erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2010. évi jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2011. novembe 16.
2011.09.29. csütörtök 10:50

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010. november 16-án megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: Eszes Mária elnök

                         Tölgyesi Ottóné elnökhelyettes

                         Hazenauer Dániel tag,

                         Falusiné Matics Zsuzsanna tag,

                         Dr. Szabolcs Mária jegyző,

                         Péterfia Krisztina a Közgazdasági Iroda vezető helyettese

                         Ferencz Judit csoportvezető

                         Nagy Nikoletta jegyzőkönyvvezető

 

Eszes Mária: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a tagok 4 fővel jelen vannak, tehát az ülés határozatképes.

 

Péterfia Krisztina: Az önkormányzat 3/4 éves beszámolóját tárgyalja a Közgyűlés, melybe beépülne a kisebbségi önkormányzatok erről szóló beszámolója. Kéri, hogy ezt a napirendi pontok közép vegyék fel, mely tulajdonképpen az előző önkormányzat előirányzatainak szeptember 30-ai teljesítése, mely beszámolót átad megismerésre.

 

Dr. Szabolcs Mária: Jelenleg a napirendre való felvételről van szó. Döntenek a beszámoló elfogadásáról, hogy az beépülhessen az önkormányzat költségvetésébe. Ez egy pénzügytechnikai kötelezettség.

 

Tölgyesi Ottóné: Tehát az a számsor, melyet most kézhez kapott, az előző önkormányzat teljesítése.

 

Ferencz Judit: Az Áht. előírása alapján tájékoztatót kell adni a képviselők részére a 3 éves gazdálkodásáról, tehát az erről szóló tájékoztatót kell elfogadni.

 

Tölgyesi Ottóné: Tájékoztatóként elfogadják.

 

Eszes Mária: Felteszi szavazásra az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 éves teljesítésről szóló tájékoztatójával bővítve a napirendet.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a módosított napirendet.

 

NAPIREND:

 

1.     Átadás-átvétel (külön jegyzőkönyv készült)

2.     Függőben lévő pénzügyi döntések megbeszélése /SZMSZ elfogadása/

3.     Javaslat a pénzügyi kötelezettségvállalás rendjére

4.     Az első 3 éves beszámolóról való tájékoztató elfogadása

5.     Budaörsi hagyományőrző gálára gépjármű költségek megtérítése

6.     Egyebek

 

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Az előző, valamint az új Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti átadás-átvétel;

Függőben lévő pénzügyi döntések megbeszélése 

 

Tölgyesi Ottóné: Átolvasva az átadás-átvételi jegyzőkönyv tervezetét, az első mondta tehát azt tartalmazza, hogy számukra nem keletkezik kötelezettségvállalás.

 

Hazenauer Dániel: Milyen eszközöket vettek át?

 

Átadásra került a szobaleltár, mely a jegyzőkönyv melléklete.

 

Tölgyesi Ottóné: Az utolsó bekezdést olvasva 20.000 forint kötelezettségvállalás mégis van?

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Erről megvan a számla, ki lett fizetve. Ahogy le is van írva, a nettó összeget különítette el az előző önkormányzat, nem a bruttót. Amint megszavazzák a 20.000 forintot és átadják azt, biztosítja az erről szóló számlát.  

 

Hazenauer Dániel: Gyakorlatilag ez egy áfa tartozás, tehát ki kell fizetni.

 

Dr. Szabolcs Mária: Így van, vagy a korábbi határozatot módosítják, vagy új határozatot hoznak ennek az összegnek a kifizetéséről.

 

Eszes Mária: Az ingóság leltárt átnézték, azonban két székkel kevesebb van a szobában.

 

Péterfia Krisztina: Egy szék hiányzik, reggel átnézték a leltárt, de ha a többi kisebbségi önkormányzat irodájában is végeznek a leltározással, valószínűleg elő fog kerülni.

 

Hazenauer Dániel: Volt egy nagyméretű zászló is.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Az a Német Kultúr Egyesületé, Schneider István csináltatta. Valamint az ittlévő ruhát Budaörsről kapták, de az ki lett egyenlítve.

 

Tölgyesi Ottóné: Javasolja, hogy ne módosítsa a korábbi határozatot, hanem hozzanak újat és hivatkozzanak erre.

 

Eszes Mária: Felteszi szavazásra, hogy a 17/2010. (VIII.02.) határozatban foglaltakat kiegészítik 20.000 forinttal a számla ellenében.

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

29/2010. (XI.16.)

határozat

 

17/2010. (VIII.02.) határozat kiegészítéséről

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a 17/2010. (VIII.02.) határozatban foglaltakat, (mely szerint 100.000 forintot különített el a korábbi önkormányzat az érdi Ercsi úti temetőben német katonai emlékhely kialakítására) kiegészíti 20.000 forinttal, így lesz a számla végösszege bruttó 120.000 forint. A 20.000 forintot az elnök a pénzügyi rend szerint felveszi, melyet átadás-átvétel keretében kifizet a korábbi önkormányzat elnöke, Falusiné Matics Zsuzsanna részére, és ennek fejében a számla leadásra kerül a Közgazdasági Irodára.

 

Eszes Mária: Az átadás-átvételi jegyzőkönyv tervezetében szerepel továbbá, hogy 2010.09.30. napján készült költségvetési elszámolási számlán az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak 774.816,12 forintja volt, valamint a házipénztárban 80.040 forint.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Először leadott egy 20 ezer forintról szóló számlát, hiszen kellett a sírnak szegély, az említett elkülönített összegből a fennmaradó 80 ezer forint volt.

 

Péterfia Krisztina: A számlának azt a részét, amit ki lehetett fizetni, azt kifizették, és a fennmaradó összeget, a 20.000 forintot kell még kifizetni, tehát nem Önök kapnak pénzt a házipénztárból, hanem erről kell határozatot hozni. Hoztak egy határozatot, mely alapján felvették a 100.000 forintot a bankból, tehát volt egy készpénz állomány, a bankból átkerült a pénz a házipénztárba. Kapott egy számlát, melyet a rendelkezésre álló pénzeszközből kifizettek, és van a számlának egy fennmaradó része, amire már nem volt pénz. A házipénztárban azért van pénz, mert amíg ezt a számlát nem adja le, addig nem tudják elszámolni, tehát ez az összeg a házipénztárban szereplő pénzösszeg. Tehát 100.000 forintot kivett a bankszámláról, egy 20.000 forintról szóló számlát már leadott, így maradt a házipénztárban 80.040 forint, de a számla bruttó 120.000 forint lett.

 

Hazenauer Dániel: Ott nincsenek eltemetve katonák, és mégis megtartják ezt a helyet? Hová vitték a katonákat?

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: 2 éve elvitték a katonákat innen Budaörsre.

 

Hazenauer Dániel: Át tudnak menni Budaörsre, miért kell itt fenntartani?

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Az előző önkormányzat döntéseit most ne vitassák.

 

Dr. Szabolcs Mária: Visszatérve kivett 100.000 forintot a bankszámláról, ez az összeg, amíg nincs elszámolva a házipénztárban jelenik meg, mivel 20.000 forintról már korábban hozott egy számlát, így maradt a házipénztárban a jelenlegi 80.040 forint. Az most mindegy, hogy a számlákat, hogy hozza be, hiszen ez a 20.000 forintról szóló összeg volt az előleg, melyről adott egy számlát, és utána kiállított még 100.000 forintról szóló számlát.

 

Eszes Mária: Értsék úgy, hogy 20.000 forintot kivett előlegnek, 120.000 forintot költött, most hozta a 100.000 forintról szóló számlát.

 

Tölgyesi Ottóné: Megállapítja, hogy ezek szerint a számla leadásával kiürül a házipénztár.

 

Eszes Mária: Elmondja, hogy a jelenlegi Német Nemzetiségi Önkormányzat nem ért egyet az előző önkormányzat pénzügyi döntéseivel, azt nem tudják átvenni és magukénak vallani, és mindennemű felelősséget a hivatalos átadás-átvétel napjától tudnak vállalni.

 

Tölgyesi Ottóné: Az Érdi Német Kulturális Egyesület az önkormányzattól kapott pályázat útján 200.000 forintot, melyet a Német Nemzetiségi Önkormányzat 250.000 forinttal kiegészített. Szeretnék határozatba foglalni, hogy az Érdi Német Kulturális Egyesület ugyanolyan feltételekkel és módon számoljon el a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, ahogy azt az önkormányzat felé teszi, mely le van írva. Ezen kívül ezt a pályázatot kiegészítették egy személyes felelősségvállalási nyilatkozattal, melyet szintén kérnek, tehát ugyanazokkal a feltételekkel számoljanak el, mint az önkormányzat felé. Ez a határozat 2010.09.09-én lett megszavazva.

 

Dr. Szabolcs Mária: Attól függ, hogy az önkormányzat és a Kulturális Egyesület között milyen szerződés van, úgy véli, hogy támogatási szerződét kötöttek, és ha ez benne van, akkor írjanak egy levelet az Egyesület féle, hogy megerősítik a szerződés pontját és kérik azokkal a feltételekkel való elszámolást, mint amelyet az önkormányzat felé tennének.

 

Eszes Mária: Felteszi szavazásra az indítványt.

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:

 

30/2010. (XI.16.)

határozat

 

az Érdi Német Kultúr Egyesületnek nyújtott támogatásról való beszámolásról

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással kéri, hogy ugyanolyan feltételekkel számoljon el az Érdi Német Kultúr Egyesület az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat felé, mint ahogy a települési önkormányzat felé teszi. Felkérik az elnököt, hogy az erről szóló levelet továbbítsa az Érdi Német Kultúr Egyesület elnökének.

 

Péterfia Krisztina: Tehát jelenleg pályázaton nyert az egyesület egy összeget, melyet kiegészített a korábbi nemzetiségi önkormányzat.

 

Dr. Szabolcs Mária: Az Érdi Német Kultúr Egyesület egyszer kapott pályázati úton a települési önkormányzattól 200.000 forintot, melyet a korábbi Német Nemzetiségi Önkormányzat kiegészített 250.000 forinttal. Kérjék, hogy ez utóbbi összeggel az Egyesület számoljon el, az önkormányzatuk felé.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Nincs ezzel semmi probléma, amikor a Rosenbrücke énekkart támogatták, ők is elszámoltak ugyanúgy.

 

Tölgyesi Ottóné: A másik felvetésük szintén az Érdi Német Kultúr Egyesülettel függ össze. Ugyanaznap, tehát szeptember 9-én kelt egy másik határozat, melyben az egyesületnek működési költségekre 200.000 forintot adtak. Szeretnék, ha ezzel is elszámolnának, méghozzá úgy, hogy nyilatkozatban kérnek egy levelet tőlük, hogy konkrétan milyen működési költségeket kívánnak elszámolni. Mivel az Érdi Német Kultúr Egyesületről nem sokat tudnak, ezért kérik tőlük a pontos nevüket, székhelyet, postacímet, adószámot, a tisztségviselők és a tagok névsorát. Erről is szavazást szeretne kérni.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Szeretné elmondani, hogy amire megkapta az egyesület támogatást, az a Pockingban (Bajorországban) lévő magyar katonák sírjának meglátogatása, hozzáteszi, hogy ezt megbeszélték, az előző képviselő-testületnek Eszes Mária is tagja volt. Ezt az utat meg fogják hirdetni, mindenki jelentkezhet, két naposra tervezik a távolság miatt, a helyszínen szeretnének koszorút elhelyezni. A másik támogatás a működésre volt, hiszen az egyesületnek is el kell valahogy indulnia, de ugyanúgy támogatták az érdi Rosenbrücke énekkart, ők is működésre kapták a támogatást, de nem volt behatárolva, hogy ezt az összeget mire használhatják. Ugyanígy kapott támogatást a Rozmaring Német Nemzetiségi énekkar is, ők is működésre kapták ezt az összeget, ez soha nem volt behatárolva, a számla ellenében elszámolták.

 

Eszes Mária: Egy levélben mindig leírták, hogy mire kérik a támogatást, ezt kérik ők is.

 

Péterfia Krisztina: Támogatási szerződés volt erről?

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Természetesen kötöttek támogatási szerződést.

 

Tölgyesi Ottóné: Szeretné, ha határozatba foglalnák, hogy a Kultúr Egyesülettől írásba kérik az elszámolást, hogy pontosan milyen költségeket kívánnak elszámolni.

 

Dr. Szabolcs Mária: Ezt a támogatási szerződésbe bele kellene foglalni egy utólagos módosítással.

 

Hazenauer Dániel: Tehát ez az összeg, mellyel támogatták az Egyesületet, azt a magyar katonai temető látogatására tervezték? Ez mikorra fog realizálódni?

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Megmutatja majd az erről szóló prospektust, amikor erről döntöttek, akkor is nála volt.  

 

Eszes Mária: A támogatási szerződéseknek ugyanolyan a formája.

 

Tölgyesi Ottóné: Azért kérte a határozat meghozatalát, mert véleménye szerint ezek a döntések nincsenek dokumentálva, pedig az összegek át lettek utalva.

 

Dr. Szabolcs Mária: A határozatok mögött van támogatási szerződés?

 

Eszes Mária: Van, de ugyanolyan a formájuk és a szövegük.

 

Nagy Nikoletta: Van mindkettőről támogatási szerződés, csak más az összegük és a határozatok száma.

 

Dr. Szabolcs Mária: Az előbb elhangzott, hogy nincs támogatási szerződés.

 

Tölgyesi Ottóné: Van, de nem állja meg a helyét.

 

Péterfia Krisztina: Tehát a támogatási szerződésben megfogalmazott kritériumokat nem tartják megfelelőnek?

 

Dr. Szabolcs Mária: Ismerteti a támogatási szerződés 3. pontját, mely szerint a Támogatott a támogatási cél és összeg megítélését követően legkésőbb 1 éven belül köteles azt megvalósítani, és a támogatási összeggel elszámolni. Tehát ez benne van.

 

Tölgyesi Ottóné: Így van, ehhez szeretnének egy határozatot hozni, hogy hogyan kérik az elszámoltatást. Írjanak egy nyilatkozatot, hogy mire kérték a működési költséget, konkrétan mire gondolnak.

 

Dr. Szabolcs Mária: Egy egy gyűjtőfogalom, amiben megszorul az egyesület az egy év alatt, lehet akár terembérlésre, akár villanyszámla befizetésére fordítani.

 

Hazenauer Dániel: Mióta működik az egyesület?

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: 3 éve, természetesen a német önkormányzat míg támogatta a karácsonyi ünnepségen fellépőket, az iskolákat, addig a Kultúr Egyesület még nem igazán működött.

 

Hazenauer Dániel: 2007. óta működik az egyesület, miért csak most lett támogatva közel fél millió forinttal és még azt sem tudják kik a tagjai.

 

Tölgyesi Ottóné: Megismétli, hogy szeretnék, ha az Érdi Német Kultúr Egyesület nyilatkozna, hogy milyen működési költségeket szeretne elszámolni a nevezett összegből, valamint szeretné a korábban kért adatokat megkapni. Korábban hányszor támogatta a Német Nemzetiségi Önkormányzat a Kultúr Egyesületet?

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Most először.

 

Dr. Szabolcs Mária: Hozzáteszi, hogy a támogatásról 4 igen szavazattal, egyhangúan döntött az akkori önkormányzat.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: El szeretné mondani, hogy a német katonai emlékhely azért nem ennyibe kerülne, minden saját erőből csinálták, ezen kívül még a név vésése van hátra, hiszen ezt is ki kell majd fizetni. Ha a Kultúr Egyesület azt mondja, hogy a név kivésését támogatja, akkor arról fognak határozatot hozni, és arról hoznak számlát, és nem kérnek a német önkormányzattól. Számára mindig fontos volt, a helyi emlékek, emlékhelyek történelmi jelentőségű feltárása.

 

Hazenauer Dániel: Többször kérte a Budaörsi Német katonai temetőbe való látogatást. Nem érti, hogy miért Pockingba kell látogatniuk, amikor itt a Buda-környéki svábokat ’44 nyarán elvitték a német hadseregbe, ennek a két hadosztálynak a halottai pedig itt lettek eltemetve. Miért Pockingba mennek?

 

Eszes Mária: Ebbe most ne menjenek bele. Megjegyzi, hogy az Alapító Okiratot is, és minden további dokumentációt a Német Nemzetiségi Önkormányzat állt a Kultúr Egyesületnek, ezért úgy gondolja, hogy joguk van tudni, hogyan működnek és kik a tagjai. Az elhangzottakat felteszi szavazásra.

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:

 

31/2010. (XI.16.)

határozat

 

az Érdi Német Kultúr Egyesületnek nyújtott

működési támogatásról és adatairól kért beszámolóról

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással felkéri, a Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy nyilatkozatban kérjen egy levelet az Érdi Német Kultúr Egyesülettől, hogy konkrétan milyen működési költségeket kívánnak elszámolni, valamint az Érdi Német Kultúr Egyesülettől kérik az alábbi adatokat: pontos név, székhely, postacím, adószám, az elnök, a tisztségviselők és a tagok névsorát.

 

Tölgyesi Ottóné: Ki az Érdi Német Kultúr Egyesület elnöke?

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Schneider István.

 

Hazenauer Dániel: Szükséges tudniuk a tagok névsorát, ha valamilyen rendezvény lesz, hiszen a német nemzetiség ugyanaz maradt az önkormányzati váltástól függetlenül.

 

Tölgyesi Ottóné: Az utóbbi két határozatot szeretné, ha belevennék az átadás-átvételi jegyzőkönyvbe.

 

Dr. Szabolcs Mária: Ez független dolog, az átadás-átvétel a tényszerű állapot rögzítése, illetve annak átadás-átvétele, ennek ez nem tárgya.

Tölgyesi Ottóné: Véleménye szerint ez akkora összeg, hogy szeretné, ha nyoma lenne.

 

Dr. Szabolcs Mária: A működésük alatt számtalan határozatot hozott az önkormányzat.

 

Eszes Mária: Úgy gondolja, hogy ez a jegyzőkönyv melléklete lesz.

 

Tölgyesi Ottóné: Javasolta, hogy a két összeg kerüljön bele az átadás-átvételi jegyzőkönyvbe.

 

Eszes Mária: Meggyőzték, tegyék bele.

 

Hazenauer Dániel: Volt még egy kifizetés szeptember végén, a Lukin László Zeneiskola számára.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: A Lukin László Zeneiskola kisfúvósait minden évben támogatták, többek között szeptember 11-én is felléptek a pincetulajdonosok és a nemzetiségek által közösen rendezett ófalusi rendezvényen. Továbbá elmentek egy minősítési versenyre, ahol ezüst minősítést nyertek, de ez mind az utolsó pillanatban történt.  

 

Tölgyesi Ottóné: Semmi kifogása a zenei iskola és a zenei élet támogatása ellen, azonban kérdése, hogy mennyi pénzzel támogatták a Marianum Iskolát, ahol 19 éve működik nemzetiségi osztály?

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Annyiszor ahányszor felléptek a rendezvényeiken. Az utolsó 3 évben a tanárok az iskolából nem tudtak elmenni a német önkormányzat által rendezett karácsonyi ünnepségre.

 

Hazenauer Dániel: Felhívná a figyelmet arra, hogy németekről van szó. Az iskolákat és a diákokat nem látja például a koszorúzásokon. Tisztában van azzal, hogy egy hangszer sokba kerül, de ők német önkormányzat.

 

Eszes Mária: A legutolsó határozatról szeretne érdeklődni, mely szerint az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájában résztvevőket emléklappal jutalmazzák, melyre 80 ezer forintot különítettek el.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Elmondja, hogy valóban ez volt az utolsó határozatuk, de ezt az összeget nem vették fel. Hozzáteszi, hogy itt senki nem pénzért dolgozott, hanem társadalmi munkában, és úgy gondolták, hogy akik együtt dolgoztak, elmennek együtt vacsorázni, megköszönve, hogy együtt dolgoztak.

 

Tölgyesi Ottóné: Úgy gondolja, hogy az említett Kultúr Egyesületnek átutalt összeg, és a Lukin László Zeneiskolának átadott 100.000 forintnak is szerepelnie kellene az átadás-átvételi jegyzőkönyvben, tehát amelyek szeptemberben voltak.

 

Dr. Szabolcs Mária: Ezeknek nincs semmilyen kötelezettségvállalása, a 25/2010. (IX.20.) számú határozat visszavonását javasolja, mivel nem lett felhasználva.

 

Nagy Nikoletta: Tehát az átadás-átvételi jegyzőkönyvben szerepeljenek a szeptemberi kifizetések.

 

Eszes Mária: Felteszi szavazásra a 25/2010. (IX.20.) számú határozat visszavonását.

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:

 

32/2010. (XI.16.)

határozat

 

25/2010. (IX.20.) számú határozat visszavonásáról

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással visszavonja a 25/2010. (IX.20.) számú határozatot, melyben az elkülönített összeg nem került felhasználásra.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a pénzügyi kötelezettségvállalás rendjére

 

Eszes Mária: Ismerteti, hogy utalványozónak Eszes Mária, elnököt, ellenjegyzőnek Hazenauer Dánielt, és pénztárosnak pedig Tölgyesi Ottóné elnökhelyettest szeretnék megjelölni. A helyettesítési rend pedig a következőképpen alakulna, az utalványozó akadályoztató esetén Tölgyesi Ottóné elnökhelyettes lépne a helyébe, ebben az esetben Eszes Mária az ellenjegyző, pénztáros pedig Hazenauer Dániel.

 

Péterfia Krisztina: Javasolja, hogy a határozat végén tüntessék fel, hogy ki kerüljön feltüntetésre a banki aláírási kartonon, ki jogosult készpénz felvételre.

 

Eszes Mária: Véleménye szerint mindhárman kerüljenek feltüntetésre. Felteszi szavazásra javaslatát.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

33/2010. (XI.16.)

határozat

 

pénzügyi kötelezettségvállalás rendjéről

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

 

- utalványozónak (kötelezettségvállaló) Eszes Mária elnököt választja meg,

- a kötelezettségvállalások ellenjegyzőjének Hazenauer Dánielt választja meg,

- pénztárosnak Tölgyesi Ottóné elnökhelyettest választja meg.

 

Az utalványozó és ellenjegyző személye megegyezik a banknál leadott aláírási címpéldányon szereplő személyekkel!

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal - jegyző által kijelölt - munkatársát elfogadja érvényesítőnek.

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a helyettesítési rendet a következőképp állapítja meg:

 

-         az utalványozó (kötelezettségvállaló) akadályoztatása esetén eljár Tölgyesi Ottóné elnökhelyettes,

-         ebben az esetben a kötelezettségvállalások ellenjegyzőjeként Eszes Mária jár el,

-         a pénztárosi feladatokat Hazenauer Dániel látja el.

 

A kötelezettségvállalás szabályainak megfelelően a banki műveletekhez -a banki aláírási kartonon- az utalványozó, az ellenjegyző és a pénztáros is feltüntetésre kerül és e három bejelentett személy közül a pénz felvételéhez két személy együttes aláírása szükséges.

 

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

Eszes Mária: Az SZMSZ-t végigolvasták, úgy gondolták, hogy ők nem szeretnének külön bizottságot, úgyhogy az arra vonatkozó részek nélkül, valamint az 5 fő helyett értelemszerűen a 4 képviselőre módosuljon. Ezt felteszi szavazásra.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

34/2010. (XI.16.)

határozat

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás mellett elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzatára vonatkozó javaslatot, mely a határozat melléklete.

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Az első 3 éves beszámolóról való tájékoztató elfogadása

 

Tölgyesi Ottóné: Tehát csak a tájékoztatást kell elfogadniuk.

 

Dr. Szabolcs Mária: Igen, a tényeket kell most elfogadniuk, nézzék át. A tények le vannak könyvelve, a  szerződés, a kötelezettségvállalások és a kifizetések listája került Önök elé.

 

Eszes Mária: Felteszi szavazásra az első 3 éves beszámoló elfogadását.

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:

 

35/2010. (XI.16.)

határozat

 

Az első 3 éves beszámolóról való tájékoztató elfogadásáról

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta az első 3 évről szóló beszámolót.

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Budaörsi hagyományőrző gálára gépjármű költségek megtérítése

 

Eszes Mária: Elmondja, hogy részt vettek a Budaörsön megrendezésre kerülő hagyományőrző gálán, melyre 25.000 forint volt gépjármű költsége. Felteszi szavazásra ennek a napirendre való vételét.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül napirendjére vette a Budaörsi hagyományőrző gálára gépjármű költségek megtérítését.

 

Péterfia Krisztina: Legközelebb erről előre határozzanak.

 

Eszes Mária: Nem volt lehetőségük erről hamarabb dönteni. Felteszi szavazásra az említett összeg megtérítését.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

36/2010. (XI.16.)

határozat

 

gépjármű költségének megtérítéséről

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Budaörsön megrendezésre kerülő hagyományőrző gálára a gépjármű költségének megtérítését, azaz 25.000 forintot biztosítanak, a készpénzes számla Közgazdasági Irodára történő leadásával.

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Eszes Mária: A gépjármű költségének elszámolását hivatalos útnyilvántartás alapján szeretnék elszámolni.

 

Ferencz Judit: Ehhez útnyilvántartás és az APEH által elszámolható üzemanyag számla szükséges, valamint határozatra arról, hogy ez mire vonatkozóan számolható el, programhoz, vagy általában a tevékenységhez kapcsolódóan.

 

Dr. Szabolcs Mária: Végig kell gondolniuk, hogy ezeket ki igazolja le, ezeket a szabályokat ki kell alakítani. Vagy egy kilométer számot, hogy kinek mennyit szeretnének, illetve ha a programhoz kapcsolódóan, akkor arról kell határozatot hozni.

 

Eszes Mária: Akkor ezt a következő ülésig átbeszélik. Elmondja, hogy december 17-én pénteken tartják a Marianum Általános Iskolában a Német karácsonyt 16:30-kor, de ennek költségeiről a következő ülésen döntenek. Szobájuk helyett a 204. szobát kapták a szerbekkel, lengyelekkel és a horvátokkal. Kéri, hogy foglalják írásba, hogy ennek a szobának a kulcsát csak az elnök vehesse fel.

 

Tölgyesi Ottóné: Illetve ezt egészítsék ki azzal, hogy vagy az elnök által meghatalmazott személy.

 

Dr. Szabolcs Mária: Azt a szobát négy kisebbség fogja használni, tehát egymás között is meg kellene beszélni az erre vonatkozó felvetéseket, továbbá, hogy milyen tárgy, szekrény kihez tartozik, valamint erről a portára nyilvántartást leadni. Ha minden kisebbségi önkormányzatnál megtörténik az átadás-átvétel, akkor tisztábban fognak látni.

 

Péterfia Krisztina: Állapodjanak meg a többi kisebbségi önkormányzattal, hogy például Önök biztosítják az asztalt és a székeket, ezért nekik szavatosságot kell vállalniuk az azokban okozott károkért. Kéri, hogy az ülés végeztével menjenek át a Közgazdasági Irodára, hogy a banki aláírási jogosultságot rendezhessék.

 

Eszes Mária: Megköszöni a részvétel és a segítséget, az ülést 11:30 perckor bezárja.  

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
2018.11.22. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria