erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2012
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2012. március 02.
2012.08.16. csütörtök 11:40

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. március 2-án megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: A megválasztott  4 képviselőből .4  fő: Balogh Csaba elnök,

Majsai Ferenc elnök-helyettes, Balogh Gusztáv képviselő, Sárközi Lajos képviselő.

Meghívott:  Gyimesi Gabriella  és Bauerné Kovács Krisztina a Polgármesteri Hivatal munkatársa.

 

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Balogh Csaba:: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. Az Önkormányzat Közgazdasági Irodája február 16-án küldte meg e-mail-en a 2011. évi költségvetés módosításának elfogadására vonatkozó táblázatot. Sajnos február 21-ére kiküldött meghívó alapján - több képviselő akadályoztatása miatt -  testületi ülést tartani nem tudtak. Így új időpontra hívta össze az ülést. A meghívóból kimaradt egy-két dolog, így módosítani szeretné azt, s kéri, hogy fogadják el. Időközben értesült arról, - már a települési költségvetés tárgyalása első fordulóban megtörtént – hogy az állami támogatással azonos mértékű önkormányzati támogatást nem tudnak kapni az eddigi gyakorlatnak megfelelően, így kéri, hogy foglalkozzanak a feladat alapú támogatási formával. Ezen kívül felhatalmazást szeretne kapni, határozathozatal formájában új bélyegző vásárlására. Illetve fontosnak tartja, hogy ha csak egy rendezvény megtartására is, de mindenképpen sort kell rá keríteni. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri az elnökhelyettest. Majd felkéri a képviselőket a módosított napirend megszavazására.

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú szavazással az ülés napirendjét a következők szerint fogadta el:

 

 

NAPIREND:

 

  1. Javaslat az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi  költségvetés módosításának elfogadására

 

     Előadó:  Balogh Csaba elnök

 

  1. Javaslat az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadására.

     ( 2012. évi általános működési támogatása)

 

     Előadó:  Balogh Csaba elnök

     Meghívott: Bauerné Kovács Krisztina Közgazdasági Iroda

 

  1. Támogatás igénylése feladatalapú támogatásra

 

  1. Felhatalmazás kérése bélyegző vásárlására

 

  1. Javaslat rendezvény szervezésére, 2012. évi munkaterv elfogadására

 

  1. Egyebek

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

Javaslat az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi  költségvetés módosításának elfogadására

 

     Előadó:  Balogh Csaba elnök

 

Balogh Csaba: Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011 évi költségvetése is módosul.  

A Közgazdasági Iroda munkatársa tájékoztatása szerint nemzetiségi önkormányzatunknak kamatbevétele származott, ezért a módosított előirányzata az önkormányzatnak  604.000,-  Ft.  Kéri, hogy szavazzák meg a határozatot.

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

 

 

2/2012. (III. 2.)

határozat

 

az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés módosításának elfogadására

 

 

Megnevezés

2011.

évi bevételek

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Működési bevételek

0

1

Támogatásértékű bevételek

0

0

Pénzeszközátvételek

0

0

Pénzmaradvány

183

183

Támogatás

420

420

Költségvetési bevételek összesen:

603

604

 

 

Megnevezés

2011.

évi kiadások

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Személyi juttatás

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

603

604

Egyéb folyó kiadások

0

0

Támogatásértékű kiadások

0

0

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

0

Felhalmozási kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

603

604

 

 

Felelős:  Balogh Csaba elnök

 

Határidő: 2012.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Javaslat az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadására.

     ( 2012. évi általános működési támogatása)

 

     Előadó:  Balogh Csaba elnök

     Meghívott: Bauerné Kovács Krisztina Közgazdasági Iroda

 

Balogh Csaba: Szintén a Közgazdasági Irodától kapott tájékoztató adatok alapján a következőkről tájékoztatja a testületet: A nemzetiségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből, valamint fejezeti kezelésű előirányzataiból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 342/2010. (XII.28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az általános működési támogatás 2012. évi összege az Érdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat esetében 214.689 Ft.

Felkéri Bauerné Kovács Krisztinát, mondja el a nemzetiségi önkormányzat lehetőségeit:

 

Bauerné Kovács Krisztina: Csatolta a részletes táblázatot. Természetesen ha a nemzetiségi önkormányzat dologi kiadásokra szeretne tervezni akkor az abban foglalt kiadási előirányzat sorokra ossza szét az összeget.

 

Sárközi Lajos: Az ülést követően neki más településre kell mennie más nemzetiségi önkormányzathoz. Kéri, hogy belföldi kiküldetésre szánjanak pénzösszeget.

 

Balogh Csaba: A rendezvény szervezéshez is kellenek költségek, így véleménye szerint a reprezentáció sorára 100.000 Ft-ot tegyenek.

 

Balogh Gusztáv: Gépkocsival közlekednek, véleménye szerint erre is kellene megfelelő tételt biztosítani.

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

 

 

3/2012. (III. 2.)

határozat

 

az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012 évi költségvetésének elfogadásáról

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 214.689,00 Ft-ban állapítja meg, az alábbiak szerint:

 

 

Bevételek

 

I.

Sajátos működési bevételek

 

II.

Központi költségvetésből kapott állami támogatások

 

III.

Helyi önkormányzattól kapott műkötési támogatás

 

IV.

Támogatásértékű műk. bev. központi költségvetési szervtől

214.689,00

V.

Feladatalapú támogatás

 

VI.

Pénzmaradvány

 

 

Bevételek összesen:

  214.689,00

 

 

Kiadások

 

I.

Személyi juttatások

 

II.

Munkaadókat terhelő járulékok

 

III.

Dologi kiadások:

- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

- belföldi kiküldetés

- reprezentáció

Össszesen:

 

50.000,00

64.589,00

100.000,00

214.689,00

IV.

Átadott pénzeszközök

 

V.

Felhalmozási kiadások

 

 

Kiadások összesen:

214.689,00

 

Határidő: 2012. december 31.

Felelős:     Balogh Csaba elnök

 

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

Támogatás igénylése feladatalapú támogatásra

 

Balogh Csaba: Sajnos nagyon kevés támogatást kaptak, éppen ezért fontosnak tartja, hogy feladat alapú támogatást kapjanak. Kéri, hogy ezzel kapcsolatosan hozzanak határozatot. Aki egyetért, igen szavazatával jelezze.

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

 

4/2012. (III. 2.)

határozat

 

feladat alapú támogatás igénylése 2012. évre

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat igényli a Kormány 28/2012. (III.6.) Korm. Rendelete értelmében, illetve a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény (a továbbiakban: Nj.tv) alapján az „R” 4.§ (1) bekezdése értelmében illetve a 2. § (2) bekezdés c) pontja szerinti időszakban megtartott hét képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvét a Pest megyei Kormányhivatalnak továbbította.

 

Határidő: határozat továbbítására – 2012. március 25.

Felelős:     Balogh Csaba elnök

 

 

4. NAPIRENDI PONT

Felhatalmazás kérése bélyegző vásárlására

 

 

Balogh Csaba: Az önkormányzat elnevezése változott, így a korábbi bélyegzőt a továbbiakban használni nem tudják. Ezért kéri a képviselők felhatalmazását új bélyegző elkészíttetéséhez. Aki egyetért kézfeltartással szavazzon.

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

 

5/2012. (III. 2.)

határozat

 

bélyegző készítésére felhatalmazás kérésére

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül felhatalmazza az elnököt új bélyegző elkészíttetésére.

 

A bélyegzőre a Nemzetiségi Önkormányzat rövidített elnevezése kerül:

*Érd Roma Önkormányzat*

 

Határidő: a bélyegző elkészítésére– 2012. március 30.

Felelős:     Balogh Csaba elnök

 

 

5. NAPIRENDI PONT

Javaslat rendezvény szervezésére, 2012. évi munkaterv elfogadására

 

 

Balogh Csaba:  Tavalyi évben nem sikerült fórumot szerveznie, de mindenképpen fontosnak tartaná, hogy az idén megvalósuljon. Sajnos a fokozatosan csökkenő költségvetési támogatás is gátat szab annak, hogy rendezvényeket tartsanak, hiszen mindenhol terembérletet kell fizetni. Javasolja, hogy hozzanak határozatot arról, hogy rendezvényekre ingyenesen kapjanak helyiséget a Szepes Gyula Művelődési Központban. Aki egyetért kézfeltartással szavazzon.

 

Balogh Gusztáv: Támogatja a javaslatot, illetve ezt a kérést a város vezetése felé.

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

 

6/2012. (III. 2.)

határozat

 

kérelem rendezvényterem ingyenes használatára

 

az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat kéri Érd Megyei Jogú Város Közgyűlését, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatokat támogassa azzal, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központban évente legalább egy alkalommal nemzetiségi rendezvény lebonyolítására biztosítsa térítésmentesen a helyiséget.

 

Határidő: határozat továbbítására – 2012. március 25.

Felelős:     Balogh Csaba elnök

 

 

Balogh Csaba: A korábbi évek gyakorlatához híven a programok szervezését hasonló módon szeretné meg is valósítani. Bár erre a költségvetés nagyon kevés összeget biztosít, de fontos a megkezdett hagyományokat folytatni, ápolni. Kiemelten fontosnak tartja fórum megrendezését, amit az elmúlt évben nem tudott megvalósítani, mert nem kapott rá előadót. Érd Megyei Jogú Város Költségvetésében ismételten szerepel a roma ösztöndíj. Ezzel kapcsolatosan a pályázati feltételrendszerrel, majd a pályázatok elbírálásával fog foglalkozni a testület. Tapasztalatcserét kezdeményeztek Érd Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzataival, de erre sem került sor, pedig véleménye szerint nagyon fontos lehet a nemzetiségek jövőjét illetően. Nagyon színvonalas volt a  Szőlővirág ünnepség, melyet a nemzetiségek színesítettek. Véleménye szerint az idei évben is részt kellene venni rajta. Ugyanez mondható el a szemétgyűjtési akcióhoz történő csatlakozásról. Természetesen a szokásos napirendek szerepelnek a munkatervben, mint például a költségvetéssel, gazdálkodással összefüggő döntések.

Kéri, hogy igen szavazatukkal fogadják el a javaslatot.

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

 

 

7/2012. (III.02.) számú határozat

 

Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi munkatervét a következők szerint fogadja el:

MÁRCIUS

-2012. évi költségvetés elfogadása

-Március 10-én megemlékezés a Roma Világnapról

-Március 30-án kihelyezett ülés Ófaluban – közbiztonsági témában

 

ÁPRILIS

- „Segíthetek” Tanulmányi Ösztöndíj pályázat kiírása

 

-A nemzetiségi önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről szóló döntéshozatal

 

- Roma Bál rendezése április 6-án

- Fórum április 27-én

MÁJUS

 

-Május 1-je  ROMAJÁLIS

-Szemétgyűjtési akció a város különböző területén

 

JÚNIUS

- Részvétel a Szőlővirág Ünnepen  (Június 2.)

 

JÚLIUS  - Ülésezési Szünet -

 

AUGUSZTUS

 

- Ösztöndíjpályázattal kapcsolatosan munkacsoport ülése (szerdán)

 

SZEPTEMBER

- Segíthetek Tanulmányi Ösztöndíj Pályázatok elbírálása

 

- Beszámoló a 2012. I. félévi költségvetés teljesítéséről

 

OKTÓBER

- Tapasztalatcsere kezdeményezése Érd Megyei Jogú Város Kisebbségi Önkormányzataival

(Együttes ülés)

 

NOVEMBER

 

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzat 2012. évi költségvetésének három-negyedéves teljesítéséről

 

DECEMBER

- Karácsonyi Ünnepség szervezése

 

 

Balogh Csaba: Kéri, hogy Balogh Gusztáv képviselőt bízzák meg, hogy roma bált szervezzen, melynek helyszíne Parkvárosban a Nyári Napközis Tábor területe. A területet a Felső-parkvárosi Egyesülettől kell kérni.

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

 

8/2012. (III. 2.)

határozat

 

Megbízás Roma Bál megrendezésével kapcsolatos szervezési feladatok ellátására

 

az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat megbízza Balogh Gusztáv képviselőt, hogy 2012. április 6-án Roma Bál megrendezésével összefüggő szervezési feladatokat ellássa.

A bál helyszínéül a parkvárosban lévő Nyári Napközis Tábor helyszínét javasolja, s felkéri, hogy a területet kérje el a Felső-parkvárosi Egyesülettől.

 

Határidő:  április 6.

Felelős:     Balogh Gusztáv

 

 

Balogh Csaba: Nagyon fontosnak tartja, hogy az idei évben megfelelő előadók meghívásával fórumot szervezzen a romák helyzetével kapcsolatban. A rendezvényre mindenképpen el kívánja hívni Balog Zoltán roma ügyekért felelős államtitkárt, az országgyűlési képviselőt, a város vezetőit. Aki egyetért fórum megtartásával, igennel szavazzon.

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

 

 

 

9/2012. (III. 2.)

határozat

 

Megbízás fórum szervezésére 2012. április 27-ére

 

az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat megbízza Balogh Csaba elnököt, hogy 2012. április 27-én fórumot szervezzen megfelelő előadók felkérésével.

 

Amennyiben lehetőség nyílik rá termet a rendezvényre ingyenesen igényeljen.

 

Határidő:  április 27.

Felelős:     Balogh Csaba elnök

 

 

 

 

Balogh Csaba: Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

 

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.14. péntek 18:00
volt II. Lajos Általános Iskola (2030 Érd, Fő u. 42.)
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria