erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2013
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2013. október 04.
2013.12.10. kedd 15:40

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2013. október 4-én, pénteken, a Polgárok Háza 202. termében megtartott üléséről

 

Jelen vannak:                                                                       Dr. Hricz Andrea,

Martonosi Tamás,      

Szmolárné Nagy Marianna.    

 

Horváth Andrea, a Polgármesteri Hivatal munkatársa

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Szmolárné Nagy Marianna: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Martonosi Tamást. Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirend elfogadására

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Képviselői mandátum megszűnése

 

2. Javaslat elnök választására

 

3. Javaslat elnökhelyettes választására

 

4. Javaslat a pénzügyi kötelezettségvállalás rendjére

 

5. Tájékoztató a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

 

6. Javaslat a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítására

 

7. Javaslat beszámoló elfogadására a szüreti mulatságon történő részvételről

 

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet az alábbiakban fogadta el:

 

 

N A P I R E N D:

 

1. Képviselői mandátum megszűnéséről

 

2. Javaslat elnök választására

 

3. Javaslat elnökhelyettes választására

 

4. Javaslat a pénzügyi kötelezettségvállalás rendjére

 

5. Tájékoztató a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

 

6. Javaslat a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítására

 

7. Javaslat beszámoló elfogadására a szüreti mulatságon történő részvételről

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Képviselői mandátum megszűnéséről

 

 

Szmolárné Nagy Marianna: Németh József elnök huzamos ideje külföldön tartózkodik. Az utolsó ülés, amelyen részt vett 2012. május 21. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény 102. § (1) bekezdés h) pontja kimondja, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik „ha a nemzetiségi önkormányzati képviselő annak az ülésnek az időpontjától számítva, amelyről első ízben távol maradt, egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület, közgyűlés ülésén”. 2012. július 3-ai üléstől Német József nem vett rész a testület ülésein. A megbízatás megszűnését határozattal kell megállapítani. Elmondja, hogy a 2010. évi kisebbségi választáson listán szereplő képviselő jelöltek a mandátum betöltéséről lemondtak, így a testület három fővel működik tovább. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a határozatot az érintett képviselőnek, a választási bizottságnak és a Pest megyei Kormányhivatalnak is továbbítani kell a döntéshozatalt követő munkanapon.

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

 

15/2013. (X.4.)

h a t á r o z a t

 

képviselői mandátum megszűnéséről

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat megállapítja, hogy Német József képviselő képviselői megbízatása a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény 102. § (1) bekezdés h) pontja értelmében megszűnt.

 

Határidő: A határozat továbbítására: azonnal

Felelős: elnök

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat elnök választására

 

 

Martonosi Tamás képviselő: Indítványozza, hogy a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnökének Szmolárné Nagy Mariannát válassza meg a testület.

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül titkos szavazással a következő határozatot hozta:

 

16/2013. (X.4.)

h a t á r o z a t

 

az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnökének megválasztásáról

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szmolárné Nagy Marianna képviselőt az önkormányzat elnökének megválasztotta.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat elnökhelyettes választására

 

 

Szmolárné Nagy Marianna: Indítványozza, hogy a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének Martonosi Tamást válassza meg a testület.

 

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül titkos szavazással a következő határozatot hozta:

 

17/2013. (X.4.)

h a t á r o z a t

 

az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztásáról

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Martonosi Tamás képviselőt az önkormányzat elnökhelyettesének megválasztotta.

 

4. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a pénzügyi kötelezettségvállalás rendjéről

 

Szmolárné Nagy Marianna: Dönteni kell a pénzügyi kötelezettségvállalás rendjéről.

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

18/2013. (X.4.)

h a t á r o z a t

 

a pénzügyi kötelezettségvállalás rendjéről

 

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal

 

- utalványozónak (kötelezettségvállaló) Szmolárné Nagy Marianna elnököt választja meg,

- pénztárosnak dr. Hricz Andrea képviselőt választja meg.

 

 

A nemzetiségi önkormányzat a Polgármesteri Hivatal – jegyző által kijelölt – munkatársát fogadja el ellenjegyzőnek és érvényesítőnek.

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat a helyettesítési rendet a következőképp állapítja meg:

 

-         az utalványozó (kötelezettségvállaló) akadályoztatása esetén Martonosi Tamás elnökhelyettes jár el.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

 

5. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Tájékoztató a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

 

 

Szmolárné Nagy Marianna: A Polgármesteri Hivatal az államháztartási törvénynek megfelelően elkészítette a 2013. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót. Kéri a tájékoztató tudomásul vételét.

 

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

 

 

19/2013. (X.4.)

h a t á r o z a t

 

 a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi  költségvetésének I. félévi teljesítéséről

 

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint tudomásul veszi:

 

 

Megnevezés

2013.

évi bevételek

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Működési bevételek

0

8

8

-

Támogatásértékű bevételek

0

0

0

-

Pénzeszközátvételek

0

0

0

-

Pénzmaradvány

0

82

0

-

Támogatás

222

222

222

-

Költségvetési bevételek összesen:

222

312

230

-

 

 

 

 

 

Megnevezés

2013.

évi kiadások

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Személyi juttatás

0

0

0

-

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

-

Dologi kiadások

182

272

237

87

Egyéb műk. célú  kiadások

0

0

0

-

Támogatásértékű kiadások

0

0

0

-

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

40

40

30

75

Felhalmozási kiadások

0

0

0

-

Költségvetési kiadások összesen:

222

312

267

85

 

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

 

 

6. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítására

 

 

Szmolárné Nagy Marianna: A költségvetés módosítását a központi költségvetésből kapott feladatalapú támogatás indokolja. Ennek összege 461 ezer forint, ezzel emelkedik a Támogatások sor, illetve a 2013. évi költségvetés főösszege. Mivel észrevétel nincs, szavazásra teszi fel a javaslatot.

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

 

20/2013. (X.4.)

h a t á r o z a t

 

 a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi  költségvetésének  módosításáról

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint elfogadja, és az 1. sz. melléklet szerint határozza meg a költségvetését.

 

 

Megnevezés

2013.

évi bevételek

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Működési bevételek

0

10

Támogatásértékű bevételek

0

0

Pénzeszközátvételek

0

 

Pénzmaradvány

0

82

Támogatás

222

683

Költségvetési bevételek összesen:

222

775

 

 

 

 

Megnevezés

2013.

évi kiadások

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Személyi juttatás

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

182

735

Egyéb műk. célú  kiadások

0

0

Támogatásértékű kiadások

0

0

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

40

40

Felhalmozási kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

222

775

 

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: elnök

 

 

A költségvetés melléklete – annak formátuma miatt (.xls) – a jegyzőkönyvhöz csatolva!

 

 

 

7. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat beszámoló elfogadására a szüreti mulatságon történő részvételről

 

 

Szmolárné Nagy Marianna: Szeptember 14-én került megrendezésre a Szüreti mulatság és kézműves vásár Érd-Ófaluban a pincesoron. Kéri, hogy fogadják el a beszámolót.

 

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

 

21/2013. (X.4.)

h a t á r o z a t

 

beszámoló elfogadásáról a szüreti mulatságon történő részvételről

 

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. szeptember 14-én megrendezett Szüreti mulatságon történő részvételéről szóló beszámolót elfogadja.

 

A rendezvényre fordított 200.000,-forint elszámolását elfogadja.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

 

 

 

 

 

 

Szmolárné Nagy Marianna: Mivel további napirendi pont nincs, megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
2018.11.22. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria