erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2010. évi jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2010. október 14. alakuló ülés
2011.09.29. csütörtök 10:49

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről.

 

Jelen vannak: A megválasztott 4 képviselőből 4 fő. Meghívottak: Dr. Csigi Zsolt Helyi Választási Bizottság elnöke, Mádainé dr. Kováts Judit Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese, Segesdi János alpolgármester, Dr. Szabolcs Mária jegyző.

 

NAPIREND:

 

1.      A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a kisebbségi önkormányzati választás eredményéről

Megbízólevelek átadása

 

     Előadó: dr. Csigi Zsolt, a HVB elnöke 

 

2.   A kisebbségi önkormányzati képviselők eskütétele

 

3.  A kisebbségi önkormányzat elnökének megválasztása

 

    4.   A kisebbségi önkormányzat elnök-helyettesének megválasztása

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy:   A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a kisebbségi önkormányzati választás eredményéről

Megbízólevelek átadása

              

    Előadó: dr. Csigi Zsolt, a HVB elnöke

 

Dr. Csigi Zsolt: A Helyi Választási Bizottság és a maga nevébe köszöni a megjelenteket a kisebbségi önkormányzatok alakuló ülésén. Elmondja, hogy a Helyi Választási Bizottság egyik első feladata a kisebbségi önkormányzati választások kitűzése volt, mivel városunkban nyolc kisebbség esetében haladta meg a 30 főt a választói jegyzékére felvételüket kérő választópolgárok száma. A választást október 3-ára tűzte ki a Bizottság. E napon külön szavazókörben adhatták le szavazataikat, a magukat bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, ruszin vagy szerb kisebbséginek valló magyar állampolgárok.  

A Bizottság a jelölési időszakban folyamatosan vette nyilvántartásba a polgármester- és egyéni képviselő jelöltek mellett az Önök 39 képviselő jelöltjét is. Október 3-án, a választás napján a bizottság megállapította a választás eredményét. Munkájukat folyamatosan segítette a Helyi Választási Iroda vezetője, helyettese és munkatársai, melyet ezúton is megköszön! Ugyancsak köszönet illeti a Szavazatszámláló Bizottság munkáját. A Helyi Választási Bizottság a beérkezett jegyzőkönyvek alapján állapította meg a választás eredményét. A választás ún. egyéni listás rendszerben zajlott, ami azt jelenti, hogy egy szavazólapon 4 jelöltre lehetett érvényes szavazatot leadni. A kisebbségi önkormányzatok létszáma a törvény módosítása következtében 4 képviselő. Ismerteti a választás eredményét, kérem a megválasztott képviselőket megbízólevelük átvételére.

 

Bolgár kisebbség:   

1. Dr. Matejevszki Aszen                                10 szavazatot

2. Márta Ildikó                                                14 szavazatot

3. Molnárné Jorgova Mária                             8 szavazatot

4. Tanevné Vladova Bojána                             8 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

Cigány kisebbség:  

1. Balogh Csaba                                             55 szavazatot,

2. Balogh Gusztáv                                           32 szavazatot,

3. Majsai Ferenc                                             39 szavazatot,

4. Sárközi Lajos                                              16 szavazatot, kapott és lett képviselő.

 

Görög kisebbség:  

1. Ajanidisz Pandelisz                          19 szavazatot,

2. Joresz Anikó                                               20 szavazatot,

3. Szopkó Aphrodité                                       19 szavazatot,

4. Szopkóné Papakosztandisz Eleni                 26 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

Horvát kisebbség: 

1. Antunovits Antal                                          67 szavazatot,

2. Piszák Lászlóné                                           60 szavazatot

3. Szabó Marianna                                          63 szavazatot,

4. Weszelovits Istvánné                                   58 szavazatot kapott és lett képviselő

 

Lengyel kisebbség:  

1. Molnárné Sagun Zdzislawa Maria                17 szavazatot,

2. Morvay Malgorzata Rozália             17 szavazatot,

3. Szczerba Krzysztof Piotr                             15 szavazatot,

4. Tanyi Márton                                              18 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

Német kisebbség: 

1. Eszes Mária                                                77 szavazatot,

2. Falusiné Matics Zsuzsanna               51 szavazatot,

3. Hazenauer Dániel                                        67 szavazatot,

4. Tölgyesi Ottóné                                           63 szavazatot kapott és lett képviselő. 

 

Ruszin kisebbség:

1. Dr. Hricz Andrea                                        12 szavazatot,

2. Martonosi Tamás                                        12 szavazatot,

3. Németh József                                            10 szavazatot,

4. Szmolárné Nagy Marianna                           10 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

Szerb kisebbség:   

1. Csánics Sándor                                           16 szavazatot,

2. Gyukin Szvetozár                                        18 szavazatot,

3. Gyukin Tijana                                              16 szavazatot,

4. Rockov Milán                                             16 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A kisebbségi önkormányzati képviselők eskütétele                                    

 

Dr. Csigi Zsolt: Kérem, hogy az eskütételhez álljanak fel, és mondják utánam az eskü szövegét. Az eskütételt követően kérem, írják alá az Érdi Krónikát.

A Választási Bizottság és saját nevében gratulál, eredményes munkát kíván, melyhez türelmet, kitartást és nagyon jó egészséget.

 

A kisebbségi önkormányzati képviselők a törvényben előírt esküt letették.

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat ülését a 104. teremben folytatja.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Eszes Mária korelnök: Tisztelt Képviselő-társaim! Köszöntök mindenkit az október 4-én megválasztott Német Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülésén. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 4 megválasztott képviselőből 4 fő jelen van, így az alakuló ülés határozatképes. Javaslom, hogy az alakuló ülés napirendjét a meghívóban foglaltak szerint fogadjuk el. Kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alakuló ülés napirendjét 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

 

Eszes Mária korelnök: Tisztelt Képviselő-testület! A kisebbségi önkormányzat alakuló ülésének kötelező napirendi pontja az önkormányzat elnökének megválasztása. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 30/N § (1) bekezdése előírja, hogy a kisebbségi önkormányzat a tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt választ. Az önkormányzati törvény 12. § (6) bekezdése lehetővé teszi, hogy a testület az elnököt és az elnökhelyettest titkos szavazással is megválaszthatja. Kérem a Képviselő-testületet szavazzon arról, hogy az elnököt és az elnökhelyettes titkos szavazással választja-e meg.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Mivel nincs egymás előtt titkolni valójuk, javasolja a nyílt szavazást.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a nyílt szavazás mellett döntött.

 

Tölgyesi Ottóné: Indítványozom, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének Eszes Mária képviselőt válasszuk meg.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Ő pedig Hazenauer Dánielt javasolja elnökké megválasztani.

 

Tölgyesi Ottóné: Kérem, aki egyetért Eszes Mária elnökké történő megválasztásával, kézfelemeléssel szavazzon.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

26/2010. (X.14.)

határozat

 

a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megválasztásáról

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett Eszes Máriát választotta meg elnöknek.

 

Eszes Mária megválasztott elnök: Tisztelt Testület! A következő napirendi pont az önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 30/N § (1) bekezdése szerint a kisebbségi önkormányzat a tagjai közül az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére elnökhelyettest választ.  Javaslja, hogy a testület Tölgyesi Ottóné képviselőt válassza meg elnökhelyettesnek. Kérem, aki egyetért megválasztásával, kézfelemeléssel szavazzon.

Falusiné Matics Zsuzsanna: Mivel az előbbi, elnök személyére tett javaslatát elutasították, elnökhelyettesnek Hazenauer Dánielt javasolja megválasztani.

 

Eszes Mária: Először Tölgyesi Ottóné elnökhelyettessé történő megválasztását teszi fel szavazásra. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

27/2010. (X.14.)

határozat

 

a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztásáról

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett Tölgyesi Ottónét választotta meg elnökhelyettesnek.

 

 

Eszes Mária: Gratulálok az elnökhelyettesnek, munkájához sok sikert kívánok! A helyi kisebbségi önkormányzat alakuló ülésének ez volt az utolsó kötelező napirendi pontja. Remélem, hogy testületünk eredményesen fogja végezni munkáját.  

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Kérdése, hogy korábban azt nyilatkozta Eszes Mária, hogy dr. Kaltenbach Jenő javára visszalép, ez miért nem történt meg?

 

Eszes Mária: Azt hitték, hogy dr. Kaltenbach Jenő sokkal több szavazatot fog kapni. Elmondja, hogy kaptak egy levelet az ÉMNÖSZ-től, melyben kérték, hogy döntsék el, hogy továbbra is kívánnak-e az ÉMNÖSZ-höz csatlakozni, ezt a döntést meg kell hozni, mert október 30-án lesz az ÉMNÖSZ Közgyűlése. Tehát felteszi szavazásra az ÉMNÖSZ-höz való csatlakozást.

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

28/2010. (X.14.)

határozat

 

az Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetségéhez

ÉMNÖSZ-höz való csatlakozásról

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy továbbra is csatlakozik az Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetségéhez (ÉMNÖSZ).

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Azért szavazott nemmel, mivel csalódtak az ÉMNÖSZ-ben, hiszen olyan jelölteket is indítottak, akiket a helyi szervezet nem támogatott.

 

Falusi Ferenc: Elmondja, hogy véleménye szerint jogtalanul érzelmi döntés született, érvénytelennek tartja a szavazást és óvást kíván benyújtani.

 

Falusi Ferenc a legalapvetőbb parlamentáris formák betartása nélkül fenyegette és sértegette az új képviselőket. A munkát közbeszólásai miatt nem lehetett folytatni.

 

Eszes Mária: Véleménye szerint el kellene fogadniuk, hogy a német nemzetiségi önkormányzat más felállásban működik tovább. Döntsenek arról, hogy 2010. november 13-ára a Budaörsön megrendezendő Regionális Kulturális Gálára szervezzenek-e buszt, melyet feltesz szavazásra.

 

Nagy Nikoletta Szervezési Iroda munkatársa: Javasolja, hogy az ilyen döntésekre hívjanak össze jövő hétre egy ülést, hiszen jelenleg az önkormányzat megalakulásáról, az elnök és elnökhelyettes megválasztásáról szól az alakuló ülés, pénzügyekben most még nem tudnak dönteni.

 

Tölgyesi Ottóné: Kéri, hogy Nagy Nikoletta hívja be az ülésre a Helyi Választási Bizottság elnökét.

 

Mivel az elnök már nem volt az épületben, ezért dr. Szabolcs Mária jegyző jelent meg az ülésen.

 

Eszes Mária: Falusi Ferenc sorozatosan megsérti az ülésrendet, ezért kérik jegyző asszony segítségét.

Dr. Szabolcs Mária jegyző: Elmondja, hogy először az átadás-átvételt kell rendezni, minél hamarabb, mivel erre határidők vannak. Hozzáteszi, hogy a korábbi Német Nemzetiségi Önkormányzat működésével nem volt gond. A jövő héten tájékoztatást fognak arról kapni, hogy mi szükséges a technikai működéshez. Természetesen az előkészítő dolgokat meg lehet tenni, de pénzügyi vonatkozásba még nem hozhatnak megfelelő döntést. Segítségükre lesz a hivatal, de próbáljanak meg békésen együttműködni.

 

Eszes Mária: Úgy véli, hogy Falusi Ferenc jogtalanul szólalt fel.

 

Dr. Szabolcs Mária jegyző: Hozzáteszi, hogy aki nem tag, annak először az elnöktől kell szót kérnie.

 

Falusi Ferenc: Ebben az esetben szót kér. Kérdése, hogy a Német Kultúr Egyesület is ebben a szobában tevékenykedik, ők maradhatnak itt, vagy rámolják ki a felszerelésüket?

 

Eszes Mária: Nekik is vannak itt holmijai, fényképei.

 

Dr. Szabolcs Mária: Ennek a vitának elejét szeretné venni azzal, hogy elmondja, valószínűleg a 8 kisebbségi, illetve nemzetiségi önkormányzat számára két szoba lesz használatba adva a második emeleten, de erről még nem döntöttek véglegesen.

 

Hazenauer Dániel: Annyit fűzne hozzá, hogy mivel most a többség rájuk szavazott, kéri, hogy vegyék tudomásul az eredményt és ne akadályozza az előző Képviselő-testület a működésüket.

 

Dr. Szabolcs Mária: További zavartalan munkát és együttműködést kíván, amennyiben a továbbiakban segítségre van szükségük kéri, hogy jelezzék.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria