elnöktől, elnökhelyettestől, a bizottság elnökétől helyi nemzetiségi önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az érintett az ülésen – vagy legkésőbb tizenöt napon belül írásban – köteles érdemi választ adni.

2. A helyi nemzetiségi önkormányzat tagja kérésére az írásban is benyújtott hozzászólást a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, illetőleg a kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.

Az ülés tanácskozási rendje

15. pont

 

1. A képviselő-testület ülését az elnök vezeti. Az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes elnököl.

2. A határozatképességre vonatkozóan az Njtv. 92. (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

3. A testületi ülést határozatképtelenség esetén is a meghirdetett időpontban kell megkezdeni.

4. Az ülést az elnök nyitja meg. Az elnök feladata a testület határozatképességének megállapítása.

5. Ha a testületi ülés a napirend előtti hozzászólások után sem határozatképes, 15 perc szünetet kell elrendelni. Ennek elteltével, ha a testület határozatképtelen, az ülést be kell zárni, és 8 napon belül ugyanazon napirendek megtárgyalására újra össze kell hívni.

6. Az ülés tartama alatt az egyes napirendi pontok határozathozatalánál ellenőrizni kell a képviselők számát és a határozatképességet.

7. Az ülés elnöke gondoskodik a testületi ülés rendjének fenntartásáról.

8. Az ülésen megjelent és szólásra jelentkezett személy részére az elnök a testület egyszerű szótöbbséggel hozott döntése alapján napirendenként egy alkalommal, legfeljebb három perces hozzászólásra engedélyt adhat.

9. A napirend tárgyalása során az előterjesztő ismerteti az előterjesztés lényegét, annak indokait, és a megoldási lehetőségeket.

10. A vita során az adott előterjesztéshez az előterjesztő után bármelyik képviselő szót kaphat.

11. Az előterjesztő jogosult a vitában utolsóként három percre felszólalni, és összegezni az előterjesztéssel kapcsolatban elhangzottakat, továbbá ennek alapján esetleges módosító indítványát előadni.

12. A napirenden nem szereplő rendkívüli ügyben (egyebek) a nyilvános ülés napirendi pontjainak tárgyalását követően bármely képviselő egy alkalommal legfeljebb öt perces felszólalásra jogosult.  A felszólalás felett vitának és határozathozatalnak helye nincs.

 

16. pont

 

1. A tárgyalt napirendi pontokat érintő ügyrendi kérdésben bármely képviselő bármikor szót kérhet.

2. A képviselőknek a napirendhez való felszólalásra az elnök adja meg a szót a jelentkezésük sorrendjében.

3. Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, az elnök a vitát lezárja. A vita lezárását bármely képviselő javasolhatja, e kérdésben a testület vita nélkül, egyszerű többséggel dönt.

 

A döntéshozatal szabályai

17. pont

 

1. A Képviselő-testület döntéshozatalára vonatkozó szabályokat az Njtv. 92-94. §-ának megfelelően kell alkalmazni.

2. Az elnök az előterjesztésben szereplő és a vita során elhangzott határozati javaslatokat egyenként szavaztatja meg úgy, hogy előbb a módosító és kiegészítő, majd az eredeti javaslatokat teszi fel szavazásra. Szavazni először az „igen”, majd a „nem” kérdésekre, végül a tartózkodásra vonatkozó elnöki kérdésre adandó válaszként, kézfelemeléssel lehet. A szavazás eredményének megállapítása után az elnök kihirdeti a határozatot.

 

3. A megválasztott képviselők több mint felének a szavazata szükséges az Njtv. 92. § (4) bekezdésében felsoroltakon túlmenően:

a) érdekképviseleti szervhez történő csatlakozásához,

b) külföldi önkormányzattal való együttműködési megállapodás megkötéséhez,

c) elnökének, elnökhelyettesének megválasztásához

d) zárt ülés elrendeléséhez,

e) képviselő döntéshozatalból való kizárásához.

 

A testület döntései

18. pont

 

1. A képviselő-testület döntései testületi határozatok.

2. A határozatokat naptári évenként kezdődően folyamatosan kell sorszámozni, évszámmal és a döntéshozatal dátumával kell megjelölni.

 

A jegyzőkönyv

19. pont

 

1. A testületi ülésről magyar nyelven jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az Njtv. 95. § (2) és (4) bekezdésében felsoroltakat.

2. A jegyzőkönyv aláírására, és továbbítására vonatkozóan az Njtv. 95. § (3) bekezdését kell alkalmazni.

3. A jegyzőkönyvhöz történő hozzáférhetőségről az elnök köteles gondoskodni.

V. FEJEZET

A nemzetiségi képviselők jogai és kötelezettségei

20. pont

 

1. A képviselők jogait és kötelezettségeit a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 99-103. §-a, 107. § (2)-(3) bekezdése, továbbá e szabályzat határozza meg.

 

2. A nemzetiségi önkormányzat testületének tagjai a nemzetiségi ügyekben az adott nemzetiség érdekeit képviseli.

3. A nemzetiségi önkormányzat tagjainak jogai, kötelességei azonosak.

4. A nemzetiségi képviselő köteles:

a) felkérés alapján segíteni a testületi ülések előkészítését,

b) bejelenteni az elnöknek, ha a testület vagy a bizottság ülésén való részvételben, vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van.

VI. FEJEZET

A képviselő-testület elnöke és elnökhelyettese

21. pont

 

1. A képviselő-testület alakuló ülésén, tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt választ. Az elnök tanácskozási joggal részt vehet a települési önkormányzat képviselő-testületének ülésén.

2. Az elnöknek a testület működésével összefüggő feladatai különösen:

a) képviseli az önkormányzatot,

b) összehívja és vezeti a testület üléseit,

c) segíti a képviselők munkáját,

d) a testületi ülésről készült jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-hitelesítővel együtt aláírja

e) kapcsolatot tart a települési önkormányzat polgármesterével, jegyzőjével és bizottságai elnökeivel,

f) szervezi az önkormányzat munkáját, gondoskodik a települési önkormányzattal való jó együttműködésről, a polgármesteri hivatal közreműködésének igényléséről, az államigazgatási szervekkel és a civil szerveződésekkel való kapcsolattartásról,

g) felelős a nemzetiségi önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáért, a szakmai pénzügyi irányításért,

h) dönt a rá átruházott hatáskörbe tartozó kérdésekben.

3. A testület az elnök helyettesítésére, munkájának segítésre elnökhelyettest választ. Az elnökhelyettes az elnök akadályoztatása estén ellátja az elnök feladatait, illetve rendelkezik annak jogosítványaival.

4. Az elnök megbízatás megszűnik az Njtv. 108. § (1) bekezdésében felsoroltak következtében.

5. Az elnök megbízatása visszahívással nem szüntethető meg.

6. Az elnök-helyettesre az elnökre irányadó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

VII. FEJEZET

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása, vagyona

22. pont

 

1. A nemzetiségi önkormányzat vagyonára, a vagyonnal való gazdálkodásra az Njtv. 124-125. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

2. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának, a költségvetés és zárszámadás összeállításának részletes szabályait ezen kívül az államháztartásról szóló törvény, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény határozza meg.

3. A költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának és végrehajtásának, a közzétételi feladatok ellátásának és a belső ellenőrzés részletes szabályait az Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás határozza meg.

23. pont

 

1. A Német Nemzetiségi Önkormányzat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) megállapodást köt az Njtv. alapján, a törvényben foglaltaknak megfelelő tartalommal.

2. Az Önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat működésének biztosítására ingyenes helyiséghasználatot biztosít. A helyiség ingyenes használati joga a nemzetiségi önkormányzatot fennállásának időtartama alatt illeti meg. A helyiséget terhelő valamennyi közüzemi költséget, valamint a vezetékes távbeszélő költségeit az Önkormányzat viseli.

3. A nemzetiségi önkormányzat közcélú rendezvényeinek – közmeghallgatás, lakossági fórum, közösségi napok, kulturális rendezvények – megtartásához e célokra alkalmas egyéb, a Polgármesteri Hivatal épületeiben található helyiséget igényelhet.

4. Az Önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzatok testületi működésének személyi és egyéb feltételeit az Njtv. 80. § (1) bekezdés b)-e) pontjában felsoroltaknak megfelelően. A testületi működéshez kapcsolódó feladatok ellátásának költségeit az Önkormányzat viseli.

5. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik a nemzetiségi önkormányzatok bevételeivel kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és közzétételi feladatok ellátásáról.

 

KÖZÉRDEKŰ ADATOK NYILVÁNOSSÁGA, KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYOK

24. pont

 

1. Az önkormányzat működése során keletkezett közérdekű adatok megismerésének biztosítása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján történik.

2. A nyilvános ülésre készült írásos előterjesztéseket mellékleteivel együtt – a meghívóval egyidejűleg –, továbbá az aláírt jegyzőkönyveket a nemzetiségi önkormányzat weboldalán közzé kell tenni.

3. A közzétételről az elnök a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.

4. Az előterjesztések és a jegyzőkönyvek a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodáján is megtekinthetők. Kérelemre az elnök tudtával és beleegyezésével

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. pont

 

1. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. április 16-án lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a Német Nemzetiségi Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (I.23.) határozatát visszavonja.

 

2. A nemzetiségi önkormányzat elnöke a helyben szokásos módon (a www.erd.hu) weboldalon történő megjelentetéssel) közzéteszi a szervezeti és működési rendjét szabályozó határozatot.

 

Eszes Mária Czeilinger Margit Zsuzsanna

elnök                                                                   elnök-helyettes

 

1.számú függelék

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

feladatainak és hatásköreinek részletes jegyzéke

 

a) A Magyarországon, de elsősorban Érd, Diósd, Százhalombatta és környékén élő Németek, Német származású magyarok felkutatása és a velük való kapcsolattartás.

b) Részt vállal a Német nép történelmi eseményeinek feldolgozásában és publikálásában.

c) Részt vállal a magyarországi Német kulturális értékek felkutatásában, azok megőrzésében és ápolásában,

d) Német kulturális és művészeti rendezvényeket szervez, illetve azok szervezésében részt vállal.

e) A Német állami és egyházi ünnepekkel kapcsolatos rendezvények szervezésében részt vállal.

f) Részt vállal a Németországban és más országokban élő Németekkel való kapcsolatok kiépítésében és fenntartásában.

g) Részt vállal a Német, illetve Német származású művészek, művészeti együttesek érdi és magyarországi fellépésének megszervezésében.

h) Részt vállal a Német nyelv oktatásának megszervezésében.

i) Az Njtv. előírásai értelmében a helyi Németség helyzetét érintő bármely kérdésben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szervnél eljár.

j) A Njtv. szerint a helyi Németséget érintő nyelvhasználat kérdésében az egyetértési jogot gyakorolja.

k) Feladatai ellátása érdekében együttműködik a települési önkormányzattal, az Országos és Fővárosi Német Nemzetiségi Önkormányzattal, más települési Német nemzetiségi önkormányzatokkal, valamint Német civil szervezetekkel

l) Részt vállal a történelmi Német-magyar barátság ápolásában, felkutatja a Németekkel szimpatizáló magyarokat és velük kapcsolatot tart.

2. számú függelék

Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

képviselő-testületének névjegyzéke

 

Elnök:                        Eszes Mária

Elnökhelyettes:          Czeilinger Margit Zsuzsanna

Képviselők:                Hellinger Pál

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója a 2014. évi gazdálkodásáról

 

Eszes Mária elnök: A zárszámadásra vonatkozó beszámolót a tagok megtekintették, azzal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett javaslat:

„A Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint fogadja el:

ezer Ft

Bevétel

Rovat

Eredeti

Módosított

 Teljesítés

 

Működési bevételek

B4

0

20

20

 

Előző év költségvetési maradv.igénybev.

B8131

0

2158

2158

 

Működési célú tám. bev. államh.belülről

B16

271

831

831

 

Költségvetési bevételek összesen:

 

271

3009

3009

 

 

 

 

ezer Ft

 

Kiadás

Rovat

Eredeti

Módosított

 Teljesítés

Személyi juttatások

K1

0

108

69

Dologi kiadások

K3

271

1041

940

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

1860

810

Költségvetési kiadások összesen:

 

271

3009

1819

Fel nem használt bevétel (maradvány)

 

0

0

1190

A költségvetési maradványát 1190 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyből:

- kötelezettséggel terhelt maradvány: 0 ezer Ft

- szabad maradvány:   1190 ezer Ft.

Felelős: elnök

Határidő: 2015.04.30.”

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

7/2015. (IV. 16.) számú

h a t á r o z a t

 

az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója a 2014. évi gazdálkodásáról

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint fogadja el:

 

ezer Ft

Bevétel

Rovat

Eredeti

Módosított

 Teljesítés

 

Működési bevételek

B4

0

20

20

 

Előző év költségvetési maradv.igénybev.

B8131

0

2158

2158

 

Működési célú tám. bev. államh.belülről

B16

271

831

831

 

Költségvetési bevételek összesen:

 

271

3009

3009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

 

Kiadás

Rovat

Eredeti

Módosított

 Teljesítés

Személyi juttatások

K1

0

108

69

Dologi kiadások

K3

271

1041

940

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

1860

810

Költségvetési kiadások összesen:

 

271

3009

1819

Fel nem használt bevétel (maradvány)

 

0

0

1190

 

A költségvetési maradványát   1190 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyből:

- kötelezettséggel terhelt maradvány: 0 ezer Ft

- szabad maradvány:   1190 ezer Ft.

 

Határidő: 2015. április 30.

Felelős: Eszes Máriaelnök

 

Eszes Mária elnök: A Közgazdasági iroda előkészítette a költségvetési előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslatot, melyet az előző évben is elfogadtak:

„Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (6) bekezdése értelmében felhatalmazza az elnököt a nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak év közben történő átcsoportosítására.

Határidő: a döntést továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária elnök” Felteszi szavazásra a javaslatot.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

8/2015. (IV. 16.) számú

h a t á r o z a t

 

költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (6) bekezdése értelmében felhatalmazza az elnököt a nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak év közben történő átcsoportosítására.

 

Határidő: a döntést továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária elnök

 

 

 

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az óvodai előkészületekhez szükséges döntések meghozatalára

 

Eszes Mária elnök: Elmondja, hogy az Érdi Nemzetiségi Óvodára vonatkozó előterjesztést megkapták, ennek keretében bizonyos döntéseket kell hozni, mint például az Alapító Okirat elfogadását, stb.

 

Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető: Elmondja, hogy az Alapító Okirathoz kapcsolódóan nincs kiegészíteni valója. Ahhoz, hogy a nemzetiségi óvoda működési engedélyt kapjon az Alapító Okirat elfogadása szükséges, az Állam Kincstárhoz nyilvántartásba vételre be kell adni. A működési engedélyt május 31-éig be kell nyújtani a Kormányhivatal felé, de a működési engedély megadásának feltétele, hogy az Alapító Okirat nyilvántartásba kerüljön, tehát ezt el kell fogadni. A héten kaptak a MÁK-tól egy formanyomtatványt, mely alapján az Alapító Okiratot el kell fogadni, így ezt ennek megfelelően módosították, melyet minden képviselő megkapott, az óvoda nevét meg kell határozni, illetve arról is kell dönteni. Köznevelési szerződésről is kell dönteni, mivel az önkormányzat átadja a jelenlegi Riminyáki úti óvodáját, azonban nem feltétel, hogy a mai napon egyidejűleg döntsenek, erre később is van lehetőség. Tehát ennek megfelelően javasolja a határozati javaslat 3. pontjáról későbbi időpontban döntsenek, egyelőre egy szándéknyilatkozatot fogadjanak el arra vonatkozóan, hogy az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat és Érd MJV Önkormányzatának Közgyűlése köznevelési szerződést kíván kötni május 30-ai határidő megjelölésével. A 4. ponthoz kapcsolódóan elmondja, hogy lehetőség van arra, hogy pályázat kiírása nélkül ebben az esetben egy intézményvezető kerüljön megbízásra, a javaslat nem tartalmazza az illetményét, javasolja kiegészítésként, hogy az illetmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján meghatározottak figyelembevételével kerüljön meghatározásra. A költségvetéssel kapcsolatban kéri, hogy szintén a köznevelési szerződéssel együtt kerüljön elfogadásra. Tehát jelenleg az Alapító Okirat elfogadása lenne a legfontosabb, valamint az óvoda nevének meghatározása.

 

Eszes Mária elnök: Korábban is javasolta a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda elnevezést, a mellékelt Alapító Okirattal együtt felteszi szavazásra.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

9/2015. (IV. 16.) számú

h a t á r o z a t

 

az Érdi Német Nemzetiségi Óvoda Alapító Okiratáról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az érdi német nemzetiségi óvoda alapító okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: a döntést továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária elnök

 

 

 

 

 

Eszes Mária elnök: A beiratkozási adatlapról szükséges a szavazás?

 

Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető: Nem, mert az a Kormányrendeletben van meghatározva. A Kormányhivatal azt nyilatkozta, hogy az óvodai beiratkozással kapcsolatos felhívás jelenleg nem vonatkozik a szóban forgó óvodára, mivel még nincs nyilvántartásba véve, úgyhogy majd azt követően kell kiírni a beiratkozás időpontját.

 

Eszes Mária elnök: Ezek szerint nem gond, ha addig más óvodába iratkoznak a gyerekek, és onnan jönnek majd át?

 

Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető: A Kincses-, illetve a Szivárvány Óvoda vezetőjével egyeztetett, amennyiben lesz érdeklődés, jelezni fogják a beiratkozási lapon, hogy a szülő szándékot mutatott arra, hogy ha beindul a nemzetiségi óvoda, akkor oda kívánja beíratni a gyereket. A köznevelési szerződésről annyit kellene dönteni, hogy meg kívánják kötni a későbbiekben.

 

Eszes Mária elnök: Felteszi szavazásra, hogy az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésével kötendő köznevelési szerződést kíván kötni.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

10/2015. (IV. 16.) számú

h a t á r o z a t

 

az Érdi Német Nemzetiségi Óvoda létrehozására vonatkozó

köznevelési szerződés kötéséről

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy az érdi német nemzetiségi óvoda létrehozására vonatkozó köznevelési szerződést kíván kötni Érd MJV Önkormányzat Közgyűlésével.

 

Határidő: a döntést továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária elnök

 

 

Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető: Hozzáteszi, hogy a határozati javaslat 4. pontjáról is szükséges lenne dönteni, mely tartalmazza az illetményre vonatkozó utalást, illetve az intézményvezetőt, mivel a szerződésben 2015. május 1-jei időpont van megjelölve. Elmondja, hogy a működési engedély feltétele, hogy már szerződéssel rendelkezzen az intézményvezető.

 

Eszes Mária elnök: Elmondja, hogy Vargáné Magyar Erika jelöltnek 13 éves tapasztalata van. Felteszi szavazásra a határozati javaslat 4. pontját.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett javaslat:

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) d) pontjában biztosított hatáskörében eljárva, figyelemmel a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 24.§ (2)-(3) bekezdéseire, az új köznevelési intézmény kialakítására tekintettel nyilvános pályázat kiírása nélkül 2015. május 1. napjától 2016. augusztus 15. napjáig …… érdi lakost megbízza az Érdi Német Nemzetiségi Óvoda vezetői feladatainak ellátásával.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

11/2015. (IV. 16.) számú

h a t á r o z a t

 

az Érdi Német Nemzetiségi Óvoda vezetői feladatainak ellátásáról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) d) pontjában biztosított hatáskörében eljárva, figyelemmel a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 24.§ (2)-(3) bekezdéseire, az új köznevelési intézmény kialakítására tekintettel nyilvános pályázat kiírása nélkül 2015. május 1. napjától 2016. augusztus 15. napjáig Vargáné Magyar Erika érdi lakost megbízza az Érdi Német Nemzetiségi Óvoda vezetői feladatainak ellátásával.

 

Határidő: a döntést továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária elnök

 

 

Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető: Fel szeretné hívni a figyelmet a költségvetésre, melyet még mélységében át kell nézni, valamint jogszabályilag is tisztázni kell, hogy a normatívát egy alakuló óvodánál mikor lehet igényelni, tehát számítási előkalkuláció szükséges. Október 1-jétől lehet igényelni a normatívát, mivel 8-, illetve 4 hónapra lehet igényelni. Tehát ez fontos kérdés, a táblázatot még át kell együtt alaposan soronként tekinteniük, az étkeztetési normatíva számításának is utána kell nézni, mivel ennek nincsenek fajlagos mutatói a költségvetésben, hanem az étkezési térítési díj és az ellátott gyereklétszám szerint kalkulálja ki a MÁK az igénylés alapján.

 

Eszes Mária elnök: Ebben a tekintetben is kéri a Közgazdasági Iroda segítségét.

 

Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető: A költségvetés tervezést és a beszámolási kötelezettséget jogszabály alapján a nemzetiségi önkormányzat tekintetében a hivatalnak kell ellátnia, normatívánál csak azon számok rögzíthetőek, melyeket a Magyar Állam Kincstár jóváhagy. Ilyen szempontból a bevételi oldal egyértelmű lesz, ehhez kell majd kalkulálni a kiadási oldalt. A Kincstárral ez ügyben hivatalosan konzultálni fognak, és ez alapján elkészítik a költségvetést. Hozzáteszi, hogy a feladatot az önkormányzat hivatalának kell ellátnia, jelenleg a nemzetiségekhez kapcsolódó könyvelési és egyéb közgazdasági feladatokat Bauerné Kovács Krisztina látja el, mely többlet feladatot jelent, ezt jogszabályból fakadóan, csak irodájuk láthatja el, egy ember ezekre a feladatokra kevés lesz, úgyhogy ezt is meg kell majd oldani. Az Intézményi Gondokság végzi az óvodák gazdálkodását, azonban jelen esetben nem biztos, hogy ez megoldható, ennek még utána kell nézni.

 

Eszes Mária elnök: Mindenképpen számít a segítségre. Az Alapító Okiratnak határidőre el kellett készülnie, azonban tudatában van, hogy még sok felmerülő kérdést meg kell tárgyalniuk és oldaniuk. Úgy gondolták, hogy aki a többi óvoda feladatait végzi, az fogja a gazdálkodást is ellátni, kéri, hogy nézzenek utána, hogy amennyiben átadják a működtetést az önkormányzatnak, abban az esetben kinek kellene a gazdálkodást végezni.

 

Hellinger Pál képviselő: Hozzászólásában elmondja, hogy természetesen ezeket a dolgokat alaposan végig kell egyeztetni.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a szőlővirág ünneppel kapcsolatos döntésekre

 

Eszes Mária elnök: Elmondja, hogy 2015. május 30-án az ófalusi pincesoron minden évben megrendezésre kerül a szőlővirág ünnep, melyen minden nemzetiség vendéglátással is képviselteti magát. A nemzetiségek műsorral mutatják be és képviselik hagyományaikat. A Német Nemzetiségi Önkormányzat felkéri a Rosenbrücke Énekkart és a Marianum Általános Iskola táncosait, hogy fellépésükkel képviseljék a német nemzetiséget.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

 

12/2015. (IV. 16.) számú

h a t á r o z a t

 

a szőlővirág ünnepségen való részvételre felkérés a Rosenbrücke Énekkar felé

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 2015. május 30-ai szőlővirág ünnepség keretében felkéri a Rosenbrücke Énekkart, hogy fellépésükkel képviseljék a német nemzetiség hagyományait.

 

Határidő: 2015. május 30.

Felelős: Eszes Mária elnök

 

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

13/2015. (IV. 16.) számú

h a t á r o z a t

 

a szőlővirág ünnepségen való részvételre felkérés a Marianum Általános Iskola

 gyermek tánckara felé

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 2015. május 30-ai szőlővirág ünnepség keretében felkéri a a Marianum Általános Iskola gyermek tánckarát, hogy fellépésükkel képviseljék a német nemzetiség hagyományait.

 

Határidő: 2015. május 30.

Felelős: Eszes Mária elnök

 

Eszes Mária elnök: Felteszi szavazásra, hogy a szőlővirág ünnepség felmerülő költségeire 150 ezer forintot különít el az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

 

 

 

14/2015. (IV. 16.) számú

h a t á r o z a t

 

a szőlővirág ünnepséghez szükséges költség elkülönítéséről

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 2015. május 30-ai szőlővirág ünnepségen felmerülő költségekre 150 ezer forintot különít el, melyről elszámol a Közgazdasági Iroda felé.

 

Határidő: 2015. május 30.

Felelős: Eszes Mária elnök

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Rozmaring Énekkar támogatásáról

 

Eszes Mária elnök: Az előző két ülésen történtek miatt beszámol a jelenlegi Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról. A 2010 és 2014-es választásokat követően végezzük a Német Nemzetiségi Önkormányzat munkáját. Legfontosabb feladat a gyerekek nemzetiségi oktatása. A Német Nemzetiségi Óvoda beindításán 4 éve dolgozunk, 2011-ben felmértük a szülői igényeket (45fő), felvettük a kapcsolatot a Polgármesteri Hivatallal. Kezdetnek a 2011/2012 tanévben német játszóházat működtettünk óvodás korú gyermekek számára a Művelődési Házban. A 2012/2013-as évben elértük, hogy 2 óvodában hetente 2x1 órában ingyenes német foglalkozást tartanak jelenleg is. 2014-ben újra felmértük a szülői igényeket a nemzetiségi óvoda iránt, 50 fő jelentkezési lapját gyűjtötték össze. A Polgármesteri Hivatallal együttműködve 2015. szeptember 1-től beindulhat a német nemzetiségi óvoda –jelenleg is ezen dolgoznak - egy újonnan felújított épületben, két csoportban, 48 fős gyermeklétszámmal. A teendő tehát rengeteg, de örömmel tesszük. Iskolai német nemzetiségi táncoktatást indítottunk a Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Iskolában alsó tagozatos korosztályoknak a 2013/2014-es tanévben. Az első évben kisegített bennünket a zsámbéki Lochberg tánccsoport oktatója Fuchs Sandra, aki ragyogó munkájával nagyon jó indítás volt. A 2014/2015-ös tanévben meg kellett oldanunk a táncoktatás folyamatosságát, ezért megkértük Hellingerné Pál Tündét, aki már táncos múlttal rendelkezett, szerezze meg a német nemzetiségi táncoktatói végzettséget. Ezt követően ő vette át a Marianum gyermektánccsoportjának oktatását. A 2015. januári Sváb bálon szép sikerrel szerepeltek. Ezért voltak érthetetlen Falusi Ferenc összeférhetetlenségi aggályai, hiszen a 2010. előtti 14 éven át ő és felesége együtt voltak elnök, illetve képviselő az akkori német önkormányzatban. Az ő idejükben történt, hogy a német önkormányzat pénzén kitaníttattak egy táncoktatót, aki azután egyetlen táncórát sem adott. Kérdés, hogy melyik eset a jobb. Elkövettük ugyan, azt a hibát, hogy Hellinger Pál képviselőtársunk nem jelentett be érintettséget. Kérem, hogy a mai ülésen ezt tegye meg. 2007-ben alakítottuk meg a „Rosenbrücke” Énekkart, mely egyesületkén működik, fejlődik és szép sikereket ért már el határunkon innen és túl. Neve alapján Rózsahíd – híd múlt és jövő, ember és ember között. Tagjai együtt dolgoznak a Német Nemzetiségi Önkormányzattal, rendezvényeinkben az ő segítségükkel építjük testvérvárosi kapcsolatunkat a bajorországi Vilshofen városával, általuk tettünk szert Passau város magyar missiójának kapcsolatfelvételére. Ők alkotják a német önkormányzat gerincét. 2014 tavaszán levéltári gyűjtés felhasználásával kiállítás került megrendezésre az I. világháború 100. évfordulójára az Érdi Művelődési Házban. Együttműködtünk 2014 nyarán a VUDAK festő szekciójának Érden rendezett tárlatán. Kapcsolatot ápolunk a környező helységek német önkormányzataival (Gánt, Törökbálint, Zsámbék, Szigetszentmárton stb.). Részt vállalunk Érd nemzetiségi műsorainak rendezésében, minden évben Sváb bált rendezünk. Karácsonykor adventi misét követően gyermekeket ajándékozunk az érdi Jézus Szíve templomban. Évente német misén vettünk részt, melyen a Marianum iskola diákjai szolgáltak. Minden év novemberében kegyelettel tisztelgünk a Budakeszi Német katonai temetőben. Ünnepeinkben a várossal együtt emlékezünk. A múlt évi munkánk után megítélt 379 ezer működési támogatást kevésnek tartják, valószínűleg nem elég jól adminisztráltak, ezért az idén csak a legszükségesebb feladatokra költhetünk. Tudomásunk van az Érdi Kultúr Egyesület és az égiszük alatt működő Rozmaring Énekkar 2010-ben támogatásként felvett és el nem számolt 120-, illetve 450 ezer forint összegekről. A Rozmaring Énekkar 120 ezer forintos elszámolás idővalluma 2010.05.17-2011.05.17 között volt. A Pénzügyi iroda részére 2015. 04.08-án postázott számlamásolatok alapján 16 db számlamásolat a támogatási szerződés elszámolási rendje alapján a dátumokat figyelembe véve csak 49.354 Forint számolható el. Mégis szeretné, ha az elszámolást elfogadnák és a korábban kért támogatást figyelembe véve 50 ezer forintot szavaznának meg működési támogatásként.

 

Hellinger Pál képviselő: Egyetért.

 

Czeilinger Margit Zsuzsanna elnökhelyettes: Hozzáteszi, hogy a pályázat 80 ezer forintról szólt.

 

Péter Tamás hozzászóló: 120 ezer forintot említettek.

 

Eszes Mária elnök: Úgy gondolja, hogy mivel az akkori vezetés már nem ugyan az volt, mint a jelenlegi fogadják el, 50 ezer forintot tudnak adni működésre, melyet feltesz szavazásra.

 

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

 

15/2015. (IV. 16.) számú

h a t á r o z a t

 

a Rozmaring Énekkar támogatására

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy 50 ezer forint működési támogatást nyújt a Rozmaring Énekkar részére.

 

 

6. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az Érdi Német Kultúr Egyesület elszámolásával kapcsolatban

 

Eszes Mária elnök: Az Érdi Német Kutlúr Egyesület 450 ezer Forintos elszámolatlan tartozása tekintetében a 2014. augusztus 7-ei belső ellenőrzési jelentés megállapításaiból idéz: „A Cégbíróság elektronikus információs adatbázisát megvizsgálva az ellenőrzés megállapította, hogy a támogatás megítélésének idején az Érdi Német Kultúr Egyesületet képviselő személy, valamint az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke ugyanaz a személy, Falusiné Matics Zsuzsanna volt. A személyazonosságot a Céginfo adatbázisán kívül bizonyította még, hogy a 35815/36/2010. számon kötött, a jelentésben mellékelt szerződést az Érdi Német Kultúr Egyesület képviselőjeként ugyanaz a személy, Falusiné Matics Zsuzsanna írta alá, aki a támogatások megítélésének idején az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is volt.” Egy kis rész kimarad: „A támogatási szerződést a Német Kultúr Egyesület képviselőjeként Schneider István írta alá, aki akkor az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat egyik képviselője is volt és a támogatás megszavazásában is részt vett.” A két támogatási szerződés 20/2010. (IX.09.) 250 ezer forint, 21/2010. (IX.09.) 200 ezer forint elszámolási kötelezettsége 2011. szeptember 9-én lejárt, ezen túl késedelmi kamatot kell figyelembe venni az elszámolásban. 2014. július 22-én a belső ellenőrzés után, a Pénzügyi Irodavezető felszólítását követően 2014. szeptemberi számlaösszesítéssel összegzett számlamásolatok alapján csak a dátumozást figyelembe véve a 250 ezer forintból 123.425 ezer Forint, a 200 ezer forintból pedig 4.217 Forint számolható el, valamint a késedelmi pótlék. Mindezt csak megállapításként tüntetik fel jegyzőkönyvükben a fenyegetésekkel szemben. Mint azt már többször leírták, az előző önkormányzat munkájáért nem felelősséget nem vállalnak. Kéri, hogy a beszámolóját fogadják el.

 

Hellinger Pál képviselő: Mint az már szóba került a táncoktatáson felesége vett részt, azonban nem volt tudomása arról, hogy eziránt érintettséget kell bejelenteni, mivel ez tudomására jutott megteszi érintettségét. Amennyiben nem fogadják el, természetesen a szóban forgó összeget visszafizetik.

 

Eszes Mária elnök: Felteszi szavazásra, hogy Hellinger Pál képviselő érintettségének bejelentése után, részt vehessen a szavazásban.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a szavazásból az érintettség bejelentése után nem zárják ki Hellinger Pál képviselőt.

 

Eszes Mária elnök: Felteszi szavazásra korábbi döntésük alapján a 23/2014. (XI.17.) számú határozat megerősítését.

 

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

16/2015. (IV. 16.) számú

h a t á r o z a t

 

német nemzetiségi gyermek táncoktatás tartására vonatkozó 23/2014. (XI.17.)

határozat megerősítésére

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy megerősíti a 23/2014. (XI.17.) határozatát, melyben a Budakeszi metodikzentrum által tartott OKJ-s végzettségű gyermektánc oktató tanfolyam elvégzését támogatták 55 ezer forintért. A tanfolyam elvégzését Hellingerné Pál Tünde vállalta.

 

7. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a statisztikai adatszolgáltatásról

 

Eszes Mária elnök: Elmondja, hogy a KSH felé eleget tettek adatszolgáltatási kötelezettségüknek, bejelentkeztek az országos Adatgyűjtési Programba, javasolja a tudomásul vétel elfogadását.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

17/2015. (IV. 16.) számú

h a t á r o z a t

 

a statisztikai adatszolgáltatásról szóló tájékoztató

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul vette, hogy a KSH által a költségvetési szervek 2015. évi negyedéves beruházás-statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tettek.

 

 

8. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Eszes Mária elnök: Elmondja, hogy meghívást kapott az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Rosenbrücke Énekkar 2015.05.09-én a Szigetszentmártoni Német Nemzetiségi Önkormányzattól a kitelepítés megemlékezésére és az azt követő nemzetiségi kórustalálkozóra. Felkérik a Rosenbrücke Énekkart, hogy a felkérésnek tegyenek eleget, melyet feltesz elfogadásra.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

 

18/2015. (IV. 16.) számú

h a t á r o z a t

 

Rosenbrücke Énekkar felkérése a Szigetszentmártoni

kórustalálkozón való részvételre

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül felkéri a Rosenbrücke Énekkart, hogy a 2015.05.09-ei, Szigetszenmárton Német Nemzetiségi Önkormányzat meghívásának eleget téve, képviseljék az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzatot fellépésükkel a kórustalálkozón.

 

Eszes Mária elnök: Elmondja, hogy a Rosenbrücke Énekkar meghívást kapott 2015.06. 06-án szombaton a Mezőföldi vásár néptánc és közműves fesztiválra az Érdi Múzeumkertbe, melyen szintén felkéri az Énekkart, hogy műsorával képviselje az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzatot.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

19/2015. (IV. 16.) számú

h a t á r o z a t

 

Rosenbrücke Énekkar felkérése kórustalálkozón való részvételre

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül felkéri a Rosenbrücke Énekkart, hogy a 2015.06.06-án szombaton, az Érdi Múzeumkertben tartandó Mezőföldi vásár néptánc és közműves fesztiválon műsorával képviselje az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzatot.

Eszes Mária elnök: Elmondja, hogy 2015.01.31-én az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Sváb bált rendezett, felkérték a Marianum Általános Iskola német nemzetiségi tánccsoportját, valamint a Rosenbrücke Énekkart, hogy a rendezvényen fellépőként vegyenek részt. Az elszámolást erre vonatkozóan megtették, melynek kéri elfogadását.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

20/2015. (IV. 16.) számú

h a t á r o z a t

 

Sváb bálra vonatkozó beszámoló elfogadásáról

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megköszönve a Sváb bálon részt vevő fellépők közreműködését, (Marianum Általános Iskola gyermek tánccsoportja és a Rosenbrücke Énekkar) a beszámolót elfogadta.

 

Kellner Mária hozzászóló: Elmondja, hogy sajnos nem tudott arról, hogy engedély szükséges, hogy az elmúlt ülésen felvételt készíthessen, emiatt szeretne elnézést kérni, a felvétel természetesen megsemmisítette.

 

Eszes Mária elnök: Elfogadja.

 

Kotroczóné Klopfer Terézia hozzászóló: Elmondja, hogy a Rozmaring Énekkar is kapott felkérést az említett vásáron való fellépésre.

 

Eszes Mária elnök: Kit fognak képviselni?

 

Falusi Ferenc hozzászóló: A Kultúr Egyesületet fogják képviselni.

 

Eszes Mária elnök: Úgy gondolja, hogy a szálka ki lett húzva.

 

Falusi Ferenc hozzászóló: Megköszönné, ha a beszámolóból kapnának. A szálka valóban már majdnem teljesen ki van húzva. Úgy gondolja, hogy az együttműködés annyiban lenne pozitív a Német Önkormányzat, illetve az Egyesület és az Énekkar között, mivel a feladatalapú beszámítások esetében nem mindegy hányan dolgoznak, több egyesület részvételével, vagy egy önkormányzat próbál ennek eleget tenni saját énekkarával. Tehát szívesen adják a saját beszámolójukat is a munkához, mellyel növelhető a támogatás, melynek arányában az önkormányzat eldöntheti, hogy vissza ad-e működésre ebből az összegből az énekkarnak, úgy gondolja, hogy így a szálka teljesen ki lenne húzva. Köszöni, hogy részt vehettek a nyilvános ülésen.

 

Péter Ferenc hozzászóló: A működési költségek hogyan számolhatóak el?

 

Eszes Mária elnök: Egy éven belül szükséges elszámolni a támogatási szerződésnek megfelelően.

 

Péter Ferenc hozzászóló: Az szerepel a szerződésben, hogy a felhasználást követően egy hónapon belül el kell számolni.

 

Eszes Mária elnök: A támogatási szerződéshez szükséges lesz még néhány nyomtatvány kitöltése, melyet rendelkezésre fognak bocsátani.

 

Péter Ferenc hozzászóló: Ismételten szeretne egy támogatásra vonatkozó kérelmet leadni, mert Hajósra van meghívása az énekkarnak.

 

Eszes Mária elnök: Gondolják végig, hogy ennek megfelelően mire kérik a támogatást, akár buszköltségre is szánhatják. Úgy gondolja, hogy amennyiben a Kultúr Egyesület az 1 %-ot gyűjti, abból is tudja támogatni az énekkart. Bízik a békés együttműködésben.

 

Hunyadi Ferencné hozzászóló: Amennyiben segítségre van szükség, a munkában szívesen hozzájárulnak.

 

Eszes Mária elnök: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett bezárja  14:50 perckor az ülést.

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

Czeilinger Margit Zsuzsanna Eszes Mária

jegyzőkönyv-hitelesítő elnök

 

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.14. péntek 18:00
volt II. Lajos Általános Iskola (2030 Érd, Fő u. 42.)
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria