erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2008
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2008. március 17.

JEGYZŐKÖNYV

Kezdete: 1970.01.01. csütörtök 01:00

Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. március  17-én tartott 

üléséről

 

Jelen vannak: A kisebbségi önkormányzat 4 képviselője mellékelt jelenléti ív szerint

 

 

Balogh Csaba elnök: Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy 4 fővel határozatképes a testület ülése.  A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Balogh Gusztáv képviselőt, a jegyzőkönyv vezetésére és elkészítésére a hivatal munkatársát. Az írásos meghívóban jelzett napirendeket szeretné kiegészíteni. A költségvetés elfogadását követően napirendre kívánja tűzni Kolompár István, Kolompár Istvánné és Csurán Ágnes Fátra u 17. szám alatti lakos ügyét. Ezt követően kulturális programok előkészítését javasolja tárgyalni. Majd a tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatos pályázati kiírás előkészítésével kíván foglalkozni egy újabb napirend kapcsán. Utolsó napirendként javasolja, hogy foglalkozzanak a munkaterv előkészítésével. Kéri a kiegészített napirend elfogadását a testülettől.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő tagjai 4 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.     Javaslat Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének elfogadására

Előadó: Balogh Csaba elnök

 

  1. Javaslat Kolompár István - Kolompár Istvánné és Csurán Ágnes Érd, Fátra u. 17. szám alatti lakosok helyzetének megtárgyalására

Előadó: Balogh Csaba elnök

 

  1. Roma kulturális programok szervezésének előkészítése (május 1. illetve május 17-i cigánybál)

Előadó: Balogh Csaba elnök

 

  1. Javaslat „Segíthetek” Tanulmányi Ösztöndíj pályázat kiírására

Előadó: Balogh Csaba elnök

 

 

  1. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi munkatervének előkészítése

Előadó: Balogh Csaba elnök

 

 

 

 

 

  1. sz. napirend:

Javaslat Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének elfogadására

Előadó: Balogh Csaba elnök

 

 

 

Balogh Csaba: Ismerteti az állami költségvetési és az önkormányzati támogatás összegeit, majd elmondja, hogy az idei évben 1.110.000,- Ft-ból kell gazdálkodniuk. Továbbra is fontosnak tartja a cigányokért végzett tevékenység keretében a romadíj ismételt kiadását. Fontosnak tartja a már hagyományos cigány bál idei megrendezését. Javasolja, hogy ebben az évben május 1-jén  kisebbségi önkormányzatuk is állítson fel sátort a Polgárok Háza mögötti területen. A kisebbséggel kapcsolatos ügyekben felvetődő kérdésekre válaszolnának a nap folyamán. E két feladatra összesen 350.000,- Ft-ot javasol a költségvetésből biztosítani. Kiemelten fontosnak tartja a pályázati önrészek biztosítását, s ehhez költségvetési előirányzat biztosítását 200.000,- Ft értékben. A keretösszeg fennmaradó részét telefon, hajtó- és kenőanyag, egyéb dologi költségekre javasolja helyezni. Megkérdezi a testületet, hogy van-e valakinek észrevétele a költségvetési sorokra tett javaslattal kapcsolatban.

 

 

Ajtai Szilveszter: Az elhangzott javaslattal egyet tud érteni a maga részéről.

 

 

Balogh Csaba: Megállapítja, hogy további észrevétel nincs felkéri a képviselőket a költségvetés elfogadására.

 

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő tagjai 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

4/2008. (III. 17.) számú határozat

 

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2008. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

BEVÉTELEK: 

-         Központi költségvetési támogatás:                            555.000 Ft

-         Önkormányzati támogatás:                                              555.000 Ft        

 

  összesen:               1.110.000 Ft

 

 

 

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a kiadások részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

 

KIADÁSOK:

 

Dologi kiadások :

 

- telefon, hajtó- és kenőanyag, egyéb költségek                         460.000 Ft

-kulturális programok, (május 1.                                                               150.000 Ft                                         május 17. Cigánybál                                               200.000 Ft 

-pályázati önrész,                                                                                       200.000 Ft

- Érdi Cigányokért végzett tevékenység (pénzeszköz-átadás),                   110.000 Ft

        

 összesen:         1.110.000 Ft

 

Határidő:  folyamatos

Felelős:     elnök

 

 

 

  1. sz. napirend:

Javaslat Kolompár István, Kolompár Istvánné és Csurán Ágnes Érd, Fátra u. 17. szám alatti lakosok helyzetének megtárgyalására

Előadó: Balogh Csaba elnök

 

 

Balogh Csaba: Minden képviselőt emlékeztet 2007. november 21-i ülésükre, amikor felhatalmazást kért közbenjárására, hogy a Fátra u. 17. szám alatti ingatlanról az önkormányzat vegye le a terhelési tilalmat mindaddig, amíg Kolompárék hitelt vesznek fel a lakásépítéshez. Az Önkormányzat Vagyongazdálkodási és Beszerzési Bizottsága nem javasolta az önkormányzatnak e kérés támogatását. Így az önkormányzat 9/2008. (I.24.) KGY határozatában rendelkezett arról, hogy a javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalmat fenntartja. Kéri az önkormányzat tagjait, hogy támogassák abban, hogy jegyző asszonyt kérjék fel arra, hogy a hivatal Jogi Csoportja dolgozzon ki egy olyan javaslatot a képviselő-testület elé, amelyben Kolompár István és Istvánné, illetve Csurán Ágnes Érd, Fátra u. 17. szám alatti ingatlanán az önkormányzat 5-10 %-os résztulajdonnal rendelkezzen, s így az önkormányzat leveheti az elidegenítési és terhelési tilalmat. Amint lejár az 5 év – két év múlva – a tulajdon visszakerül a tulajdonosok birtokába. Javasolja, hogy a Vagyongazdálkodási és Beszerzési Bizottság, továbbá a közgyűlés áprilisi ülésére terjesszék elő az anyagot. Kéri a testületi tagokat, hogy az ismertetett határozati javaslatot fogadják el.

 

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő tagjai 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

5/2008. (III. 17.) számú határozat

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata felkéri a város jegyzőjét, hogy a Hivatal Jogi Csoportjával készíttessen előterjesztést Kolompár István, Kolompár Istvánné, valamint Csurán Ágnes Érd, Fátra u. 17. szám alatti telekingatlanával kapcsolatos döntés előkészítéséhez. Javasolja a kisebbségi önkormányzat, hogy az elidegenítési tilalom feloldása érdekében kapjon Érd Város Önkormányzata 5-10 %-os résztulajdont az elidegenítési tilalom 5 éves időszakára. Tekintettel arra, hogy két év múlva jár le a bejegyzett tilalom, így 2 év után ismét tiszta tulajdoni helyzet fog fennállni kérelmezők ingatlanán.

Felkéri Balogh Csaba elnököt, hogy fentiek szerint járjon el a hivatal jegyzőjénél annak érdekében, hogy az előterjesztés áprilisban bizottság illetve közgyűlés elé kerüljön.

 

Határidő: 2008. március 28.

Felelős:    Balogh Csaba elnök

 

 

  1. sz. napirend:

Roma kulturális programok szervezésének előkészítése (május 1. illetve május 17-i cigánybál)

Előadó: Balogh Csaba elnök

 

Balogh Csaba: A Roma Kulturális Napok szervezésével összefüggésben javasolja, hogy május 1-jén kisebbségi önkormányzatuk is – az ünnepség hagyományainak megfelelően – sátrat állítson fel a Polgárok Háza mögött. A kisebbségekkel kapcsolatos kérdésekre egész nap az érdeklődők rendelkezésére állnának. A program megszervezését magára vállalja. Kéri a testületet ezzel kapcsolatosan határozata meghozatalára.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő tagjai 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

6/2008. (III. 17.) számú határozat

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Május 1-jén csatlakozni kíván sátor felállításával az érdi hagyományokhoz.  Ezen a napon a kisebbséggel kapcsolatban az érdeklődők rendelkezésére állnak.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat az egész napos program szervezésével kapcsolatos feladatok elvégzésére Balogh Csaba elnököt kéri fel.

 

Határidő:   folyamatos

Felelős:      Balogh Csaba elnök

 

 

Balogh Csaba: Az idén is kiemelt rendezvényként javasolja a hagyománnyá vált Cigány Bál megrendezését. A rendezvénnyel összefüggő szervezési feladatokkal Balogh Gusztáv elnökhelyettest javasolja megbízni. Az esemény megrendezésének időpontja 2008. május 17. Felkéri a testületet, hogy javaslatát határozatban fogadják el.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő tagjai 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

7/2008. (III. 17.) számú határozat

 

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2008. május 17-én hagyományaihoz híven Cigány Bált rendez.

A bál szervezésével összefüggő feladatok ellátásával Balogh Gusztáv elnökhelyettest bízza meg.

 

 

Határidő:   folyamatos

Felelős:      Balogh Gusztáv elnökhelyettes

 

 

4.sz. napirend:

Javaslat „Segíthetek” Tanulmányi Ösztöndíj pályázat kiírására

Előadó: Balogh Csaba elnök

 

Balogh Csaba: Az önkormányzat 14/2008. (III.11.) rendeletével elfogadott éves költségvetésében ismételten 3 millió Ft-ot biztosít a roma ösztöndíjra. Javasolja, hogy a pályázati kiírás úgy történjen, hogy a pályázatók év végi bizonyítványukat is be tudják csatolni. A megfelelő tájékoztatás érdekében javasolja, hogy április végén jelenjen meg a pályázati felhívás. A benyújtási határidőt 2008. június 29-ig határozzák meg. A pályázatok elbírálási határidejére 2008. augusztus 1.-jét javasolja. A pályázati anyagokat úgy kell előkészíteni, hogy lehetőleg, 2008. augusztus 31.-ig folyósítani lehessen a támogatást a gyermekek törvényes képviselőinek. Felkéri Balogh Gusztávot, mint vezetőt, hogy szervezze meg az általános iskolákból résztvevő igazgatók, tanárok részvételét a munkacsoportban. Javasolja továbbá, hogy a pályázatok elbírálását előkészítő munkacsoportba. Ajtai Szilveszter képviselőt is vonják be.

 

Balogh Gusztáv: Az elhangzott változtatásokkal együtt a tavalyi pályázati felhívást javasolja megjelentetni.

 

Ajtai Szilveszter: Köszöni a megbízást a munkacsoportban szívesen részt vállal.

 

Balogh Csaba: Mivel megállapodtak a pályázati felhívás változó pontjaiban és a felhívás szövege mindenki számára ismert, kéri, hogy határozzanak „a Segíthetek? Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat” kiírásáról.  Felkéri a hivatal jelenlévő munkatársát, hogy a határozatban foglaltakat a tervezetben szíveskedjen átvezetni, és Kalányos Éva romareferensnek továbbítani a pályázat határidőben történő megjelentetése érdekében. Aki egyetért a szóban ismertetett határozati javaslattal, igen szavazatával jelezze.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő tagjai 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

8/2008. (III. 17.) számú határozat

 

Segíthetek? Tanulmányi ösztöndíj pályázat

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata „Segíthetek?” tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a 2008/2009. tanévre tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására jó tanulmányi eredményt elérő roma fiatalok számára Érd MJV Önkormányzata által biztosított 3 millió Ft-os céltartalékból.

 

A határozati javaslat mellékletében lévő pályázati felhívást az Érdi Újságban kell megjelentetni 2008. áprilisi számában. A pályázatot be kell olvastatni a helyi televízióban is. A pályázat benyújtásának ideje: hétfői és szerdai ügyfélfogadási napokon. Határideje 2008. június 29. A pályázatok elbírálására nyitva álló határidő: 2008. augusztus 1.

A megítélt támogatási összegeket az elbírálást követő 60 napon belül folyamatosan teljesíteni kell.

A pályázati eljárás lebonyolítására felkéri Kalányos Évát a Polgármesteri Hivatal munkatársát.

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata döntését előkészítő munkacsoport tagjainak javasolja Balogh Gusztáv elnökhelyettest, Majsai Ferenc, Ajtai Szilveszter képviselőket, Kalányos Éva roma referenst, továbbá Érd város oktatási intézményeiben dolgozó pedagógusokat.

 

Határidő:  a pályázati felhívás megjelentetésére 2008. április

                  A pályázat elbírálására 2008. augusztus 1.

                  Átutalásra: bírálattól számított 60 napon belül folyamatosan

Felelős:    Kalányos Éva 

A pályázat elbírálásáért: Döntés-előkészítő Munkacsoport, Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Átutalásért: Közgazdasági Iroda

 

(A pályázati felhívás a határozat és a jegyzőkönyv melléklete.)

 

 

  1. sz. napirend:

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi munkatervének előkészítése

Előadó: Balogh Csaba elnök

 

 

Balogh Csaba: Javasolja, hogy havonta egy alkalommal ülésezzen a kisebbségi önkormányzat. Június-július hónapokban szünetet javasol. Felkéri a kisebbségi önkormányzat tagjait, hogy a munkatervhez javaslataikat juttassák el.

 

Balogh Csaba: Egyebekben el kívánja mondani, amennyiben a kisebbségi önkormányzat tagjai is egyetértenek vele, a Magyar Gárda feloszlatására békés felvonulást szervezne, kéri, hogy gondolkozzanak el ezen, és a későbbi szervezésben vegyenek részt, mert fontosnak tartja, hogy a város minden területéről jöjjenek a békés demonstrálók.

 

Megállapítja, hogy más hozzászólás nincs, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

 

Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.13. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.14. péntek 18:00
volt II. Lajos Általános Iskola (2030 Érd, Fő u. 42.)
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria