erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2007. évi jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2007. október 24.
2011.09.29. csütörtök 10:14

JEGYZŐKÖNYV

Készült: az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 24-ei üléséről

 

Jelen vannak: 5 megválasztott képviselőből 4 fő, a mellékelt jelenléti ív szerint.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti a napirendi javaslatot, melyhez érkezett Eszes Mária képviselőtől egy levél, melyben lemond az elnökhelyettesi tisztségéről, ezt egyebek napirendi pontban megtárgyalják. Felteszi szavazásra a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1)      Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetési koncepciójára

 

2)      A német katonai sírok feltárásához szükséges pénzösszeg meghatározása

 

3)      Egyebek

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi javaslatot.

 

1.                  NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetési koncepciójára

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felolvassa a koncepcióra vonatkozó javaslatuk tervezetét, melyet korábban már megküldtek a képviselőknek. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a koncepcióra vonatkozó tervezetet.

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

9/2007. (X. 24.) NNÖK számú

h a t á r o z a t

 

Érd Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetési koncepciójáról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat kéri Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a 2008. évi költségvetésben legalább az állami támogatással megegyező összeggel támogassa a nemzetiségi önkormányzatot.

 

Amennyiben Érd-Ófalu, Alsó vagy Felső utca környékén tájház létrehozására alkalmas épület kerülne eladásra, úgy kérjük a Települési Önkormányzatot -az ingatlan vásárlások költségvetési részben- biztosítson a megvásárlásához szükséges pénzeszközt.

 

Önkormányzatunk védnöksége alatt megalakult az Érdi Német Kultúr Egyesület, ezen belül a Német Énekkar és a továbbiakban a tánckar megvalósítására is sor kerülne, azonban ahhoz, hogy működtetni tudjuk a Kultúr Egyesületen belüli szervezeteket, plusz támogatásra lenne szükség. Amennyiben a Települési Önkormányzat is szükségesnek tartja a német nemzetiség múltjának ápolását igényt tartanánk 1 millió forint plusz támogatásra.

 

2.                  NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A német katonai sírok feltárásához szükséges pénzösszeg meghatározása

 

Falusi Ferenc: Elmondja, hogy feltárásra került a szóban forgó megtalált sír, melyben 9 német katonát találtak. A Hadisír-gondozó Bizottság egyik tisztje jelen volt, a sírt a jelenlegi temetkezési cég nyitotta ki, a csontokat beládázták, átkerültek Budaörsre. Jelenleg folynak az antropológiai vizsgálatok, a temetés novemberben lesz. Úgy néz ki, hogy további német katonai sírokat találtak a temetőben, ezt a részt már elkerítették. (112 német katona-veszteséglista áll rendelkezésre Érden, mely azt jelenti, hogy a város területén ennyi katona holttestének kell lennie.) Dr. Jánosi György országgyűlési képviselő azt mondta, hogy a város költségvetésében 5 millió forint van exhumálásra félretéve a parkvárosi temetőre, ebből a pénzből próbálnák kifizettetni a feltárást, amennyiben ez nem lehetséges, akkor a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak kellene ezt a költséget felvállalni. Jelenleg egy feltételes döntést hozzanak, szeretné, ha ezt a költséget az önkormányzat állná, hiszen ez az ő kompetenciája annyiban, hogy nemzetközi egyezmény kötelezi az önkormányzatokat ezeknek a síroknak a gondozására és feltárására. Elmondja, hogy 200 ezer forintot kellene elkülöníteni erre a célra, mely egy héten belül eldől, amennyiben nem kerül felhasználásra, az visszakerülne az önkormányzatuk költségvetésébe.

 

Karsch Manfred: Szükségesnek tartja ennek a döntésnek a meghozatalát, azonban ez országos érdek is.

 

Falusi Ferenc: A Magyar Katonai Bizottság részéről elindították ezt a folyamatot, az említett határozat meghozatalát szükségesnek tartja biztonsági okokból, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat részéről kötelességnek is tartja ezeknek a német katonai síroknak a feltárását.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felteszi szavazásra a német katonai sírok feltárásához szükséges pénzösszeg elkülönítését, azaz 200 ezer forintot, azzal a feltétellel, hogy amennyiben nem kerül felhasználásra, visszakerül a Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésébe.

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

10/2007. (X. 24.) NNÖK számú

h a t á r o z a t

 

a német katonai sírok feltárásához szükséges pénzösszeg elkülönítésére

 

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a német katonai sírok feltárására szükséges pénzösszeget, azaz 200 ezer forintot elkülönít költségvetésében, arra a célra, ha a települési önkormányzat a sírok feltárását nem fedezi. Amennyiben a meghatározott pénzösszeg nem kerül felhasználásra, visszakerül a Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésébe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Elmondja, hogy Eszes Mária küldött egy levelet, melyben lemond elnökhelyettesi tisztségéről, ezt több pontban is indokolja.

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a felsorolt pontokat nem tartja megalapozottnak.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Véleménye szerint a német kisebbségnek össze kell tartania. Felteszi szavazásra a képviselő-testület megfogalmazott véleményét, mely szerint elfogadják Eszes Mária elnökhelyettesi tisztségéről való lemondását, azonban képviselőként továbbra is számítanak a munkájára. Természetesen továbbra is támogatják a Német Nemzetiségi Énekkar és a tánckar munkáját, melyet már a 2008. évi koncepcióról szóló 9/2007. (X. 24.) NNÖK számú határozatukban is megfogalmaztak az ülés elején.

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

11/2007. (X. 24.) NNÖK számú

h a t á r o z a t

 

elnökhelyettesi tisztségről való lemondás elfogadásáról

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy elfogadja Eszes Mária elnökhelyettesi tisztségéről való lemondását, azonban képviselőként továbbra is számítanak a munkájára.

 

A Német Nemzetiségi Énekkar és a tánckar munkáját továbbra is támogatják, melyet már a 2008. évi koncepcióról szóló 9/2007. (X. 24.) NNÖK számú határozatukban is megfogalmaztak.

 

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: A tisztség megüresedésével új elnökhelyettest kell választaniuk. A bizottság egybehangzó véleményének megfelelően, javasolja, hogy az elnökhelyettesi tisztséget Schneider István töltse be, így az aláírási jog is átszáll rá. Mivel a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993.évi LXXVII. törvény 30/M.§. (1) bekezdése kimondja, hogy a települési kisebbségi önkormányzat elnöke és elnökhelyettese nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja, ezért a pénzügyi bizottságban betöltött tagságából vissza kell hívni, így helyére a pénzügyi bizottság tagjaként Kellner Máriát jelölik. Döntésük elfogadásával módosul a Német Nemzetiségi Önkormányzat 5/2007.(I.29.) számú Szervezési és Működési Szabályzatának 2. és 3. számú melléklete, kéri a módosítások elfogadását és átvezetését. Felteszi szavazásra az elhangzott módosításokat.

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

 

 

 

 

12/2007. (X. 24.) NNÖK számú

h a t á r o z a t

 

az 5/2007. (I.29.) számú határozat mellékletét képező Szervezési és Működési Szabályzat módosításáról

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy elnökhelyettesnek Schneider Istvánt választja meg, így az aláírási jog is őt illeti meg, ezzel egyidejűleg pedig a Pénzügyi Bizottságból visszahívja.

 

A Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztják Kellner Máriát.

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 5/2007.(I.29.) számú Szervezési és Működési Szabályzatának 2. és 3. számú mellékletét a fentiek szerint módosítja.

 

Határidő: a módosítások átvezetésére azonnal

Felelős: Falusiné Matics Zsuzsanna elnök

 

Falusi Ferenc: Javasolja, hogy határozzák meg a Pénzügyi Bizottság feladat- és hatáskörét.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Összefoglalva az elhangzottakat, a bizottság feladat- és hatáskörének a következőket javasolják: „A Pénzügyi Bizottság feladata az éves költségvetési tervezetnek, a féléves- és az éves beszámoló tervezetének véleményezése, a pénzügyi folyamatok figyelemmel kísérése és értékelése; a pénzügyi döntések (különösen hitelfelvételek) megalapozottságának vizsgálata, a pénzügyi jogszabályok és belső szabályzatok hatályosulásának vizsgálata. A bizottság a vizsgálatának megállapításait haladéktalanul a képviselő-testület elé terjeszti.” A Pénzügyi Bizottság feladat- és hatáskörét javasolja a Német Nemzetiségi Önkormányzat 5/2007.(I.29.) számú Szervezési és Működési Szabályzatának 5. számú mellékleteként elfogadni. Kéri a módosítások elfogadását és átvezetését.

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

13/2007. (X. 24.) NNÖK számú

h a t á r o z a t

 

az 5/2007. (I.29.) számú határozat mellékletét képező Szervezési és Működési Szabályzat módosításáról

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 5/2007.(I.29.) számú Szervezési és Működési Szabályzatának 5. számú mellékletekében a Pénzügyi Bizottság feladat- és hatáskörét az alábbiakban határozza meg:

 

A Pénzügyi Bizottság feladata az éves költségvetési tervezetnek, a féléves- és az éves beszámoló tervezetének véleményezése, a pénzügyi folyamatok figyelemmel kísérése és értékelése; a pénzügyi döntések (különösen hitelfelvételek) megalapozottságának vizsgálata, a pénzügyi jogszabályok és belső szabályzatok hatályosulásának vizsgálata. A bizottság a vizsgálatának megállapításait haladéktalanul a képviselő-testület elé terjeszti.

 

Határidő: a módosítások átvezetésére azonnal

Felelős: Falusiné Matics Zsuzsanna elnök

 

 

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kellner Máriát választja meg.

 

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Elmondja, hogy november 24-én énekkari találkozó lesz Tökölön, melyen a Német Nemzetiségi Önkormányzat megtéríti a buszköltséget.  Felteszi szavazásra a buszköltség viselését.

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

14/2007. (X. 24.) NNÖK számú

h a t á r o z a t

 

Tököli Énekkari Találkozó buszköltségének térítéséről

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a 2007. november 24-én tartandó tököli énekkari találkozóra vonatkozó buszköltséget megtéríti, amennyiben igényt tartanak rá.

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat az éves kötelező közmeghallgatását Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésével egyben kívánja megtartani, ezért felkéri a jegyzőt, hogy amennyiben kérdést intéznek a német nemzetiségi önkormányzat elnökéhez, válaszolhasson rá.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, bezárja a képviselő-testület ülését.

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria