erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2010
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2010. december 07.

JEGYZŐKÖNYV

Kezdete: 1970.01.01. csütörtök 01:00

Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 7-én tartott  üléséről

 

Jelen vannak: A kisebbségi önkormányzat három képviselője mellékelt jelenléti ív szerint, Bauerné Kovács Krisztina Közgazdasági Iroda munkatársa (érvényesítő)

 

Balogh Csaba: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 3 fővel határozatképes a testület ülése. Sárközi Lajos képviselő jelezte, hogy testvérét kell meglátogatnia a börtönben, ezért nem tud a testületi ülésen részt venni. Javasolja az írásban kiküldött napirendet egészítsék ki. Határozathozatal maradvány összeg felhasználásáról. Felkéri a testületet, hogy a napirendet szavazza meg. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Majsai Ferenc elnökhelyettest, képviselőt. Javasolja, hogy az írásban kiküldött napirendet egészítsék ki és hozzanak határozatot az idei évben megmaradt pénzösszeg felhasználásáról. 

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő képviselője, 3 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.)Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása (2010-2014-es ciklus)

 

2.)Az Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál kötelezettségvállaló és utalványozó; ellenjegyző; pénztáros elfogadása. Határozathozatal érvényesítő személyéről

 

3.) Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi koncepciójához

 

4.)Szóbeli tájékoztató a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájának állásáról. Határozathozatal maradvány összeg felhasználásáról

 

5.) E g y e b e k

 

 

  1. sz. napirend:

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása (2010-2014-es ciklus)

 

Balogh Csaba elnök: Tisztelt Képviselő Társak! Az 1993. évi LXXVII. törvény, - mely a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szól – előírása szerint Szervezeti és Működési Szabályzatot a Polgármesteri Hivatal munkatársa segítségével átfésülték és a szükséges módosításokat átvezették. A tervezetet megkapták. Kéri, mondják el ezzel kapcsolatban észrevételüket.

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

 

Balogh Csaba elnök: Az írásban kiküldött SZMSZ-szel kapcsolatban észrevétel nem érkezett, így kéri a testületet, hogy határozattal a szervezeti és működési szabályzatot fogadja el.

 

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat nyílt szavazással, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

15/2010. (XII. 07.) számú határozat

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata megalkotja – a határozat mellékletét képező  -   Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Jelen szabályzat kihirdetésével a 3/2007. (II. 27.)  számú határozattal elfogadott SZMSZ hatályát veszti.

Határidő:  a kihirdetésre azonnal

Felelős:     jegyző

 

 

 

  1. sz. napirend:

Az Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál kötelezettségvállaló és utalványozó; ellenjegyző; pénztáros elfogadása. Határozathozatal érvényesítő személyéről.

 

Balogh Csaba elnök: A kisebbségi önkormányzatokkal együttműködési megállapodást kötött a Közgyűlés képviseletében a polgármester. Az Áht. Szabályozása értelmében rögzített kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési és érvényesítési feladatoknak megfelelve kéri a képviselőket, hogy fogadják el, hogy az elnök legyen az utalványozónak és kötelezettségvállaló. Az ellenjegyzői feladatok ellátásával Majsai Ferenc elnökhelyettesről döntsön a testület. A pénztárosi feladatok ellátásával Balogh Gusztáv képviselőt javasolja elfogadni. A helyettesítési rendet is szükséges meghatározni a működés megfelelő biztosítása érdekében. Éppen ezért javaslja, hogy ennek értelmében a pénztáros helyettesítését Sárközi Lajos képviselő lássa el. Kéri a testületet, hogy a jegyző által mindenkor kijelölt érvényesítőről is döntsenek a határozathozatalkor.  Továbbá javasolja, hogy a banknál a kisebbségi önkormányzat elnökhelyettese: Majsai Ferenc és képviselője Balogh Gusztáv együttesen járjon el a kisebbségi önkormányzat pénzügyeiben.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat nyílt szavazással, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

16/2010. (XII.07.) számú határozat

 

a pénzügyi kötelezettségvállalás rendjéről

1. Az Érd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a pénzügyi kötelezettségvállalás rendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

A kisebbségi önkormányzat Balogh Csaba elnököt utalványozónak (kötelezettségvállalónak) megválasztja.

A kötelezettségvállalások ellenjegyzőjének Majsai Ferenc elnökhelyettest, pénztárosnak Balogh Gusztáv képviselőt választja meg.

A kisebbségi önkormányzat a Polgármesteri Hivatal jegyzője által kijelölt munkatársát fogadja el érvényesítőnek.

2. Az Érd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a kötelezettségvállalások során a helyettesítési rendet az alábbiak szerint állapítja meg:

Az utalványozó akadályoztatása esetén Majsai Ferenc elnökhelyettes jár el. Ebben az esetben a kötelezettségvállalások ellenjegyzőjeként Balogh Gusztáv (pénztáros) jár el, míg a pénztárosi feladatokat Sárközi Lajos képviselő látja el.

Az ellenjegyző és a pénztáros személye megegyezik a banknál leadott aláírási címpéldányon szereplő személlyel!

A banknál az Érd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat ügyeiben Majsai Ferenc elnökhelyettes – ellenjegyző és Balogh Gusztáv képviselő, pénztáros együttesen jár el.

 

 

 

  1. sz. napirend:

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi koncepciójához

 

Balogh Csaba: Javasolja, hogy kezdeményezzék Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál, hogy a 2011-es költségvetési évben 2 millió Ft-os támogatást kapjanak kulturális programok és konferenciák megrendezésére. Természetesen a támogatási összeget kidolgozott programok esetében kívánják igényelni.

 

Balogh Gusztáv: Nem ért egyet a konferenciák megrendezésével, nem látja értelmét annak, hogy erre használják fel költségvetésüket, amikor a működésük sem kellően biztosított. De természetesen egyetért a támogatási igénnyel.

 

Balogh Csaba: Kéri a képviselőket, hogy hozzanak határozatot a költségvetési igényről.

 

 

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat nyílt szavazással, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

17/2010. (XII.07.) számú határozat

 

Javaslattétel, költségigény megfogalmazása a költségvetési koncepcióhoz

Érd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a költségvetési koncepcióval kapcsolatosan véleményt nem alkotott, viszont kifejezi szándékát, hogy kulturális programok és a cigányság felemelését szolgáló konferenciák megrendezéséhez kér támogatást a 2011-es költségvetési évben Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatától.

A 2011-es költségvetési évben 2 millió Ft keretösszeget kér erre a célra, de természetesen csak abban az esetben, ha kidolgozott programokkal rendelkezik.

 

 

4. sz. napirend: Szóbeli tájékoztató a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájának állásáról. Határozathozatal maradvány összeg felhasználásáról

 

Balogh Csaba elnök: Tájékoztatni kívánja képviselő-társait a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája leveléről, mely szerint 2010. szeptember 30.-án a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján 4.050,- Ft szerepel. A házipénztár 491.925,- Ft-os készpénzkészletet tartalmaz. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat tulajdonában – az állóeszköz nyilvántartás szerint – Canon B120 telefax, illetve IBM Netvista számítógép van. Ez az állapot 2010. november 8-ai állapotot tükröz.

 

Bauerné Kovács Krisztina Közgazdasági Iroda munkatársa: Kérdésre válaszolva elmondja, hogy a telefonhasználatra csak úgy lehet támogatást adni, hogy elkülönüljön teljes egészében a kisebbségi ügyekben történő telefonbeszélgetés. a benzin felhasználásról pedig útnyilvántartást kell vezetni. Tájékoztatja a kisebbségi önkormányzatot, hogy a bankszámlájukon 286.915,- Ft van még az idei évre, mely rendelkezésükre áll.

 

Balogh Csaba elnök: Javasolja, hogy decemberben dologi kiadásra 130 e Ft-ot, illetve ófaluban tartandó karácsonyi rendezvényre biztosítsanak 130 e Ft-ot. Január hónapban 200.000 Ft-ot szeretne kisebbségi konferenciára fordítani, melyet a korábbi gyakorlatnak megfelelően a Thermal Szállóban tartanának meg. Kéri a képviselőket, hogy fogadják el javaslatát és hozzanak határozatot a maradvány összeg felhasználásáról, illetve január hónapban megrendezendő fórumhoz biztosítsanak dologi keretösszeget.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat nyílt szavazással, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

18/2010. (XII.07.) számú határozat

 

2010. évi költségvetés maradvány összegének felhasználására, valamint 2011. januárban megrendezendő kisebbségi fórum tartásához költségkeret meghatározására

 

Érd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetéséből 3 képviselő részére (elnököt kivéve) dologi kiadásokra 130.000,- Ft-ot. Továbbá ófaluban karácsonyi rendezvényre 130.000,- Ft-os keretösszeget határoz meg a dologi kiadások terhére.

 

Az Érd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. január hónapban kisebbségi konferenciát tart, melyhez 200.000,- Ft-ot biztosít reprezentációs költségként.

 

 

5. sz. napirend:  E g y e b e k

 

Balogh Csaba: Tájékoztatja a kisebbségi önkormányzattagjait arról, hogy Kolompár István segélyt kért a kisebbségi önkormányzattól. Felvilágosította arról, hogy a kisebbségi önkormányzat mire kapja az állami támogatást. Kéri a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Csoportját, hogy Kolompár István Érd, Fátra u. 17. szám alatti lakos segély kérelmében járjon el. Nevezett személy másfél hónapja kórházban fekszik, munkaképtelen, műtétre vár.

 

Balogh Gusztáv: Felkéri a kisebbségi önkormányzat elnökét, hogy szíveskedjék a képviselőket előzetesen tájékoztatni abban az esetben, ha a kisebbség képviseletében jár el, akár e tevékenységéből adódóan különböző írásos dokumentumokat ír alá.

 

Balogh Csaba: Az utólagos tájékoztatás is helyénvaló, de igyekezni fog előzetes információkkal szolgálni a képviselők felé.  Megköszöni a részvételt, a kisebbségi önkormányzat ülését bezárja.

Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
2018.11.22. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria