erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2012
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2012. november 07.
2013.01.10. csütörtök 11:22

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. november 7-én megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: A megválasztott  4 képviselőből 3  fő: Balogh Csaba elnök,

Majsai Ferenc elnökhelyettes, Sárközi Lajos képviselő.

Meghívott:  Gyimesi Gabriella a Polgármesteri Hivatal munkatársa.

 

 

Balogh Csaba: Köszönti a megjelent képviselőket. A hivatal munkatársát. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javaslatot tesz az ülés napirendjére a kiküldött meghívó alapján. Aki egyetért, igennel szavazzon.

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Érd 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú szavazással az ülés napirendjét a következők szerint fogadta el:

 

 

NAPIREND:

 

     1.Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Költségvetési koncepciójához

       Előadó Balogh Csaba elnök

 

   2.Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Érd 2012. I-III. negyedéves költségvetése teljesítésének elfogadására

 

3.    Határozathozatal novemberi-decemberi rendezvényekkel összefüggésben

 

4.    Egyebek

 

 

 

  1. sz. napirend:

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Költségvetési koncepciójához

       Előadó Balogh Csaba elnök

 

Balogh Csaba elnök: Javasolja, hogy a költségvetésben legyen biztosítva keret roma közcélú munkások alkalmazásához. Továbbra is kérik a roma tanulói ösztöndíj keret biztosítását. A költségvetésben fontos véleménye szerint pályázati önrészhez keretet biztosítani. Továbbá fontosnak tartaná, hogy a felnőtt oktatáshoz szükséges megfelelő tőke is a város rendelkezésére álljon. Próbálja meg kigazdálkodni. Fontosnak tartja továbbá, hogy a bedőlt hitelesek, lakásukat elvesztők, illetve az elszegényedett réteg számára szociális bérlakásokat építsen az önkormányzat. (Véleménye szerint éves szinten mintegy 50 millió Ft-ot rá kellene szánni. Azon egyházaknak – akik nem tartoznak a történelmi egyházak közé – illetve kikerültek a támogatási körből azokat a város költségvetéséből néhány százezer forinttal támogassa.

 

A javaslathoz kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

 

Balogh Csaba elnök: Felkéri a testületet a határozati javaslat elfogadására.

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Érd jelenlévő 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

18/2012. (XI.07.) számú határozat

Érd Megyei Jogú város költségvetési koncepciójához javaslat

 

Az érdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat javaslattal él – eleget téve a felkérésnek – Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójához.

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat az alábbi javaslatot teszi:

 

  • Javasolja, hogy a költségvetésben legyen pénzkeret roma közcélú munkások alkalmazásához.
  • Továbbra is kérik a roma tanulói ösztöndíj keret biztosítását.
  • A költségvetésben pályázati önrészhez fontos keretet biztosítani.
  • Továbbá fontosnak tartaná, hogy a felnőtt oktatáshoz szükséges megfelelő tőke is a város rendelkezésére álljon.
  • Fontosnak tartja továbbá, hogy a bedőlt hitelesek, lakásukat elvesztők, illetve az elszegényedett réteg számára szociális bérlakásokat építsen az önkormányzat. (Véleménye szerint éves szinten mintegy 50 millió Ft-ot rá kellene szánni.)
  • Azon kis egyházaknak – akik nem tartoznak a történelmi egyházak közé – illetve kikerültek a támogatási körből a város költségvetéséből néhány százezer forinttal támogassa.

 

 

 

  1. sz. napirend:

Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Érd 2012. I-III. negyedéves költségvetése teljesítésének elfogadására

 

Balogh Csaba elnök: A Közgazdasági Iroda elkészítette a nemzetiségi önkormányzat I-III. negyedéves teljesítésére vonatkozó határozati javaslatot. Javasolja a beszámoló tudomásul vételét, annál is inkább mivel 2012. október 25. napján a Magyar Államkincstár felé benyújtásra került. Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Érd jelenlévő 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

19/2012. (XI.07.) számú határozat

 

az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének elfogadására

 

 

Megnevezés

2012.

évi bevételek

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Működési bevételek

0

2

1

-

Támogatásértékű bevételek

0

0

0

-

Pénzeszközátvételek

0

0

0

-

Pénzmaradvány

0

181

182

-

Támogatás

215

1025

1025

-

Költségvetési bevételek összesen:

215

1208

1208

-

 

 

Megnevezés

2012.

évi kiadások

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Személyi juttatás

0

0

0

-

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

-

Dologi kiadások

215

1208

1

-

Egyéb folyó kiadások

0

0

0

-

Támogatásértékű kiadások

0

0

0

-

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

0

0

-

Felhalmozási kiadások

0

0

0

-

Költségvetési kiadások összesen:

215

1208

1

-

 

 

Felelős: elnök

Határidő: 2012.

 

 

 

  1. sz. napirend:

Határozathozatal novemberi-decemberi rendezvényekkel összefüggésben

 

 

Balogh Csaba elnök: A Magyar Vöröskereszt Érdi Területi Szervezete segítségét kérte nagyobb élelmiszer segély elszállításához az Élelmiszer Banktól. Kéri a testületet, hogy hozzon határozatot arról, hogy felkéri a Prémium Transz Kft.-t, egy 12 tonna kapacitású teherautóval segítséget nyújt az élelmiszersegély elszállítására. A szállítási költségről (28.000 Ft) számlával el fog számolni a Közgazdasági Iroda munkatársa felé. Természetesen az élelmiszerekből a roma családok is részesülni fognak. Kéri a Testület tagjait, hogy hozzanak határozatot az élelmiszer segély elszállításában való közreműködésről. Aki egyetért igennel szavazzon.

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Érd jelenlévő 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

20/2012. (XI.07.) számú határozat

 

az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat részvétele élelmiszer segély elszállításában

 

Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat Érd kinyilvánítja szándékát, hogy a Magyar Vöröskereszt Érd Területi Szervezete felkérésének megfelelően a Magyar Élelmiszer Banktól (Budapest, Visonta u. 1.) az Érd, Fehérvári u. 69. szám alatti telephelyre élelmiszer segély elszállításában közreműködik.

Felhatalmazza Balogh Csaba elnököt, hogy bízza meg a Prémium Transz Kft. (Érd, Darukezelő u.) – t a szállítás lebonyolításával.

A szállítási költségről 28.000,- Ft-ról kiállított számlával az elnök - az elszámolási rendnek megfelelően -  köteles a Közgazdasági Iroda felé elszámolni.

 

Határidő: 2012. november 30. – de legkésőbb december 10-ig

Felelős: Balogh Csaba elnök

 

 

 

Balogh Csaba elnök: Javasolja a Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy közmeghallgatását 2012. december 12-én 18 órától előre meghirdetett módon tartsa meg a Polgárok Háza Érd, Alsó u 3. szám alatti díszteremben. Kéri a hivatal munkatársát, hogy gondoskodjon a közmeghallgatás időpontjának Érdi Újságban történő megjelentetéséről.

Felkéri a testületi tagokat, hozzanak határozatot.

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Érd jelenlévő 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

21/2012. (XI.07.) számú határozat

 

az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatásának időpontja

 

Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat

 

Közmeghallgatást

 

2012. december 12-én 18 órától tart a Polgárok Háza Érd, Alsó u. 1. szám alatti teremben.

 

 

Határidő: az időpont Érdi Újságban történő megjelentetésére: 2012. november 15.

Felelős: Balogh Csaba elnök

 

 

 

Balogh Csaba elnök: Javasolja, hogy a Baptista Gyülekezet által szervezett koncerten vegyenek részt, úgy, hogy 50.000 Ft értékben támogatást nyújtanak. Fellép az AMARO DEL keresztény zenekar. A rendezvény helyszíne a Művelődési Központ, ideje 2012. november 25-e. Felkéri a testület tagjait ezzel kapcsolatban a döntéshozatalra. A Baptista Gyülekezettel a nemzetiségi önkormányzat nevében támogatási szerződést fog kötni. A támogatás összegét, mivel az a házipénztárban van, készpénzzel fizeti ki, melyről kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani. Kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Érd jelenlévő 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

22/2012. (XI.07.) számú határozat

 

AMARO DEL keresztény zenekar koncertjén való részvétel

támogatási szerződés

 

 

Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat kinyilvánítja szándékát az AMARO DEL keresztény zenekar fellépésén történő részvételre.

Az evangelizációs célú rendezvény megtartásához 50.000 Ft-os támogatást nyújt.

 

A rendezvény a Szepes Gyula Művelődési Központban lesz 2012. november 25-én 17 órai kezdettel.

 

Felkéri az elnököt, hogy a Baptista Gyülekezet képviselőjével Fórizs Gyula Zsolt lelkésszel kössön támogatási szerződést.

 

Határidő: A támogatási szerződés (megállapodás) megkötésére november 21-e

Felelős:    Balogh Csaba elnök

 

(A támogatási szerződés a jegyzőkönyv melléklete.)

 

 

Balogh Csaba elnök: Mint ahogy ismert a nemzetiségi önkormányzati tagok előtt nagyon rosszul működik az elszámolás. Sokszor a határidőt lekésve nyújtották be az elszámoláshoz a számlákat. Éppen ezért a szeptember 28-i állapot szerinti kimutatás 453.530,- Ft összeget mutat, amivel a Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem számolt el. Sajnos ehhez hozzájárult Balogh Gusztáv is, akit a 8/2012. (III.2.) határozattal bíztak meg Roma Bál megszervezésével. Ehhez július 26-án polgármester úrtól a Nyári Napközis Tábor önkormányzati ingatlan egy alkalommal történő használatára engedélyt is kért. Mivel számlákkal nem számolt el úgy tekintik, hogy a rendezvény meghiúsult. Éppen ezért javasolja, hogy tartsanak bűnmegelőzési fórumot a roma lakosságnak rendszeresen heti 1 alkalommal október-november-december hónapokban romák által lakott három településrészen. Érd-Ófalu, Érd-Újtelep, Érd-Parkváros. A rendezvények költségeinek biztosítására 300.000 e Ft költségkeretet határoznak meg. Nyomatékosan felhívja képviselő-társai figyelmét a számlák pontos, határidőre történő benyújtására. A számlák benyújtásának véghatárideje minden hónap 10.-e!!! Fontos, hogy a pénztárnál a fizetés módja készpénz legyen, mert a bankkártyával történő fizetési mód nem elfogadható, hiszen az Érd Roma Önkormányzatnak nincs a folyószámlájához bankkártyája!!!!!

 

Sárközi Lajos: A névváltozás miatt fontos, hogy az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat Érd, Alsó u. 1. szerepeljen a számlán, mert személy szerint úgy járt, hogy tévedésből a régi névre állíttatta ki, így az ügyintéző nem tudta befogadni azokat. Mire lehet felhasználni az összeget?

 

Balogh Csaba elnök: A fórum résztvevőinek megvendégelésére, kávé, tea, szendvics, üdítő, víz. Felkéri a testületet a szavazásra.

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Érd jelenlévő 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

23/2012. (XI.07.) számú határozat

 

Bűnmegelőzési Fórum Romáknak

 

 

Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat az idei év szeptemberétől megkezdett bűnmegelőzést elősegítő oktató jellegű fórumok szervezését heti egy alkalommal történő gyakorisággal a város három településrészén tartja meg.

Az esemény helyszínéül Érd-Ófalu, Érd-Újtelep, és Érd-Parkváros területeket jelöli ki.

 

A rendezvények költségeire 300.000 Ft összeget határoz meg.

 

Határidő: a számlákkal történő elszámolásra november 10., december 10., illetve december 21.

 

Felelős: Balogh Csaba, Majsai Ferenc, Sárközi Lajos

 

 

Balogh Csaba elnök: Nagyon fontosnak tartja a szegények és hajléktalanok támogatását – nemcsak a romákra gondol - kiváltképp karácsony környékén. Már korábban ehhez kötődően hoztak határozatot a Vöröskereszt megsegítésére. Javasolja, hogy december 24-én este Érd-Ófaluban tartsanak Roma Karácsonyt. Az ünnepség keretében jusson mindenkinek egy tál meleg étel. A főzési alapanyagok beszerzésére kb. 100.000 Ft-ot javasol.

 

Majsai Ferenc: Az ötletet nagyon jónak találja, hiszen 2010-ben a vöröskereszt által főzött étel alapanyagaihoz is hozzájárultak.

 

Balogh Csaba elnök: Felkéri a képviselőket szavazásra. Aki egyetért kézfeltartással szavazzon.

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Érd jelenlévő 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

24/2012. (XI.07.) számú határozat

 

Roma Karácsony hajléktalanoknak, szegényeknek

 

 

Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. december 24-én Roma Karácsonyt rendez nem csak romáknak, hanem a szegényeknek, hajléktalanoknak.

Karácsonyra jusson mindenkinek egy tál meleg étel.

Az alapanyagok beszerzésére kb. 100.000 Ft-os keretösszeget határoz meg.

 

Határidő: a számlákkal történő elszámolásra december 21.

 

Felelős: Balogh Csaba elnök

 

 

Balogh Csaba elnök: Köszöni a részvételt az ülést 10 :45 órakor bezárja.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.13. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.14. péntek 18:00
volt II. Lajos Általános Iskola (2030 Érd, Fő u. 42.)
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria