erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2006
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
2006. október 11. Alakuló ülés

JEGYZŐKÖNYV

Kezdete: 1970.01.01. csütörtök 01:00

 

Készült: A Cigány  Kisebbségi Önkormányzat 2006. október 11-én megtartott alakuló üléséről.

 

Jelen vannak:  A megválasztott 5 képviselőből 5 fő. Meghívottak: Karlovszky Mária, a Helyi Választási Bizottság elnöke, T. Mészáros András polgármester, Ujlakiné Dr. Pék Éva jegyző.

 

NAPIREND

 

1.     A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a kisebbségi önkormányzati választás eredményéről

Megbízólevelek átadása

 

     Előadó: Karlovszky Mária, a HVB elnöke 

 

2.   A kisebbségi önkormányzati képviselők eskütétele

 

3.  A kisebbségi önkormányzat elnökének megválasztása

 

    4.   A kisebbségi önkormányzat elnök-helyettesének megválasztása

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a kisebbségi önkormányzati  választás eredményéről

Megbízólevelek átadása

           

    Előadó: Karlovszky Mária, a HVB elnöke

 

Karlovszky Mária: Tisztelt Kisebbségi Önkormányzati Képviselők! Kedves Vendégeink! A Helyi Választási Bizottság és a magam nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Kisebbségek önkormányzati alakuló ülésén. 

Bizottságunk munkája során a legelső feladata a helyi kisebbségi önkormányzati választások kitűzése volt, az előre bejelentett igények alapján. A szavazásra településenként önálló - jelen esetben a 800. szavazókör – az önkormányzati választásoktól eltérő szavazókört kellett kialakítani. A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt július 15. napig lehetett kérni a választási iroda vezetőjétől.

Ezt követően, folyamatosan vettük nyilvántartásba a polgármester jelöltek, egyéni képviselő jelöltek mellett az Önök 40 képviselő jelöltjét is.

Október 1-én, a választás napján megállapítottuk a választás eredményét és közzé tettük azt.

Munkánkat folyamatosan segítették a Helyi Választási Iroda vezetői és munkatársai, melyet ezúton is köszönünk!

Ugyancsak köszönet illeti a Szavazatszámláló Bizottság munkáját.

A Helyi Választási Bizottság a beérkezett jegyzőkönyvek alapján állapította meg a választás eredményét, így természetesen a kisebbségi önkormányzatok képviselő tagjait is.

Ismertetem a választás eredményét, kérem a megválasztott képviselőket megbízólevelük átvételére.

 

Bolgár kisebbség:   26 érvényes szavazatot kapott, ebből

 

1. Tanevné Vladova Bojána              6 szavazatot

2. Molnárné Jorgova Mária              5 szavazatot

3. Márta Ildikó                                 6 szavazatot

4. Horváth Anikó                             4 szavazatot

5. Kádár Tímea                                5 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

Cigány kisebbség:   44  érvényes szavazatot kapott, ebből

 

1. Balog Gusztáv                     12 szavazatot,

2. Góman Rebeka                              4 szavazatot,

3. Balogh Csaba                     12 szavazatot,

4. Majsai Ferenc                       9 szavazatot,

5. Ajtai Szilveszter                    3 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

Görög kisebbség:  61 érvényes szavazatot kapott, ebből

 

1. Szopkó Ernő                                10 szavazatot,

2. André Balázs                                 9 szavazatot,

3. André Gáborné Joresz Anikó       11 szavazatot,

4. Herczegfalvi Nándorné                 10 szavazatot,

5. Szopkóné Papakosztandisz Eleni 21 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

Horvát kisebbség:  91 érvényes szavazatot kapott, ebből

 

 1. Antunovics Antal                         16 szavazatot,

 2. Weszelovits István                       18 szavazatot,

 3. Kubatov Dubravka             18 szavazatot,

 4. Weszelovits Istvánné          18 szavazatot,

 5. Kubatov István                   21 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

Lengyel kisebbség:   118 érvényes szavazatot kapott, ebből

 

1. Szczerba Krysztof Piotr                23 szavazatot,

2. Molnárné Sagun Zdzislawa Maria         29 szavazatot,

3. Maszárik Dávid                            20 szavazatot,

4. Tanyi Márton                      23 szavazatot,

5. Morvay Malgorzata Rozália 23 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

Német kisebbség:  249 érvényes szavazatot kapott, ebből

 

1. Falusiné Matics Zsuzsanna          50 szavazatot,

2. Falusi Ferenc                      36 szavazatot,

3. Kellner Mária Anna            46 szavazatot,

4. Schneider István                 33 szavazatot,

5. Eszes Mária Margit             39 szavazatot kapott és lett képviselő. 

 

Szerb kisebbség:   76 érvényes szavazat szavazatot kapott, ebből

 

1. Gyukin Szvetozár               14 szavazatot,

2. Rockov Milán                      15 szavazatot,

3. Gyukin Dragan                            13 szavazatot,

4. Csánics Sándor                  19 szavazatot,

5. Csánics Stanica                  15 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

Karlovszky Mária: A HVB és a magam nevében gratulálok Önöknek és kívánok nagyon jó és eredményes munkát, ehhez türelmet, kitartást és nagyon jó egészséget.

                 

T. Mészáros András: Köszöntötte a megalakult kisebbségi önkormányzatok képviselő-testületének tagjait. Az együttműködés reményében jó munkát kíván.

 

Ujlakiné Dr. Pék Éva jegyző: Köszönti a kisebbségi önkormányzatok képviselőit. Elmondja, hogy minden kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének munkáját személye, illetve megbízottja segíteni fogja. Jó munkát kíván a Kisebbségi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek.

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A kisebbségi önkormányzati képviselők eskütétele                                    

 

A kisebbségi önkormányzati képviselők a törvényben előírt esküt letették.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A kisebbségi önkormányzat elnökének megválasztása

 

Majsai Ferenc: Köszönti képviselő-társait, s a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 5 fővel határozatképes az ülés.  Kéri, hogy a meghívóban foglaltak szerint tartsák meg a választást. Megkérdezi nyílt, vagy titkos szavazással történjen az elnök megválasztása.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat titkos szavazással, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a nyílt szavazás mellett döntött.

 

Majsai Ferenc: Javasolja az elnöki tisztre Balogh Csabát. Megkérdezi van-e más javaslat. Megállapítja, hogy újabb javaslat nem érkezett, így felkéri a testületet, hogy szavazzon Balogh Csaba elnökké kinevezéséről.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat nyílt szavazással, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

15/2006. (X.11.) számú

határozat

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökének Balogh Csaba képviselőt választotta.

 

 

Balogh Csaba: Köszöni a bizalmat. Bejelenti, hogy a meghirdetett napirendet kiegészíteni javasolja.  Szeretne tanácsnoki tisztségre jelölést tenni, illetve bizottságot létrehozni. Ez lenne a harmadik napirend. Kéri a testületet, hogy az új napirend felvételével értsen egyet.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal egyhangúlag javasolja a napirend kiegészítését.

 

 

4. NAPIRENDI PONT 

 

Tárgy: A kisebbségi önkormányzat elnök-helyettesének megválasztása

 

 

Balogh Csaba: Indítványozza, hogy az elnökhelyettest nyílt szavazással válasszák meg. Elnökhelyettesnek Balogh Gusztávot és Majsai Ferenc képviselőket javasolja.

 

A jegyző által megbízott jelenlévő köztisztviselő felhívja a figyelmét arra, hogy a NEK törvény 30 §(1) bekezdése értelmében ha két elnökhelyettest választanak meg akkor nem lehet bizottságot létrehozni, hiszen a bizottság tagjainak legalább fele a képviselőknek kell lennie.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal egyhangúlag egyetért azzal, hogy nyílt szavazással döntsenek  Balogh Gusztáv  személyéről.

 

Balogh Csaba:  Köszöni a tájékoztatást, mivel mindenképpen fontosnak tartja, hogy bizottság is legyen, hiszen a bizottságba lehet delegálni külső tagokat is, akiknek a segítő munkájára feltétlenül szükség van. Ezért javasolja, hogy az elnökhelyettes Balogh Gusztáv legyen. Felkéri ezért a testületet, hogy fogadja el Balogh Gusztávot elnökhelyettesnek.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

 

16/2006. (X.11.) számú

határozat

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnök-helyettesének Balogh Gusztáv képviselőt választotta.

 

 

5.    NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat bizottság létrehozására

 

       Előadó: Balogh Csaba elnök

 

 

Balogh Csaba: Mivel nem lehet elnökhelyettes Majsai Ferenc, javasolja, hogy tanácsnoki címet kapjon.

 

A jegyző által megbízott jelenlévő köztisztviselő felhívja a figyelmét arra, hogy tanácsnoki címet nem lehet adni, ezért esetleg a bizottsági elnöki feladatokkal bízhatnák meg őt.

 

Balogh Csaba: Külön tisztelettel köszönti Ajtai Szilvesztert és Góman Rebekát új képviselőket, akiket részletesen tájékoztat az előző ciklusban végzett munkáról, feladataikról. S kijelenti, hogy nagy szükség lesz a munkájukra ezért mindkettőjüket javasolni fogja a bizottsági munka elvégzésére, főként a cigányok szociális életét illetően. Természetesen nem segélyezési feladatokra gondolt, hiszen az a hatóság feladata. Javasolja, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Bizottsága tagjainak Majsai Ferencet, Góman Rebekát és Ajtai Szilvesztert fogadja el a testület Ajtai Szilveszter elnöki megbízásával. Felkéri a testületet a bizottság tagjainak megválasztására.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

17/2006. (X.11.) számú

határozat

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bizottságot hoz létre Ajtai Szilveszter, Góman Rebeka és Majsai Ferenc képviselők részvételével.

A bizottság elnöki feladatok ellátásával Ajtai Szilvesztert bízza meg.

 

A külső tagok megválasztására a későbbiekben kerül sor.

 

 

 

 

 

 

Balogh Csaba: Felkéri Ajtai Szilveszter és Góman Rebeka képviselőket, hogy nevezzék meg azokat az embereket, akikkel együtt kívánnak dolgozni a bizottsági munka során. 

Nagyon fontosnak és kiemelt feladatának érzi a munkahelyteremtést, a továbbképzést, mellyel az előző időszakban is sokat foglalkoztak. Nagyon jónak értékelte Balogh Gusztáv oktatással kapcsolatos munkáját, az iskolákkal való jó együttműködését, ezért ezen a területen is számít hathatós tevékenységére. Mindenképpen fontosnak tartja, hogy rendszeresen ülésezzenek, s minél hamarabb munkaterv készüljön az elvégzendő feladataikról. Már a jövő hónapban szeretné megtartani a következő ülést, melyről írásban értesítést küld.

Megköszöni a testület tagjainak közreműködését. Az önkormányzat alakuló ülését bezárja.

 

 

Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria