erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2012
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2012. május 11.
2012.08.16. csütörtök 11:41

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. május 11-én megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: A megválasztott  4 képviselőből 3  fő: Balogh Csaba elnök,

Balogh Gusztáv képviselő, Sárközi Lajos képviselő.

Meghívott:  Gyimesi Gabriella  és Kalányos Éva a Polgármesteri Hivatal munkatársa.

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Balogh Csaba: Köszönti a megjelent képviselőket. A hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javaslatot tesz az ülés napirendjére a kiküldött meghívó alapján. Aki egyetért igennel szavazzon.

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú szavazással az ülés napirendjét a következők szerint fogadta el:

 

NAPIREND:

 

1.) „Segíthetek” Tanulmányi Ösztöndíj pályázat kiírása

 

2.) A nemzetiségi önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről szóló döntéshozatal

 

3.)Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére Érd Megyei Jogú Város

    Önkormányzatával

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

„Segíthetek” Tanulmányi Ösztöndíj pályázat kiírása

 

     Előadó:  Balogh Csaba elnök

 

 

Balogh Csaba elnök: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata idei évi költségvetésben is biztosítja a Roma Ösztöndíjra a 3 millió Ft-os keretet. (Költségvetés 7. számú melléklete II. Pénzeszközátadás/Működési célú pénzeszközátadás 4.3.sora.)  Elmondja, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően készítette el a hivatal munkatársa a roma ösztöndíj programra vonatkozó kiírást. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata idei évi költségvetésében is biztosította a 3 millió Ft-ot erre a célra. Kéri, hogy az írásban kiosztott anyagot nézzék át. Megjegyezni kívánja, hogy a feltételrendszer nem változott, csak a határidők módosultak. Így a mellékelt határozati javaslat tervezetet teszi fel szavazásra amennyiben nincs ellenvélemény.

 

- 2 -

Balogh Csaba: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. Szavazásra teszi fel a pályázati felhívás szövegét. Aki egyetért, igennel szavazzon.

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

 

10/2012. (V.11.) számú határozat

„Segíthetek Tanulmányi Ösztöndíj pályázat kiírása

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata tanulmányi ösztöndíjpályázatot ír ki „Segíthetek” Tanulmányi Ösztöndíj címmel a 2012./2013. tanévre tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására jó tanulmányi eredményt elérő roma fiatalok számára Érd MJV Önkormányzata által biztosított 3 millió Ft-os támogatási előirányzatból.

A határozati javaslat mellékletében lévő pályázati felhívást az Érdi Újságban kell megjelentetni 2012. áprilisi, májusi, illetve júniusi számaiban.

A pályázat benyújtásának határideje 2012. augusztus 31.

 A pályázatok elbírálására nyitva álló határidő:

- 2012.  szeptember 7. (munkacsoport)

- 2012.  szeptember 7. (nemzetiségi ülés)

A pályázati eljárás lebonyolítására felkéri Kalányos Évát romareferenst, a Polgármesteri Hivatal munkatársát.

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata döntését előkészítő munkacsoport tagjainak javasolja Balogh Gusztáv, Sárközi Lajos képviselőt, Kalányos Évát, Sátori Boglárka és Rozgonyi János és Veszprémi Barna Gábor pedagógusokat.

 

Határidő:  a pályázati felhívás megjelentetésére Érdi Újság 2012. áprilisi, májusi, júniusi számai

                   a pályázat elbírálására 2012. szeptember 7.

 

Felelős:     Kalányos Éva

 A pályázat elbírálásáért: Döntés-előkészítő Munkacsoport,

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Érd

 

  1. NAPIRENDI PONT

A nemzetiségi önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről szóló döntéshozatal

 

Balogh Csaba: Sajnos az áprilisra tervezett ülést összehívni három képviselő munkahelyi akadályoztatása miatt nem tudta, így mulasztásba kerültek a 2011. évi költségvetés végrehajtásának elfogadásával, hiszen a közgyűlés időpontjáig el kellett volna fogadniuk. Ez az időpont április 26-a volt. Sajnálja az időpont csúszását, de megélhetésük biztosítása családos emberekről lévén szó kiemelten fontos.

 

 

- 3 -

 

Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. Szavazásra teszi fel a zárszámadási határozatot. Kéri szavazza meg a nemzetiségi önkormányzat.

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat  3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

 

 

11/2012. (V. 11.) számú határozat

az Érdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat beszámolója a 2011. évi gazdálkodásáról

 

Érdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint fogadja el:

 

Bevétel

ezer Ft

Saját bevétel

1

Támogatás értékű bevétel

419

Pénzmaradvány 2010. évi

183

Támogatás

0

Bevétel összesen

603

 

 

 

 

Kiadás

ezer Ft

Dologi kiadások

422

Egyéb folyó kiadások

0

Támogatások

0

Kiadás összesen

422

Pénzmaradvány 2011.évi

181

 

A költségvetési pénzmaradványát   181 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyből:

- áthúzódó, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 0 Ft

- szabad pénzmaradvány:  181 ezer Ft.

 

Felelős: elnök

Határidő:

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére Érd Megyei Jogú Város

    Önkormányzatával

 

 

Balogh Csaba: A helyi önkormányzat végrehajtó szerve a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a terezési, gazdálkodási, ellenőrzési

- 4 -

 

finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról továbbra is a Polgármesteri Hivatal gondoskodik, de 2012. január 1-jével kezdődően a nemzetiségi önkormányzatok költségvetése és beszámolója nem épül be a helyi önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletébe, a nemzetiségi önkormányzatok költségvetésükről és zárszámadásukról hozott határozatuk alapján elkülönítetten tesznek eleget a Magyar Államkincstár felé költségvetési és beszámolási kötelezettségüknek.

Módosultak a kötelezettségvállalással, pénzügyi ellenjegyzéssel kapcsolatos kötelezettségek előzetes pénzügyi ellenjegyzésére a Közgazdasági Iroda vezetője által meghatalmazott személy jogosult.

A nemzetiségi önkormányzatokkal megkötendő megállapodások a következő területekre vonatkozóan tartalmaznak szabályozást:

A nemzetiségi önkormányzat működésének biztosítását szolgáló helyiség használattal kapcsolatos szabályok.

A költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának és végrehajtásának rendje.

A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje (ennek keretében a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés szabályai, valamint  a pénzellátás és bankszámlarend szabályai)

A beszámolás, információ szolgáltatás rendje.

Az ismertetésre kerülő szabályozás az együttműködés megállapodás tervezetében átvezetésre került. Mivel az együttműködési megállapodás elkészítését jogszabályi változások generálták, kéri annak elfogadását, illetve elnökként annak aláírására a felhatalmazást.

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat  3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

 

 

12/2012. (V. 11.) számú határozat

együttműködési megállapodás megkötése Érd Megyei Jogú Önkormányzatával

 

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a határozat mellékletét képező  együttműködési megállapodást elfogadja.

 

Felhatalmazza Balogh Csaba elnököt a megállapodás aláírására

 

Felelős: elnök

Határidő: közgyűlés döntését követően, de június 1-jéig.

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

 

 

 

-         5 –

 

Mely létrejött egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat (2030 Érd, Alsó u. 1. Adószám: 15731254-2-13) képviseletében: T. Mészáros András polgármester (továbbiakban: Önkormányzat), továbbá Érd Megyei Jogú

 

Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó u. 1. adószám: 15394909-2-13) képviselője dr. Ferencz Dóra jegyző

 

másrészről az Érdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (2030 Érd, Alsó u. 1. Adószám: 16797329-1-13) képviseletében: Balogh Csaba elnök (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény (továbbiakban: Nek. tv.), a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.), a 28/2012. (III.6.) Korm. rendelet a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről, a mindenkor hatályos költségvetési törvény, 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (továbbiakban Ávr.), az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet alapján.

 

I. A működés tárgyi feltételei

 

1. A Nek. tv. 80. § (1) bekezdés a) pontja alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára, működésének biztosítására a Polgárok Háza (Érd, Alsó u. 3.) épületében található II. em. 202. sz. helyiségre vonatkozóan ingyenes használati jogot biztosít.

 

2. Az 1. pontban meghatározott helyiség, jelen megállapodás mellékletét képező leltáríven rögzített eszközökkel, berendezési tárgyakkal együtt kerül használatba adásra.

 

3. A helyiség ingyenes használati joga a nemzetiségi önkormányzatot fennállásának időtartama alatt illeti meg. A nemzetiségi önkormányzat a megszűnését követően a helyiséget köteles rendeltetésszerű, használatra alkalmas állapotban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata birtokába visszabocsátani.

 

4. A nemzetiségi önkormányzat tudomásul veszi, hogy a használat teljes időtartama alatt a helyiséget kizárólag működésével összefüggésben, rendeltetésszerűen köteles használni, melynek ellenőrzésére Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata bármikor jogosult.

 

5. A nemzetiségi önkormányzat részére átadott helyiséget terhelő valamennyi közüzemi költséget, továbbá a vezetékes távbeszélő költségeit Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata viseli.

 

 

- 6 –

 

6. A használati joggal kapcsolatos egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadóak.

 

7. A nemzetiségi önkormányzat közcélú rendezvényeinek (különösen: közmeghallgatás, lakossági fórum, közösségi napok, kulturális

 

rendezvények) megtartásához e célokra alkalmas egyéb a Polgármesteri Hivatal épületeiben található helyiséget is igényelhet. Erre vonatkozó kérelmét az igénybevétel előtt 15 nappal írásban, a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetőjének kell benyújtania.

 

8. Az Önkormányzat ezen felül biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére testületi működése egyéb feltételeit. A működéssel kapcsolatos igényeket a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetőjének kell benyújtani, aki koordinálja a Polgármesteri Hivatal által – a 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) bekezdés c) és d) pontjában felsorolt – biztosítandó feladatokat, megteszi a szükséges intézkedéseket, továbbá nyilvántartja a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete által hozott döntéseket. A fentiekkel kapcsolatos költségeket Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata viseli.

II. A működés személyi feltételei

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzetiségi Önkormányzat részére az I/1. pontban megnevezett ingatlanban biztosítja a nemzetiségi önkormányzati működés személyi feltételeit, a Nek. tv. 80. § (1) bekezdés b)-e) pontjaiban meghatározott feladatok ellátására. A Nemzetiségi Önkormányzat a szervezeti és működési szabályzata szerint, elektronikus formában megküldi az Önkormányzat jegyzője számára a testületi ülés meghívóját a napirendi pontokkal együtt. Az Önkormányzat jegyzője, vagy – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

 

III. A költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának és végrehajtásának rendje

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési rendelete nem tartalmazza a nemzetiségi önkormányzatok költségvetését. A nemzetiségek költségvetését külön kell elkészíteni és határozattal elfogadni, melynek az önkormányzati támogatást is tartalmaznia kell.

Amennyiben a nemzetiség elfogadott költségvetéssel nem rendelkezik, úgy az Áht. 134.§ alapján az állami támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül.

 

- 7 –

 

1. Költségvetés összeállítása

 

1.1. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a nemzetiségek jogairól szóló és más törvényben meghatározott feladatait. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének az Áht. és az Ávr.-ben foglaltakat kell kötelezően tartalmaznia, így különösen:

1. az állam költségvetési hozzájárulása,

2. a helyi önkormányzat hozzájárulása,

3. a saját bevételek,

4. a támogatások,

5. a vagyonának hozadéka,

6. az adományok,

7. az átvett pénzeszközök

8. általános és céltartalék

9. mérleg

10. adósság-keletkeztető ügyletekről kimutatás.

 

1.2. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

 

1.3. A költségvetési koncepció elkészítéséhez szükséges információkat a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája az elnök részére legkésőbb november 15. napjáig – választások évében december 1. napjáig átadja. A Közgazdasági Iroda a költségvetési koncepció elkészítéséhez segítséget nyújt az elnöknek.

 

1.4. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetét az elnök a képviselő-testületnek november 30-ig nyújtja be az Áht. 26. §, illetve 24. §-a alapján. A koncepcióról szóló határozatát a Nemzetiségi Önkormányzat a döntés aláírásától számított 3 munkanapon belül, tájékoztatásul megküldi a Polgármesteri Hivatalnak.

 

1.5. A költségvetés elkészítéséhez szükséges, a rendelkezésre álló pénzeszközök tervezett felhasználásával kapcsolatos információkat az elnök legkésőbb február 1. napjáig a költségvetés elkészítésében közreműködő Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája részére megadja. Az Iroda a költségvetést legalább öt munkanappal a képviselő-testületi ülést megelőzően, de legkésőbb minden év február 9-éig az elnök részére átadja.

 

1.6. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését az elnök a képviselő-testületnek a központi

költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be az Áht. 26. §, illetve 24. §-a alapján. A Nemzetiségi Önkormányzat saját költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. A költségvetésről szóló határozatát a Nemzetiségi Önkormányzat a döntés

- 8 –

 

aláírásától számított 3 munkanapon belül tájékoztatásul megküldi a Polgármesteri Hivatalnak.

 

1.7. Költségvetési határozat hiányában kiadások nem teljesíthetők. A költségvetési határozat törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséért, kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat felel. Az esetleges adósságrendezési eljárás során a Nemzetiségi Önkormányzat tartozásaiért Érd Megyei Jogú Város  Önkormányzata nem tartozik felelősséggel.

 

1.8. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatai a Nemzetiségi Önkormányzat újabb költségvetési határozatával módosíthatók. Ha a Nemzetiségi Önkormányzat eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevétel kiesése van, illetve kiadási előirányzatán belül átcsoportosítást hajt végre,

módosítania kell határozatát. A határozatnak teljes körűen tartalmaznia kell a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokat. A módosításról szóló határozatát a Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatásul 3 munkanapon belül megküldi a Polgármesteri Hivatalnak.

 

1.9. A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat elemi költségvetését, melyet az elnök jóváhagy az Áht. 28. § (5) bekezdése alapján, a költségvetés képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül (Ávr. 33. § (1) és (2) bekezdés).

 

 

2. A költségvetés végrehajtása

 

2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.

 

2.2. A Nek. tv. 133. §-a alapján a Nemzetiségi Önkormányzat önálló pénzforgalmi számlával rendelkezik, amit 2012. december 31-ig az Áht. 84. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat által választott számlavezetőnél vezet. A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy költségvetési gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát a 12001008-01339742-00100004 sz. főszámláján bonyolítja. A Nemzetiségi Önkormányzat 2013. január 1-jétől a Magyar Államkincstárnál, vagy más pénzforgalmi szolgáltatónál vezetheti főszámláját.

 

2.3. A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy a mindenkor hatályos gazdálkodásával kapcsolatos, így különösen a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, a szakmai teljesítés

igazolása, az utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének és helyettesítési rendjével kapcsolatos, kötelezettségvállalással összefüggő összeférhetetlenségi belső előírásokat és szabályzatokat, valamint

 

- 9 -

 

az aláírásra jogosultak nevét saját kezű aláírásuk feltüntetésével a Polgármesteri Hivatal számára eljuttatja.

 

2.4. A Polgármesteri Hivatal a kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan  a Forrás SQL programban olyan nyilvántartást vezet, amelyből megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalás összege, erről igény szerint adatot szolgáltat. A Nemzetiségi Önkormányzat hozzájárul, hogy utalványozni csak a Polgármesteri Hivatal által alkalmazott, írásbeli rendelkezésnek minősülő nyomtatványon lehet.

 

2.5. A Nemzetiségi Önkormányzat nevében kötelezettségvállalás és utalványozás az Ávr. 52. § (7) bekezdése szerint történik, így kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa meghatalmazott Nemzetiségi Önkormányzati képviselő vállalhat kötelezettséget (kötelezettségvállaló), illetve jogosult utalványozásra.

 

 

2.6. A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt a kötelezettségvállaló által meghatalmazott személy a teljesítést igazolja a számlán és az utalványrendeleten, mely igazolás alapján a Polgármesteri Hivatal illetékes pénzügyi előadója érvényesíti a kiadás és bevétel összegszerűségét, a fedezet meglétét és az előírt alaki követelmények betartását. Kiadás csak szabályosan kiállított (a Nemzetiségi Önkormányzat nevére és címére szóló) számla, és szükség esetén teljesítésigazolás, műszaki dokumentáció, illetve szerződés alapján számolható el.

 

2.7. Az Áht. és az Ávr. 53. § (1) bekezdése szerinti 100.000,- Ft feletti kötelezettségvállalások előzetes pénzügyi ellenjegyzésére a Közgazdasági Iroda vezetője által meghatalmazott személy jogosult. A pénzügyi ellenjegyzés csak az előirányzat, fedezet és kifizethetőség meglétének az ellenőrzésére irányul. Egyet nem értés esetén a pénzügyi ellenjegyző kezdeményezésére a Polgármesteri Hivatal 8 napon belül írásban köteles a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét értesíteni.

 

2.8. A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája gondoskodik valamennyi kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről az Ávr. 56. § (1) bekezdése alapján. A kötelezettségvállalás nyilvántartására a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazott forma és rend szerint kerül sor.

 

2.9. A Nemzetiségi Önkormányzat készpénzellátása (előleg felvétele) a Nemzetiségi Önkormányzat házipénztárából, a Nemzetiségi Önkormányzat főszámlája terhére történik. A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy a felvett előleggel minden hónap utolsó napjáig, szabályos bizonylatok benyújtásával elszámol, annak érdekében, hogy a könyvelésben a tényleges kiadásokat rögzíteni lehessen. Az előleggel való elszámolásig újabb előleg nem vehető fel.

 

 

- 10 –

 

2.10. Az előirányzatok terhére kifizetés csak a szabályszerű érvényesítés, utalványozás, (ellenőrzés) után történhet, az adótörvények, a bankszámlavezetésre vonatkozó jogszabályok és a számviteli előírások betartásával. Amennyiben a kifizetés a jogszabályi előírásokat megszegve történik, ennek tényét a bizonylatokon fel kell tüntetni, az esetleges jogkövetkezményekért a Nemzetiségi Önkormányzat felel.

 

2.11. A költségvetés módosítás előkészítésére a nemzetiségi önkormányzat részéről az elnök, vagy a Közgazdasági Iroda erre kijelölt ügyintézője jogosult, amennyiben a költségvetési előirányzatokhoz képest a teljesítések ezt igénylik.

 

2.12. A Nemzetiségi Önkormányzat felel az általa az államháztartás alrendszereiből kapott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek támogatási adatainak közzétételéért, valamint felel a törvényi előírások szerinti árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, támogatás, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására vonatkozó adatainak közzétételéért. A közzététellel kapcsolatos feladatokat a

Polgármesteri Hivatal Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodáján keresztül látja el.

 

2.13. A Nemzetiségi Önkormányzat az általa benyújtott pályázatok beadásánál, pénzügyi lebonyolításánál és elszámolásánál saját maga jár el. A Polgármesteri Hivatal igény szerint a Nemzetiségi Önkormányzat által benyújtott pályázatokhoz csak a Nemzetiségi Önkormányzat

ismert kötelezettségvállalásairól, bankszámlaegyenlegéről és vagyoni helyzetéről szolgáltat pénzügyi adatot. A pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállaláshoz, a vagyoni és számviteli analitikus nyilvántartáshoz szükséges információkat és dokumentációkat a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke biztosítja.

IV. Belső ellenőrzés

 

1. A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodása lebonyolításának ellenőrzése – a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának részeként – a függetlenített belső ellenőrzés feladatát képezi.

 

2. A belső ellenőrzés a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos megállapításainak realizálása az elnök feladata, aki a Polgármestert tájékoztatja a belső ellenőrzés megállapításairól és a realizálásról.

 

 

V. Beszámoló, költségvetési jelentés, mérleg készítése, jóváhagyása

 

 

- 11 -

 

1. A Nemzetiségi Önkormányzat a havi pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli adatok bizonylatait minden tárgyhót követő 10-ig köteles a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának átadni.

 

2. A Polgármesteri Hivatal – július hónap kivételével – a tárgyhót követő 20-ig elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat időszaki pénzforgalmi jelentését. Az információs jelentést első alkalommal az I-III. havi adatokról kell kiállítani.

 

3. A Nemzetiségi Önkormányzat az Áht. 78. § (2) alapján likviditási tervet készít, amit az Ávr. 122. § (3) bekezdése alapján havonta az elnök felülvizsgál. A likviditási tervet és annak esetleges (havi) változásáról a tájékoztatást a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megküldi a Polgármesteri

Hivatal Közgazdasági Irodája részére. A likviditási terv elkészítéséhez, felülvizsgálatához a Közgazdasági Iroda segítséget nyújt az elnöknek.

 

4. A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája az Áht. 87. § (2) bekezdése alapján a Nemzetiségi Önkormányzat I. félévéről és háromnegyedévéről a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal tájékoztatót készít a képviselő-testület elé történő benyújtást megelőző 2 munkanapon belül, de

legkésőbb szeptember 10-ig, illetve november 15-ig és azt az elnök részére átadja, amit az elnök benyújt a képviselő-testületnek szeptember 15-ig, illetve a költségvetési koncepció készítésekor november 30-ig (Áht. 24. § (1) bek.).

 

5. A Polgármesteri Hivatal az Áht. 91. § (3) bekezdése alapján elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadását a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal, és azt a képviselő-testület elé történő benyújtást megelőző 5 munkanapon belül az elnök részére átadja, amit az elnök benyújt a képviselő-testületnek április 30-ig.

 

6. A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési beszámolóját, melyet az elnök jóváhagy.

 

7. A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat időközi költségvetési jelentéseit és mérlegjelentéseit is (Ávr. 169. § (2) bekezdés alapján április 20., július 20.,október 20., január 20-ig).

 

8. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését, költségvetési beszámolóját, időszaki információs jelentését és költségvetési mérlegjelentését az illetékes Minisztérium által kötelezően elrendelt nyomtatványok kitöltésével a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája küldi meg a központi költségvetés felé.

VI. A vagyontárgyak kezelésének rendje

 

1. A Polgármesteri Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni és számviteli nyilvántartásait a rendelkezésre bocsátott adatok alapján vezeti.  A  szükséges

 

-         12 –

 

információkat és dokumentációkat a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke biztosítja, illetőleg a vagyontárgy felvételéhez kapcsolódó és a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája számára átadott bizonylatok szolgáltatják.

 

2. A Nemzetiségi Önkormányzat vagyonának leltározása a Polgármesteri Hivatal Leltárkészítési és Leltározási Szabályzata alapján történik. A leltározás során felmerült esetleges többlet vagy hiány megállapítása után a kivizsgálás és a felelősség megállapítása a Nemzetiségi Önkormányzat hatáskörébe tartozik.

 

3. A Nemzetiségi Önkormányzat vagyonának selejtezése a Polgármesteri Hivatal „Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata” alapján történik.

 

VII. Záró rendelkezések

 

Jelen megállapodást a felek 2012. június 1-jei hatállyal kötik, ezzel egyidejűleg az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat között a 460/2011. (XII.15.) KGY illetve a 21/2011. (XII.23.) határozat alapján elfogadott együttműködési megállapodás hatályát veszti.

A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. idevonatkozó rendelkezései az irányadók. A közöttük felmerülő vitás kérdéseket tárgyalás útján kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetén kölcsönösen elfogadják a Budaörsi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

Balogh Csaba: Egyebekben hozzászólás nincs. Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.13. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.14. péntek 18:00
volt II. Lajos Általános Iskola (2030 Érd, Fő u. 42.)
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria