erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2010. évi jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2010. november 24.
2011.09.29. csütörtök 10:52

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010. november 24-én megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: Eszes Mária elnök

                         Tölgyesi Ottóné elnökhelyettes

                         Hazenauer Dániel tag,

                        Major Angéla szervezési előadó

 

Eszes Mária: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a tagok 3 fővel jelen van, tehát az ülés határozatképes. A napirendre szeretnék felvenni egy telefon vásárlására vonatkozó javaslatot, valamint a függőben lévő pénzügyi döntések kiegészítését az előző üléshez kapcsolódóan. Felteszi szavazásra a napirendi javaslatot.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a módosított napirendet.

 

NAPRIENDI PONT:

 

 1. Javaslat az önkormányzat 2011. évi koncepciójára
 2. Javaslat az önkormányzat 2011. évi munkatervére
 3. Javaslat a karácsonyi ünnepség megrendezésére és költségeire
 4. A Rosenbrücke énekkar programja és támogatása
 5. Az előző ülésen elhangzott függőben lévő pénzügyi döntések kiegészítése
 6. Javaslat telefon vásárlására
 7. Egyebek

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2011. évi koncepciójára

 

Eszes Mária: A 2011. évi koncepcióra írtak már egy levelet a Közgazdasági Irodának, melyet már ismernek a tagok. Elmondja, hogy kérték a koncepcióban a települési önkormányzattól, hogy az állami támogatással megegyező-, valamint a feladatalapú támogatás mértével megegyező összeggel támogassák a Német Nemzetiségi Önkormányzatot. Kérték továbbá, hogy támogassák őket egy német nemzetiségi óvoda indításának megvalósításában.

 

Hazenauer Dániel: Ezt mindenképpen az óvodai beiratkozások előtt kellene megvalósítani.

 

Eszes Mária: Felteszi szavazásra ennek elfogadását.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

 

 

 

 

 

 

37/2010. (XI.24.)

határozat

 

javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. évi költségvetési koncepciójához

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül kéri Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a 2011. évi költségvetésében az állami támogatással, valamint a feladatalapú támogatással megegyező összeggel támogassa a Német Nemzetiségi Önkormányzatot.

 

Kéri továbbá az érdi önkormányzatot, hogy vizsgálják meg egy német nemzetiségi óvodai csoport indításának lehetőségét az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködésben.

 

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

Felelős: elnök

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2011. évi munkatervére

 

Major Angéla: A munkaterv arra vonatkozik, hogy a Közgyűlésnek éves bontásban havonta meg van határozva, hogy mit tárgyal, amennyiben erre van javaslata a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, azt megteheti 2011. évre vonatkozóan.

 

Eszes Mária: Összefoglalva ismerteti javaslatukat, mely szerint az Érdi Német Önkormányzat javasolja a 2011. évi munkatervhez, hogy a Közgyűlés vizsgálja meg egy német nemzetiségi óvoda létrehozásának lehetőségét a Német Nemzetiségi Önkormányzat együttműködésében és támogatásával, és ezt a februári Közgyűlés ülésén javasolják megtárgyalni. Felteszi szavazásra a javaslatukat.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

38/2010. (XI.24.)

határozat

 

javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. évi munkatervéhez

 

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2011. évi munkatervébe február hónapra javasolja a következő napirendet:

- Javaslat német nemzetiségi óvodai csoport indítási lehetőségének kidolgozására, együttműködésben az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal.

 

 

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

Felelős: elnök

 

 

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a karácsonyi ünnepség megrendezésére és költségeire

 

Eszes Mária: A Rosenbrücke énekkar vállalta a műsor egyik részét, a másik részét pedig a Marianum Általános Iskola diákjai, tehát az iskolában lesz megtartva a karácsonyi ünnepség 2010. december 17-én, pénteken 16:30 órakor. Az ünnepség költségeire javasol 100.000 forintot elkülöníteni a dologi kiadások terhére.

 

Major Angéla: Természetesen nem kötelező az elkülönített összeget teljes mértékben felhasználni, ami ebből marad, az visszakerül a házipénztárba.

 

Eszes Mária: Felteszi szavazásra ennek elfogadását.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

39/2010. (XI.24.)

határozat

 

karácsonyi ünnepség költségeinek biztosításáról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2010. december 17-én megrendezésre kerülő karácsonyi ünnepség költségeire 100.000,- Ft-ot biztosít a dologi kiadások terhére. A karácsonyi ünnepség a Marianum Általános Iskolában kerül megrendezésre az ott tanuló diákok és a Rosenbrücke énekkar közreműködésével.

 

Határidő: fentiek szerint

 

Felelős: elnök

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A Rosenbrücke énekkar programja és támogatása

 

Eszes Mária: A Rosenbrücke énekkar pályázott az etnikai közalapítványnál énektáborra, ahol 60.000 forintot nyertek, úgy gondolja, hogy támogassák őket, hiszen a nyert összeg nem fedezi minden kiadását az énekkarnak.

 

Major Angéla: Az egyensúlyt meg lehetne találni a két énekkar között.

 

Eszes Mária: Az énekkar 30 tagú, aki magasan kvalifikált karmesterrel rendelkezik.

 

Hazenauer Dániel: Az énekkar a karácsonyi ünnepségen és a svábbálon is fel fog lépni, javasolja, hogy mivel a pályázaton nyertek, akkor azzal megegyező összeggel, tehát 60.000 forinttal támogassák őket.

 

Eszes Mária: Felteszi szavazásra az elhangzott javaslatot.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

40/2010. (XI.24.)

határozat

 

a Rosenbrücke énekkar támogatásáról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Rosenbrücke énekkar számára – az általuk elnyert pályázati összeggel megegyező – 60.000,- Ft támogatást biztosít.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Az előző ülésen elhangzott függőben lévő pénzügyi döntések újra tárgyalása

 

Tölgyesi Ottóné: Szeretnék, úgy módosítani az átadás-átvételi jegyzőkönyvbe foglalt első bekezdést, hogy az előző önkormányzat elnöke Falusiné Matics Zsuzsanna úgy nyilatkozna, hogy egyetlen kötelezettségvállalása van, amely az érdi temetőben lévő katonai emlékhely kialakításával kapcsolatos, melyről a jelenlegi önkormányzat részletes elszámolást kér.

 

Eszes Mária: Tehát a Német Nemzetiségi Önkormányzat a fennmaradó összeget abban az esetben biztosítja, ha a fennmaradó tételes kimutatás készül az emlékhely kialakítására felhasznált költségekről. Kérik az átadás-átvételi jegyzőkönyvet kiegészíteni az elhangzottakkal, melyet feltesz szavazásra.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

41/2010. (XI.24.)

határozat

 

átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmának meghatározásáról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelenlegi és a korábbi elnök közötti átadás-átvételi jegyzőkönyvet az alábbiakkal kéri kiegészíteni, illetve módosítani:

 

A jegyzőkönyv első mondata a következő legyen: „Falusiné Matics Zsuzsanna nyilatkozik, hogy egyetlen olyan kötelezettségvállalás van, amelynek során az önkormányzatnak fizetési kötelezettsége keletkezik: a katonai síremlék kialakítása. Ezt a későbbiekben részletezik.”

 

A 17/2010. (VIII.2.) számú határozatról szóló rész utolsó mondata helyett a következő szöveg szerepeljen: „ A Német Nemzetiségi Önkormányzat a fennmaradó összeget abban az esetben biztosítja, ha tételes elszámolás, kimutatás készül az emlékhely kialakítására felhasznált költségekről.”

 

„Az újonnan alakult Német Nemzetiségi Önkormányzat kéri, a korábbi önkormányzat 2010. szeptember hónapban hozott határozatai közül az alábbiak feltüntetését jelen jegyzőkönyvben:

- A 20/2010. (IX.09.) számú határozatban a Német Kultúr Egyesület önkormányzati pályázaton nyert pályázati alapja kiegészítésre került 250.000.- forinttal

-  A 21/2010. (IX.09.) számú határozatban a Német Kultúr Egyesület számára 200.000.- forint működési támogatás biztosítása

- A 23/2010. (IX.20.) számú határozatban 100 ezer forinttal támogatták a Lukin László Zeneiskola kisfúvósait”.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

Eszes Mária: Elmondja, hogy ehhez a napirendi ponthoz szeretnének írni egy levelet a Kultúr Egyesület elnökének, aki tudomásuk szerint Falusiné Matics Zsuzsanna.

 

Hazenauer Dániel: Ő az előző ülésen kijelentette, hogy az elnök Schneider István.

 

Eszes Mária: Javasolja, hogy mindkét személynek küldjék el a levelet.

 

Tölgyesi Ottóné: Ismerteti levelüket, mely a Német Kultúr Egyesületnek szól. „Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat felszólítja Önt, hogy három napon belül utalja vissza az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat bankszámlájára 200.000 és 250.000 forintot. Mindkét pénzösszeget 2010. 09. 10-én utalták az Érdi Német Kultúr Egyesület számlájára. Amennyiben felszólításunknak nem tesz eleget, akkor jogorvoslatért a törvényességi felügyeletet ellátó szervezethez fordulunk. Intézkedésünk az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat védelmében, valamint a közpénzek törvényes felhasználása érdekében történik.”

 

Eszes Mária: Körbejárták ezt a dolgot és úgy néz ki, hogy ez a kifizetés nem szabályos. Szeretnék, ha a felettes szerv utánanézne.

 

Tölgyesi Ottóné: Küldjék el először a levelet.

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat telefon vásárlására

 

Eszes Mária: Úgy gondolja, hogy sokba kerülnek a nemzetiség érdekében végzett tevékenységek, ezért vegyenek egy telefont.

 

Tölgyesi Ottóné: 30.000 forint elkülönítését javasolja erre a célra.

 

Hazenauer Dániel: Jelöljenek meg kedvezményezettet.

 

Major Angéla: Javasolja, hogy járjanak utána, hogy milyen csomag éri meg jobban az önkormányzatuknak.

 

Eszes Mária: Felteszi szavazásra a mobiltelefon megvásárlását 30.000 forint értékhatárig.

 

 

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

42/2010. (XI.24.)

határozat

 

telefonkészülék vásárlásához fedezet biztosításáról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 30.000,- Ft-ot biztosít 1 db mobiltelefon-készülék megvásárlására, a 2010. évi költségvetése terhére.

 

Határidő: azonnal

 

Felelős: elnök

 

Eszes Mária: Megköszöni a részvétel és a segítséget, bezárja az ülést.

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
2018.11.22. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria