erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2007
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2007. május 16.

JEGYZŐKÖNYV

Kezdete: 1970.01.01. csütörtök 01:00

Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. május  16-án tartott 

üléséről

 

Jelen vannak: A kisebbségi önkormányzat 4 képviselője mellékelt jelenléti ív szerint

 

Balogh Csaba elnök: Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy 3 fővel határozatképes a testület ülése.  A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Gyimesi Gabriellát, hitelesítésére Balogh Gusztáv képviselőt. Javasolja az írásban kiküldött napirend módosítását, harmadikként tárgyalják meg a Roma Nap megszervezésével összefüggő feladatokat. Negyedik napirendben hozzanak határozatot a II. Lajos Általános Iskola tagintézménnyé nyilvánításáról.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő tagjai 3 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.           A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának elfogadása

2. Javaslat „Segíthetek” Tanulmányi Ösztöndíj pályázat kiírására 

3.  Kulturális program szervezésének megvitatása

4. Javaslat a II. Lajos Általános Iskola, valamint a Móra Ferenc Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat tagintézménnyé nyilvánítására

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Balogh Csaba: Fontosnak tartja határozat meghozatalát, melyben felkérik Érd város jegyzőjét, hogy szólítsa fel a kisebbség távol lévő képviselőit kötelezettségükre. Sajnos többszöri írásos meghívás ellenére sem jelentek meg az ülésen.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

5/2007. (V. 16.) számú határozat

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata felkéri Érd Város Jegyzőjét, hogy a kisebbség üléseiről többször távol maradó Góman Rebeka és Ajtai Szilveszter képviselőket szólítsa fel képviselői mandátumukból eredő kötelezettségükre.

 

 

 

  1. sz. napirend:

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának elfogadása

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Balogh Csaba: Javasolja, hogy a Közgazdasági Iroda által eljuttatott 2006. évi teljesítéséről szóló zárszámadást fogadja el a testület.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

6/2007. (V. 16.) számú határozat

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint fogadja el:

 

                                                                                                      e Ft-ban

BEVÉTEL:

                                      Állami támogatás                            3307

                                   Saját bevétel                                   0

                                   Átvett pénzeszköz                            80

                                   Pénzmaradvány                              609

 

                                   Bevétel összesen:                         3996

 

 

KIADÁS:

                                   Dologi kiadás                               2997

                                   Támogatások                                 242

 

                                    Kiadás összesen:                         3239

 

Felelős:  a határozat továbbítására: elnök

 

  1. sz. napirend:

 

Javaslat „Segíthetek” Tanulmányi Ösztöndíj pályázat kiírására 

 

Előadó: Balogh Csaba elnök

 

Balogh Csaba: Az előterjesztést szóban egészíti ki, hogy Kalányos Éva által előkészített pályázati kiírás szövegén javasol változtatást. Véleménye szerint nem kell a felhívásban keretösszegre vonatkozóan utalást tenni, hiszen a pályázatok nagyságrendjének függvényében átcsoportosításra lehetőségük van. Bár a határozatban ezt meg kívánja jelölni. Javasolja továbbá, hogy az elbírálási határidőt hozzák előrébb, hiszen az átutalásoknak augusztus végén el kellene kezdődnie a beiskolázás miatt. Az elbírálás határidejének 2007. augusztus 15-ét javasolja megjelölni. Fontosnak tartja továbbá – amennyiben Kalányos Éva munkarendje erre lehetőséget ad – hogy ne csak szerdán, hanem a hétfői ügyfélfogadási napon is behozhassák a pályázatukat a tanulók, vagy gondviselőjük. Az elbírálást követően 60 napon belül történjen meg a megítélt összegek átutalása (beiskolázás miatt) Javasolja továbbá, hogy az Érdi Újságban történő megjelentetésen kívül a helyi televízióban is olvassák be a pályázatot. 

 

Balogh Gusztáv: A változtatási javaslattal egyetértve javasolja a pályázati felhívás elfogadását, illetve a pályázat kiírását.

 

Balogh Csaba: Felkéri a hivatal jelenlévő munkatársát, hogy a határozatban foglaltakat a tervezetben szíveskedjen átvezetni és Kalányos Éva romareferens részére továbbítani a pályázat mielőbbi megjelentetése érdekében.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

7/2007. (V. 16.) számú határozat

 

Segíthetek? Tanulmányi ösztöndíj pályázat

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata „Segíthetek?” tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a 2007/2008. tanévre tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására jó tanulmányi eredményt elérő roma fiatalok számára Érd MJV Önkormányzata által biztosított 3 millió Ft-os céltartalékból.

 

A határozati javaslat mellékletében lévő pályázati felhívást az Érdi Újságban kell megjelentetni 2007. május 18-án. A pályázatot be kell olvastatni a helyi televízióban is. A pályázat benyújtásának ideje: hétfői és szerdai ügyfélfogadási napokon. Határideje 2007. július 27. A pályázatok elbírálására nyitva álló határidő: 2007. augusztus 15. A megítélt támogatási összegeket az elbírálást követő 60 napon belül folyamatosan teljesíteni kell.

A pályázati eljárás lebonyolítására felkéri Kalányos Évát a Polgármesteri Hivatal munkatársát.

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata döntését előkészítő munkacsoport tagjainak javasolja Balogh Gusztáv elnökhelyettest, Majsai Ferenc képviselőt, Kalányos Évát, Hegedűs Margit, Rozgonyi János, Erdélyi János pedagógusokat.

 

Határidő:  a pályázati felhívás megjelentetésére 2007. május 18.

                  A pályázat elbírálására 2007. augusztus 15.

                  Átutalásra: bírálattól számított 60 napon belül folyamatosan

Felelős:    Kalányos Éva 

A pályázat elbírálásáért: Döntés-előkészítő Munkacsoport, Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Átutalásért: Közgazdasági Iroda

 

(A pályázati felhívás a határozat melléklete.)

 

(Megérkezik Ajtai Szilveszter képviselő.)

 

 

  1. sz. napirend:

 

Kulturális program szervezésének megvitatása

 

Balogh Csaba: Javasolja, hogy Cigánybállal záruló Roma Nap-ot tartsanak 2007. augusztus 25.-én. Az elmúlt évbeen sikeresen zajlott ez a program. Helyszínként a Hamzsabég teret javasolja. A program lebonyolításának felelőseként Balogh Gusztáv és  Majsai Ferenc képviselőket jelöli meg. Kéri Ajtai Szilveszter képviselőt, hogy kapcsolódjon be ebbe a munkába.  Aki egyetért ezzel a javaslatával az határozatként fogadja el.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

8/2007. (V. 16.) számú határozat

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata ROMA NAP kulturális rendezvényt tart 2007. augusztus 25-én. A kulturális programok szervezésére felkéri Balogh Gusztáv és Majsai Ferenc képviselőket.

 

Határidő: folyamatos

Felelős:   Balogh Gusztáv és Majsai Ferenc képviselők

 

 

  1. sz. napirend:

 

Javaslat a II. Lajos Általános Iskola, valamint a Móra Ferenc Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat tagintézménnyé nyilvánítására

 

Balogh Csaba: A települési önkormányzat tervei között szerepel a II. Lajos Általános Iskola tagintézménnyé alakítása is. Mindenki előtt ismert, hogy ebbe az ófalusi iskolába szinte csak roma származású gyermekek járnak. Véleménye szerint az előterjesztésben szereplő javaslat alapján a Batthyány és a Hunyadi Általános Iskolába kerülnének át a gyermekek, így jobban előtérbe kerülhet a szegregáció. Ennek élő példája, hogy nagyon kevés gyermek jár a Széchenyi és a Kőrösi Csoma Általános Iskolákba, mivel nem veszik fel az oda jelentkező roma származású gyermekeket. Javasolja, hogy határozzanak úgy, hogy csak akkor értenek egyet a tagintézménnyé nyilvánítással, ha a tanulók a Széchenyi vagy a Kőrösi Csoma Általános Iskolához tartozhatnak. Véleménye szerint minden roma gyermeknek meg kell adni a lehetőséget a felzárkóztatásra. Az intézmény bezárásának a lehetőségétől sem zárkóznak el az elhangzott feltételeik fenntartása mellett. Aki egyetért az általa ismertetett határozati javaslattal, az igennel szavazzon.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

9/2007. (V. 16.) számú határozat

 

Javaslat a II. Lajos Általános Iskola, valamint a Móra Ferenc Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat tagintézménnyé nyilvánítása

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a II. Lajos Általános Iskola tagintézménnyé alakításával kapcsolatos határozati javaslatokat nem tudja elfogadni, mert véleménye szerint az osztálylétszámok egyre csökkenő tendenciát mutatnak, s előbb utóbb az intézményt be kell zárni, ezzel a döntéssel a roma származású gyermekek csak a Hunyadi illetve a Batthyányi Általános Iskolába kerülnek át.  Ezt a lépést egyértelműen elutasítja a Kisebbségi Önkormányzat, hiszen minden roma gyermeknek meg kell adni a lehetőséget a felzárkóztatásra.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat egyet tud érteni a II. Lajos Általános Iskola bezárásával is, de csak abban az esetben, ha a gyermekek a Kőrösi Csoma és a Széchenyi Általános Iskolába kerülnek át elkerülve a „szegregációt”, hiszen ezekben az intézményekben csak kis létszámban járnak roma gyermekek.

 

Balogh Csaba:  Köszöni a konstruktív részvételt, az ülést bezárja.

 

Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.29. csütörtök 11:44
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria