erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2009
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2009. június 04.

JEGYZŐKÖNYV

Kezdete: 1970.01.01. csütörtök 01:00

Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. június 4-én tartott 

üléséről

 

Jelen vannak: A kisebbségi önkormányzat három képviselője mellékelt jelenléti ív szerint

 

 

Balogh Csaba elnök: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 3 fővel határozatképes a testület ülése.  A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Balogh Gusztáv képviselőt, a jegyzőkönyv vezetésére és elkészítésére a hivatal munkatársát.

Elmondja, hogy írásos meghívóval április 22-ére, majd telefonon április 27-ére hívták össze az ülést, de a képviselők akadályoztatása miatt mindkét alkalommal az ülés elmaradt. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a törvényben előírt határidő miatt április 29-én elfogadta zárszámadási rendeletét, melyben szerepelt Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló melléklet is. Tekintettel arra, hogy a kisebbségi önkormányzat határidőben, a közgyűlés ülését megelőzően nem tudta 2008. évi gazdálkodásáról a határozatot meghozni, így most az írásban március 24-én kiküldött előirányzat kimutatás és határozat-tervezet alapján fogják első napirend keretében a határozatot meghozni. Mivel pénzmaradványuk is keletkezett, így szükséges döntést hozni a 2009. évi költségvetés módosításáról is, melyet ezt követően javasol elfogadni. A kisebbségi önkormányzat és a polgármester között január 21-én együttműködési megállapodás köttetett, melyből következően határozatban kell rendelkezni a kötelezettségvállaló és utalványozó, illetve az ellenjegyző személyéről. Ez a harmadik napirend keretében fog történni. Negyedik napirendi pontban kívánják megvitatni a tanulmányi sikereket elért gyermekek számára a tanulmányi ösztöndíj pályázat kiírásának rendjét.

Felkéri a testület három tagját, hogy az írásban jelzett napirend módosításával értsenek egyet, ha egyéb javaslatuk nincs.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő 3 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Beszámoló az Érdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról (zárszámadás elfogadása)

 

2. Javaslat a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítására (3/2009. (I. 21.) számú határozat)

 

3.  Javaslat Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat feladatainak ellátására kötelezettségvállaló és utalványozó, valamint ellenjegyző választására

   

4. Javaslat az Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat által kiírandó „SEGÍTHETEK?” tanulmányi ösztöndíj pályázatra

 

 

 

1.sz. napirend: Beszámoló az Érdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról (zárszámadás elfogadása)

 

 

Balogh Csaba: Mint ahogyan a kimutatásból is látszik a tavalyi évben dologi kiadásai voltak a kisebbségi önkormányzatnak. Azonban 851 ezer Ft-ot nem költöttek el, így nyolcszázötvenegyezer forint szabad pénzmaradványuk keletkezett. Felkéri a kisebbségi önkormányzat jelenlévő tagjait, hogy a tavalyi év gazdálkodásáról szóló határozatot fogadja el.

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő tagjai 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

5/2009. (VI. 04.) számú határozat

 

az Érdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat beszámolója 2008. évi gazdálkodásáról

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint:

 

Bevétel

ezer Ft

Saját bevétel

3

Átvett pénzeszköz

0

Pénzmaradvány

485

Támogatás

1 324

Bevétel összesen

1 812

 

 

 

Kiadás

ezer Ft

Dologi kiadások

961

Támogatások

0

Fel nem használt bevétel (pénzmaradvány)

851

Kiadás összesen

1 812

 

 

A kisebbségi önkormányzat 2008. évi költségvetési pénzmaradványát 851 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyből:

-         áthúzódó, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:  0 Ft

-         szabad pénzmaradvány: 851 ezer Ft.

 

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

Felelős: elnök

 

 

 

  1. sz. napirend:

Javaslat a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítására (3/2009. (I. 21.) számú határozat)

 

 

Balogh Csaba: Az előző napirend alkalmával fogadták el a kisebbségi önkormányzat szabad pénzmaradványát. Így a 851.000 Ft-tal a dologi kiadások előirányzat fog növekedni. Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs. Javasolja a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése módosításának elfogadását.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő tagjai 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

6/2009. (VI. 4.) számú határozat

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról

 

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege a 2008. évi 851 ezer Ft-os szabad pénzmaradvánnyal növelten az alábbiak szerint módosul:

 

 

Bevételek

 

(Ft-ban)

I. Sajátos működési bevételek

 

II. Központi költségvetésből kapott állami támogatások

                                 570.700 

III. Helyi önkormányzattól kapott működési támogatás

570.700  

IV. Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

 

Pénzmaradvány

                     851.000

Bevételek összesen:

                  1.992.400 

 

 

 

 

Kiadások:

 

 

I. Személyi juttatások

 

II. Munkaadókat terhelő járulékok

 

III. Dologi kiadások

1.992.400 

IV. Átadott pénzeszközök

 

V. Felhalmozási kiadások

 

Kiadások összesen:

1.992.400 

 

 

 

 

3.sz. napirend:

Javaslat Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat feladatainak ellátására kötelezettségvállaló és utalványozó, valamint ellenjegyző választására

 

 

Balogh Csaba: Tekintettel arra, hogy a kisebbségi önkormányzat szinte csak három fővel működik, így a törvény, illetve az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint kéri, hogy hozzanak határozatot arról, hogy a kötelezettségvállaló és utalványozó az elnök, ellenjegyzői feladatot pedig Balogh Gusztáv elnökhelyettesként látja el. Az érvényesítői feladatot a jegyző, illetve az általa megbízott személy végzi el. Kéri a testületet a határozat meghozatalára.

 

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő tagjai 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

7/2009. (VI. 4.) számú határozat

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat  kötelezettségvállaló, utalványozó és ellenjegyző személyéről döntéshozatal

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Balogh Csaba elnököt megbízza a kötelezettségvállalói és utalványozói feladatok ellátásával. Balogh Gusztáv elnökhelyettest az ellenjegyző feladataival bízza meg.

 

Határidő:  folyamatos

Felelős:     elnök, elnökhelyettes

 

 

 

 

 

 

4.sz. napirend:

Javaslat az Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat által kiírandó „SEGÍTHETEK?” tanulmányi ösztöndíj pályázatra

 

 

Balogh Csaba: Az Önkormányzat 10/2009.(II.27.) évi költségvetésében 7. sz. melléklete 26. során 3 millió Ft-ot biztosít a tanulmányi ösztöndíjra. Kalányos Éva romareferens előkészítette a pályázati felhívást, akinek ezzel kapcsolatban kérdése van, jelezze.

 

Balogh Gusztáv: Véleménye szerint a határidőn változtatni kellene, hiszen sem a bizonyítványokat, sem az iskolák által adandó igazolásokat a nyár folyamán nem tudják majd csatolni a pályázók. Ezzel kapcsolatban már korábban is voltak problémák. Kéri, hogy a pályázat beadási határideje: 2009. szeptember 10-e 12 óra legyen. Az elbírálásra ennek értelmében szeptember 20-i határnapot javasol megjelölni.

 

Balogh Csaba: Aki egyetért az elnökhelyettes által javasolt időpont változtatással együtt a pályázati kiírás szövegével, igen szavazatával jelezze.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő tagjai 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

8/2009. (VI. 4.) számú határozat

 

Segíthetek? Tanulmányi ösztöndíj pályázat

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata „Segíthetek?” tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a 2009/2010. tanévre tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására jó tanulmányi eredményt elérő roma fiatalok számára Érd MJV Önkormányzata által biztosított 3 millió Ft-os céltartalékból.

 

 

A határozati javaslat mellékletében lévő pályázati felhívást az Érdi Újságban kell megjelentetni 2009. júniusi számában. A pályázatot be kell olvastatni a helyi televízióban is.

 

A pályázat benyújtásának ideje: hétfői és szerdai ügyfélfogadási napokon. Határideje 2009. szeptember 10. A pályázatok elbírálására nyitva álló határidő: 2009. szeptember 20.

A megítélt támogatási összegek átutalását az elbírálást követően, 60 napon belül folyamatosan teljesíteni kell.

 

A pályázati eljárás lebonyolítására felkéri Kalányos Évát a Polgármesteri Hivatal munkatársát.

 

 

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata döntését előkészítő munkacsoport tagjainak javasolja Balogh Gusztáv elnökhelyettest, Majsai Ferenc, Ajtai Szilveszter képviselőket, Kalányos Éva roma referenst, továbbá Érd város oktatási intézményeiben dolgozó pedagógusokat.

 

Határidő:  a pályázati felhívás megjelentetésére 2009. június

                  A pályázat elbírálására 2009. szeptember 20.

                  Átutalásra: bírálattól számított 60 napon belül folyamatosan

 

Felelős:    Kalányos Éva 

    A pályázat elbírálásáért: Döntés-előkészítő Munkacsoport, Cigány    Kisebbségi Önkormányzat

                 Átutalásért: Közgazdasági Iroda

 

 

(A pályázati felhívás a határozat és a jegyzőkönyv melléklete.)

 

 

Balogh Csaba: Megállapítja, hogy egyebek nincs, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
2018.11.22. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria